Henkilöstö

Apetitin sosiaalinen vastuu perustuu yhteiseen toimintapolitiikkaan sekä arvoihin – toimimme vastuullisesti, uudistumme rohkeasti ja menestymme yhdessä. Apetitin toimintatapoja ohjaavat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaiset periaatteet.

Apetitin henkilöstöstrategian painopistealueet ovat arvoihin ja yrityskulttuuriin pohjautuva vastuullinen johtaminen, työvoiman saatavuuden varmistaminen pito- ja vetovoimatekijöihin panostamalla, työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen työkykyjohtamisen laajalla keinovalikoimalla sekä strategisen ja kriittisen osaamisen jatkuva kehittäminen.

Apetitin tavoitteena on, että jokainen tuntee työnsä tavoitteet sekä kokee voivansa hyödyntää vahvuuksiaan ja osaamistaan omassa työssään. Tärkeää on, että apetitlaiset voivat tehdä palkitsevaa ja itselleen merkityksellistä työtä kannustavassa ja innostavassa työilmapiirissä.

Vuoden 2023 lopussa Apetitin palveluksessa oli 338 henkilöä, joista kaikki Suomessa. Henkilöstömäärä jatkuvissa toiminnoissa kokoaikaiseksi muutettuna oli 298 henkilöä. Apetit ei käytä merkittävästi yrityksen ulkopuolista työvoimaa, kuten vuokratyövoimaa. Konsernissa työskenteli 10 vuokratyöntekijää vuoden aikana.

Apetitin Säkylän tehtaalla työntekijöiden määrässä on satokauden mukaan sesonkivaihtelua. Määräaikaisten työntekijöiden määrä kasvaa satokauden mukaisesti noin puolen vuoden ajaksi. Satokauden aikana tehtaalla työskentelee noin 30 % normaalia enemmän määräaikaisia työntekijöitä.

Konsernissa työskenteli seitsemän osa-aikaista työntekijää vuoden 2023 aikana. Tehdasalueilla raportointikaudella käynnissä olleissa projekteissa sekä kunnossapitotöissä käytettiin aliurakoitsijoita. 

Kaikki Apetitin työntekijät ovat työehtosopimusten piirissä, ylemmillä toimihenkilöillä on perussopimus. Apetit noudattaa kaikissa henkilöstöön liittyvissä kysymyksissä Suomen työlainsäädäntöä ja alan ammattiliittojen sopimuksia.

Osaamisen kehittäminen

Yksi henkilöstön kehittämisen tärkeimmistä tavoitteista on riittävien ja oikeanlaisten kyvykkyyksien turvaaminen. Henkilöstön keskeiset osaamisalueet Apetitilla ovat asiakkuuksien johtaminen, tuotekehitysosaaminen, tuotanto-, työturvallisuus- ja laatuosaaminen sekä esihenkilö- ja työyhteisötaidot.

Konsernissa kehitetään osaamista muun muassa sisäisen verkko-oppimisympäristön kautta sekä ulkoisten koulutusten avulla. Säkylässä ja Pudasjärvellä toteutettiin omalle henkilöstölle elintarviketyöntekijän oppisopimuskoulutus, jonka apetitlaiset saivat päätökseen 2023. Koulutukseen osallistui 20 henkilöä. Kehityskeskusteluiden piiriin kuuluvat kaikki toimihenkilöt. Työntekijäryhmien osalta on meneillään uuden toimivan kehityskeskusteluprosessin luominen. Kehityskeskusteluista toteutui raportointikaudella 70 prosenttia.

Työtyytyväisyys

Apetit seuraa henkilöstön työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä muun muassa koko konsernin kattavalla henkilöstökyselyllä. Vastauksissa henkilöstö arvioi kokemustaan esimerkiksi omasta työkyvystä, työympäristöstä, työilmapiiristä ja -turvallisuudesta, oman työn sisällöstä sekä esihenkilötyöstä.

Maaliskuussa 2023 toteutetun kyselyn vastausprosentti nousi uuden toteutustavan ansiosta 73:een (63 % vuonna 2022). Uudella kyselyllä haluttiin erityisesti selvittää henkilöstön sitoutumisen astetta samoin kuin mahdollisia kiusaamisen tai häirinnän kokemuksia. Apetitin henkilöstö koki kyselyn mukaan vahvuuksiksi omien voimavarojen riittävyyden työssä, oman toiminnan vaikutukset työilmapiiriin sekä yhteistyön lähiesihenkilön kanssa. Kehityskohteiksi koettiin palautekulttuuri sekä osaamisen kasvattaminen.