Tapamme toimia

Apetit-konsernin eettiset periaatteet

Apetit-konsernin eettiset periaatteet ohjaavat toimintaa kaikissa konsernin liiketoiminnoissa ja kaikissa toimintamaissa. Apetit edellyttää kaikkien työntekijöidensä noudattavan näitä eettisiä periaatteita sekä toimittajiensa noudattavan niille osoitettuja eettisiä toimittajavaatimuksia.

Lainsäädännön noudattaminen

Apetit noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja voimassa olevia sääntöjä.

Työntekijät ja työolot

Apetit edistää työntekijöiden

  • tasapuolista kohtelua ja hyvän työilmapiirin kehittämistä
  • henkilöstön osaamisen laaja-alaista hyödyntämistä ja kehittämistä
  • avointa ja osallistuvaa vuorovaikutusta yhtiön kehittämiseksi
  • monipuolisen henkilöstörakenteen kehittämistä

Apetit kunnioittaa jokaisen työntekijän ihmisarvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia, eikä suvaitse työpaikalla minkäänlaista syrjintää, uhkailua, häirintää tai loukkauksia.

Apetit noudattaa toiminnassaan kansainvälisen työelämän perusnormeja lapsityövoiman käytön vähentämiseksi. Apetit ei hyväksy minkäänlaista pakkotyön muotoa tai muita ihmisoikeuksien loukkauksia.

Apetit kunnioittaa yhdistymisvapautta ja työntekijöiden vapautta järjestäytyä ammatillisesti.

Apetit noudattaa voimassa olevaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia.

Apetit tarjoaa turvalliset työolosuhteet ja kehittää työturvallisuutta systemaattisesti.

Ympäristö

Apetit on tunnistanut toimintansa ympäristövaikutukset ja kehittää toimintaansa haitallisten ympäristövaikutusten pienentämiseksi sekä luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi.

Vastuut

Edellytämme jokaisen työntekijän noudattavan näitä eettisiä periaatteita päivittäisessä työssään.

Esimiehet vastaavat siitä, että periaatteet ovat yleisesti tiedossa ja huolehtivat periaatteiden noudattamisesta sekä niihin liittyvästä ohjaamisesta omalla vastuualueellaan.

Johto vastaa eettisten periaatteiden noudattamisesta. Eettisten periaatteiden katselmointi tehdään johdon katselmuksen yhteydessä.

Apetitilla kuka tahansa työntekijä tai kolmas taho voi ottaa yhteyttä esimieheen, konsernin lakimieheen tai toimitusjohtajaan ilmoittaakseen eettisten periaatteiden noudattamatta jättämisestä pelkäämättä negatiivisia seuraamuksia. Ohjeet ilmoituksen tekemiseksi löytyvät yhtiön intranetistä ja kotisivuilta.

Näiden eettisten periaatteiden vastainen toiminta tutkitaan asianmukaisesti ja ryhdytään tarvittaessa aiheellisiin toimenpiteisiin.

Eturistiriidat

Apetitin työntekijöiden odotetaan toimivan aina yrityksen parhaaksi.

Henkilöstön tulee pidättäytyä liikesuhteista, jotka voivat johtaa eturistiriitoihin.

Apetitin työntekijöiden on vältettävä tilanteita, jotka ovat ristiriidassa tai joiden voidaan katsoa olevan ristiriidassa työntekijän henkilökohtaisten ja liiketoimintaan liittyvien etujen kanssa.

Apetitin työntekijät eivät saa käyttää asemaansa tai asemansa ansiosta saamaansa tietoa tai työnantajalle kuuluvia varoja henkilökohtaisen edun tavoittelemiseen.

Lahjat ja lahjomattomuus

Apetit tai sen työntekijät eivät anna suoria tai epäsuoria lahjuksia tai muita etuja, joita voidaan pitää lahjuksina liiketoiminnan hankkimiseksi tai ylläpitämiseksi, eikä yritä hankkia laittomin keinoin itselleen suotuisia viranomaispäätöksiä tai -palveluja.

Vastaanotettavan lahjan arvon tulee olla maksimissaan 50 euroa. Mikäli henkilö kutsutaan matkalle, matkat ja majoitukset maksaa työnantaja. Apetitin työntekijät voivat ottaa vastaan työhön liittyvää kohtuulliseksi katsottavaa vieraanvaraisuutta. Poikkeamiin edellä mainitusta on saatava lupa konsernin toimitusjohtajalta.

Toimittajat

Apetit edellyttää kaikkien toimittajiensa sitoutuvan toimittajille osoitettujen eettisten toimittajavaatimuksien noudattamiseen.

Apetit kohtelee toimittajiaan ja kumppaneitaan reilusti ja tasa-arvoisesti.

20.5.2020

 

Apetit-konsernin eettiset periaatteet

Apetit-konsernin toimintapolitiikka

Laatu Apetit-konsernissa