Hankinnat

Apetit panostaa vahvasti yhteistyöhön kotimaisen alkutuotannon kanssa ja hankkii lähes 80 prosenttia kaikista kasvis- ja ruokapakasteissaan käyttämistään ruokaraaka-aineista suoraan sopimusviljelijöiltään. Öljykasvituotteissa käytetään mahdollisimman paljon kotimaista raaka-ainetta. Hankinnat tehdään sekä kotimaisten että ulkomaisten öljykasvien osalta pääosin viljaliikkeiden kautta.

Kotimaassa Apetit tekee hankintaa sopimusviljelijöidensä lisäksi muun muassa kalastajilta sekä muilta tuottajilta. Apetit tekee hankintoja pääasiassa matalan riskin maista. Alle viisi prosenttia pakastetuotteiden raaka-ainehankinnoista ovat suoria tai epäsuoria riskimaaostoja. Apetit edellyttää kaikilta toimittajiltaan arvoketjunsa tuntemusta. Apetit suosii pitkäaikaisia kumppanuuksia toimittajiensa kanssa. Öljykasvituotteiden raaka-aineita hankitaan ainoastaan matalan riskin maista.

Apetit on hankinnan vastuullisuuslinjauksissaan määritellyt raaka-aineen alkuperämaan ja merkittävyyden mukaan toimittajalta vaadittavat selvitykset sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun hallinnasta ja toteutumisesta.

Apetit arvioi toimittajiensa sosiaalisten ja eettisten toimintatapojen vaatimuksien sekä ympäristövastuun hallinnan toteutumisen Apetitin tai kolmannen osapuolen suorittamien auditointien, itsearviointikyselyiden sekä toimittajan ja tilaajan yhteistyöhön perustuen.

Toimittajavaatimukset kattavat toimittajan oman toiminnan lisäksi toimittajan arvoketjun. Apetit konserni
vaatii toimittajiensa sitoutuvan toimittajavaatimuksissa kuvattuihin eettisiin, sosiaalisiin ja ympäristöä koskeviin vastuullisiin toimintaperiaatteisiin. Apetit-konsernin eettiset toimittajavaatimukset pohjautuvat YK:n Global Compactin linjauksiin.