Tiedonantopolitiikka

1. Tiedonannon periaatteet ja tavoitteet

Apetit Oyj:n (”Apetit”) osake on listattu 8.9.1989 lähtien Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Apetit noudattaa viestinnässään Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja Finanssivalvonnan ohjeita.

Tässä tiedonantopolitiikassa on Finanssivalvonnan suosituksen mukaisesti kuvattu ne keskeiset toimintaperiaatteet, joita Apetit pörssiyhtiönä noudattaa kommunikoidessaan markkinoiden ja median kanssa.

Tiedonantopolitiikan keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että yhtiön arvopapereiden hinnanmuodostuksen perustaksi markkinoilla on tasapuolisesti ja samanaikaisesti saatavilla riittävä ja oikea tieto yhtiöstä ja sen liiketoiminnoista. Yhtiö julkistaa mahdollisimman pian sellaiset sisäpiiritiedot, joilla olisi julkistettuna todennäköisesti huomattava vaikutus yhtiön liikkeellelaskeman rahoitusvälineen hintaan. Tiedot julkaistaan siten, että yleisöllä on tietoon nopea ja tasapuolinen pääsy, ja että tietoa voidaan arvioida perusteellisesti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti.

Apetit voi päättää sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä, mikäli sen välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut edut eikä julkistamisen lykkääminen todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan. Tätä tarkoitusta varten Apetitilla on sisäinen prosessi sisäpiiritiedon arviointiin ja julkistamiseen sekä julkistamisen lykkäämisedellytysten ja keston arviointiin ja seurantaan.

2. Viestintä pääomamarkkinoiden kanssa

Arvopaperimarkkinalain ja Finanssivalvonnan standardien mukaan tiedonantovelvollisuudet jaetaan säännöllisiin ja jatkuviin tiedonantovelvollisuuksiin. Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan tilinpäätösten, puolivuotiskatsausten, toimintakertomusten, tilinpäätöstiedotteiden sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen julkaisemista.

Arvopaperimarkkinalain mukaisella jatkuvalla tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan tarpeen vaatiessa tapahtuvaa sellaisen sisäpiirintiedon julkistamista, joka yhtiön oman arvion voi vaikuttaa olennaisesti yhtiön liikkeelle laskeman rahoitusvälineen hintaan.

Apetit julkaisee tiedonantovelvollisuuksiin perustuvat tiedot ilman aiheetonta viivytystä samanaikaisesti kaikille sidosryhmille. Apetit antaa tämän lisäksi täydentävää sijoittajia kiinnostavaa tietoa tässä tiedonantopolitiikassa esitetyllä tavalla. Apetit viestii aktiivisesti kaikille sidosryhmilleen ja pyrkii vastaamaan viipymättä sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin.

2.1. Taloudellinen raportointi

Apetit julkaisee tietoja taloudellisesta asemastaan ja strategiastaan tilinpäätöksessä, vuosikertomuksessa ja osavuosikatsauksissa ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.

2.2. Raportoitavat segmentit

Apetit-konsernin liiketoiminta-alueet ja raportointisegmentit ovat Ruokaratkaisut ja Öljykasvituotteet. Lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot. Taloudellisia tietoja tai tunnuslukuja ei julkaista yhtiön muista yksiköistä tai juridisista yhtiöistä.

2.3. Apetitin julkaisemat tiedotteet

Apetitin julkistamat tiedotteet on jaettu kahteen luokkaan: pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet. Tiedotteen luokka määräytyy tiedon merkittävyyden perusteella.

2.3.1. Pörssitiedotteet

Apetit julkistaa ilman aiheetonta viivytystä arvopaperimarkkinoita koskevan lain mukaisesti kaikki sellaiset sisäpiiritiedot, jotka yhtiön arvion mukaan voivat olennaisesti vaikuttaa yhtiön liikkeellelaskeman rahoitusvälineen hintaan. Pörssitiedotteet julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.
Pörssitiedotteita julkaistaan muun muassa seuraavista asioista:

 • tilinpäätökset, puolivuosikatsaukset, liiketoimintakatsaukset
 • muutokset aiemmin julkistettuihin strategioihin ja taloudellisiin tavoitteisiin
 • tulosvaroitukset
 • merkittävät investoinnit ja rahoitusjärjestelyt
 • merkittävät yritysjärjestelyt ja yhteistyösopimukset
 • merkittävät toimintojen tai toiminnan uudelleenjärjestelyt, tehostamiset tai lopettamiset
 • hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ja yhtiökokouksen päätökset sisältäen muun muassa hallintoneuvoston jäsenten sekä tilintarkastajien valinnat
 • hallintoneuvoston päätökset yhtiön hallituksen jäsenten ja puheenjohtajien valinnasta
 • toimitusjohtajan ja tämän sijaisen sekä muut konsernin johtoryhmätason nimitykset
 • merkittävät kanteet ja muut oikeudenkäynnit tai viranomaisten toimenpiteet
 • liputusilmoitukset
 • muutokset omien osakkeiden omistuksessa
 • johtohenkilöiden liiketoimet

2.3.2. Lehdistötiedotteet

Yleis- ja ammattimedialle suunnatuilla tiedotteilla kerrotaan sellaisista yhtiön liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai muutoin yleistä mielenkiintoa median keskuudessa.

2.4. Tiedonjakelukanavat ja kielet

Kaikki olennaiset Apetitia koskevat tiedot julkistetaan samanaikaisesti suomeksi ja englanniksi Nasdaq Helsinki Oy:n kautta, keskeisille tiedotusvälineille sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi

2.5. Hiljainen jakso

Ennen tulosjulkistuksia on 30 päivän hiljainen jakso, jonka aikana Apetitin edustajat eivät tapaa pääomamarkkinoiden edustajia eivätkä kommentoi Apetit-konsernin taloudellista tilaa tai yhtiön tai markkinoiden tulevaisuuden näkymiä. Tulosjulkistusten ajankohdat on luettavissa Apetitin verkkosivujen tapahtumakalenterista. Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Apetit Oyj julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

2.6. Tulosohjeistus ja tulosvaroitukset

Yhtiön hallitus päättää siitä, antaako Apetit tilikautta tai tarvittaessa sitä lyhyempää raportoitavaa kautta koskevan tulosohjeistuksen. Tulosohjeistuksessa esitetyt arviot perustuvat sen julkistusajankohdan mukaiseen näkemykseen konsernin ja sen liiketoimintojen kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat poiketa merkittävästikin yhtiön ennakoimasta kehityksestä.

Tulosvaroitus julkistetaan ilman aiheetonta viivytystä, mikäli näkemys Apetit-konsernin tuloksen kehityksestä kuluvana vuonna tai sen perusteena olevat seikat ovat olennaisesti muuttuneet.

Tulosvaroittamisen tarpeen arvioi ja päättää Apetit-konsernin toimitusjohtaja yhdessä yhtiön hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa. Hallitusta informoidaan julkaistavasta tulosvaroituksesta viipymättä. Toimitusjohtaja voi tarvittaessa yksin päättää tulosvaroituksen antamisesta, mikäli hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tavoitettavuus vaarantaa tulosvaroituksen antamisen ilman aiheetonta viivytystä.

2.7. Roolit ja vastuut

Apetit-konsernin viestinnästä vastaa Apetit-konsernin toimitusjohtaja. Suhteista pääomamarkkinoiden edustajiin vastaavat toimitusjohtaja sekä talousjohtaja. Tiedotteiden, katsausten ja esitysten valmisteluun osallistuvat viestintä- ja taloustoiminnot. Yhtiön liiketoiminnoista vastaavat johtajat osallistuvat omaan liiketoimintaansa liittyvien tietojen valmisteluun.

Sijoittaja- ja analyytikkotapaamisiin osallistuvat toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä tarvittaessa myös konserniviestinnän, muita yhtiön tai sen tytäryritysten edustajia. Tapaamisten tavoitteena on antaa taustatietoa yhtiöstä ja sen toimintaympäristöstä. Keskustelut perustuvat jo julkistettuihin tai markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin tietoihin eikä niissä tuoda esille julkistamatonta yhtiön rahoitusvälineen hintaan mahdollisesti vaikuttavaa tietoa. Sijoittaja- ja analyytikkotapaamisissa käytetyt yhtiön valmistelemat materiaalit julkaistaan yhtiön verkkosivuilla. 

Hallitus käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset sekä merkittävät pörssitiedotteet, kuten ylimmän johdon nimitysuutiset ja yritysjärjestelyitä koskevat tiedotteet. Muut pörssitiedotteet hyväksyy toimitusjohtaja tai talousjohtaja.

Koko Apetit-konsernin toimintaa ja taloudellista kehitystä koskevia lausuntoja antavat vain Apetit Oyj:n toimitusjohtaja, talousjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja. Liiketoimintajohtajat ja asiantuntijat voivat antaa lausuntoja rajatusti oman vastuualueensa piiriin kuuluvista asioista.

3. Huhut, tietovuodot ja markkina-arviot

Apetit ei pääsääntöisesti kommentoi mahdollisia julkisuudessa esiintyviä huhuja, osakekurssin kehitystä tai analyytikoiden ennusteita. Mikäli huhuilla voi olla olennainen vaikutus yhtiön rahoitusvälineiden hintaan, arvioi Apetit tarpeen pörssitiedotteen julkistamiseksi huhujen tai olennaisesti virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Mikäli yhtiön rahoitusvälineiden hintaan olennaisesti vaikuttava tieto on vuotanut julkisuuteen ennenaikaisesti, julkaisee Apetit asiasta pörssitiedotteen.

Apetit-konsernin tuloksesta, taloudellisesta asemasta tai toiminnasta on olemassa ja siitä julkaistaan riippumattomia arvioita, joita tuottavat useat kolmannen osapuolen edustajat. Apetit ei vastaa arvioista eikä pääsääntöisesti kommentoi niitä. Pyydettäessä yhtiö voi tarkistaa analyytikon laatiman analyysin tai raportin tietojen oikeellisuuden osalta, mutta ei ota kantaa tehtyihin johtopäätöksiin elleivät ne ole selvästi vastoin yhtiön käsitystä sen taloudellisesta kehityksestä. Apetit voi myös julkaista pörssitiedotteen arvioidessaan, että julkisesti saatavilla olevat analyytikoiden arviot eivät vastaa oikeaa käsitystä yhtiön taloudellisesta kehityksestä.

4. Sisäpiiriohje

Apetit noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiirisääntöjä. Apetitilla on käytössä myös hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje.

Apetitin sisäpiiriohje perustuu markkinoiden väärinkäyttöasetukseen komission 2-tason sääntelyyn sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamiin sääntöihin ja ohjeisiin ja täydentää Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjeen, rikoslain 51 luvun, arvopaperimarkkinalain sekä Finanssivalvonnan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja ohjeita sisäpiirintiedon hallinnoinnista ja käsittelystä. Sisäpiiriläiset jaetaan Apetit Oyj:ssä kolmeen kategoriaan: ilmoitusvelvollisiin johtohenkilöihin, tiedollinen ydin -ryhmään sekä hankekohtaisiin sisäpiiriläisiin.

Apetit kouluttaa ja informoi sisäpiiriohjeista johtoaan ja hankekohtaisia sisäpiiriläisiä siten, että he tunnistavat asemansa ja sen merkityksen. Kuvaus Apetitin sisäpiirihallinnosta on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Apetit Oyj:n hallitus on vahvistanut tiedonantopolitiikan 21.12.2023.