Tapamme toimia

Apetit-konsernin eettiset periaatteet

Apetit-konsernin eettiset periaatteet (Code of Conduct) ohjaavat toimintaa kaikissa konsernin liiketoiminnoissa. Apetit edellyttää kaikilta työntekijöiltään näiden eettisten periaatteiden noudattamista.

Lakien ja säädöksien noudattaminen

Apetit noudattaa voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä voimassa olevia sääntöjä.

Sosiaalinen vastuu, työntekijät ja työolot

Apetit sitoutuu kunnioittamaan yleisesti tunnistettuja ihmisoikeuksia sekä Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämiä oikeuksia.

Apetit edistää työntekijöiden

  • tasapuolista kohtelua ja hyvän työilmapiirin kehittämistä
  • henkilöstön osaamisen laaja-alaista hyödyntämistä ja kehittämistä
  • avointa ja osallistuvaa vuorovaikutusta yhtiön kehittämiseksi
  • monipuolisen henkilöstörakenteen kehittämistä

Apetit kunnioittaa jokaisen työntekijän ihmisarvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia, eikä suvaitse työpaikalla minkäänlaista syrjintää, uhkailua, häirintää tai loukkauksia.

Apetit noudattaa toiminnassaan kansainvälisen työelämän perusnormeja lapsityövoiman käytön poistamiseksi. Apetit ei hyväksy minkäänlaista pakkotyön muotoa tai muita ihmisoikeuksien loukkauksia.

Apetit kunnioittaa yhdistymisvapautta ja työntekijöiden vapautta järjestäytyä ammatillisesti.

Apetit noudattaa voimassa olevaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia.

Apetit tarjoaa turvalliset työolosuhteet ja kehittää työturvallisuutta systemaattisesti.

Ympäristö

Apetit on tunnistanut arvoketjunsa ympäristö- ja ilmastovaikutukset ja kehittää toimintaansa haitallisten ympäristövaikutusten pienentämiseksi sekä luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi olennaiseksi tunnistamillaan aihealueilla.

Vastuut

Apetit edellyttää jokaisen työntekijän noudattavan näitä eettisiä periaatteita.

Esihenkilöt vastaavat siitä, että periaatteet ovat yleisesti tiedossa ja huolehtivat periaatteiden toteutumisesta sekä niihin liittyvästä ohjaamisesta omalla vastuualueellaan.

Johto vastaa eettisten periaatteiden noudattamisesta.

Apetitilla kuka tahansa työntekijä tai kolmas taho voi ottaa yhteyttä esihenkilöön, toimitusjohtajaan tai anonyymiin ilmoituskanavaan ilmoittaakseen eettisten periaatteiden noudattamatta jättämisestä pelkäämättä negatiivisia seuraamuksia. Ohjeet ilmoituksen tekemiseksi löytyvät yhtiön intranetistä ja kotisivuilta.

Näiden eettisten periaatteiden vastainen toiminta tutkitaan asianmukaisesti ja ryhdytään tarvittaessa aiheellisiin toimenpiteisiin.

Eturistiriidat

Apetitin työntekijöiden odotetaan toimivan aina yrityksen parhaaksi.

Henkilöstön tulee pidättäytyä liikesuhteista, jotka voivat johtaa eturistiriitoihin.

Apetitin työntekijöiden on vältettävä tilanteita, jotka ovat ristiriidassa tai joiden voidaan katsoa olevan ristiriidassa työntekijän henkilökohtaisten ja liiketoimintaan liittyvien etujen kanssa.

Apetitin työntekijät eivät saa käyttää asemaansa tai asemansa ansiosta saamaansa tietoa tai työnantajalle kuuluvia varoja henkilökohtaisen edun tavoittelemiseen.

Lahjat ja lahjomattomuus

Apetit tai sen työntekijät eivät anna suoria tai epäsuoria lahjuksia tai muita etuja, joita voidaan pitää lahjuksina liiketoiminnan hankkimiseksi tai ylläpitämiseksi, eivätkä yritä hankkia laittomin keinoin itselleen suotuisia viranomaispäätöksiä tai -palveluja.

Vastaanotettavan lahjan arvon tulee olla enintään 50 euroa. Mikäli henkilö kutsutaan matkalle, matkat ja majoitukset maksaa työnantaja. Apetitin työntekijät voivat ottaa vastaan työhön liittyvää kohtuulliseksi katsottavaa vieraanvaraisuutta. Poikkeamiin edellä mainitusta on saatava lupa konsernin toimitusjohtajalta.

Toimittajat

Apetit edellyttää kaikkien toimittajiensa sitoutuvan toimittajille osoitettujen, näihin eettisiin periaatteisiin pohjaaviin, eettisten toimittajavaatimuksien noudattamiseen.

Apetit kohtelee toimittajiaan, kumppaneitaan ja kaikkia sidosryhmiään reilusti ja tasa-arvoisesti.

 

Apetit Oyj:n hallitus on vahvistanut eettiset periaatteet 21.12.2023.

 

Apetit-konsernin eettiset periaatteet

Apetit-konsernin toimintapolitiikka

Laatu Apetit-konsernissa