Henkilöstö

Apetitin sosiaalinen vastuu perustuu yhteiseen toimintapolitiikkaan sekä arvoihin – toimimme vastuullisesti, uudistumme rohkeasti ja menestymme yhdessä. Apetitin toimintatapoja ohjaavat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaiset periaatteet.

Apetitin henkilöstöstrategian painopistealueet ovat arvoihin ja yrityskulttuuriin pohjautuva vastuullinen johtaminen, työvoiman saatavuuden varmistaminen pito- ja vetovoimatekijöihin panostamalla, työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen työkyky- johtamisen laajalla keinovalikoimalla sekä strategisen ja kriittisen osaamisen jatkuva kehittäminen.

Apetitin tavoitteena on, että jokainen tuntee työnsä tavoitteet sekä kokee voivansa hyödyntää vahvuuksiaan ja osaamistaan omassa työssään. Tärkeää on, että apetitlaiset voivat tehdä palkitsevaa ja itselleen merkityksellistä työtä kannustavassa ja innostavassa työilmapiirissä.

Vuoden 2022 lopussa Apetitin palveluksessa oli 324 henkilöä, joista kaikki Suomessa. Konsernin henkilöstön lukumäärää on vähentänyt Viljakauppa-liiketoiminnon myynti. Keskimääräinen henkilöstömäärä jatkuvissa toiminnoissa kokoaikaiseksi muutettuna oli 288 henkilöä. Apetit ei käyttänyt merkittävästi yrityksen ulkopuolista työvoimaa, kuten vuokratyövoimaa. Apetitin Säkylän tehtaalla työntekijöiden määrässä on satokauden mukaan sesonkivaihtelua. Määrä- aikaisten työntekijöiden määrä kasvaa satokauden mukaisesti noin puolen vuoden ajaksi. Satokauden aikana tehtaalla työskentelee noin 30 % normaalia enemmän määräaikaisia työntekijöitä. Konsernissa työskenteli neljä osa-aikaista työntekijää vuoden 2022 aikana. Tehdasalueilla rapor- tointikaudella käynnissä olleissa projekteissa sekä kunnossapitotöissä käytettiin aliurakoitsijoita.

Kaikki Apetitin työntekijät ovat työehtosopimusten piirissä, ylemmillä toimihenkilöillä on perussopimus. Apetit noudattaa kaikissa henkilöstöön liittyvissä kysymyksissä Suomen työehtosopimuslakia ja ammattiliittojen sopimuksia.

Henkilöstön kehittäminen

Yksi henkilöstön kehittämisen tärkeimmistä tavoitteista on riittävien ja oikeanlaisten kyvykkyyksien turvaaminen. Henkilöstön keskeiset osaamisalueet Apetitilla ovat asiakaskeskeisyys, tuotekehitysosaa- minen, tuotanto-, työturvallisuus- ja laatuosaaminen ja projektijohtaminen.

Konsernissa kehitetään osaamista muun muassa sisäisen verkko-oppimisympäristön kautta sekä ulkois- ten koulutusten avulla. Kehityskeskusteluiden piiriin kuuluvat kaikki toimihenkilöt. Työntekijäryhmien osalta on aloitettu uuden toimivan kehityskeskusteluprosessin luominen. Kehityskeskusteluista toteutui raportointikaudella 76 prosenttia. Vertailuvuosiin nähden matalaan prosenttiin vaikutti poikkeuksellinen vaihtuvuus.

Työtyytyväisyys

Apetit seuraa henkilöstön työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä muun muassa koko konsernin kattavalla työhyvinvointikyselyllä. Vastauksissa henkilöstö arvioi kokemustaan esimerkiksi omasta työhyvin- voinnistaan, työilmapiiristä ja -turvallisuudesta, oman työn sisällöstä sekä esihenkilötyöstä.

Maaliskuussa 2022 toteutetun kyselyn keskimääräinen työtyytyväisyys oli 3,9 (2021: 4,0, korkein mahdollinen 5,0). Tuloksien mukaan konsernissa vahvuuksia ovat työntekijöiden kokemus siitä, että yrityksessä tehdään merkityksellistä työtä ja työntekijän rooli ja vastuu ovat selkeitä. Kehityskohteeksi nousi säännöllinen palaute työstä.