Sisäpiirihallinto

SISÄPIIRILÄISET

Sisäpiiriläisiä Yhtiössä ovat i) ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt, ii) tiedollinen ydin ja iii) hankekohtaiset sisäpiiriläiset.

Yhtiö pitää ilmoitusvelvollisista johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään sekä tiedollisessa ytimessä toimivista henkilöistä luetteloita, jotka eivät ole julkisia. Hankekohtaisista sisäpiiriläisistä Yhtiö pitää sisäpiiriluetteloa, joka myöskään ei ole julkinen. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkityille henkilöille ilmoitetaan merkinnästä ja siitä aiheutuvista velvollisuuksista kirjallisesti tai muuten todisteellisesti, esimerkiksi sähköpostilla. Sisäpiiriläisen on vahvistettava ilmoituksen vastaanottaminen.

Ilmoitusvelvolliset ja heidän lähipiirinsä

Yhtiön ilmoitusvelvollisten johtohenkilöiden on ilmoitettava kaikki Yhtiön rahoitusvälineellä tekemänsä liiketoimet sekä Yhtiölle että Finanssivalvonnalle. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia liiketoimia, jotka he tekevät omaan lukuunsa joko suoraan tai välillisesti.

Ilmoitusvelvollisella johtotehtävissä toimivalla henkilöllä tarkoitetaan

  1. hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa,
  2. hallituksen jäsentä
  3. hallintoneuvoston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa
  4. hallintoneuvoston jäsentä ja varajäsentä
  5. toimitusjohtajaa ja toimitusjohtajan sijaista sekä
  6. konsernin johtoryhmän jäsentä

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös ilmoitusvelvollisten johtohenkilöiden lähipiiriin kuuluvia. Ilmoitusvelvollisella johtohenkilöllä on velvollisuus informoida lähipiiriään kirjallisesti heitä koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Tiedollinen ydin

Tiedollisessa ytimessä toimivia sisäpiiriläisiä ovat ne henkilöt, joilla on pääsy sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät Yhtiössä työsopimuksen perusteella tai muuten suorittavat tehtäviä. Henkilöt voivat saada työssään säännöllisesti markkinasensitiivistä tietoa tai heillä on siihen tekninen pääsy.

Kaupankäyntirajoitus on laajennettu koskemaan tiettyjä tiedollisessa ytimessä toimivia henkilöitä, kuten osavuosikatsausta tai tilinpäätöstä valmistelevat henkilöt sekä tietyt taloudesta, taloudellisesta raportoinnista tai viestinnästä vastaavat henkilöt.

Hankekohtaiset sisäpiiriläiset

Hankekohtaisia sisäpiiriläisiä ovat kaikki ne henkilöt, joilla on pääsy sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät Yhtiössä työsopimuksen perusteella tai muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiiritietoon.

KAUPANKÄYNTIRAJOITUS

Suljetun ikkunan aikana kaupankäyntirajoitusta sovelletaan Yhtiön ilmoitusvelvollisiin johtohenkilöihin ja tiedolliseen ytimeen kuuluviin henkilöihin sekä näiden edunvalvonnassa oleviin vajaavaltaisiin henkilöihin sekä edellä mainittujen henkilöiden määräysvallassa oleviin yhteisöihin.

Yhtiön hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla ennen kuin hanke on julkistettu tai se on rauennut.

TIEDOTTAMINEN SISÄPIIRIASIOISSA

Ilmoitusvelvollisten sisäpiiriluetteloon sekä tiedollinen ydin -sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan todisteellisesti rekisteriin merkitsemisestä ja siitä hänelle aiheutuvista velvollisuuksista.

SISÄPIIRILUETTELOIDEN HALLINTO

Yhtiön sisäpiirihallintoon kuuluvia tehtäviä hoitaa sisäpiirivastaavana konsernin talous- ja hallintojohtaja.

Sisäpiiriläisten luettelot ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä.