Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

Hyväksytty Apetit Oyj:n yhtiökokouksessa 11.4.2024.

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Apetit Oyj, ruotsiksi Apetit Abp ja englanniksi Apetit Plc. Yhtiön kotipaikka on Säkylä.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on elintarvikeliiketoiminnan harjoittaminen ja muu siihen liittyvä toiminta Suomessa ja ulkomailla joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin hallinnosta, rahoituksesta ja muista konsernin yhteisistä tehtävistä.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu ja päättyy lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on paikalla tai puheenjohtajan ollessa estynyt, kun varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on paikalla.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

Yhtiöllä voi olla yksi tai useampia toimitusjohtajan sijaisia, jotka hallitus nimittää.

6 § Toiminimen kirjoitusoikeus

Yhtiön toiminimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai toimitusjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Hallituksen valtuuttama prokuristi kirjoittaa toiminimen yhdessä hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan tai toisen prokuristin kanssa.

7 § Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 14 ja enintään 18 yhtiökokouksessa valittua jäsentä.

Jäsenen toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu ja päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Sen saavuttamiseksi, että kolmannes tai sitä lähinnä oleva määrä jäsenistä tulee vuosittain erovuoroon, voidaan uusia jäseniä valittaessa määrätä heidän toimikautensa poikkeuksellisesti yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ensiksi pidettävän hallintoneuvoston kokouksen kutsuu koolle iältään vanhin hallintoneuvoston jäsen.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosittain.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä.

Hallintoneuvoston päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolevista jäsenistä on kannattanut tai äänten mennessä tasan mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

8 § Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta

Yhtiöllä on hallintoneuvoston nimitysvaliokunta, johon kuuluu hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallintoneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallintoneuvoston varapuheenjohtaja.

Nimitysvaliokunnan jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen yhtiökokouksen jälkeen lähinnä seuraavan hallintoneuvoston kokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen lähinnä seuraavan hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.

Nimitysvaliokunta valmistelee yhdessä hallintoneuvoston kanssa ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallitukseen valittavista henkilöistä, hallituksen puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä heille maksettavista palkkioista.

9 § Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa.

Hallintoneuvosto valmistelee yhdessä nimitysvaliokunnan kanssa ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallitukseen valittavista henkilöistä, hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä heille maksettavista palkkioista.

Hallintoneuvosto antaa yhtiökokoukselle lausunnon tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja toimintakertomuksesta.

10 § Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla ja muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajien on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään hallituksen kokouskutsussa määräämänä ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

11 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana vuosittain viimeistään toukokuussa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään

 1. tilinpäätös ja toimintakertomus
 2. tilintarkastuskertomus,
 3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja

päätetään

 1. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
 2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
 3. vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle,
 4. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,
 5. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta valitaan
 6. hallintoneuvoston jäsenet,
 7. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 8. hallituksen muut jäsenet
 9. hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kaksi jäsentä
 10. tilintarkastaja

käsitellään

    14. muut kokouskutsussa mainitut

Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

12 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

13 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain tarkoittama tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.