Henkilöstö

Apetitin sosiaalinen vastuu perustuu yhteiseen toimintapolitiikkaan sekä arvoihin – toimimme vastuullisesti, uudistumme rohkeasti ja menestymme yhdessä. Apetitin toimintatapoja ohjaavat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaiset periaatteet.

Apetitin henkilöstöstrategian painopistealueet ovat kannustavan ja turvallisen työilmapiirin luominen, osaamisen kehittäminen, innostavan ja tavoitteellisen johtamisen sekä rohkean ja kokeilevan kulttuurin mahdollistaminen. Apetitin tavoitteena on, että jokainen tuntee työnsä tavoitteet sekä kokee voivansa hyödyntää vahvuuksiaan ja osaamistaan omassa työssään. Tärkeää on, että apetitlaiset voivat tehdä palkitsevaa ja itselleen merkityksellistä työtä kannustavassa ja innostavassa työilmapiirissä.

Vuoden 2021 lopussa Apetitin palveluksessa oli 376 henkilöä, joista 94 prosenttia Suomessa. Keskimääräinen henkilöstömäärä kokoaikaiseksi muutettuna oli 337 henkilöä. Apetit ei käytä merkittävästi yrityksen ulkopuolista työvoimaa, kuten vuokratyövoimaa. Apetitin Säkylän tehtaalla työntekijöiden määrässä on satokauden mukaan sesonkivaihtelua. Määräaikaisten työntekijöiden määrä kasvaa satokauden mukaisesti noin puolen vuoden ajaksi, satokauden aikana tehtaalla työskentelee noin 30 prosenttia normaalia enemmän työntekijöitä. Konsernissa työskenteli kaksi osa-aikaista työntekijää vuoden 2021 aikana. Tehdasalueilla raportointikaudella käynnissä olleissa rakennusprojekteissa käytettiin aliurakoitsijoita.

Kaikki Apetitin työntekijät ovat työehtosopimusten piirissä, ylemmillä toimihenkilöillä on perussopimus. Apetit noudattaa kaikissa henkilöstöön liittyvissä kysymyksissä Suomen työehtosopimuslakia ja ammattiliittojen sopimuksia.

Henkilöstön kehittäminen

Yksi henkilöstön kehittämisen tärkeimmistä tavoitteista on riittävien ja oikeanlaisten kyvykkyyksien turvaaminen. Henkilöstön keskeiset osaamisalueet Apetitilla ovat asiakaskeskeisyys, tuotekehitysosaaminen, tuotanto-osaaminen, projektijohtaminen ja kyky saada aikaan konkreettisia tuloksia.

Konsernissa kehitetään osaamista muun muassa sisäisen verkko-oppimisympäristön kautta sekä ulkoisten koulutusten avulla.   Kehityskeskusteluiden piiriin kuuluvat kaikki toimihenkilöt. Iso osa työntekijöistä käy kehityskeskustelun joko yksilöinä tai ryhmässä. Kehityskeskusteluista toteutui raportointikaudella 91 prosenttia.

Työtyytyväisyys

Apetit seuraa henkilöstön työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä muun muassa koko konsernin kattavalla työhyvinvointikyselyllä. Vastauksissa henkilöstö arvioi kokemustaan esimerkiksi omasta työhyvinvoinnistaan, työilmapiiristä ja -turvallisuudesta, sosiaalisesta tuesta sekä esimiestyöstä. Maaliskuussa 2021 toteutetun kyselyn keskimääräinen työtyytyväisyys oli 4,0 (2020: 3,9). Tuloksien mukaan konsernissa vahvuuksia ovat työntekijöiden kokemus siitä, että yrityksessä tehdään merkityksellistä työtä ja työntekijän rooli ja vastuu ovat selkeitä. Kehityskohteeksi nousi säännöllinen palaute työstä.