Työterveys ja -turvallisuus

Työturvallisuus on yksi Apetitin henkilöstöstrategian keskeisistä teemoista. Tavoitteena on saada työtapaturmien määrä nollaan ja vähentää sairauspoissaoloja.

Työturvallisuuden keskeisiä mittareita eli tapaturmataajuutta, työtapaturmien määrää ja työturvallisuushavaintojen sekä sairauspoissaolojen määrää seurataan säännöllisesti. Säkylän pakastetehtaan työterveys- ja turvallisuusjärjestelmällä ollut ISO 45001-työturvallisuussertifiointi saatiin vuoden 2023 aikana myös Pudasjärven pakastepizzatehtaalle.

Apetitilla työtapaturmariskiä nostavat esimerkiksi kylmät pakastetilat, paikoin kova melutaso, koneiden ja veitsien käyttö sekä tuotantotilojen mahdollinen liukkaus sekä työskentely kemikaalien kanssa. Vuonna 2023 Säkylän tuotantolaitoksella tapahtui poikkeuksellisen laiterikon vuoksi ammoniakkivuoto, minkä seurauksena kaksi henkilöä sai sairaalahoitoa.

Tuotantotyössä on toistuvia fyysisiä liikkeitä, jotka saattavat aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Tapaturma- ja sairastumisriskiä pyritään pienentämään ennaltaehkäisevästi erityisesti oikeanlaisella työtehtäväkohtaisella ohjeistuksella sekä henkilökohtaisella suojavarustuksella. Säkylässä on vuodesta 2022 toiminut tuotannon henkilöstön tukena kaksi työhyvinvointilähettilääksi koulutettua apetitlaista.

Apetit-konsernin kaikki työtapaturmat ja vakavat läheltä piti -tilanteet tutkitaan sisäisesti. Tutkimuksen pohjalta tehdään toimenpide-ehdotukset vastaavien tilanteiden syntymisen ehkäisemiseksi. Konsernissa tehdään myös aktiivisesti työturvallisuushavaintoja ennaltaehkäisyn parantamiseksi.

Vuonna 2023 Apetit-konsernissa tapahtui 14 (17) työtapaturmaa. Apetitin tehdasalueella työskenteleville aliurakoitsijoille tai muille ei Apetitin henkilöstöön kuuluville henkilöille tapahtui 4 tapaturmaa.

Apetit-konsernilla on määritelty lakisääteisesti työturvallisuuden ja työterveyden prosessit, joiden mukaisesti kehitetään työntekijöille turvallista työympäristöä ja varmistetaan työntekijöiden hyvinvointi sekä työ- ja toimintakyky. Myös työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet osallistuvat osaltaan työterveys ja -turvallisuusasioiden kehittämiseen. Koko konsernin henkilöstö kuuluu työterveyden ja -turvallisuuden järjestelmien piiriin. Työterveyspalvelut Apetit ostaa ulkopuoliselta toimijalta.

Apetitin Säkylän tehtaalla ja Pudasjärven pakastepizzatehtaalle on ISO45001 -sertifiointi.

ISO45001