Sisäpiirihallinto

SISÄPIIRITIETO

Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan liikkeeseenlaskijaan tai rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus kyseisten rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan (MAR 7 artikla).

Tiedon katsotaan olevan luoteeltaan täsmällistä, jos se viittaa ilmenneisiin olosuhteisiin tai sellaisiin olosuhteisiin, joiden voidaan kohtuudella olettaa ilmenevän ja tieto on riittävän tarkkaa, jotta sen perusteella voidaan tehdä johtopäätös olosuhteiden vaikutuksesta rahoitusvälineen hintoihin. Tiedolla, jolla todennäköisesti olisi julkistettaessa huomattava vaikutus rahoitusvälineen hintoihin, tarkoitetaan tietoa, jota järkevästi toimiva sijoittaja todennäköisesti käyttäisi yhtenä sijoituspäätöksen perusteena.

Sisäpiiritietoa voi olla tieto Yhtiön tuloksen ja taloudellisen aseman olennaisesta muuttumisesta, Yhtiön sulautumisesta, jakautumisesta tai muusta merkittävästä yritysjärjestelystä, osakeannista, osto- tai lunastustarjouksesta tai muusta Yhtiön osakkeita koskevasta muutoksesta.

SALASSAPITO

Yhtiön työntekijän, ulkopuolisen konsultin tai asiantuntijan on pidettävä salassa saamansa luottamuksellinen yritystieto. Tarvittaessa henkilön tulee pyytää menettelytapaohjeet yhtiön talous- ja hallintojohtajalta.

Hankekohtaisella sisäpiirin jäsenellä ei ole oikeutta ilmaista hanketta kenellekään ilman toimitusjohtajan tai yhtiön lakiasioista vastaavan henkilön antamaa lupaa.

SISÄPIIRITIEDON VÄÄRINKÄYTÖN KIELTO

Sisäpiiritiedon käyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty. Sisäpiirikauppojen tekemistä, niiden suosittelemista tai niihin houkuttelemista sekä sisäpiiritiedon ilmaisemista koskeva kielto koskee kaikkia luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä, joilla on sisäpiiritietoa riippumatta siitä, mistä ja miten tieto on saatu silloin, kun kyseinen henkilö tietää tai hänen pitäisi tietää, että hänellä on hallussaan sisäpiiritietoa.

Sisäpiiritietoa ei myöskään saa käyttää peruuttamalla tai muuttamalla toimeksiantoa, joka koskee Yhtiön osaketta tai muuta rahoitusvälinettä, kun annettu toimeksianto tehtiin ennen kuin henkilöllä oli sisäpiiritietoa.

Sisäpiiritiedon väärinkäyttöä on myös sen ilmaiseminen toiselle henkilölle, jollei ilmaiseminen tapahdu osana työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista.

Sisäpiiritiedon väärinkäyttö säädetään rangaistavaksi rikoslain 51 luvussa tavallisena ja törkeänä tekomuotona. Rahoitusvälineiden hankkimisen ja luovuttamisen lisäksi myös rahoitusvälinettä koskevan toimeksiannon muuttaminen tai peruuttamisen on rangaistavaa. Rangaistavaa on myös sisäpiiritiedon hyväksikäyttö neuvomalla toista henkilöä rahoitusvälineen hankinnassa tai luovutuksessa taikka rahoitusvälinettä koskevan toimeksiannon peruuttamisessa tai muuttamisessa. Myös sisäpiiritiedon oikeudeton ilmaiseminen saattaa aiheuttaa rangaistusvastuun. Lisäksi Finanssivalvonnalla on oikeus määrätä hallinnollisia seuraamusmaksuja sisäpiirisäännösten rikkomisesta. Finanssivalvonta voi tehdä sisäpiiriasiassa tutkintapyynnön poliisille, jolloin asia siirtyy poliisin esitutkintaan.

Rikoksen tunnusmerkistö täyttyy, vaikka menettelyllä ei tavoiteltaisi taloudellista hyötyä.

SISÄPIIRILÄISET

Sisäpiiriläisiä Yhtiössä ovat i) ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt, ii) tiedollinen ydin ja iii) hankekohtaiset sisäpiiriläiset.

Yhtiö pitää ilmoitusvelvollisista johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään sekä tiedollisessa ytimessä toimivista henkilöistä luetteloita, jotka eivät ole julkisia. Hankekohtaisista sisäpiiriläisistä Yhtiö pitää sisäpiiriluetteloa, joka myöskään ei ole julkinen. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkityille henkilöille ilmoitetaan merkinnästä ja siitä aiheutuvista velvollisuuksista kirjallisesti tai muuten todisteellisesti, esimerkiksi sähköpostilla. Sisäpiiriläisen on vahvistettava ilmoituksen vastaanottaminen.

Tullessaan yhtiön ilmoitusvelvolliseksi johtohenkilöksi henkilön on viipymättä annettava Yhtiön sisäpiirirekisterin hoitajalle perusilmoitus. Perusilmoitus annetaan Yhtiön lähettämällä lomakkeella. Ilmoitusvelvollisen johtohenkilön tulee aina tehdä uusi ilmoitus, kun lomakkeessa ilmoitetuissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia. Ilmoitus olosuhteiden muutoksesta on annettava viipymättä. Vastaava ilmoitusvelvollisuus on henkilöillä, jotka Yhtiöltä saamansa tiedon mukaan tulevat merkityksi Yhtiön pysyvään sisäpiiriluetteloon.

Ilmoitusvelvolliset ja heidän lähipiirinsä

 Yhtiön ilmoitusvelvollisten johtohenkilöiden on ilmoitettava kaikki Yhtiön rahoitusvälineellä tekemänsä liiketoimet sekä Yhtiölle että Finanssivalvonnalle. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia liiketoimia, jotka he tekevät omaan lukuunsa joko suoraan tai välillisesti.

Ilmoitusvelvollisella johtotehtävissä toimivalla henkilöllä tarkoitetaan

 1. hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa,
 2. hallituksen jäsentä
 3. hallintoneuvoston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa
 4. hallintoneuvoston jäsentä ja varajäsentä
 5. toimitusjohtajaa ja toimitusjohtajan sijaista sekä
 6. konsernin johtoryhmän jäsentä

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös ilmoitusvelvollisten johtohenkilöiden lähipiiriin kuuluvia. Ilmoitusvelvollisella johtohenkilöllä on velvollisuus informoida lähipiiriään kirjallisesti heitä koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Ilmoitusvelvollisen johtohenkilön lähipiirillä tarkoitetaan 

 1. puolisoa tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolta,
 2. avopuolisoa, joka on asunut vähintään viisi vuotta samassa taloudessa tai jolla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi liiketoimen toteuttamisajankohtana,
 3. huollettavana olevaa lasta
 4. sukulaista, joka on asunut samassa taloudessa vähintään vuoden ajan kyseisen liiketoimen toteuttamisajankohtana
 5. oikeushenkilöä tai henkilöyhtiötä, jonka johtotehtäviä hoitaa johtotehtävissä toimiva henkilö tai edellä olevissa alakohdissa 1-3 tarkoitettu henkilö tai joka on tällaisen henkilön välittömässä tai välillisessä määräysvallassa tai joka on perustettu tällaisen henkilön hyväksi tai jonka taloudelliset edut ovat suuressa määrin samat kuin tällaisen henkilön taloudelliset edut. Lähipiiriläinen voi siis olla esimerkiksi osakeyhtiö tai yhdistys, jonka hallituksen jäsenenä listayhtiön johtohenkilö toimii.

MAR:n mukaan Ilmoitusvelvollisen ja hänen lähipiirinsä on ilmoitettava liiketoimet viimeistään 3 työpäivän kuluessa liiketoimen tekopäivästä. Ilmoitus on tehtävä, kun liiketoimien vuosittainen 5.000 euron raja-arvo ylittyy. Eri suuntaan tehtyjä hankintoja ja luovutuksia ei netoteta raja-arvoa laskettaessa. Yhtiön päättämän käytännön mukaisesti ilmoitusvelvollisen johtohenkilön ja hänen lähipiirinsä tulee ilmoittaa liiketoimesta jo sen toteuttamispäivänä. Lisäksi Yhtiölle on ilmoitettava kaikki Yhtiön rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet eli myös ennen raja-arvon ylittymistä tehdyt liiketoimet.

Pysyvä sisäpiiriluettelo

1.1.2021 lukien Apetit Oyj ei pidä enää pysyvää sisäpiirirekisteriä. Sen sijaan kaikki sisäpiirihankkeisiin liittyvät henkilöt merkitään hankekohtaisiksi sisäpiiriläisiksi.

Tiedollinen ydin

Tiedollisessa ytimessä toimivia sisäpiiriläisiä ovat ne henkilöt, joilla on pääsy sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät Yhtiössä työsopimuksen perusteella tai muuten suorittavat tehtäviä. Henkilöt voivat saada työssään säännöllisesti markkinasensitiivistä tietoa tai heillä on siihen tekninen pääsy.

Kaupankäyntirajoitus on laajennettu koskemaan tiettyjä tiedollisessa ytimessä toimivia henkilöitä, kuten osavuosikatsausta tai tilinpäätöstä valmistelevat henkilöt sekä tietyt taloudesta, taloudellisesta raportoinnista tai viestinnästä vastaavat henkilöt.

 Hankekohtaiset sisäpiiriläiset

Hankekohtaisia sisäpiiriläisiä ovat kaikki ne henkilöt, joilla on pääsy sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät Yhtiössä työsopimuksen perusteella tai muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiiritietoon. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi:

 • Yhtiön palveluksessa olevat ja sen toimielimiin kuuluvat henkilöt,
 • Yhtiön käyttämät ulkopuoliset asiantuntijat (mm. asianajajat, tilintarkastajat ja konsultit) sekä
 • Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat ja viranomaiset, joille Yhtiö antaa hanketta koskevaa sisäpiiritietoa.

Jos sisäpiiritietoa annetaan Yhtiön puolesta tai lukuun toimivalle taholle, kuten neuvonantajalle, Yhtiön merkitsee hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon tuon tahon nimen sekä vastuuhenkilön nimen. Sisäpiiritietoa saaneen yhteisön tulee itse pitää hankekohtaista sisäpiiriluetteloa kaikista sen piirissä olevista henkilöistä, joilla on sisäpiirintietoa hankkeesta.

Hankekohtaista sisäpiiriluetteloa edellyttävänä hankkeena pidetään luottamuksellisesti valmisteltavaa, yksilöitävissä olevaa järjestelyä tai asiakokonaisuutta, jota koskevan sisäpiirintiedon julkistamista Yhtiö on päättänyt lykätä.

Henkilö tulee hankekohtaiseen sisäpiiriin saatuaan julkistamatonta tietoa hankkeesta ja poistuu sisäpiiristä, kun tieto hankkeesta on julkistettu tai kun sen raukeamisesta erikseen ilmoitetaan. Yhtiö ilmoittaa hankkeen perustamisesta siihen kuuluville henkilöille, siitä aiheutuvista velvollisuuksista ja merkitsee tällaiset henkilöt hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon. Vaikka henkilöä ei olisi merkitty luetteloon, sitoo häntä sisäpiirintiedon väärinkäytön kieltoperiaate.

Mikäli hankekohtainen sisäpiiriläisyys päättyy ennen hankkeen julkistamista tai raukeamista, kyseiseen henkilöön sovelletaan jäljempänä mainittua kaupankäyntirajoitetta aina hankkeen julkistamiseen tai raukeamiseen saakka.

Hankekohtainen sisäpiiriluettelo on säilytettävä vähintään viisi vuotta siitä, kun luettelo on laadittu tai sitä on päivitetty.

Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitään mm. seuraavat tiedot:

 • hankkeessa mukana olevat henkilöt ja yhteisöt
 • syy, miksi henkilö tai yhteisö on sisällytetty sisäpiiriluetteloon
 • päivämäärä ja kelloaika, jolloin henkilö tai yhteisö on saanut pääsyn sisäpiiritietoon,
 • päivämäärä, jolloin sisäpiiriluettelo perustettiin ja
 • hankkeen päättymisen ajankohta joko julkistamisen tai raukeamisen seurauksena.

Hankekohtaista sisäpiiriluetteloa päivitetään aina, kun syy henkilön merkitsemiseksi luetteloon muuttuu, uusi henkilö saa pääsyn sisäpiiritietoon tai henkilöllä ei enää ole pääsyä sisäpiiritietoon. Hankekohtaisen sisäpiiriluettelon ylläpito on järjestetty siten, että ainoastaan luettelon pitämiseen oikeutetut voivat muuttaa tietoja.

 KAUPANKÄYNTIRAJOITUS

Kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä tulee ajoittaa siten, ettei kaupankäynti heikennä arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta. Suositeltavaa on, että kaupankäynti ajoittuu mahdollisimman pitkälle niihin hetkiin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista seikoista (esimerkiksi tulostietojen julkistamisen jälkeen).

Yhtiön ilmoitusvelvolliset sisäpiiriläiset ja tiedolliseen ytimeen kuuluvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä 30 päivän ajan ennen yhtiön liiketoimintakatsauksen, puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Kaupankäyntirajoitus päättyy julkistamista seuraavana päivänä (suljettu ikkuna).

Suljetun ikkunan aikana kaupankäyntirajoitusta sovelletaan Yhtiön ilmoitusvelvollisiin johtohenkilöihin ja tiedolliseen ytimeen kuuluviin henkilöihin sekä näiden edunvalvonnassa oleviin vajaavaltaisiin henkilöihin sekä edellä mainittujen henkilöiden määräysvallassa oleviin yhteisöihin.

Yhtiön hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla ennen kuin hanke on julkistettu tai se on rauennut.

Suljetun ikkunan piiriin kuuluvalla henkilöllä on vastuu kaupankäyntirajoituksen noudattamisesta myös silloin, kun rahoitusvälineiden hoito on annettu esimerkiksi salkunhoitajan tehtäväksi. Yhtiö voi hakemuksesta antaa kaupankäyntiluvan suljetun ikkunan aikana Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen kohdan 2.3.4.1 tarkoittamissa tilanteissa. Myös erillisillä etukäteen sovituilla kaupankäyntiohjelmilla on mahdollista poiketa kaupankäyntirajoituksesta edellyttäen, että ohjelma täyttää kulloinkin voimassa olevien viranomaismääräysten vaatimukset.

SISÄPIIRILUETTELOIDEN HALLINTO

Yhtiön sisäpiirihallintoon kuuluvia tehtäviä hoitaa sisäpiirivastaavana konsernin talous ja hallintojohtaja Susanna Tevä. Sisäpiiriluetteloiden hoitajana on toimitusjohtajan assistentti Anne Perko.

Sisäpiiriläisten luettelot ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä.

TIEDOTTAMINEN SISÄPIIRIASIOISSA

Ilmoitusvelvollisten sisäpiiriluetteloon sekä tiedollinen ydin -sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan todisteellisesti rekisteriin merkitsemisestä ja siitä hänelle aiheutuvista velvollisuuksista.

Hankekohtaisten sisäpiiriläisten informoimisesta em. tavalla huolehtii kunkin hankkeen johtaja, joka myös ilmoittaa hankekohtaisille sisäpiirin jäsenille, kun se asia, missä he ovat sisäpiirin jäseniä, on julkistettu tai rauennut. Hankekohtaiseen rekisteriin merkitylle henkilölle on ilmoitettava tehdystä merkinnästä ja sen merkityksestä. Ennen sisäpiiritiedon luovuttamista hankkeesta vastuullinen johtaja ottaa hankekohtaiselta sisäpiiriläiseltä kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän on tietoinen luovutettavaan tietoon liittyvistä sisäpiirisäännöksistä ja sisäpiiriasemastaan.

VOIMASSAOLO

Nämä sisäpiirisäännöt tulevat voimaan 1.1.2024 ja ne ovat voimassa toistaiseksi.