Yritysvastuu Apetitilla

Apetitin vastuullisuustyö perustuu Apetitin arvoihin, missioon ja visioon. Apetitin vastuullisuustyötä ohjaavat konsernin eettiset periaatteet ja toimintapolitiikka sekä hankintaperiaatteet, jotka pohjautuvat YK:n Global Compact -aloitteeseen. Apetitin vastuullisuusohjelma on osa yhtiön strategiaa ja vastuullisuus osa päivittäistä toimintaa.

Vastuullisuus kulkee Apetitilla läpi koko arvoketjun pellolta pöytään. Keskeisiä Apetitin yritysvastuun aihealueita ovat viljelykehitys, toiminnan ilmasto- ja ympäristövaikutukset, materiaali- ja raaka-ainetehokkuus, kestävät pakkausratkaisut, vastuullisesti tuotetut kasvipohjaiset tuotteet sekä ruokahävikin minimointi. Keskeistä on myös Apetitin eettisten periaatteiden ja tasa-arvon toteutuminen sekä omassa että sidosryhmien toiminnassa.

Vastuullisuusohjelma olennaisten teemojen mukaan

Apetitin vastuullisuusohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden tarkoituksena on turvata kestävät toimintatavat yrityksen kaikissa toiminnoissa sekä ravitsemukselliset ja turvalliset tuotteet, jotka on valmistettu vastuullisesti ja kestävällä tavalla kasvatetuista ja hankituista raaka-aineista. Tavoitteena on myös, että kaikki Apetitin sidosryhmät huomioidaan ja niitä kohdellaan tasa-arvoisesti. Vastuullisuusohjelman tavoitteiden vertailuvuotena käytetään vuoden 2018 tunnuslukuja.

Planet Apetitille olennaiset tavat vaikuttaa omiin ilmasto- ja ympäristövaikutuksiinsa ovat tuotantolaitoksien tehokkuuden parantaminen energian- ja vedenkulutuksessa sekä ruokahävikin pienentäminen.

Apetit-konsernissa merkittävimmät ilmasto- ja ympäristövaikutukset syntyvät elintarviketuotannon arvoketjun eri vaiheissa viljelytyksessä ja hankinnassa, tuotannossa ja prosessoinnissa sekä valmiin tuotteen jakelussa, säilytyksessä ja kulutuksessa.

Vähennämme ympäristövaikutuksia vastuullisuusohjelmamme tavoitteiden mukaisesti:

 • CO2-päästöintensiteetin pienentäminen 50 prosenttia vuoteen 2022 mennessä
 • Energiaintensiteetin parantaminen 7,5 prosenttia vuoteen 2025 (4 prosenttia 2020 mennessä) mennessä
 • Vedenkulutuksen tehostaminen kierrättämällä ja prosessoimalla: vedenkulutuksen pienentäminen
 • Ruokahävikin pienentäminen ja kiertotalouden edistäminen sivuvirtojen hyödyntämisellä tuotannossa
Product Tuoteturvallisuus ja tuotteen laatu ovat Apetitille ensisijaisen tärkeitä asioita. Kestävällä viljelytyksellä ja tarkoilla hankintaperiaatteilla taataan laadukkaat tuotteet.

Tuotteisiin liittyvät vastuullisuusohjelman tavoitteet ovat:

 • Sitoudumme viljelymenetelmien ilmastovastuulliseen kehittämiseen:
  • viljelymenetelmien jatkuva kehittäminen Räpin koetilalla osana Apetitin Vastuuviljely-menetelmää
  • maan kasvukunnon parantaminen hiilen lisäämisen kautta osana Apetitin Itämeri-sitoumusta
 • Sopimusviljelijöiden sertifiointi: tavoitteena saada kaikki sopimusviljelijät FSA (Farm Sustainability Assessment) -sertifikaatin* piiriin:
  • 2019 60 % viljelijöistä vähintään pronssitasolla
  • 2022 100 % kultatasolla
 • Luomu-ohjelma: osana viljelymenetelmien kehittämistä haluamme kehittää myös luomuviljelyn menetelmiä Räpin koetilalla sekä yhdessä sopimusviljelijöidemme kanssa – tavoitteena kasvattaa luomuviljelyä teollisessa mittakaavassa
 • Turvalliset raaka-aineet: hankintapolitiikkamme mukaisesti hankimme raaka-aineet mahdollisuuksien mukaan kotimaasta ja lähialueilta, turvallisista maista
 • Eläinperäiset raaka-aineet:
  • Kalaraaka-aineet: hankittavilla kalaraaka-aineilla on mahdollisuuksien mukaan MSC/ASC -sertifiointi, hankinnat tehdään WWF:n kalaoppaan ohjeistukset huomioiden
  • Muissa eläinperäisissä tuotteissa pyrimme suosimaan kotimaista tuotantoa ja eettisesti tuotettuja tuotteita. Käytämme ainoastaan vapaan kanan munia.
 • Pakkausratkaisujen kehittäminen:
  • pakkausmuovien ohentaminen 15 prosenttia vuoteen 2021 mennessä
  • pakkausten kierrätettävyyttä lisätään ja pakkauksiin lisätään selkeät kierrätysmerkit ja -ohjeistukset, joilla autetaan kuluttajaa onnistumaan kierrättämisessä
  • pakkausmateriaaleissa suositaan mahdollisuuksien mukaan uusiutuvista luonnonvaroista valmistettujen materiaalien käyttöä

* Sustainable Agriculture Initiative (SAI) -järjestön kehittämä, itsearvioinnissa ja kolmannen osapuolen verifioinnissa käytettävä FSA-ohjelma osoittaa maatalouden kestävyyden tarkistuslistan avulla. Lisää: http://www.fsatool.com/

People Apetit kunnioittaa jokaisen työntekijän ihmisarvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia, eikä suvaitse minkäänlaista syrjintää, uhkailua, häirintää tai loukkauksia.

Apetit noudattaa toiminnassaan kansainvälisen työelämän perusnormeja lapsityövoiman käytön vähentämiseksi. Apetit ei hyväksy minkäänlaista pakkotyön muotoa tai muita ihmisoikeuksien loukkauksia.

Vastuullisuusohjelmansa mukaisesti Apetit edistää työntekijöidensä:

 • tasapuolista kohtelua ja hyvän työilmapiirin kehittämistä
 • henkilöstön osaamisen laaja-alaista hyödyntämistä ja kehittämistä
 • avointa ja osallistuvaa vuorovaikutusta yhtiön kehittämiseksi
 • monipuolisen henkilöstörakenteen kehittämistä
 • työturvallisuutta työtapaturmia systemaattisesti ennaltaehkäisemällä

Tavoitteenamme on:

 • Työturvallisuuden edistäminen ja työtapaturmien lukumäärän vähentäminen nollaan
 • Kehittää henkilöstön tietoutta yhtiön eettisistä periaatteista koulutuksilla ja edellyttää kaikkien työntekijöiden eettisten toimintaperiaatteiden hyväksyntää kirjallisesti ja toimimaan niiden mukaisesti

Ylläpitää työhyvinvointiin liittyviä vahvuuksia ja panostaa esiin nouseviin kehityskohteisiin konsernin työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella

Profit Apetit edellyttää kaikkien työntekijöidensä noudattavan eettisiä periaatteita. Apetit-konserni vaatii toimittajiensa sitoutuvan toimittajavaatimuksissa kuvattuihin eettisiin, sosiaalisiin ja ympäristöä koskeviin periaatteisiin.

Apetit edellyttää kaikkien työntekijöidensä noudattavan eettisiä periaatteita. Apetit-konserni vaatii toimittajiensa sitoutuvan toimittajavaatimuksissa kuvattuihin eettisiin, sosiaalisiin ja ympäristöä koskeviin periaatteisiin, jotka pohjautuvat yhtiön eettisiin periaatteisiin sekä YK:n Global Compactin linjauksiin. Apetit myös kouluttaa omaa henkilöstöään kilpailuoikeiden periaatteisiin.

Apetitin kaikki suorat pakkaustoimittajat allekirjoittavat eettiset toimittajavaatimukset. Vihannesraaka-ainehankinnat tehdään kotimaisilta vastuuviljelijöiltä sekä toimittaja- ja laatuvaatimukset täyttäviltä ulkomaisilta kumppaneilta. Vilja- ja öljykasvihankinnoissa noudatetaan alan vakiintuneita kansainvälisiä kauppatapoja.

Pörssiyhtiönä Apetitia sitovat myös arvopaperimarkkinoita koskevat lait sekä hyvän hallinnoinnin säännökset ja suositukset. Apetit on vastuussa liiketoimintansa tuloksellisuudesta omistajilleen.

Yritysvastuun johtaminen

Yritysvastuuta johdetaan konsernin johtoryhmästä osana normaalia liiketoimintaa. Yritysvastuutyön kehittämistä ja vastuullisuustavoitteiden luomista ohjaa konsernin vastuullisuusjohtaja. Yritysvastuuohjelmassa asetetut tavoitteet on hyväksytty osaksi yhtiön päivittäistä vastuullisuustyötä. Liiketoiminnoissa vastuullistyötä johtavat liiketoimintajohtajat. Apetit-konsernin yritysvastuutyötä kehitetään yritysvastuun ohjausryhmässä.

Henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa yritysvastuun asioihin säännöllisesti muun muassa henkilöstöfoorumeissa sekä työsuojeluhenkilöstön yhteistapaamisissa.

 

Apetitin vastuullisuusohjelman yhteys YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG)

 

 

Apetit on tunnistanut vastuullisuusohjelmansa teemoista ne, jotka ovat vahvimmin yhteydessä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Apetitin vastuullisuusohjelman tavoitteet vaikuttavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin pääasiassa paikallisesti.

Kestävän kehityksen tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa huomioidaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti.

Apetitille ja sidosryhmillemme olennaisimmat tavoitteet, joita Apetitin toiminta tukee:

Tavoite 2: Ei nälkää
Tavoitteena on poistaa nälkää, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.                                                

Tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia
Tavoitteena on taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.

Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista
Tavoitteena on varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 13: Ilmastotekoja
Tavoitteena on toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutusta vastaan.

 

Apetitin yritysvastuuohjelma