Eettinen ilmoituskanava

Apetit-konsernin eettinen ilmoituskanava on käytössä lakien ja sääntöjen, rehellisyyden ja läpinäkyvyyden sekä konsernin eettisten periaatteiden (Code of Conduct) noudattamisen varmistamiseksi.

Eettinen ilmoituskanava antaa mahdollisuuden ilmoittaa kaikkeen Apetitiin ja yhtiön toimintaan liittyvistä väärinkäytösepäilyistä. Ilmoitettavat asiat voivat liittyä lain ja säännösten rikkomiseen, arvopaperiasioihin tai Apetit Oyj:n eettisten periaatteiden (Code of Conduct) vastaiseen toimintaan. Ilmoitukset tutkitaan luottamuksellisesti eikä rikkomusepäilystä ilmoittaminen aiheuta kielteisiä seurauksia ilmoituksen tekijälle.

Mahdolliset epäilyt väärinkäytöksistä otetaan vakavasti ja tutkitaan tarkasti.

Apetitin työntekijät ja muut sidosryhmät voivat jättää eettiseen ilmoituskanavaan nimettömästi tai omalla nimellä ilmoituksia epäeettisestä toiminnasta ja epäillyistä väärinkäytöksistä. Ilmoituskanavan kautta Apetitilla on mahdollisuus saada tietoa ongelmista varhaisessa vaiheessa ja puuttua niihin.

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti Apetitin käsittelymenettelyn mukaisesti tähän tehtävään osoitettujen henkilöiden toimesta. Selvityksessä voidaan käyttää tarvittaessa myös muita asiantuntijoita asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Ilmoituskanava on EU:n Whistleblower-direktiivin mukainen kanava väärinkäytösten ilmoittamiselle sekä arvopaperimarkkinalain 12 luvun 3 §:n mukainen riippumaton kanava finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta ilmoittamiseen.

Apetitin tulee varmistaa, että ilmoittavan henkilön henkilöllisyys pysyy salassa. Salassapitovelvollisuus koskee myös kaikkea muuta tietoa, josta ilmoittavan henkilön henkilöllisyys voidaan päätellä suoraan tai epäsuorasti.

Ilmoituskanavan väärinkäyttöä pidetään vakavana rikkomuksena, joka voi johtaa jatkotoimenpiteisiin.

Linkki: Apetitin eettinen ilmoituskanava