Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

Hyväksytty Apetit Oyj:n yhtiökokouksessa 31.3.2016.

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Apetit Oyj, ruotsiksi Apetit Abp ja englanniksi Apetit Plc. Yhtiön kotipaikka on Säkylä.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on elintarvikeliiketoiminnan harjoittaminen ja muu siihen liittyvä toiminta Suomessa ja ulkomailla joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.

3 § Yhtiön osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 10 000 000 euroa ja enimmäispääoma 40 000 000 euroa. Näissä rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestystä muuttamatta yhtiökokouksen päätöksellä korottaa tai alentaa.

Osakkeiden nimellisarvo on 2 euroa.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä:

1. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon,

2. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon, tai

3. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.

4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisen ensimmäisen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

Yhtiöllä voi olla yksi tai useampia toimitusjohtajan sijaisia, jotka hallitus nimittää.

6 § Toiminimen kirjoitusoikeus

Yhtiön toiminimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai toimitusjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Hallituksen valtuuttama prokuristi kirjoittaa toiminimen yhdessä hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan tai toisen prokuristin kanssa.

7 § Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 14 ja enintään 18 yhtiökokouksessa valittua jäsentä.

Jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Sen saavuttamiseksi, että kolmannes tai sitä lähinnä oleva määrä jäsenistä tulee vuosittain erovuoroon voidaan uusia jäseniä valittaessa määrätä heidän toimikautensa poikkeuksellisesti yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ensiksi pidettävän hallintoneuvoston kokouksen kutsuu koolle iältään vanhin hallintoneuvoston jäsen.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosittain.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallintoneuvoston päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolevista jäsenistä on kannattanut tai äänten mennessä tasan mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

8 § Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa.

Lisäksi hallintoneuvosto:

1. päättää nimitysvaliokunnan valmistelemana hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee hallituksen jäsenet sekä määrää hallituksen jäsenten palkkiot ja muut mahdolliset korvaukset,

2. valitsee nimitysvaliokunnan valmistelemana hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
3. antaa lausunnon tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja hallituksen toimintakertomuksesta.

9 § Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä vähintään yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajien on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään hallituksen kokouskutsussa määräämänä ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

10 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana vuosittain viimeistään toukokuussa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään

1. tilinpäätös,

2. tilintarkastuskertomus,

3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

päätetään

4. tuloslaskelman ja taseen sekä myös konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta,

5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,

6. vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle,

7. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,

8. tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta,

valitaan

9. hallintoneuvoston jäsenet,

10. kaksi henkilöä hallintoneuvoston hallituksen henkilövalintoja valmistelevaan nimitysvaliokuntaan, johon kuuluvat lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja,

11. tilintarkastajat,

käsitellään

12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

11 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös sekä yhtiön kirjanpitoon ja hallintoon kuuluvat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi vuosittain viimeistään helmikuussa. Tilintarkastajien tulee jättää kertomuksensa hallitukselle vuosittain viimeistään maaliskuussa.

12 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on vähintään kaksi ja enintään kolme varsinaista tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.