Eettiset toimittajavaatimukset

Apetit-konserni (jäljempänä ”Apetit”) on sitoutunut ja vaatii toimittajiensa (jäljempänä ”Toimittaja”) sitoutuvan tässä dokumentissa kuvattuihin eettisiin, sosiaalisiin ja ympäristöä koskeviin vastuullisiin toimintaperiaatteisiin. Toimittajavaatimukset on kirjoitettu YK:n Global Compactia noudattaen.

Lakien ja asetusten noudattaminen

Toimittajat noudattavat liiketoiminnoissaan voimassa olevia kansallisia lakeja ja asetuksia.

Ympäristö

Toimittajat noudattavat YK:n ympäristöä koskevia toimintaperiaatteita. Toimittajat ovat määritelleet toimintansa kannalta tärkeimmät ympäristövaikutukset ja pyrkivät pienentämään päästöjään ilmaan, maaperään ja vesistöihin sekä varmistamaan luonnonvarojen tehokkaan käytön.

Liiketoiminnan eettisyys

Lahjonta, rahanpesu, korruptio ja laiton kaupankäynti ovat kaikissa muodoissaan tiukasti kiellettyjä.

Työympäristö ja sosiaaliset olot

Toimittajat ovat velvollisia tukemaan ja kunnioittamaan kansainvälisesti julkistettuja ihmisoikeuksia ja kohtelemaan työntekijöitään reilusti, tasapuolisesti ja kunnioituksella. Toimittajat vähintäänkin seuraavat ja noudattavat työoloja koskevia paikallisten lakien ja asetusten minimivaatimuksia. Työtapaturmien vähentämisen eteen tehdään aktiiviseti töitä.

Kokoontumisvapaus

Toimittajat kunnioittavat työntekijöidensä vapautta liittyä liittoihin ja käydä kollektiivisia neuvotteluja.

Työaika ja palkka

Toimittajat noudattavat paikallisia työaikalakeja ja –sopimuksia ja ylitöitä ei vaadita säännöllisesti. Palkka, edut ja ylityökorvaukset noudattavat vähintäänkin kansallista lainsäädäntöä ja sopimuksia. On kiellettyä tehdä vähennyksiä palkasta rangaistustoimenpiteenä.

Pakkotyö ja lapsityö

Pakkotyö ja mikä hyvänsä rangaistukseen perustuva työ ovat kiellettyjä. Työntekijöiden ei saa vaatia luovuttavan arvoesineitään tai henkilötunnistedokumentteja työnantajalle. Apetit ei hyväksy lapsityövoimaa. Jokaista lasta tulee suojella taloudelliselta hyväksikäytöltä sekä vaarallisen tai lapsen terveydelle, kehitykselle tai koulutukselle haitallisen työn tekemiseltä. Termi ”lapsityö” viittaa työhön, jota suorittava lapsi on alle 15 v., tai alle 14v tietyissä ILO Convention 138 artikkelin 2.4 määritelyn mukaisissa maissa.

Syrjintä ja sortaminen

Apetit ei hyväksy syrjintää, sortamista, uhkailua, häirintää tai loukkaavaa käytöstä näiden missään muodossa.

Seuranta ja täytäntöönpano

Näiden toimittajavaatimusten täytäntöönpano on erittäin tärkeää Apetitin liiketoiminnalle. Toimittajan vastuulla on varmistaa, että nämä toimittajavaatimukset pannaan täytäntöön. Apetit varaa oikeuden tehdä tarkastuksia toimittajiensa luona varmistaakseen, että toimittajavaatimuksia noudatetaan. Nämä tarkastukset voidaan suorittaa kolmansia riippumattomia osapuolia käyttäen ja ne voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta. Mikäli toimittaja ei noudata toimittajavaatimuksia ja vaadittuja parannuksia ei tehdä Apetitin vaatimassa ajassa on Apetitilla mahdollisuus halutessaan irtisanoa liikesuhteensa toimittajan kanssa. Toimittaja sitoutuu noudattamaan toimittajavaatimuksia allekirjoituksellaan.