Riskienhallinta

Apetit-konsernin keskeinen tavoite on parantaa selkeästi yhtiön kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä varmistaa sen liiketoiminnan taloudellinen asema. Yhtiön riskienhallinnan ensisijainen tavoite on tukea näiden tavoitteiden toteutumista. Riskienhallinta on osa hallintotapaa. Se on hallituksen ja operatiivisen johdon järjestelmällinen työkalu, jonka avulla he voivat valvoa ja arvioida tavoitteiden toteutumista sekä yhtiön toimintaan vaikuttavia uhkia ja mahdollisuuksia.

Apetit-konsernin riskienhallinnan tehtävänä on myös arvioida ennakoivasti liiketoimintaympäristön riskejä. Apetit-konsernissa riskit ryhmitellään strategisiin, operatiivisiin ja taloudellisiin riskeihin sekä tapahtumariskeihin.

Riskienhallinnan periaatteet

Riskit ovat tekijöitä, jotka uhkaavat yhtiön tavoitteiden saavuttamista. Riskejä mitataan niiden vaikutuksen ja todennäköisyyden perusteella.

Riskienhallinta on jatkuva prosessi ja kiinteä osa yhtiön strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja toimintojen seurantaa. Riskienhallinta on myös osa sisäistä valvontajärjestelmää.

Yhtiön näkökulmasta riskit voidaan nähdä epävarmuustekijöinä, uhkina tai mahdollisuuksina. Perinteisesti riski määritellään menetyksen tai tappion uhkaksi eli jonkin ei-toivotun tapahtuman todennäköisyydeksi. Liiketoiminnan perusluonteeseen kuitenkin kuuluu tietty määrä riskejä, joten perusteltu riskinotto mahdollistaa liiketoimintatavoitteiden saavuttamisen.

Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja arvioida riskejä järjestelmällisesti ja hallita niitä kustannustehokkaalla tavalla

  • varmistamalla, että kaikki tunnistetut henkilöstöön, asiakkaisiin, tuotteisiin, maineeseen, omaisuuteen, henkiseen pääomaan ja toimintaan vaikuttavat riskit käsitellään aina lain mukaisesti ja muutoin parhaan tiedon mukaan ja perustellusti vallitseva taloudellinen tilanne huomioon ottaen.
  • vastaamalla sidosryhmien (omistajat, asiakkaat, henkilöstö, toimittajat ja yhteiskunta) odotuksiin.
  • varmistamalla jatkuva, keskeytymätön toiminta.
  • edistämällä mahdollisuuksien ja tuottopotentiaalien tehokasta hyödyntämistä.

Riskienhallinnan roolit ja vastuut Apetit-konsernissa

Apetit-konsernin hallitus tai tarkastusvaliokunta valvovat ja varmistuvat siitä, että Apetit-konsernin riskienhallintaprosessi toimii ja on kattava, vahvistavat riskienhallintapolitiikan ja riskinkanto- ja riskinsietokyvyn tason sekä arvioivat ne uudelleen vähintään kerran vuodessa osana yhtiön strategian ja tavoitteiden asettamista.

Konsernin toimitusjohtaja vastaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja valvoo sitä uhkaavia riskejä, vastaa riskienhallintaprosessista kohdentamalla riittävästi resursseja riskienhallintatyöhön ja katselmoimalla ja vahvistamalla riskienhallinnan periaatteet. Konsernin talous- ja hallintojohtaja vastaa riskienhallintaprosessin jatkuvasta kehittämisestä määrittämällä toimintaperiaatteet ja organisoimalla riskienhallintatehtävät, määrittää raportointitarpeet riskienhallinnan alueella ja arvioi riskiraportoinnin tulokset.

Liiketoimintayksiköt ja konsernitoiminnot tunnistavat ja arvioivat oman vastuualueensa riskit. Liiketoimintayksiköiden sekä konsernitoimintojen johtajat suunnittelevat ja toteuttavat riskienhallinta- ja valvontatoimia sekä raportoivat vastuualueensa riskeistä sovittujen ohjeiden ja aikataulujen puitteissa.

Raportointi

Apetit Oyj raportoi riskienhallinnastaan, merkittävimmistä riskeistään sekä riskitilanteen muutoksista:

  • pörssitiedottamista koskevien sääntöjen mukaisesti
  • osakeyhtiölain mukaisesti
  • hyvän hallintotavan mukaisesti
  • vuosikertomuksessa ja/tai tarvittaessa osavuosikatsauksissa
  • sijoittaja- ja analyytikkotapaamisissa
  • muutoin tarvittaessa

Riskienhallintapolitiikan vahvistaminen ja tarkastaminen   

Apetit Oyj:n hallitus on vahvistanut konsernin riskienhallintapolitiikan ja riskienhallintaperiaatteet.  Riskeistä ja riskienhallinnasta raportoidaan hallitukselle vähintään kerran vuodessa laajasti ja riskien olennaisista muutoksista vähintään vuosineljänneksittäin sekä vaikutukseltaan suurista riskeistä viipymättä.

Riskienhallintapolitiikka katselmoidaan vuosittain sen varmistamiseksi, että se vastaa vallitsevia oloja ja liiketoimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia.