Yritysvastuu Apetitilla

Apetitin yritysvastuu koostuu yhtiön arvoketjun eri vaiheissa tehtävistä konkreettisista teoista vastuullisen ja kestävästi tuotetun ruoan varmistamiseksi. Vastuullisia tekoja onkin yksi Apetitin strategian osa-alueista.

Keskeisiä Apetitin yritysvastuun aihealueita ovat viljelykehitys, toiminnan ilmasto- ja ympäristövaikutukset, materiaali- ja raakaainetehokkuus, kestävät pakkausratkaisut, vastuullisesti tuotetut kasvipohjaiset tuotteet, ruokahävikin minimointi sekä työturvallisuus. Keskeistä on myös Apetitin eettisten periaatteiden ja tasaarvon toteutuminen sekä omassa että sidosryhmien toiminnassa.

Apetitin vastuullisuustyö perustuu Apetitin arvoihin, missioon ja visioon. Apetitin vastuullisuustyötä ohjaavat konsernin eettiset periaatteet ja toimintapolitiikka sekä hankintaperiaatteet, jotka pohjautuvat YK:n Global Compact -aloitteeseen. Apetitin yritysvastuuohjelma on osa yhtiön strategiaa ja vastuullisuus osa päivittäistä toimintaa.

Olennaisuudet

Apetitin yritysvastuun olennaiset aihealueet muodostuvat vahvasti yhtiön arvoketjun ympärille. Olennaisuuksia on kartoitettu laajalla yritysvastuun sisällön määritysprojektilla ja päivitetty vuonna 2020 sidosryhmille suunnatun kyselyn perusteella.

Yritysvastuun johtaminen

Yritysvastuuta johdetaan konsernin johtoryhmästä osana normaalia liiketoimintaa. Yritysvastuutyön kehittämistä ja vastuullisuustavoitteita ohjaa konsernin vastuullisuuspäällikkö. Yritysvastuuohjelmassa asetetut tavoitteet on hyväksytty osaksi yhtiön liiketoimintaa ja vastuullisuustyötä. Liiketoiminnoissa vastuullistyötä johtavat liiketoimintajohtajat osana liiketoimintaa. Apetit-konsernin yritysvastuutyötä kehitetään ja seurataan yritysvastuun ohjausryhmässä. Henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa yritysvastuun asioihin säännöllisesti esimerkiksi sisäisissä yhteistyöpalavereissa sekä päivittäisessä toiminnassa.