Päivämäärä Aihe
18.05.2005 Oikaisu Lännen Tehtaiden IFRS-standardien mukaisiin vertailutietoihin vuodelta 2004
Lännen Tehtaat Oyj Pörssitiedote 18.5.2005 klo 15.30

Oikaisu Lännen Tehtaiden IFRS-standardien mukaisiin vertailutietoihin vuodelta
2004

Lännen Tehtaiden 27.4.2005 julkaisemassa IFRS-siirtymätiedotteessa
Viljakauppaliiketoiminnan ja Muiden toimintojen vuoden 2004 viimeisen
vuosineljänneksen ja koko vuoden IFRS:n mukaisissa toimialoittaisissa
liiketulostiedoissa oli virhe. Siirtymätiedotteessa oleva virhe aiheuttaa
oikaisun myös vuoden 2005 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa vertailutietoina
esitettyihin koko vuoden 2004 toimialakohtaisiin liiketulostietoihin. Oikaisulla
ei ole vaikutusta muihin IFRS-siirtymätiedotteessa ja osavuosikatsauksessa
Q1/2005 esitettyihin lukuihin.

Oikaistussa muodossaan siirtymätiedotteen 2004 ja osavuosikatsauksen Q1/2005
toimialoittaiset liiketulokset on esitetty alla olevissa taulukoissa.


LIIKETULOS TOIMIALOITTAIN / siirtymätiedote

IFRS FAS ERO IFRS FAS ERO
Q1-Q4 Q1-Q4 Q4 Q4
2004 2004 2004 2004

Elintarvike-
liiketoiminta 4,1 3,9 0,2 2,2 1,4 0,8
Rehu-
liiketoiminta 11,7 8,4 3,3 4,6 3,5 1,1
Viljakauppa-
liiketoiminta 2,3 1,9 0,4 0,6 0,4 0,2
Muut toiminnot -3,4 -3,8 0,4 -0,8 -0,7 -0,1
Lopetetut
liiketoiminnot -3,3 -4,2 0,9 0,0 0,0 0,0
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta (FAS) 2,5 0,8
Yhteensä 11,4 8,7 2,7 6,7 5,2 1,5


LIIKETULOS TOIMIALOITTAIN Q1/2005 osavuosikatsaus

1-3/2005 1-3/2004 1-12/2004
3 kk 3 kk 12 kk

Elintarvikeliiketoiminta -1,1 0,1 4,1
Rehuliiketoiminta -1,5*) 2,2 11,7
Viljakauppaliiketoiminta 0,1 1,0 2,3
Muut toiminnot -1,0 -0,9 -3,4
Jatkuvat toiminnot yhteensä -3,6 2,3 14,7

Lopetetut toiminnot -1,5 -3,3
Yhteensä -3,6 0,8 11,4

*) Liiketulos 1,7 miljoonaa euroa ilman 3,2 miljoonan kertakuluja.

Siirtymätiedote 2004 ja osavuosikatsaus Q1/2005 ovat kokonaisuudessaan
luettavissa Lännen Tehtaiden kotisivuilta
www.lannen.fi/fi/sijoittajatieto/taloustieto.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ


Riitta Jaakkola
talousjohtaja


Lisätiedot: talousjohtaja Riitta Jaakkola, puh. 010 402 4020,


Jakelu:
Helsingin Pörssi
www.lannen.fi

16.05.2005 Lännen Tehtaat Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu
Lännen Tehtaat Oyj Pörssitiedote 16.5.2005 klo 12.00

Lännen Tehtaat Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu

Lännen Tehtaat Oyj:lle valitaan uusi toimitusjohtaja. Vuodesta 2001 Lännen
Tehtaita johtanut Erkki Lepistö jatkaa yhtiön toimitusjohtajana täysin
valtuuksin, kunnes uusi toimitusjohtaja on valittu ja ottaa tehtävän vastaan.

Lännen Tehtaat on vuoden 2001 jälkeen fokusoinut toimintaansa Suomen
elintarviketalouteen irtaantumalla konsernin ydinliiketoimintaan kuulumattomista
liiketoiminnoista. Samanaikaisesti Lännen Tehtaat on laajentunut yritysostoin
yhdeksi johtavaksi suomalaiseksi elintarvikeyritykseksi. Konsernin liikevaihto on
vuoden 2001 jälkeen kaksinkertaistunut ja oli 31.12.2004 päättyneellä
tilikaudella 470 miljoonaa euroa. Yhtiön vakavaraisuus oli 50 % ja päättyneen
tilikauden tulos ennen veroja 12,6 miljoonaa euroa.

Lännen Tehtaille vuonna 2001 asetettu visio on suurelta osin saavutettu. Yhtiö
etsii nyt uusia laajentumismahdollisuuksia. Tulevan strategian tekemiseen ja
toteuttamiseen tarvitaan erilaista osaamista ja uudenlaista johtajaa. Hallitus ja
toimitusjohtaja Lepistö ovat yhtä mieltä muutoksen tarpeellisuudesta. Lepistö
jatkaa Lännen Tehtaat -konsernin palveluksessa myös toimitusjohtajavaihdoksen
jälkeen. Hänen tulevat tehtävänsä täsmentyvät, kun uusi toimitusjohtaja on
talossa ja perehtynyt tehtäviinsä.

Uuden toimitusjohtajan hakuprosessi on käynnistynyt.


Lännen Tehtaat Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Tom v. Weymarn, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400 212 386
Erkki Lepistö, toimitusjohtaja, puh. 010 402 4001


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

04.05.2005 LÄNNEN TEHTAAT JA RAISIO PERUSTAVAT REHUALAN YHTEISYRITYKSEN VENÄJÄLLE
Lännen Tehtaat Oyj Pörssitiedote 4.5.2005 klo 10.00

LÄNNEN TEHTAAT JA RAISIO PERUSTAVAT REHUALAN YHTEISYRITYKSEN VENÄJÄLLE

Lännen Tehtaat -konserniin kuuluva Suomen Rehu on harjoittanut rehuseosten ja
esiseosten vientiä Venäjälle. Lännen Tehtaiden tavoitteena on vahvistaa asemaansa
Venäjän rehuliiketoiminnassa.

Lännen Tehtaat Oyj ja Raisio Oyj perustavat tasaomistuksin yhteisyrityksen, joka
vastaa maatilarehujen tuotannollisen toiminnan aloittamisesta Luoteis-Venäjällä.
Toiminta käynnistetään oman tuotannon tai yritysoston kautta.

Luoteis-Venäjän teollisen rehun markkina on suunnilleen Suomen rehumarkkinan
kokoinen. Lännen Tehtaiden ja Raision laajan osaamisen yhdistäminen Venäjällä luo
hyvät toimintaedellytykset Luoteis-Venäjän kasvavilla rehumarkkinoilla.
Yhteisyrityksellä on tavoitteena saavuttaa merkittävä markkinaosuus kyseisellä
markkina-alueella viiden vuoden kuluessa.

Järjestelyn toteuttaminen edellyttää kilpailuoikeudellista ilmoitusmenettelyä
Suomessa ja Venäjällä.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja


Lisätiedot:
toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. 010 402 00


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


03.05.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2005 KLO 9.00

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005

. Lännen Tehtaat siirtyi IFRS-raportointiin, jonka seurauksena tuloksen
kertyminen painottuu loppuvuoteen.
. Liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 94,0 miljoonaa euroa (2004: 123,9
milj.euroa)
. Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 94,0 miljoonaa
euroa (2004: 103,2 milj. euroa).
. Jatkuvien liiketoimintojen liiketulos ennen kertakuluja oli -0,4 miljoonaa
euroa (2,3 milj. euroa)
. Jatkuvien liiketoimintojen liiketulos kertakulut huomioiden oli -3,6 miljoonaa
euroa (2,3 milj.euroa). Suomen Rehun Vaasan tehtaan sulkemispäätöksen johdosta
jakson tulokseen on kirjattu käyttöomaisuuden alaskirjauksia ja kuluvarauksia
yhteensä 3,2 miljoonaa euroa.
. Mildola Oy:n enemmistöosakkuus hankittiin, kilpailuviranomaiset hyväksyivät
kaupan 2.5.2005.


Siirtyminen IFRS-laskentaan
Lännen Tehtaat siirtyi IFRS:n mukaiseen raportointiin 1.1.2005. Siirtymisen
vaikutuksista vertailuvuoden 2004 avaavaan taseeseen ja osavuosijaksojen
tuloksiin ja taseisiin tiedotettiin pörssitiedotteella 27.4.2005. Vuoden 2004
vertailutuloslaskelmissa toiminnot jaettiin jatkuviin ja lopetettuihin
toimintoihin. Lopetettuina toimintoina esitettiin konsernista heinäkuussa 2004
irtautunut Machinium-liiketoiminta.

Tiedotteessa kerrottiin myös uudesta segmenttijaosta ja -raportoinnista.
Ensisijainen segmenttijako perustuu liiketoiminta-alueisiin. Olennaiset muutokset
aikaisempaan verraten ovat Rehuliiketoiminnan ja Viljakaupan erottaminen omiksi
liiketoimintasegmenteikseen aikaisemmasta Maatalousryhmästä ja Muut toiminnot-
segmentin perustaminen, johon kuuluvat Lännen Plant Systems, Harviala Oy ja
konsernihallinto. Ennallaan säilyy Elintarvikeliiketoiminta, joka vastaa
aikaisempaa Elintarvikeryhmää. Toissijainen segmenttijako on maantieteellinen.
Raportointi tapahtuu markkina-alueittain, jotka ovat Suomi, muut EU-maat ja muut
maat.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteiden mukaan.

Liikevaihto- ja tulosvertailun esittämistapa
Osavuosikatsauksen selostusosassa katsauskauden ja vertailukauden liikevaihtoa ja
tulosta verrataan sekä konsernikokonaisuuden että jatkuvien toimintojen osalta.
Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä on vain jatkuvia toimintoja. Sen sijaan
vertailukauden ja vertailuvuoden 2004 tuloslaskenta jakaantuu jatkuviin ja
lopetettuihin toimintoihin. Vertailukauden lopetettujen toimintojen tiedot
mainitaan tekstissä erikseen. Katsauksen taulukko-osassa esitetään erikseen
tuloslaskelma jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista sekä jatkuvat ja lopetetut
toiminnot yhteensä.

Liikevaihto
Lännen Tehtaiden liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 94,0 miljoonaa euroa (2004:
123,9 milj. euroa). Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 94,0 miljoonaa
euroa (103,2 milj. euroa). Lopetettujen toimintojen liikevaihto oli
vertailukaudella 20,7 miljoonaa euroa.

Tulos
Lännen Tehtaiden katsauskauden liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli -0,4
miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Jatkuvien liiketoimintojen liiketulos ennen
kertaeriä oli -0,4 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa). Lopetettujen toimintojen
liiketulos oli vertailukaudella -1,5 miljoonaa.

Tulos ennen veroja oli ennen kertaeriä -1,2 miljoonaa euroa ja kertaerien jälkeen
-4,4 miljoonaa euroa (-0,6 milj. euroa). Tulos verojen jälkeen oli -3,4 miljoonaa
euroa (-0,9 milj.euroa).Tulosta heikensi Suomen Rehun Vaasan tehtaan
sulkemispäätös, minkä vuoksi konsernissa tehtiin käyttöomaisuuden alaskirjauksia
ja kuluvarauksia yhteensä 3,2 miljoonaa euroa.

Rahoitus
Konsernin korolliset velat olivat katsauskauden lopussa 48,2 miljoonaa euroa
(97,7 milj. euroa) ja kassavarat 11,0 miljoonaa euroa (17,6 milj. euroa).
Konsernin taseen loppusumma oli 205,7 miljoonaa euroa (269,7 milj. euroa) ja
omavaraisuusaste 48 % (35 %). Vertailukauden taseeseen sisältyi lopetettujen
toimintojen tase, jossa kassavarat olivat 2,3 miljoonaa euroa ja korolliset velat
rahoitusleasing-velat mukaan lukien 37,6 miljoonaa euroa. Konsernin
lyhytaikaiseen rahoitukseen on käytetty yritystodistuksia. Maksuvalmius on
turvattu pitkäaikaisin, sitovin limiittisopimuksin. Limiittejä ei ole käytetty
katsauskaudella. Konsernin rahoitustilanne oli koko katsauskauden ajan hyvä.

Investoinnit ja yrityskaupat
Katsauskauden investoinnit olivat lähinnä tuottavuus- ja korvausinvestointeja,
määrältään 0,3 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa).

Maaliskuun alkupuolella konserniin kuuluva Suomen Rehu Oy osti 65 prosenttia
elintarvikeyritys Mildola Oy:n osakkeista 3,9 miljoonalla eurolla. Kaupan jälkeen
Suomen Rehu omistaa Mildolasta 82,5 prosenttia. Kaupan voimaantulo edellytti
kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Hyväksyminen saatiin 2.5.2005. Huhtikuun
alussa Lännen Tehtaat Oyj myi Lännen Plant Systems -taimiteknologiayksikkönsä.
Kummallakaan kaupalla ei ole olennaista vaikutusta Lännen Tehtaat -konsernin
vuoden 2005 tulokseen.

Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous 31.3.2005 hyväksyi vuodelta 2004 jaettavaksi osingoksi 0,65 euroa
osakkeelta (0,65 euroa). Osingon kokonaismäärä, 4,1 miljoonaa euroa, kirjattiin
maaliskuun lopussa taseen voittovaroista korottomiin lyhytaikaisiin velkoihin.
Osinko maksettiin 12.4.2005.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa
uusmerkinnässä osakepääomaa voidaan korottaa enintään 1 263 514 eurolla, jolloin
merkittäväksi voidaan antaa enintään 631 757 osaketta. Valtuutus on voimassa
yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien. Osakepääomaa voidaan korottaa ja/tai
vaihtovelkakirja ottaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, mikäli
poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallitus valtuutettiin myös päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta.
Luovutusvaltuutuksen mukaan hallitus voi luovuttaa hankitut 65 000 omaa osaketta.
Osakkeita voidaan luovuttaa yrityskauppojen yhteydessä tai muuhun vastaavaan
tarkoitukseen tai Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien.

Yhtiön omistuksessa olevat 65 000 omaa osaketta edustavat 1,0 % yhtiön
osakepääomasta ja äänimäärästä.

Osakevaihto
Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 888 808 kappaletta (313
574), mikä oli 14,1 % koko osakemäärästä (5,1 %). Osakkeen ylin kurssi oli 13,70
euroa (12,50 euroa) ja alin 11,90 euroa (11,00 euroa). Kauden osakevaihto oli
11,7 miljoonaa euroa (3,7 milj.euroa).


LIIKETOIMINTASEGMENTIT

Elintarvikeliiketoiminta
Elintarvikesegmentin liikevaihto oli 32,0 miljoonaa euroa (25,1 milj. euroa).
Kasvu tuli konserniin kesäkuun 2004 lopussa liitetystä Apetit Kalasta. Apetit-
pakasteiden vähittäiskauppamyynti oli vertailukauden tasoa. Hillojen ja
marmeladien vähittäiskauppamyynti laski. Myös suurkeittiö- ja teollisuusmyynti
jäivät vertailukaudesta. Sokerin myynti jäi selvästi vertailukautta pienemmäksi
lähinnä Baltiasta tapahtuneen tuonnin vuoksi.

Elintarvikeliiketoiminnan liiketulos oli -1,1 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa).
Elintarvikeliiketoiminnan kannattavuus jäi tavoitetasosta ja myös
vertailukaudesta kalaliiketoiminnan heikon kannattavuuden vuoksi. Kalatori- ja
Kesäpöytä-tuotemerkkien vaihtaminen Apetit-merkiksi aiheutti kertaluonteisia
kustannuksia. Keravan uuden tuotantolinjan käyttöönotto nosti käynnistysvaiheessa
tuotantokustannuksia. Muilta osin segmentin kannattavuus oli vertailukauden
tasoa.

Rehuliiketoiminta
Rehuliiketoiminnan liikevaihto jäi vertailukautta pienemmäksi ja oli 44,0
miljoonaa euroa (47,1 milj. euroa). Liikevaihdon aleneminen oli seurausta viime
vuotta alempien rehuraaka-aineiden vaikutuksesta myyntihintoihin sekä volyymin
alenemisesta siipikarjan ja sian rehuissa. Kannattavuus ilman Vaasan tehtaan
sulkemiseen liittyviä 3,2 miljoonan euron kertakuluja jäi hieman vertailukauden
tasosta. Liiketulos ilman kertakuluja oli 1,7 miljoonaa euroa ja kertakulujen
jälkeen -1,5 miljoonaa euroa (2,2 milj. euroa).

Suomen Rehu on vienyt tuotteita vähäisessä määrin Venäjälle. Toiminnan
laajentamiseksi on käynnistetty selvitykset rehutuotannon aloittamiseksi
Luoteis-Venäjällä.

Viljakauppaliiketoiminta
Viljakaupan liikevaihto oli 16,3 miljoonaa euroa (29,6 milj. euroa).
Viljakauppa on alkuvuonna ollut verkkaista syksyn pienestä sadosta ja
rehuviljan suuresta määrästä johtuen. Liikevaihto jäi alkuvuonna selvästi
pienemmäksi kuin vertailukaudella, jolloin vientilaivausten määrä oli
poikkeuksellisen suuri. Pienempi myynti vaikutti myös viljakaupan tulokseen.

Viljakaupan liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa). Liikevoiton
pienentymisestä 0,5 milj. euroa on IFRS:n käyttöönoton aiheuttamaa
jaksotuseroa. Käypiin arvoihin kirjatut raaka-ainepositioiden suojaamiseksi
otetut johdannaissopimukset pienensivät tammi-maaliskuun 2005 tulosta 0,2
miljoonaa euroa ja paransivat tammi-maaliskuun 2004 tulosta 0,3 miljoonaa
euroa. Vuoden 2005 alun jälkeen tehtyjen johdannaissopimusten raportointi on
järjestetty niin, että sopimuksiin voidaan soveltaa suojauslaskentaa, mikä
vähentää viljakauppaliiketoiminnan tuloksen vaihteluherkkyyttä.

Muut toiminnot
Muut toiminnot -segmentin liikevaihto oli 1,7 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa)
ja liiketulos -1,0 miljoonaa euroa (-0,9 milj. euroa).

EU:n sokerijärjestelmän uudistaminen
EU:n sokerijärjestelmän uudistamishanke etenee helmikuun lopulla annetussa
tilinpäätöstiedotteessa kerrotulla tavalla. Komission päätösesitys julkistetaan
kesäkuussa. Sokerijärjestelmän uudistus toteutettaneen satokaudelle 2006.

Loppuvuoden näkymät
Elintarvikeliiketoiminnan liikevaihto kasvaa, kun Apetit Kalan koko vuoden
liikevaihto tulee mukaan elintarvikesegmenttiin. Pakasteiden myynnin arvioidaan
noudattavan markkinoiden yleistä kehitystä. Kasvis- ja ruokapakasteiden myynnin
odotetaan kuitenkin kasvavan. Sokerin kokonaiskulutus ei kasva. Kotimaisen
sokerin osuuden arvioidaan laskevan. Lännen Sokerin kuluttajatuotteiden myynnin
arvioidaan sokerin tuonnin vuoksi jäävän vuoden 2004 tasosta. Apetit Kalan heikon
kannattavuuden parantamiseksi on käynnistetty tehokkuuden parantamis- ja
kustannusten karsimisohjelma.

Rehuliiketoiminnan myynnin volyymin arvioidaan olevan samaa tasoa kuin vuonna
2004. Liikevaihtoon vaikuttaa raaka-aineiden hintataso. Vaasan tehtaan sulkemisen
aiheuttamat kertaluontoiset kustannukset (Vaasan tehtaan sulkeminen) heikentävät
rehuliiketoiminnan kannattavuutta vuonna 2005. Järjestelyn hyödyt toteutuvat
kokonaisuudessaan vuodesta 2007 alkaen.

Viljakaupan liikevaihto riippuu tulevan kauden sadon määrästä ja laadusta
päämarkkina-alueilla. Viime syksyn pienestä sadosta johtuen liikevaihdon
arvioidaan kuitenkin jäävän vuotta 2004 pienemmäksi.

Lännen Tehtaat -konsernin kokonaisliikevaihto laskee vuodesta 2004. Jatkuvien
liiketoimintojen liikevaihto kasvaa vuodesta 2004.

IFRS-laskennan aikaisempaa laskentakäytäntöä korkeampien varastonarvojen vuoksi
tulos painottuu viimeiselle vuosineljännekselle, kun satokauden raaka-aineet
jalostetaan valmiste- ja puolivalmistevarastoiksi.

Liikevoiton ennen rehutuotannon kertaeriä arvioidaan olevan vuoden 2004
liikevoittoa paremman. Konsernin kertaerien jälkeinen liikevoitto ja tulos ovat
vuotta 2004 pienemmät. Jatkuvien liiketoimintojen koko vuoden 2005 liikevoiton ja
tuloksen ennen veroja arvioidaan rehutuotannon kertakustannusten ja
kalaliiketoiminnan heikon kannattavuuden vuoksi jäävän vuotta 2004 pienemmäksi.

Seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2005 julkaistaan 11.8.2005.


KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa
Jatkuvat toiminnot Lopetetut toiminnot Yhteensä
1-3/ 1-3/ 1-12/ 1-3/ 1-3/ 1-12/ 1-3/ 1-3/ 1-12/
2005 2004 2004 2005 2004 2004 2005 2004 2004
3 kk 3 kk 12 kk 3 kk 3 kk 12 kk 3 kk 3 kk 12 kk

Liikevaihto 94,0 103,2 424,9 20,7 48,9 4,0 123,9 473,8

Liiketoiminnan muut
tuotot 0,6 1,5 2,9 0,1 1,2 0,6 1,6 4,1
Liiketoiminnan kulut -93,4 -100,5 -405,0 -22,0 -52,8 -93,4 -122,5-457,8
Poistot ja
arvonalentumiset -4,8 -1,9 -8,1 -0,3 -0,6 -4,8 -2,2 -8,7

Liiketulos -3,6*) 2,3 14,7 -1,5 -3,3 -3,6*) 0,8 11,4

Rahoitustuotot
ja -kulut -0,3 -0,9 -1,1 -0,3 -0,4 -0,3 -1,2 -1,5
Osuus osakkuus-
yritysten tuloksesta -0,5 -0,2 2,7 -0,5 -0,2 2,7
Tulos ennen veroja -4,4 1,2 16,3 -1,8 -3,7 -4,4 -0,6 12,6

Tuloverot 1,0 -0,3 -2,1 0,0 0,0 1,0 -0,3 -2,1

Kauden tulos -3,4 0,9 14,2 -1,8 -3,7 -3,4 -0,9 10,5

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Jakautuminen

Emoyhtiön
omistajille -3,1 0,8 14,1 -1,1 -3,7 -3,1 -0,3 10,4
Vähemmistölle -0,3 0,1 0,1 -0,7 0,0 -0,3 -0,6 0,1

Tulos/osake, euroa -0,49 0,12 2,30 -0,49 -0,05 1,68
Tulos/osake,
laimennettu, euroa -0,49 0,12 2,30 -0,49 -0,05 1,68


*) Sisältää Vaasan tehtaan sulkemisesta aiheutuvat kertakulut 3,2 milj.euroa.


LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN
milj. euroa
1-3/2005 1-3/2004 1-12/2004
3 kk 3 kk 12 kk

Elintarvikeliiketoiminta 32,0 25,1 130,6
Rehuliiketoiminta 44,0 47,1 194,8
Viljakauppaliiketoiminta 16,3 29,6 91,0
Muut toiminnot 1,7 1,3 8,5
Jatkuvat toiminnot yhteensä 94,0 103,1 424,9

Lopetetut toiminnot 20,7 48,9
Yhteensä 94,0 123,9 473,8


LIIKETULOS TOIMIALOITTAIN
1-3/2005 1-3/2004 1-12/2004
3 kk 3 kk 12 kk

Elintarvikeliiketoiminta -1,1 0,1 4,1
Rehuliiketoiminta -1,5*) 2,2 11,7
Viljakauppaliiketoiminta 0,1 1,0 0,9
Muut toiminnot -1,0 -0,9 -2,0
Jatkuvat toiminnot yhteensä -3,6 2,3 14,7

Lopetetut toiminnot -1,5 -3,3
Yhteensä -3,6 0,8 11,4

*) Liiketulos 1,7 miljoonaa euroa ilman 3,2 miljoonan kertakuluja.


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1-3/2005 1-3/2004 1-12/2004
milj. euroa 3 kk 3 kk 12 kk

Suomi 83,2 85,8 383,2
Muut EU-maat 7,6 20,8 59,6
Muut maat 94,0 123,9 473,8KONSERNIN TASE
milj. euroa
31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 66,2 84,1 70,1
Liikearvo 17,4 17,6 17,4
Muut aineettomat hyödykkeet 2,3 3,6 2,5
Osuudet osakkuusyrityksissä 23,0 22,2 23,5
Myytävissä olevat sijoitukset 3,0 2,6 2,8
Laskennalliset verosaamiset 3,0 2,4 2,2
114,9 132,5 118,5

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 47,8 76,0 49,5
Saamiset 31,5 43,1 37,2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 0,5 0,5 0,5
Rahavarat 11,0 17,6 9,7
90,8 137,2 96,9

Varat yhteensä 205,7 269,7 215,4


OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma 97,3 91,7 04,3

Vähemmistön osuus 2,2 3,3 2,5

Oma pääoma yhteensä 99,5 95,0 106,8

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 23,0 66,4 23,1
Laskennalliset verovelat 7,0 6,6 7,5
Pitkäaikaiset varaukset 1,0 1,0 1,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 31,0 74,0 31,6

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 49,0 68,3 52,7
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 25,2 31,4 23,3
Lyhytaikaiset varaukset 1,0 1,0 1,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 75,2 100,7 77,0

Velat yhteensä 106,2 174,7 108,6

Oma pääoma ja velat yhteensä 205,7 269,7 215,4


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj. euroa
1-3/2005 1-3/2004 1-12/2004
3 kk 3 kk 12 kk

Liiketoiminnan rahavirta 4,2 4,5 28,8

Investointien rahavirta -0,7 -1,0 -10,6

Rahoituksen rahavirta -2,2 1,6 -21,0

Rahavarojen muutos 1,3 5,1 -2,8

Rahavarat kauden alussa 10,2 13,1 13,0
Rahavarat kauden lopussa 11,5 18,1 10,2


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Käyvän arvon rahasto
D = Muut rahastot
E = Omat osakkeet
F = Muuntoerot
G = Kertyneet voittovarat
H = Pääomalainat
I = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
J = Vähemmistön osuus
K = Oma pääoma yhteensä


A B C D E F G H I J K


Oma pääoma 31.12.
2003, FAS 12,2 21,4 0,9 7,3 0,8 -0,5 52,1 1,7 95,1 4,9 100,0

IFRS:n käyttöönoton
vaikutus 0,9 -0,8 0,0 2,1 -1,7 0,6 -0,6 0,0
Oma pääoma
1.1.2004, IFRS 12,2 21,4 0,9 7,3 0,0 -0,5 54,3 0,0 95,7 4,3 99,9

Myytävissä olevat sijoitukset:

voitot/tappiot
käypään arvoon
arvostuksesta 0,1 0,1 0,1
tuloslaskelmaan
siirretty määrä -0,2 -0,2 -0,2
Muuntoerot -0,3 -0,3 -0,3
Osingonjako -3,9 -3,9 -3,9
Muut muutokset 0,5 0,5 -0,5 0,0
Katsauskauden tulos -0,3 -0,3 -0,5 -0,9

Oma pääoma 31.3.
2004, IFRS 12,2 21,4 0,8 7,3 0,0 -0,8 50,7 0,0 91,7 3,3 95,0

Oma pääoma
1.1.2005, IFRS 12,6 23,4 1,1 7,3 0,0 -0,3 60,2 0,0 104,3 2,5 106,8

Myytävissä olevat sijoitukset:

voitot/tappiot
käypään arvoon
arvostuksessa 0,1 0,1 0,1
Muuntoerot 0,1 0,1 0,1
Osingonjako -4,1 -4,1 -4,1
Katsauskauden tulos -3,1 -3,1 -0,3 -3,4

Oma pääoma 31.3.
2005, IFRS 12,6 23,4 1,2 7,3 0,0 -0,2 53,1 0,0 97,3 2,2 99,5


AIEMMAN TILINPÄÄTÖSNORMISTON MUKAINEN OMA PÄÄOMA JA IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OMA
PÄÄOMA 31.3.2004 / TÄSMÄYTYSLASKELMA
milj. euroa

Oma pääoma 31.3.
2004 (FAS) 91,5
+ vähemmistön osuus
(IAS 1, esittämistapaero) 3,9
IFRS 3 Liikearvot 0,8
IAS 1 Pääomalaina -1,7
IAS 2 Vaihto-omaisuus 2,7
IAS 12 Laskennalliset verosaamiset 2,0
IAS 12 Laskennalliset verovelat -2,3
IAS 16 Aineelliset hyödykkeet -0,7
IAS 17 Rahoitusleasing -1,6
IAS 19 Eläkevelka -0,7
IAS 28 Osakkuusyhtiösijoitukset 1,3
IAS 32 Omat osakkeet -0,8
IAS 39 Pörssinoteeratut osakkeet 1,1
IAS 39 Johdannaiset -0,5
Oma pääoma 31.3.2004 (IFRS) 95,0


AIEMMAN TILINPÄÄTÖSNORMISTON MUKAINEN VOITTO/TAPPIO JA IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN
VOITTO/TAPPIO / TÄSMÄYTYSLASKELMA
milj. euroa

Osavuosijakson 1.1.-31.3.2004 tulos (FAS)0,0
+ vähemmistön osuus
(IAS 1, esittämistapaero) -0,6
IFRS 3 Liikearvopoistojen peruutus 0,8
IAS 2 Vaihto-omaisuus -0,7
IAS 12 Laskennalliset verosaamiset -0,1
IAS 12 Laskennalliset verovelat 0,1
IAS 17 Rahoitusleasing 0,0
IAS 19 Eläkevelka 0,0
IAS 28 Osakkuusyhtiösijoitukset -0,6
IAS 38 Aineettomat hyödykkeet 0,0
IAS 39 Johdannaiset 0,3
Osavuosijakson 1.1.-31.3.2004 tulos (IFRS)-0,9


KONSERNIN TUNNUSLUVUT

31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004

Oma pääoma/osake, euroa 15,90 15,68 17,08
Omavaraisuusaste, % 48,4 % 35,3 % 49,6 %
Investoinnit, milj. euroa 0,3 1,4 11,1
Henkilöstö keskimäärin,
jatkuvat toiminnot 974 727 890
Henkilöstö keskimäärin,
lopetetut toiminnot - 391 182


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

milj. euroa 31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004

Velkojen vakuudeksi annetut:
Kiinteistökiinnitykset 35,1 32,5 34,9
Yrityskiinnitykset 51,4 75,8 51,4
Osakkeet 3,6 3,6 3,6

Muut annetut vakuudet:
Pantit 0,0 0,0 0,0
Yrityskiinnitykset 0,2 6,9 0,2

Leasing-vastuut 0,8 1,5 0,9

Vastuut omista sitoumuksista:
Takaisinostositoumukset 0,2 0,2

Muut vastuusitoumukset 0,5 2,1 0,5

Vastuusitoumukset
osakkuusyritysten puolesta:

Takaukset 0,2 0,2

Muut vastuut:
Leasing-rakennusten
lunastamisvastuu 2,5 2,5


JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinisopimukset 2,0 6,7 3,3
Hyödykejohdannaiset 4,0 6,9 4,2
Korkojohdannaiset 25,0 25,0 25,0


Tietoja ei ole tilintarkastettu.


Säkylässä 3.5.2005

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. 010 402 00

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

03.05.2005 MILDOLA-KAUPPA VARMISTUI
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 3.5.2005 KLO 8.30
MILDOLA-KAUPPA VARMISTUI

Kilpailuvirasto on hyväksynyt kaupan, jolla Lännen Tehtaat -konserniin kuuluva
Suomen Rehu Oy 10.3.2005 osti 65 prosenttia elintarvikeyritys Mildola Oy:n
osakekannasta. Kaupan jälkeen Suomen Rehun Mildola-omistus on 82,5 prosenttia ja
Maatalouskesko Oy:n omistus 17,5 prosenttia.

Mildola Oy on johtava puristusmenetelmällä valmistettujen kasviöljyjen valmistaja
Suomessa. Mildola tarjoaa kotimaisille ja ulkomaisille asiakkaille rypsistä ja
soijasta valmistettuja raffinoituja kasviöljyjä ja valkuaisrehuja. Yrityksen
palveluksessa Kirkkonummen Kantvikissa on 38 henkilöä.

Mildola Oy:n liikevaihto vuonna 2004 oli 41 miljoonaa euroa, käyttökate 2,4
miljoonaa euroa ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 0,7 miljoonaa euroa.


Mildola Oy liitetään Lännen Tehtaat -konserniin 1.5.2005 alkaen. Mildola Oy:n
liittäminen konserniin lisää Lännen Tehtaat -konsernin vuoden 2005 liikevaihtoa
noin 15 miljoonalla eurolla. Kaupalla on pieni positiivinen vaikutus Lännen
Tehtaat -konsernin vuoden 2005 tulokseen.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. 010 402 00

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

27.04.2005 Lännen Tehtaiden IFRS-standardien mukaiset vertailutiedot ja täsmäytyslaskelmat 2004
Lännen Tehtaat Oyj Pörssitiedote 27.4.2005 klo 9.30

Lännen Tehtaiden IFRS-standardien mukaiset vertailutiedot JA TÄSMÄYTYSLASKELMAT
vuodelta 2004

Lännen Tehtaat siirtyy IRFS-standardien (International Financial Reporting
Standards) mukaiseen tilinpäätösraportointiin vuonna 2005. Ensimmäinen IFRS:n
kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaan laadittu osavuosikatsaus laaditaan
31.3.2005 päättyneeltä vuosineljännekseltä ja julkaistaan 3.5. Ensimmäinen IFRS-
tilinpäätös laaditaan 31.12.2005 päättyvältä tilikaudelta.

Tässä tiedotteessa esitetään vuosineljänneksittäin IFRS-standardeihin
siirtymisestä aiheutuneet olennaiset vaikutukset vuoden 2004 taloudelliseen
informaatioon, joka alun perin on raportoitu Suomessa noteeratuille yhtiöille
asetettujen säännösten (Finnish Accounting Standards, FAS) mukaan. FAS:n mukaiset
laskentaperiaatteet on esitetty Lännen Tehtaiden vuoden 2004 vuosikertomuksesta.

IFRS mukainen taloudellinen informaatio vuodelta 2004 on laadittu huhtikuussa
2005 voimassa olleiden säännösten mukaisesti ja siksi yhteenvedossa esitettyä
IFRS-perusteista taloudellista informaatiota voidaan joutua oikaisemaan ennen sen
sisällyttämistä vertailukauden tietoina konsernin ensimmäiseen, 31.12.2005
päättyvältä tilikaudelta laadittavaan IFRS tilinpäätökseen. Tämä johtuu IFRS-
normistossa meneillään olevista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa
tilinpäätökseen niissä yhtiöissä, jotka soveltavat IFRS-standardeja vuodesta 2005
lähtien.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden osalta laatimisperiaatteeksi on valittu
hankintamenomalli. Johdannaissopimusten osalta vertailutiedot on esitetty IAS
32:n ja IAS 39:n kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, jolloin
johdannaissopimukset on merkitty taseeseen käypiin arvoihin. Suojauslaskentaa ei
ole sovellettu vuonna 2004, joten arvonmuutokset on kirjattu tulosvaikutteisesti.
Liiketoimintojen yhdistämisten osalta on sovellettu IFRS-tilinpäätöksen
ensilaatijalle sallittua poikkeusta olla soveltamatta IFRS 3:a takautuvasti
aiempiin liiketoimintojen yhdistämisiin. IFRS-säännösten mukaisesti
vähemmistöosuus esitetään omalla rivillään osana omaa pääomaa.

Konsernista vuoden 2004 kolmannella osavuosijaksolla irtautunut Machinium-ryhmä
raportoidaan standardin IFRS 5 mukaisesti lopetettuina toimintoina. Konsernista
irtautuneet Machinium-ryhmän liiketoiminnot muodostivat konserniin kuuluessaan
segmenttitasoista liiketoiminta-aluetta edustaneen ryhmän. Jatkuvina toimintoina,
joista lopetetut toiminnot on edellä kuvatulla tavalla eroteltu, esitetään
konsernin muu taloudellinen toiminta.

Tässä tiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tilintarkastettu.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut on esitetty miljoonina euroina, ellei
erikseen ole toisin mainittu.


IFRS-STANDARDIEN AIHEUTTAMAT MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISIIN JA
VUODEN 2004 RAPORTOITUIHIN LUKUIHIN

Numerointi viittaa tuloslaskelman, tunnuslukujen, segmenttitietojen sekä taseen
jäljempänä esitettyihin eroavaisuuksiin.

1) LIIKEARVOJEN KIRJANPITOKÄSITTELY
IFRS 3-standardin mukaan liikearvoja ei enää poisteta suunnitelman mukaisina
poistoina, vaan niiden mahdollisia arvonalentumisia arvioidaan standardin IAS 36
mukaisesti vuosittain tehtävillä arvonalentumistesteillä. Arvonalentumistesti
tehdään myös aina silloin, kun esiintyy viitteitä siitä, että rahavirtaa
tuottavan yksikön, jolle liikearvoa on kohdistettu, arvo saattaa olla alentunut.
Avaavan IFRS-taseen 1.1.2004 osalta on tehty IAS 36:n mukaiset
arvonalentumistestit kaikille konsernitaseeseen merkityille liikearvoille.
Arvonalentumistestien mukaan tulevien rahavirtojen nykyarvo ylitti testauksen
piiriin kuuluvien omaisuuserien kirjanpitoarvon. Liikearvopoistojen
peruuttaminen parantaa vuoden 2004 IFRS:n mukaista liiketulosta 3,2 milj. euroa
verrattuna FAS:n mukaiseen liiketulokseen.

Konsernin avaavaan IFRS-taseeseen 1.1.2004 sisältyy liikearvoja yhteensä 17,6
miljoonaa euroa. Rehuliiketoimintaan liikearvoista on kohdistettu 16,6 milj.
euroa, elintarvikeliiketoimintaan 0,6 milj. euroa ja lopetettuihin toimintoihin
0,5 milj. euroa.

2) SEGMENTTIRAPORTOINTI
Lännen Tehtaiden ensisijainen segmenttiraportointimuoto on liiketoiminta-alueiden
mukainen. Määriteltyjä liiketoimintasegmenttejä on neljä: Elintarvike, Rehu,
Viljakauppa ja Muut toiminnot. Muihin toimintoihin sisältyvät Lännen Plant
Systems, Harviala Oy ja konsernihallinto. Konserniin heinäkuuhun 2004 asti
kuulunut Machinium-liiketoimintaryhmä on esitetty lopetettuina toimintoina.
Vuonna 2004 FAS:n mukaisesti raportoitu informaatio on tässä tiedotteessa
ryhmitelty uudelleen IFRS-segmenttijaon mukaisesti.

Lännen Tehtaiden toissijainen segmenttiraportointimuoto on markkina-alueiden
mukainen. Markkina-alueet on määritelty IAS 14 kriteerien mukaisesti kolmeen
segmenttiin: Suomi, muut EU-maat ja muut maat.

3) OMAT OSAKKEET
Emoyhtiön omia osakkeita ei IFRS-taseessa esitetä varoissa eikä omassa pääomassa.

4) OSAVUOSIJAKSOJEN TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
IFRS:n mukaiseen raportointiin siirryttäessä tuloksen ajallinen kertyminen
tilikauden sisällä muuttuu. IFRS:n mukaan laskettu tulos syntyy pääosin
viimeisellä vuosineljänneksellä, jolloin satokauden raaka-aineet jalostetaan
valmiste- ja puolivalmistevarastoiksi. Myytävien tuotteiden aiempaa
korkeammat varastohinnat pienentävät myyntikatetta kolmen
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Muutos koskee konsernin
omaa elintarvikeliiketoimintaa ja osin myös rehuliiketoimintaa sekä erityisesti
elintarvikeliiketoimintaan kuuluvaa osakkuusyhtiö Sucrosta.

Vaikutus tuloksen kertymiseen osavuosijaksojen aikana selviää kohdassa 12
esitetystä IFRS- ja FAS-tulosten täsmäytyslaskelmasta, riveiltä "IAS 2 Vaihto-
omaisuus" ja "IAS 28 Osakkuusyhtiösijoitukset".

5) VARAUKSET
IFRS:n mukaisessa taseessa varaukset on jaettu pitkäaikaiseen ja lyhytaikaiseen
osuuteen. Vastaava jaottelu on tämän tiedotteen tasekaavoissa tehty myös FAS-
lukujen osalta.

6) OSAKKUUSYHTIÖTULOSOSUUKSIEN ESITTÄMINEN
IFRS:n mukaiseen tuloslaskelmakaavaan siirryttäessä osakkuusyhtiötulososuuksien
esittämiskohta tuloslaskelmassa muuttuu Lännen Tehtaiden osalta. Aikaisemmin
tulososuudet esitettiin ennen liiketulosta, IFRS:n mukaisissa tuloslaskelmissa
liiketuloksen jälkeen.

Tässä tiedotteessa tuloslaskelmakaavat on esitetty IFRS:n mukaisesti. FAS:n
mukaisten tuloslaskelmien osalta osakkuusyhtiötulososuudet on kuitenkin
ryhmitelty aiemman käytännön mukaisesti ennen liiketulosta. Tämän vuoksi
tuloslaskelmiin on lisätty rivi "Osuus osakkuusyritysten tuloksesta, FAS". IAS
1:n mukaan "Osuus osakkuusyritysten tuloksesta, IFRS" on esitetty liiketuloksen
jälkeen.

Osakkuusyhtiötulososuuksien esittämistapaerosta johtuen myös taulukko, jossa
esitetään segmenttien tulokset, on ryhmitelty poikkeavalla tavalla verrattuna
vuoden 2004 osavuosikatsauksiin ja vuositilinpäätökseen.

7) RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSET
Vuokrasopimukset on jaoteltu IAS 17 mukaan rahoitusleasingsopimuksiin ja muihin
vuokrasopimuksiin. IFRS-oikaisuna rahoitusleasingsopimuksin hankitut hyödykkeet
on merkitty taseeseen varoiksi ja rahoitusleasingvelka velaksi. Tuloslaskelman
osalta FAS-kirjanpidossa liiketoiminnan kuluihin kirjatut vuokramenot on
peruutettu. Taseeseen merkityistä hyödykkeistä on kirjattu suunnitelman mukaiset
poistot ja leasingvelasta aiheutunut korkomeno liiketoiminnan kuluksi.

8) LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET
Laskennalliset verosaamiset ja -velat esitetään IAS 1-standardin mukaisesti
pitkäaikaisissa erissä.

Veronalaisista IFRS-oikaisuista on kirjattu IAS 12:n perusteella laskennalliset
verot. Siirtymätaseessa 1.1.2004 on IFRS-oikaisuista johtuvia laskennallisia
verovelkoja 6,8 milj. euroa (FAS: 4,4 milj. euroa) ja laskennallisia verosaamisia
2,4 miljoonaa euroa (FAS: 0,4 milj. euroa). Vuoden 2004 toisella
vuosineljänneksellä tapahtuneen Apetit Kalan hankinnan yhteydessä kirjattiin
kauppahinnan omaisuuserille kohdistamisen yhteydessä 0,7 milj. euroa
laskennallista verovelkaa.

9) MYYTÄVISSÄ OLEVAT SIJOITUKSET
Myytävissä olevat sijoitukset on arvostettu 1.1.2004 IAS 39 perussäännön
mukaisesti käypiin arvoihin 2,7 milj. euroa. FAS-normistoa noudatettaessa ne on
arvostettu hankintamenoon 1,4 milj. euroa. Arvostuserosta syntynyt voitto
vähennettynä laskennallisella verovelalla sisältyy käyvän arvon rahastoon.

10) ETUUSPOHJAISET ELÄKEJÄRJESTELYT
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuen avaavaan IFRS-taseeseen on merkitty
0,7 milj. euron suuruinen velka, jota ei ole kirjattu aiempaa
tilinpäätösnormistoa noudatettaessa. Tästä IFRS-normien mukaan kirjatusta velasta
tuloutuu kertaluonteisesti 0,6 milj. euroa vuoden 2004 viimeisellä
vuosineljänneksellä TEL-järjestelmään tehtyjen muutosten takia. Vuoden 2004
lopussa kyseistä velkaa on taseessa 0,1 milj. euroa.

11) LIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMISET
Lännen Tehtaat Oyj hankki tilikauden 2004 aikana enemmistön, 50,9 %, Apetit Kala
Oy:n (ent. Kuopion Kalatukku Oy) osakekannasta. Apetit Kala Oy harjoittaa
kalanjalostuksen ja tukkukaupan lisäksi kalan vähittäiskauppaa.

Yrityskauppa toteutettiin osakevaihtona siten, että myyjälle suunnattiin
merkittäväksi kauppahintana 195.000 kappaletta Lännen Tehtaat Oyj:n uusia
osakkeita. Osakkeiden arvo osakevaihdossa oli 2,3 milj. euroa. Merkintä tapahtui
10.6.2004, jossa yhteydessä hankittujen osakkeiden omistusoikeus siirtyi Lännen
Tehtaille. Konsernitilinpäätökseen Apetit Kala Oy on yhdistelty 30.6.2004 alkaen.


FAS-laskennassa hankintamenolaskelman mukainen konserniaktiiva, 1,2 milj. euroa,
kohdistettiin rakennuksiin. Alla olevassa taulukossa on esitetty hankintamenon
IFRS 3-standardin mukainen kohdistaminen omaisuuserille käypiin arvoihin. Käyvän
arvon määrittämisperusteita olivat kiinteistöjen osalta ulkopuoliset arviot tai
alle vuoden omistettujen kiinteistöjen osalta hankintameno. Koneet ja laitteet
arvostettiin käypään arvoon, joka perustuu saaduilla avustuksilla oikaistuun
kirjanpitoarvoon. Vaihto-omaisuus arvostettiin myyntihintaan, oikaistuna
myynnistä aiheutuvilla kustannuksilla.

Yhdistämisessä Kirjanpitoarvot
kirjatut käyvät ennen
yhdistämistä
arvot

Aineettomat hyödykkeet 0,1 0,1
Aineelliset hyödykkeet 8,6 6,1
Vaihto-omaisuus 2,0 1,6
Myyntisaamiset 2,6 2,6
Muut saamiset 0,2 0,2
Rahavarat 1,5 1,5
Varat yhteensä 15,0 12,1

Laskennalliset verovelat 0,7 0,0
Korolliset velat 3,2 3,2
Muut velat 6,2 6,2
Velat yhteensä 10,1 9,4

Nettovarat 4,9
Hankitun osuuden mukainen
osuus nettovaroista 2,5
Hankintameno 2,7
Liikearvo 0,2

12) VAIHTO-OMAISUUS
IFRS-standardien mukaiseen vaihto-omaisuuteen sisältyy valmistuksen ja hankinnan
kiinteitä menoja, kun taas aiempaa tilinpäätösnormistoa (FAS) noudatettaessa ko.
menoja ei ole luettu mukaan vaihto-omaisuuden hankintamenoon.


Seuraavassa taulukossa on yhteenveto IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutuksesta
vuoden 2004 tulokseen osavuosijaksoittain.

Q1 Q1-Q2 Q1-Q3 Q1-Q4
2004 2004 2004 2004

Osavuosijakson tulos, FAS 0,0 -1,9 1,1 6,0
+ vähemmistön osuus
(IAS 1, esittämistapaero) -0,6 -0,5 0,4 0,2
IFRS 3 Liikearvopoistojen
peruutus 0,8 1,6 2,4 3,2
IAS 2 Vaihto-omaisuus -0,7 -1,7 -1,1 -0,3
IAS 12 Laskennalliset verosaam. -0,1 -0,2 -0,2 -0,5
IAS 12 Laskennalliset verovelat 0,1 0,1 -0,1 -0,2
IAS 17 Rahoitusleasing 0,0 0,0 1,0 1,0
IAS 19 Eläkevelka 0,0 0,0 0,0 0,6
IAS 28 Osakkuusyhtiösijoitukset -0,6 -1,0 -1,4 0,3
IAS 38 Aineettomat hyödykkeet 0,0 0,0 0,0 0,0
IAS 39 Johdannaiset 0,3 1,0 0,4 0,2
Osavuosijakson tulos, IFRS -0,9 -2,7 2,5 10,5

Alla olevassa taulukossa on täsmäytyslaskelma, jossa esitetään FAS:n mukainen oma
pääoma ja IFRS-standardien mukainen oma pääoma osavuosijaksojen lopussa sekä
erikseen IFRS-standardeihin siirtymispäivältä 1.1.2004.


1.1. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.

Oma pääoma, FAS 95,1 91,5 91,9 93,1 97,5
+ vähemmistöosuus (IAS 1,
esittämistapaero) 4,9 3,9 5,4 4,6 1,6
IFRS 3 Liikearvot 0,0 0,8 1,8 2,6
3,4
IAS 1 Pääomalaina -1,7 -1,7 -1,7 0,0 0,0
IAS 2 Vaihto-omaisuus 3,4 2,7 2,2 2,7 3,5
IAS 12 Laskennalliset
verosaamiset 2,0 2,0 1,8 1,8 1,6
IAS 12 Laskennalliset
verovelat -2,4 -2,3 -3,0 -3,3 -3,4
IAS 16 Aineelliset
hyödykkeet -0,4 -0,7 0,4 0,4 0,4
IAS 17 Rahoitusleasing -1,4 -1,6 -1,6 0,0 0,0
IAS 19 Eläkevelka -0,7 -0,7 -0,7 -0,7
-0,1
IAS 28 Osakkuusyhtiö-
sijoitukset 1,9 1,3 0,9 0,5 2,2
IAS 32 Omat osakkeet -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
IAS 39 Pörssinoteeratut
osakkeet 1,3 1,1 1,3 1,4 1,4
IAS 39 Johdannaiset -0,7 -0,5 0,2 -0,4 -0,5
Oma pääoma, IFRS 99,9 95,0 98,0 102,0 106,8


OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA 1.1.2004 (IFRS-STANDARDEIHIN SIIRTYMISPÄIVÄ)

1.1.2004 1.1.2004 IFRS-standardeihin
IFRS FAS siirtymisen
vaikutus
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet (7) 85,3 65,6 19,7
Liikearvo (1) 17,6 17,6 0,0
Muut aineettomat
hyödykkeet 3,5 4,0 -0,5
Osuudet osakkuus-
yrityksissä (6) 22,3 20,4 1,9
Myytävissä olevat
sijoitukset (9) 2,7 1,4 1,3
Omat osakkeet (3) 0,0 0,8 -0,8
Laskennalliset verosaamiset (8) 2,4 0,4 2,0
133,9 110,3 23,6

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus (12) 83,7 80,2 3,5
Saamiset 46,7 46,2 0,5
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 1,0 1,0 0,0
Rahavarat 12,1 12,1 0,0
143,4 139,5 4,0

Varat yhteensä 277,2 249,7 27,5

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset rahoitusvelat (7) 66,8 43,9 22,9
Laskennalliset verovelat (8) 6,8 4,4 2,4
Pitkäaikaiset varaukset (5) 1,0 1,0 0,0
74,6 49,3 25,3
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 73,2 71,3 1,9
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 28,5 28,1 0,4
Lyhytaikaiset varaukset (5) 1,0 1,0 0,0
102,7 100,4 2,3

Velat yhteensä 177,3 149,7 27,6

Varojen ja velkojen erotus 99,9 100,0 -0,1

Osakepääoma 12,2 12,2 0,0
Ylikurssirahasto 21,4 21,4 0,0
Omat osakkeet (3) 0,0 0,8 -0,8
Käyvän arvon rahasto
ja muut rahastot 8,2 7,3 0,9
Muuntoerot -0,5 -0,5 0,0
Kertyneet voittovarat 54,3 52,1 2,1
Pääomalainat 0,0 1,7 -1,7
Oma pääoma, FAS, yhteensä 95,7 95,1 0,6

Vähemmistöosuus 4,3 4,9 -0,6

Oma pääoma, IFRS, yhteensä 99,9 100,0 -0,1

Omavaraisuusaste % 36,8 % 40,0 %
Oma pääoma / osake 16,33 15,35IFRS VERTAILUTIEDOT Q1 2004

KONSERNIN TULOSLASKELMA - JATKUVAT JA LOPETETUT TOIMINNOT YHTEENSÄ

IFRS FAS ERO
Q1 Q1
2004 2004

Liikevaihto 123,9 123,9 0,0
Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 0,7 0,9
Liiketoiminnan kulut -122,5 -121,6 -0,9
Poistot -2,2 -2,9 0,7
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta, FAS (6) 0,5
Liiketulos (6) 0,8 0,5 0,3
Rahoitustuotot ja -kulut -1,2 -0,8 -0,4
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta, IFRS (6) -0,2
Tulos ennen veroja -0,6 -0,3 -0,3
Tuloverot -0,3 -0,3 0,0
Tilikauden tulos -0,9 -0,6 -0,3

Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -0,3 0,0 -0,3
Vähemmistölle -0,5 -0,6 0,1

Tulos/osake, euroa -0,05 0,00 -0,05
Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,05 0,00 -0,05


KONSERNIN TULOSLASKELMA - JATKUVAT TOIMINNOT

IFRS FAS ERO
Q1 Q1
2004 2004

Liikevaihto 103,2 103,2 0,0
Liiketoiminnan muut tuotot 1,5 0,6 0,9
Liiketoiminnan kulut -100,5 -99,5 -1,0
Poistot -1,9 -2,6 0,7
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta, FAS (6) 0,5
Liiketulos (6) 2,3 2,1 0,2
Rahoitustuotot ja -kulut -0,9 -0,5 -0,4
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta, IFRS (6) -0,2
Tulos ennen veroja 1,2 1,5 -0,3
Tuloverot -0,3 -0,3 0,0
Tilikauden tulos 0,9 1,2 -0,3

Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 0,8 1,1 -0,3
Vähemmistölle 0,1 0,1 0,0

Tulos/osake, euroa 0,12 0,30 -0,18
Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,12 0,30 -0,18


KONSERNIN TULOSLASKELMA - LOPETETUT TOIMINNOT

IFRS FAS ERO
Q1 Q1
2004 2004

Liikevaihto 20,7 20,7 0,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,0
Liiketoiminnan kulut -22,0 -22,1 0,1
Poistot -0,3 -0,3 0,0
Liiketulos (6) -1,5 -1,6 0,1
Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 -0,3 0,0
Tulos ennen veroja -1,8 -1,8 0,0
Tuloverot 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos -1,8 -1,8 0,0

Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -1,1 -1,1 0,0
Vähemmistölle -0,7 -0,7 0,0


KONSERNIN TASE
IFRS FAS ERO
2004. 31.3.2004
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet (7) 84,1 64,8 19,3
Liikearvo (1) 17,6 16,8 0,8
Muut aineettomat hyödykkeet 3,6 4,0 -0,4
Osuudet osakkuusyrityksissä (6) 22,2 20,9 1,3
Myytävissä olevat sijoitukset (9) 2,6 1,4 1,2
Omat osakkeet (3) 0,0 0,8 -0,8
Laskennalliset verosaamiset (8) 2,4 0,5 1,9
132,5 109,2 23,3

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus (12) 76,0 73,3 2,7
Saamiset 43,1 42,8 0,3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 0,5 0,5 0,0
Rahavarat 17,6 17,6 0,0
137,2 134,2 3,0

Varat yhteensä 269,7 243,4 26,3

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma 91,7 91,5 0,2
Vähemmistön osuus 3,3 3,9 -0,6
Oma pääoma yhteensä 95,0 95,3 -0,4

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset rahoitusvelat (7) 66,4 44,0 22,4
Laskennalliset verovelat (8) 6,7 4,3 2,4
Pitkäaikaiset varaukset (5) 1,0 1,0 0,0
74,1 49,3 24,8
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 68,3 66,7 1,5
Lyhytaikaiset rahoitusvelat (7) 31,3 30,9 0,4
Lyhytaikaiset varaukset (5) 1,0 1,0 0,0
96,6 94,7 1,9

Oma pääoma ja velat yhteensä 269,7 243,4 26,3

Omavaraisuusaste % 35,3 % 38,4 % -3,1 %
Oma pääoma / osake 15,68 14,82 0,86


LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN (2)
IFRS FAS ERO
Q1 2004 Q1 2004

Elintarvikeliiketoiminta 25,1 25,1 0,0
Rehuliiketoiminta 47,1 47,1 0,0
Viljakauppaliiketoiminta 29,6 29,6 0,0
Muut toiminnot 1,3 1,3 0,0
Lopetetut liiketoiminnot 20,7 20,7 0,0
Yhteensä 123,9 123,9 0,0


LIIKETULOS TOIMIALOITTAIN (2)
IFRS FAS ERO
Q1 Q1
2004 2004

Elintarvikeliiketoiminta 0,1 0,7 -0,6
Rehuliiketoiminta 2,2 1,2 1,0
Viljakauppaliiketoiminta 1,0 0,7 0,3
Muut toiminnot -0,9 -1,1 0,2
Lopetetut toiminnot -1,6 -1,6 0,0
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta (FAS) 0,5
Yhteensä 0,8 0,5 0,3


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (2) - ASIAKKAAN SIJAINNIN MUKAAN

IFRS FAS ERO
Q1 2004 Q1 2004

Suomi 85,8 85,8 0,0
Muut EU-maat 20,8 20,8 0,0
Muut maat 17,3 17,3 0,0
Yhteensä 123,9 123,9 0,0IFRS VERTAILUTIEDOT Q2 2004

KONSERNIN TULOSLASKELMA - JATKUVAT JA LOPETETUT TOIMINNOT YHTEENSÄ

IFRS FAS ERO IFRS FAS ERO
Q1-Q2 Q1-Q2 Q2 Q2
2004 2004 2004 2004

Liikevaihto 254,3 254,3 0,0 130,5 130,5 0,0
Liiketoiminnan muut
tuotot 3,7 2,6 1,1 2,1 1,9 0,2
Liiketoiminnan
kulut -254,3 -252,6 -1,7 -131,8 -131,0 -0,8
Poistot -4,4 -5,8 1,4 -2,2 -2,9 0,7
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta, FAS (6) 1,0 0,5
Liiketulos (6) -0,6 -0,6 0,9 -1,5 -1,0 -0,5
Rahoitustuotot
ja -kulut -0,7 -0,6 -0,1 0,5 0,1 0,4
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta, IFRS (6) 0,0 0,1

Tulos ennen veroja -1,4 -1,2 -0,2 -0,8 -0,9 0,1
Tuloverot -1,3 -1,2 -0,1 -1,0 -0,8 -0,2
Tilikauden tulos -2,7 -2,4 -0,3 -1,8 -1,7 -0,1

Jakautuminen
Emoyhtiön
omistajille -2,2 -1,9 -0,3 -1,9 -1,9 0,0
Vähemmistölle -0,5 -0,5 0,0 0,1 0,1 0,0

Tulos/osake, euroa -0,37 -0,31 -0,06 -0,32 -0,31 -0,01
Tulos/osake,
laimennettu, euroa -0,37 -0,31 -0,06 -0,32 -0,31 -0,01


KONSERNIN TULOSLASKELMA - JATKUVAT TOIMINNOT

IFRS FAS ERO IFRS FAS ERO
Q1-Q2 Q1-Q2 Q2 Q2
2004 2004 2004 2004

Liikevaihto 205,4 205,4 0,0 102,1 102,1 0,0
Liiketoiminnan muut
tuotot 2,5 1,4 1,1 1,0 0,8 0,2
Liiketoiminnan kulut -199,2 -197,6 -1,6 -98,6 -98,0 -0,6
Poistot -3,8 -5,3 1,5 -1,9 -2,7 0,8
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta, FAS (6) 1,0 0,5

Liiketulos (6) 4,9 4,8 0,1 2,5 2,9 -0,4

Rahoitustuotot
ja -kulut -0,3 -0,2 -0,1 0,8 0,3 0,5
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta, IFRS (6) 0,0 0,0


Tulos ennen veroja 4,6 4,6 0,0 3,3 3,1 0,2

Tuloverot -1,3 -1,2 -0,1 -1,0 -0,8 -0,2

Tilikauden tulos 3,3 3,4 -0,1 2,3 2,3 0,0

Jakautuminen
Emoyhtiön
omistajille 3,0 3,2 -0,2 2,2 2,1 0,1
Vähemmistölle 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1

Tulos/osake, euroa 0,49 0,65 -0,16 0,37 0,32 0,05
Tulos/osake,
laimennettu, euroa 0,49 0,65 -0,16 0,37 0,32 0,05


KONSERNIN TULOSLASKELMA - LOPETETUT TOIMINNOT

IFRS FAS ERO IFRS FAS ERO
Q1-Q2 Q1-Q2 Q2 Q2
2004 2004 2004 2004

Liikevaihto 49,0 49,0 0,0 28,3 28,3 0,0
Liiketoiminnan muut
tuotot 1,2 1,2 0,0 1,1 1,1 0,0
Liiketoiminnan kulut -55,1 -55,0 -0,1 -33,2 -33,0 -0,2
Poistot -0,6 -0,5 -0,1 -0,3 -0,2 -0,1
Liiketulos (6) -5,6 -5,4 -0,2 -4,0 -3,9 -0,1
Rahoitustuotot
ja -kulut -0,4 -0,4 0,0 -0,2 -0,2 0,0

Tulos ennen veroja -6,0 -5,8 -0,2 -4,2 -4,0 -0,2

Tuloverot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilikauden tulos -6,0 -5,8 -0,2 -4,2 -4,0 -0,2

Jakautuminen
Emoyhtiön
omistajille -5,2 -5,1 -0,1 -4,1 -4,0 -0,1
Vähemmistölle -0,8 -0,7 -0,1 -0,1 0,0 -0,1


KONSERNIN TASE
IFRS FAS ERO
30.6.2004 30.6.2004

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet (7) 91,6 71,4 20,2
Liikearvo (1) 17,7 16,0 1,7
Muut aineettomat hyödykkeet 3,6 3,6 0,0
Osuudet osakkuusyrityksissä (6) 22,3 21,4 0,9
Pitkäaikaiset saamiset 0,4 0,4 0,0
Myytävissä olevat
sijoitukset (9) 2,7 1,4 1,3
Omat osakkeet (3) 0,0 0,8 -0,8
Laskennalliset verosaamiset (8) 2,6 0,9 1,7
140,9 115,9 25,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus (12) 60,0 57,8 2,2
Saamiset 48,7 48,1 0,6
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 0,5 0,5 0,0
Rahavarat 12,4 12,4 0,0
121,6 118,8 2,8

Varat yhteensä 262,6 234,8 27,8

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma 92,1 91,9 0,2
Vähemmistön osuus 5,8 5,4 0,4
Oma pääoma yhteensä 98,0 97,3 0,7

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset rahoitusvelat (7) 64,1 41,5 22,6
Laskennalliset verovelat (8) 7,5 4,5 3,0
Pitkäaikaiset varaukset (5) 1,0 1,0 0,0
72,6 47,0 25,6

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 61,0 59,9 1,1
Lyhytaikaiset rahoitusvelat (7) 26,0 25,7 0,3
Lyhytaikaiset varaukset (5) 4,9 4,9 0,0
91,9 90,5 1,4

Oma pääoma ja velat yhteensä 262,6 234,8 27,8

Omavaraisuusaste % 37,3 % 40,6 % -3,3 %
Oma pääoma / osake 15,67 14,30 1,37


LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN (2)

IFRS FAS ERO IFRS FAS ERO
Q1-Q2 Q1-Q2 Q2 Q2
2004 2004 2004 2004

Elintarvikeliike-
toiminta 54,3 54,3 0,0 29,4 29,4 0,0
Rehuliiketoiminta 93,1 93,1 0,0 46,0 46,0 0,0
Viljakauppa-
liiketoiminta 53,1 53,1 0,0 23,4 23,4 0,0
Muut toiminnot 4,9 4,9 0,0 3,3 3,3 0,0
Lopetetut
liiketoiminnot 48,9 48,9 0,0 28,3 28,3 0,0
Yhteensä 254,3 254,3 0,0 130,4 130,4 0,0


LIIKETULOS TOIMIALOITTAIN (2)

IFRS FAS ERO IFRS FAS ERO
Q1-Q2 Q1-Q2 Q2 Q2
2004 2004
Elintarvike-
liiketoiminta 0,4 1,6 -1,2 0,3 0,8 -0,5
Rehu-
liiketoiminta 4,4 2,8 1,7 2,2 1,5 0,6
Viljakauppa-
liiketoiminta 1,4 1,3 0,1 0,4 0,5 -0,1
Muut toiminnot -1,3 -1,8 0,5 -0,4 -0,6 0,3
Lopetetut
liiketoiminnot -5,6 -5,4 -0,2 -4,0 -3,9 -0,1
Osuus osakkuus-
yhtiöiden
tuloksesta (FAS) 1,0 0,5
Yhteensä -0,7 -0,6 -0,1 -1,5 -1,0 -0,5


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (2) - ASIAKKAAN SIJAINNIN MUKAAN


IFRS FAS ERO IFRS FAS ERO
Q1-Q2 Q1-Q2 Q2 Q2
2004 2004 2004 2004

Suomi 184,0 184,0 0,0 98,2 98,2 0,0
Muut EU-maat 45,3 45,3 0,0 24,5 24,5 0,0
Muut maat 25,0 25,0 0,0 7,7 7,7 0,0
Yhteensä 254,3 254,3 0,0 130,4 130,4 0,0IFRS VERTAILUTIEDOT Q3 2004

KONSERNIN TULOSLASKELMA - JATKUVAT JA LOPETETUT TOIMINNOT YHTEENSÄ

IFRS FAS ERO IFRS FAS ERO
Q1-Q3 Q1-Q3 Q3 Q3
2004 2004 2004 2004

Liikevaihto 361,4 361,4 0,0 107,0 107,0 0,0
Liiketoiminnan
muut tuotot 3,8 2,9 0,9 0,1 0,4 -0,3
Liiketoiminnan
kulut -353,8 -353,7 -0,1 -99,5 -101,1 1,6
Poistot -6,6 -8,7 2,1 -2,2 -2,9 0,7
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta, FAS (6) 1,7 0,7
Liiketulos (6) 4,8 3,5 0,9 5,4 4,1 1,3
Rahoitustuotot
ja -kulut -1,4 -1,1 -0,3 -0,6 -0,5 -0,1
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta, IFRS (6) 0,3 0,3

Tulos ennen veroja 3,7 2,4 1,3 5,1 3,6 1,5

Tuloverot -1,2 -0,9 -0,3 0,1 0,3 -0,2

Tilikauden tulos 2,5 1,5 1,0 5,2 3,9 1,3

Jakautuminen
Emoyhtiön
omistajille 2,0 1,1 0,9 4,2 3,0 1,2
Vähemmistölle 0,5 0,4 0,1 1,0 0,9 0,1

Tulos/osake, euroa 0,32 0,17 0,15 0,69 0,48 0,21
Tulos/osake,
laimennettu, euroa 0,32 0,17 0,15 0,69 0,48 0,21


KONSERNIN TULOSLASKELMA - JATKUVAT TOIMINNOT

IFRS FAS ERO IFRS FAS ERO
Q1-Q3 Q1-Q3 Q3 Q3
2004 2004 2004 2004

Liikevaihto 312,5 312,5 0,0 107,0 107,0 0,0
Liiketoiminnan
muut tuotot 2,6 1,7 0,9 0,1 0,4 -0,3
Liiketoiminnan kulut -301,0 -299,9 -1,1 -101,7 -102,3 0,6
Poistot -6,0 -8,2 2,2 -2,2 -2,9 0,7
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta, FAS (6) 1,7 0,7
Liiketulos (6) 8,1 7,7 0,4 3,2 2,9 0,3
Rahoitustuotot ja
-kulut -1,0 -0,7 -0,3 -0,6 -0,5 -0,1
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta, IFRS (6) 0,3 0,3

Tulos ennen veroja 7,4 7,0 0,4 2,9 2,4 0,5

Tuloverot -1,2 -0,9 -0,3 0,1 0,3 -0,2

Tilikauden tulos 6,2 6,1 0,1 3,0 2,7 0,3

Jakautuminen
Emoyhtiön
omistajille 5,7 5,7 0,0 2,8 2,5 0,3
Vähemmistölle 0,5 0,4 0,1 0,2 0,2 0,0

Tulos/osake, euroa 0,94 0,93 0,01 0,46 0,29 0,17
Tulos/osake,
laimennettu, euroa 0,94 0,93 0,01 0,46 0,29 0,17


KONSERNIN TULOSLASKELMA - LOPETETUT TOIMINNOT

IFRS FAS ERO IFRS FAS ERO
Q1-Q3 Q1-Q3 Q3 Q3
2004 2004 2004 2004

Liikevaihto 48,9 48,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Liiketoiminnan
muut tuotot 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Liiketoiminnan kulut -52,8 -53,8 1,0 2,2 1,2 1,0
Poistot -0,6 -0,5 -0,1 0,0 0,0 0,0
Liiketulos (6) -3,3 -4,2 0,9 2,2 1,2 1,0
Rahoitustuotot ja
-kulut -0,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Tulos ennen veroja -3,7 -4,6 0,9 2,2 1,2 1,0

Tuloverot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilikauden tulos -3,7 -4,6 0,9 2,2 1,2 1,0

Jakautuminen
Emoyhtiön
omistajille -3,7 -4,6 0,9 1,4 0,5 0,9
Vähemmistölle 0,0 0,0 0,0 0,8 0,7 0,1


KONSERNIN TASE
IFRS FAS ERO
30.9.2004 30.9.2004

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet (7) 70,7 70,0 0,7
Liikearvo (1) 17,4 14,8 2,6
Muut aineettomat
hyödykkeet 2,8 2,9 -0,1
Osuudet osakkuus-
yrityksissä (6) 21,1 20,6 0,5
Myytävissä olevat
sijoitukset (9) 2,8 1,4 1,4
Omat osakkeet (3) 0,0 0,8 -0,8
Laskennalliset
verosaamiset (8) 2,3 0,5 1,8
117,1 111,0 6,1
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus (12) 46,1 43,5 2,6
Saamiset 38,2 38,0 0,2
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 0,5 0,5 0,0
Rahavarat 8,1 8,1 0,0
92,9 90,1 2,8

Varat yhteensä 210,1 201,1 9,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma 96,4 93,1 3,3
Vähemmistön osuus 5,6 4,6 1,0
Oma pääoma yhteensä 102,0 97,7 4,3

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset rahoitusvelat (7) 30,5 30,5 0,0
Laskennalliset verovelat (8) 7,8 4,6 3,2
Pitkäaikaiset varaukset (5) 1,0 1,0 0,0
39,3 36,1 3,2
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 55,3 54,0 1,3
Lyhytaikaiset rahoitusvelat (7) 12,3 12,2 0,1
Lyhytaikaiset varaukset (5) 1,2 1,2 0,0
68,8 67,4 1,4

Oma pääoma ja velat yhteensä 210,1 201,1 9,0

Omavaraisuusaste % 48,5 % 48,4 % 0,1 %
Oma pääoma / osake 16,31 14,76 1,55


LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN (2)

IFRS FAS ERO IFRS FAS ERO
Q1-Q3 Q1-Q3 Q3 Q3
2004 2004 2004

Elintarvike-
liiketoiminta 92,7 92,7 0,0 38,2 38,2 0,0
Rehu-
liiketoiminta 142,0 142,0 0,0 48,9 48,9 0,0
Viljakauppa-
liiketoiminta 71,5 71,5 0,0 18,5 18,5 0,0
Muut toiminnot 6,2 6,2 0,0 1,4 1,4 0,0
Lopetetut
liiketoiminnot 48,9 48,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 361,3 361,3 0,0 107,0 107,0 0,0


LIIKETULOS TOIMIALOITTAIN (2)

IFRS FAS ERO IFRS FAS ERO
Q1-Q3 Q1-Q3 Q3 Q3

Elintarvike-
liiketoiminta 1,9 2,5 -0,6 1,5 1,0 0,5
Rehu-
liiketoiminta 7,3 5,0 2,3 3,0 2,2 0,8
Viljakauppa-
liiketoiminta 1,7 1,6 0,1 0,3 0,3 0,0
Muut toiminnot -2,8 -3,0 0,2 -1,7 -1,3 -0,4
Lopetetut
liiketoiminnot -3,3 -4,2 0,9 2,2 1,2 1,0
Osuus osakkuus-
yhtiöiden
tuloksesta (FAS) 1,7 0,7
Yhteensä 4,8 3,5 1,3 5,4 4,1 1,3


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (2) - ASIAKKAAN SIJAINNIN MUKAAN

IFRS FAS ERO IFRS FAS ERO
Q1-Q3 Q1-Q3 Q3 Q3
2004 2004 2004 2004

Suomi 283,1 283,1 0,0 99,1 99,1 0,0
Muut EU-maat 52,5 52,5 0,0 7,2 7,2 0,0
Muut maat 25,8 25,8 0,0 0,8 0,8 0,0
Yhteensä 361,4 361,4 0,0 107,1 107,1 0,0IFRS VERTAILUTIEDOT Q4 2004

KONSERNIN TULOSLASKELMA - JATKUVAT JA LOPETETUT TOIMINNOT YHTEENSÄ

IFRS FAS ERO IFRS FAS ERO
Q1-Q4 Q1-Q4 Q4 Q4
2004 2004 2004 2004

Liikevaihto 473,8 473,8 0,0 112,4 112,4 0,0
Liiketoiminnan
muut tuotot 4,1 3,4 0,7 0,3 0,4 -0,1
Liiketoiminnan kulut -457,8 -459,4 1,6 -104,1 -105,7 1,6
Poistot -8,7 -11,5 2,8 -2,1 -2,8 0,7
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta, FAS (6) 2,5 0,8

Liiketulos (6) 11,4 8,7 0,9 6,7 5,2 1,5

Rahoitustuotot
ja -kulut -1,5 -1,1 -0,4 -0,2 0,0 -0,2
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta, IFRS (6) 2,7 2,4

Tulos ennen veroja 12,6 7,7 4,9 8,9 5,2 3,7

Tuloverot -2,1 -1,4 -0,7 -0,9 0,5 -1,4

Tilikauden tulos 10,5 6,2 4,3 8,0 4,7 3,3

Jakautuminen
Emoyhtiön
omistajille 10,4 6,0 4,4 8,5 4,9 3,6
Vähemmistölle 0,1 0,2 -0,1 -0,4 -0,2 -0,2

Tulos/osake, euroa 1,68 0,97 0,71 1,38 0,81 0,57
Tulos/osake,
laimennettu, euroa 1,68 0,97 0,71 1,38 0,81 0,57


KONSERNIN TULOSLASKELMA - JATKUVAT TOIMINNOT

IFRS FAS ERO IFRS FAS ERO
Q1-Q4 Q1-Q4 Q4 Q4
2004 2004 2004 2004

Liikevaihto 424,9 424,9 0,0 112,4 112,4 0,0
Liiketoiminnan
muut tuotot 2,9 2,2 0,7 0,3 0,4 -0,1
Liiketoiminnan kulut -405,0 -405,6 0,6 -104,1 -105,7 1,6
Poistot -8,1 -11,0 2,9 -2,1 -2,8 0,7
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta, FAS (6) 2,5 0,8

Liiketulos (6) 14,7 12,9 1,8 6,7 5,2 1,5

Rahoitustuotot
ja -kulut -1,1 -0,7 -0,4 -0,2 0,0 -0,2

Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta, IFRS (6) 2,7 2,4

Tulos ennen veroja 16,3 12,3 4,0 8,9 5,2 3,7

Tuloverot -2,1 -1,4 -0,7 -0,9 0,5 -1,4

Tilikauden tulos 14,2 10,8 3,4 8,0 4,7 3,3

Jakautuminen
Emoyhtiön
omistajille 14,1 10,6 3,5 8,5 4,9 3,6
Vähemmistölle 0,1 0,2 -0,1 -0,4 -0,2 -0,2

Tulos/osake, euroa 2,30 1,72 0,58 1,38 0,81 0,57
Tulos/osake,
laimennettu, euroa 2,30 1,72 0,58 1,38 0,81 0,57


KONSERNIN TULOSLASKELMA - LOPETETUT TOIMINNOT

IFRS FAS ERO IFRS FAS ERO
Q1-Q4 Q1-Q4 Q4 Q4
2004 2004 2004 2004

Liikevaihto 48,9 48,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Liiketoiminnan
muut tuotot 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Liiketoiminnan kulut -52,8 -53,8 1,0 0,0 0,0 0,0
Poistot -0,6 -0,5 -0,1 0,0 0,0 0,0
Liiketulos (6) -3,3 -4,2 0,9 0,0 0,0 0,0

Rahoitustuotot
ja -kulut -0,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Tulos ennen veroja -3,7 -4,6 0,9 0,0 0,0 0,0

Tuloverot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilikauden tulos -3,7 -4,6 0,9 0,0 0,0 0,0

Jakautuminen
Emoyhtiön
omistajille -3,7 -4,6 0,9 0,0 0,0 0,0
Vähemmistölle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


KONSERNIN TASE
IFRS FAS ERO
31.12.2004 31.12.2004

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet (7) 70,0 69,4 0,6
Liikearvo (1) 17,4 14,0 3,4
Muut aineettomat hyödykkeet 2,5 2,6 -0,1
Osuudet osakkuusyrityksissä (6) 23,5 21,4 2,1
Myytävissä olevat
sijoitukset (9) 2,9 1,4 1,5
Omat osakkeet (3) 0,0 0,8 -0,8
Laskennalliset verosaamiset (8) 2,2 0,7 1,5
118,5 110,2 8,2
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus (12) 49,5 46,0 3,5
Saamiset 37,2 37,0 0,2
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat 0,5 0,5 0,0
Rahavarat 9,7 9,7 0,0
97,0 93,2 3,7

Varat yhteensä 215,4 203,5 11,9

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma 104,3 97,5 6,8
Vähemmistön osuus 2,5 1,6 0,9
Oma pääoma yhteensä 106,8 99,1 7,7

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset rahoitusvelat (7) 23,1 23,1 0,0
Laskennalliset verovelat (8) 7,5 4,1 3,4
Pitkäaikaiset varaukset (5) 1,0 1,0 0,0
32,7 28,2 3,4
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 52,7 51,9 0,8
Lyhytaikaiset rahoitusvelat (7) 23,3 23,2 0,1
Lyhytaikaiset varaukset (5) 1,0 1,0 0,0
76,0 76,1 0,9

Oma pääoma ja velat yhteensä 215,4 203,5 11,9

Omavaraisuusaste % 49,6 % 48,5 % 1,1 %
Oma pääoma / osake 17,08 15,47 1,61


LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN (2)

IFRS FAS ERO IFRS FAS ERO
Q1-Q4 Q1-Q4 Q4 Q4
2004 2004 2004 2004

Elintarvike-
liiketoiminta 130,6 130,6 0,0 37,9 37,9 0,0
Rehu-
liiketoiminta 194,8 194,8 0,0 52,8 52,8 0,0
Viljakauppa-
liiketoiminta 91,0 91,0 0,0 19,4 19,4 0,0
Muut toiminnot 8,5 8,5 0,0 2,3 2,3 0,0
Lopetetut
liiketoiminnot 48,9 48,9 0,0 - - -
Yhteensä 473,8 473,8 0,0 112,4 112,4 0,0


LIIKETULOS TOIMIALOITTAIN (2)

IFRS FAS ERO IFRS FAS ERO
Q1-Q4 Q1-Q4 Q4 Q4
2004 2004 2004 2004

Elintarvike-
liiketoiminta 4,1 3,9 0,2 2,2 1,4 0,8
Rehu-
liiketoiminta 11,7 8,4 3,3 4,6 3,5 1,1
Viljakauppa-
liiketoiminta 0,9 1,9 -1,0 -0,8 0,4 -1,2
Muut toiminnot -2,0 -3,8 1,8 0,6 -0,7 1,3
Lopetetut
liiketoiminnot -3,3 -4,2 0,9 0,0 0,0 0,0
Osuus osakkuus-
yritysten
tuloksesta (FAS) 2,5 0,8
Yhteensä 11,4 8,7 2,7 6,7 5,2 1,5


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (2) - ASIAKKAAN SIJAINNIN MUKAAN

IFRS FAS ERO IFRS FAS ERO
Q1-Q4 Q1-Q4 Q4 Q4
2004 2004 2004 2004

Suomi 383,2 383,2 0,0 100,1 100,1 0,0
Muut EU-maat 59,6 59,6 0,0 7,1 7,1 0,0
Muut maat 31,0 31,0 0,0 5,2 5,2 0,0
Yhteensä 473,8 473,8 0,0 112,4 112,4 0,0


LÄNNEN TEHTAAT OYJ


Erkki Lepistö
toimitusjohtaja


Lisätiedot: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. 010 402 4001,


Jakelu:
Helsingin Pörssi
www.lannen.fi

15.04.2005 SUOMEN REHUN VAASAN TEHTAAN SULKEMISESTA 3,2 MILJOONAN EURON KERTAKULU LÄNNEN
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.4.2005 KLO 12.00

SUOMEN REHUN VAASAN TEHTAAN SULKEMISESTA 3,2 MILJOONAN EURON KERTAKULU LÄNNEN
TEHTAIDEN 1. VUOSINELJÄNNEKSEN TULOKSEEN

Maaliskuun alussa aloitetut Suomen Rehun Vaasan tehtaan sulkemista koskevat YT-
neuvottelut ovat päättyneet ja Lännen Tehtaat -konserniin kuuluva Suomen Rehu Oy
on päättänyt sulkea Vaasan rehutehtaansa vaiheittain kesään 2006 mennessä. Vaasan
rehutehtaan tuotanto siirretään rehukonsernin muille tuotantolaitoksille.

YT-neuvottelut koskivat kaikkiaan 34 henkilöä. Eläkeratkaisut ovat mahdollisia 8
henkilön kohdalla. Rehukonsernin muihin yksiköihin syntyy 10-14 uutta
työpaikkaa, joita tarjotaan ensisijaisesti Vaasan tehtaan henkilöstölle.

Tuotannon siirtotoimenpiteet tullaan suorittamaan vaiheittain siten, että
toimituskyky tullaan turvaamaan.

Tehtaan sulkemisella Suomen Rehu tavoittelee runsaan kahden miljoonan euron
vuotuista tulosparannusta. Järjestelyn tulosvaikutukset toteutuvat
täysimääräisesti vuodesta 2007 alkaen. Tehtaan sulkemispäätöksen johdosta Lännen
Tehtaiden ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen tehdään yhteensä 3,2 miljoonan
euron kertaluonteiset käyttöomaisuuden alaskirjaukset ja kuluvaraukset.
Kertaerillä ei ole kassavirtavaikutusta.

Lännen Tehtaiden osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2005 julkaistaan 3.5.2005.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja


Lisätiedot: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. 010 402 4001,
Jukka Haikonen, puh. 010 402 7000


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

31.03.2005 LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2005 klo 17.40

LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Lännen Tehtaat Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, myönsi
vastuuvapauden tilivelvollisille sekä päätti, että osinkoa jaetaan 0,65 euroa
osakkeelta.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT

TILINPÄÄTÖS
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelmat ja taseet per
31.12.2004, myönsi vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2004.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitosta jaetaan osinkona 0,65 euroa
osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 5.4.2005 ja osingonmaksupäivä
12.4.2005.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA
Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Hannu Lamminen, Juha Nevavuori ja Helena
Walldén valittiin uudelleen.Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Marja-
Liisa Mikola-Luoto, Jarmo Mäntyharju, Tuomo Raininko ja Mauno Ylinen.

KHT Hannu Pellinen ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena
tilintarkastajana KHT Jari Henttula valittiin yhtiön tilintarkastajiksi.

OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä ja/tai päättämään vaihtovelkakirjalainan ottamisesta yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksen päätöksestä lukien yhdessä tai useammassa erässä.
Uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjalainan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä
voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1.263.514,00 eurolla siten, että
annetaan merkittäväksi enintään 631.757 kappaletta yhtiön 2,00 euron
nimellisarvoista osaketta.

Hallitus valtuutettiin poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
uusiin osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että poikkeamiseen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus käsittää myös oikeuden
päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä muista uusmerkintään ja/tai
vaihtovelkakirjalainan ottamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 5.4.2001 pidetyn
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65.000 omaa osaketta.
Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan. Osakkeiden luovutus voidaan tehdä yhdessä tai useammassa
erässä. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä hallituksen päättämällä
tavalla yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä tai muuhun
vastaavaan tarkoitukseen, jonka hallitus näkee tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden
luovutus voidaan toteuttaa myös Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä.

Osakkeet luovutetaan niiden luovutushetken käypään arvoon, joka määräytyy
Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan
luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuus on voimassa yhden
vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN
Hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 2, 5, 6, 9, 10 ja 11 pykälien
muuttamiseksi hyväksyttiin esitetyn mukaisesti. Toiminimen kirjoitusoikeutta
koskeva 7 pykälä hyväksyttiin seuraavassa muodossa: Yhtiön toiminimen kirjoittaa
kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai toimitusjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen
kanssa. Hallituksen valtuuttama prokuristi kirjoittaa toiminimen yhdessä
hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan tai toisen prokuristin kanssa.

Muutosehdotus on kokonaisuudessaan julkistettu 23.2.2005 antamallamme
pörssitiedotteella.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. 010 402 4001

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi
22.03.2005 LÄNNEN TEHTAIDEN VUOSIKERTOMUS 2004 JULKISTETTU
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 22.3.2004

LÄNNEN TEHTAIDEN VUOSIKERTOMUS 2004 JULKISTETTU

Lännen Tehtaiden vuoden 2004 vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, on
julkistettu tänään suomen- ja englanninkielisenä.

Vuosikertomus on luettavissa Lännen Tehtaiden kotisivulla
www.lannen.fi/sijoittajatieto. Vuosikertomuksen voi tilata puhelimitse numerosta
010 402 00 tai sähköpostilla osoitteesta .

Lännen Tehtaat Oyj

Riitta Jaakkola
talousjohtaja
puh. 010 402 4020


Jakelu:
Helsingin Pörssi


11.03.2005 KUTSU LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.3.2005

KUTSU LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Lännen Tehtaat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 31. päivänä maaliskuuta 2005 alkaen klo 14.00 Säkylän Iso-
Vimmassa Lännen Tehtaat Oyj:n henkilöstöravintolassa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi
kuuluvat asiat.

2. Hallituksen ehdotusta, jonka mukaan yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä
voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1.263.514,00 eurolla tai tätä
pienemmällä määrällä siten, että annetaan merkittäväksi enintään 631 757
kappaletta yhtiön 2,00 euron nimellisarvoista osaketta. Valtuutus käsittää myös
oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta
merkintäetuoikeudesta, päättää merkintähinnoista ja -ehdoista sekä muista
uusmerkintään liittyvistä ehdoista ja seikoista. Valtuutus on voimassa yhden
vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien

3. Hallituksen ehdotusta, jonka mukaan yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 5.4.2001
pidetyn yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65.000 omaa
osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä
tai useammassa erässä hallituksen päättämällä tavalla yrityskauppojen tai
muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen,
jonka hallitus näkee tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden luovuttaminen voidaan
toteuttaa myös Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Osakkeiden luovutushinta on niiden luovutushetken käypä arvo, joka määräytyy
Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan
luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus ei saa tehdä
päätöstä merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan
hyväksi. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.


4. Hallituksen ehdotusta yhtiön yhtiöjärjestyksen 2, 5, 6, 7, 9, 10 ja 11 §:n
muuttamisesta seuraavasti:

Nykyinen 2 §
Toimiala
Yhtiön toimialana on elintarvike-, rehu- ja metalliteollisuuden sekä
taimiteknologia-liiketoiminnan harjoittaminen ja muu niihin liittyvä toiminta
Suomessa ja ulkomailla joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen.
Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita
sekä käydä niillä kauppaa.

Ehdotettu uusi 2 §
Toimiala
Yhtiön toimialana on elintarvike-, rehu- ja taimiteknologialiiketoiminnan
harjoittaminen ja muu niihin liittyvä toiminta Suomessa ja ulkomailla joko
suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi omistaa ja hallita
kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.

Nykyinen 5 §
Hallitus
Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään neljä ja
enintään seitsemän jäsentä, joista yksi on yhtiön toimitusjohtaja. Valituksi
tullessaan hallituksen jäsen ei saa olla täyttänyt 65 vuotta.
Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen jälkeisen ensimmäisen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Ehdotettu uusi 5 §
Hallitus
Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään viisi ja
enintään seitsemän jäsentä. Valituksi tullessaan hallituksen jäsen ei saa olla
täyttänyt 65 vuotta.
Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen jälkeisen ensimmäisen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Nykyinen 6 §
Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallintoneuvosto.
Yhtiöllä voi olla yksi tai useampia toimitusjohtajan sijaisia, jotka hallitus
nimittää.

Ehdotettu uusi 6 §
Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
Yhtiöllä voi olla yksi tai useampia toimitusjohtajan sijaisia, jotka hallitus
nimittää.

Nykyinen 7 §
Toiminimen kirjoitusoikeus
Yhtiön toiminimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, tai hallituksen
valtuuttama prokuristi yhdessä hallituksen jäsenen tai toisen prokuristin
kanssa.

Ehdotettu uusi 7 §
Toiminimen kirjoitusoikeus
Yhtiön toiminimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä ja
toimitusjohtaja tai hallituksen valtuuttama prokuristi yhdessä hallituksen
jäsenen tai toisen prokuristin kanssa.

Nykyinen 9 §
Hallintoneuvoston tehtävät
Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön
hallintoa.

Lisäksi hallintoneuvosto:
1. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee hallituksen jäsenet sekä
määrää hallituksen jäsenten palkkiot ja muut mahdolliset korvaukset,
2. valitsee hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan,
3. valitsee toimitusjohtajan ja määrää tämän palkkaedut,
4. päättää yhtiön liiketoiminnan olennaisista muutoksista,
5. antaa lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta,
6. kutsuu yhtiökokouksen koolle ja valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät
asiat.

Ehdotettu uusi 9 §
Hallintoneuvoston tehtävät
Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön
hallintoa.

Lisäksi hallintoneuvosto:
1. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee hallituksen jäsenet sekä
määrää hallituksen jäsenten palkkiot ja muut mahdolliset korvaukset,
2. valitsee hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan,
3. antaa lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Nykyinen 10 §
Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja
viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta ja viikkoa ennen viimeistä
ilmoittautumispäivää vähintään kahdessa hallintoneuvoston määräämässä
valtakunnallisessa sanomalehdessä.
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajien on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään hallintoneuvoston kokouskutsussa määräämänä ajankohtana,
joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Ehdotettu uusi 10 §
Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja
viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta ja viikkoa ennen viimeistä
ilmoittautumispäivää vähintään kahdessa hallituksen määräämässä
valtakunnallisessa sanomalehdessä.
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajien on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään hallituksen kokouskutsussa määräämänä ajankohtana, joka
voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Nykyinen 11 §
Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään hallintoneuvoston määräämänä ajankohtana
vuosittain viimeistään toukokuussa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa
esitetään
1. tilinpäätös,
2. tilintarkastuskertomus,
3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta;
päätetään
4. tuloslaskelman ja taseen sekä myös konsernituloslaskelman ja konsernitaseen
vahvistamisesta,
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen voitto
tai tappio antaa aihetta,
6. vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja
toimitusjohtajalle,
7. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,
8. tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta,
valitaan
9. hallintoneuvoston jäsenet
10. tilintarkastajat,
käsitellään
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu äänestämään
enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Ehdotettu uusi 11 §
Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana vuosittain
viimeistään toukokuussa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa
esitetään
1. tilinpäätös,
2. tilintarkastuskertomus,
3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta;
päätetään
4. tuloslaskelman ja taseen sekä myös konsernituloslaskelman ja konsernitaseen
vahvistamisesta,
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen voitto
tai tappio antaa aihetta,
6. vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja
toimitusjohtajalle,
7. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,
8. tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta,
valitaan
9. hallintoneuvoston jäsenet,
10. tilintarkastajat,
käsitellään
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu äänestämään
enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Osingonmaksu
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2004 maksetaan
osinkoa 0,65 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2005 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan
12.4.2005.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 21.3.2005 on
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on myös osakkeenomistajalla, joka on ennen
20.5.1995 merkitty yhtiön osakerekisteriin. Tällöin osakkeenomistajan on
esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, ettei
osakkeiden omistusoikeutta ole siirretty arvo-osuustilille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään 29.3.2005 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella:
Lännen Tehtaat Oyj, PL 100, 27801 Säkylä, faksitse numeroon 010 402 4022,
puhelimitse numeroon 010 402 4002/Arja Antikainen tai sähköpostilla osoitteeseen
. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan yllämainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Asiakirjat
Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat
nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa, Lännen Tehtaat
Oyj, Maakunnantie 4, 27820 Säkylä. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään
osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Säkylässä, maaliskuun 8. päivänä 2005

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallintoneuvosto

Jakelu
Helsingin Pörssi
www.lannen.fi

10.03.2005 SUOMEN REHU OSTAA MILDOLAN
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.3.2005 KLO 12.30

SUOMEN REHU OSTAA MILDOLAN

Lännen Tehtaat -konserniin kuuluva Suomen Rehu Oy on tänään tehdyllä kaupalla
ostanut 65 prosenttia elintarvikeyritys Mildola Oy:n osakekannasta. Suomen Rehu
Oy:n ostamien osakkeiden kauppahinta on 3,9 miljoonaa euroa. Ennen kauppaa Suomen
Rehun Mildola-omistus oli 17,5 % ja kaupan jälkeen 82,5 %. Myyjinä olivat
Unilever Finland Oy, Inex Partners Oy, Eka-kiinteistöt Oy ja SOK. Vähemmistö-
omistajaksi Mildolaan jää 17,5 %:n osuudella Maatalouskesko Oy. Kauppa edellyttää
kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Mildola Oy on johtava puristusmenetelmällä valmistettujen kasviöljyjen valmistaja
Suomessa. Mildola tarjoaa kotimaisille ja ulkomaisille asiakkaille rypsistä ja
soijasta valmistettuja raffinoituja kasviöljyjä ja valkuaisrehuja. Yrityksen
palveluksessa Kirkkonummen Kantvikissä on 38 henkilöä.

Mildola Oy:n liikevaihto v. 2004 oli 41 miljoonaa euroa, käyttökate 2,4 miljoonaa
euroa ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 0,7 miljoonaa euroa. Mildola
Oy:n koko osakekannan (100 %) kauppa-arvo on 6 miljoonaa euroa. Yhtiön
tasesubstanssi 31.12.2004 oli 12,5 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on korollista
nettovelkaa 31.12.2004 0,8 miljoonaa euroa. Taseen kertyneeseen poistoeroon
sisältyy laskennallista verovelkaa 2,4 miljoonaa euroa.

Mildola Oy:n toiminta täydentää Lännen Tehtaiden Elintarvikeryhmän ja
Maatalousryhmän toimintoja. Mildola Oy on merkittävä kotimaisen rypsin ostaja.
Yhtiön päätuotteet ovat kuluttajille ja elintarviketeollisuudelle suunnatut
raffinoidut kasviöljyt. Mildolan elintarvikeprosessin sivutuotteina syntyvien
rypsi- ja soijapuristeiden ostajana Suomen Rehu Oy on yhtiön suurin yksittäinen
asiakas. Mildola Oy:n liittäminen Lännen Tehtaat -konserniin lisää Lännen
Tehtaiden vuositason liikevaihtoa runsaat 20 miljoonaa euroa. Kaupalla ei ole
olennaista vaikutusta Lännen Tehtaat -konsernin vuoden 2005 tulokseen.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Erkki Lepistö
toimitusjohtaja


Lisätiedot:
toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. 010 402 4002 tai


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

24.02.2005 KORJAUS TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 1.1.-31.12.2004
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.2.2005 KLO 16.30

KORJAUS TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 1.1.-31.12.2004

Konsernin tuloslaskelman rivillä Liiketoiminnan kulut 1-12/2004 tulee olla 459,5
aiemmin ilmoitetun 495,5 sijasta. Korjauksella ei ole vaikutusta muihin
tilinpäätöstiedotteessa esitettyihin lukuihin.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Riitta Jaakkola
talousjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


24.02.2005 SUOMEN REHU SUUNNITTELEE TOIMINNAN TEHOSTAMISEKSI VAASAN TEHTAAN SULKEMISTA
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.2.2005 KLO 9.00

SUOMEN REHU SUUNNITTELEE TOIMINNAN TEHOSTAMISEKSI VAASAN TEHTAAN SULKEMISTA

Suomen elintarvikeketjuun on viime vuosina kohdistunut voimakkaita paineita
kustannustehokkuuden parantamiseen. Lännen Tehtaat -konsernin rehuliiketoiminta
on vastannut näihin vaatimuksiin karsimalla kustannuksia prosesseja tehostamalla
ja optimoimalla tehtaiden välistä työnjakoa. Nämä toimet ovat kuitenkin
osoittautumassa tulevaisuudessa riittämättömiksi.

Kustannustehokkuuden parantaminen ja kilpailukyvyn turvaaminen edellyttävät
rakenteellisia muutoksia. Tämän johdosta Suomen Rehu käynnistää YT-neuvottelut
yhtiön Vaasan rehutehtaan sulkemisesta ja sen tuotannon siirtämisestä
rehukonsernin muille tuotantolaitoksille. Neuvottelut koskevat 34 henkilöä.

Tehtaan sulkemisella tavoitellaan noin 3 miljoonan euron vuotuisia
kustannussäästöjä. Kustannussäästöjen arvioidaan toteutuvan vähitellen vuodesta
2006 alkaen. Tehtaan sulkemisella olisi negatiivinen vaikutus Lännen Tehtaat
-konsernin vuoden 2005 tulokseen. Vaasan tehtaan käyttöomaisuuden arvo Lännen
Tehtaat -konsernin taseessa 31.12.2004 oli noin 4 miljoonaa euroa.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. 010 402 4002


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

24.02.2005 HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.2.2005 KLO 9.00

HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE


I OSINKO

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2004 maksetaan
osinkoa 0,65 euroa osaketta kohden.


II OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISVALTUUTUS

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan,
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä
ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta yhdessä tai useammassa
erässä seuraavin ehdoin:

1. Uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa
uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1 263
514,00 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka vastaa,
voimassaolevat käyttämättömät valtuutukset huomioiden enintään
kymmenesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen
korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja
osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä siten, että annetaan
merkittäväksi enintään 631 757 kappaletta yhtiön 2,00 euron
nimellisarvoista osaketta.

2. Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin
osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että
poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä
oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan merkitä
apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka
käyttämällä kuittausoikeutta.

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskaupan toteuttamiseen,
muuhun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, omistuspohjan
laajentamiseen tai pääomarakenteen vahvistamiseen liittyvään
järjestelyyn sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin

3. Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintään
oikeutetuista, merkintähinnoista ja -ehdoista, vaihtovelkakirjalainan
ehdoista sekä muista uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan
ottamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Hallitus ei saa tehdä
päätöstä merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta yhtiön lähipiiriin
kuuluvan hyväksi.

4. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.III OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISVALTUUDET

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen seuraavin ehdoin:

1. Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 5.4.2001 pidetyn yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65 000 omaa osaketta.

2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeiden luovutus voidaan
tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

3. Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä
hallituksen päättämällä tavalla yrityskauppojen tai muiden
yritysjärjestelyiden yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen,
jonka hallitus katsoo tarkoituksenmukaiseksi.

Osakkeiden luovuttaminen voidaan toteuttaa myös Helsingin Pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

4. Osakkeiden luovutushinta on niiden luovutushetken käypä arvo,
joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin
rahavastiketta vastaan.

5. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Syyt osakkeiden luovuttamiseksi muussa kuin osakkeenomistajien
omistussuhteessa:

Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisen yhteydessä
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölain
sallimissa rajoissa, mikäli poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Osakkeet voidaan lisäksi luovuttaa julkisen
kaupankäynnin välityksellä, jolloin kaikilla on yhtäläinen oikeus
hankkia yhtiön osakkeita.


IV YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen 2, 5, 6,
7, 9, 10 ja 11 §:n muuttamista seuraavasti:

Nykyinen 2 §
Toimiala
Yhtiön toimialana on elintarvike-, rehu- ja metalliteollisuuden
sekä taimiteknologia-liiketoiminnan harjoittaminen ja muu niihin
liittyvä toiminta Suomessa ja ulkomailla joko suoraan tai tytär-
ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi omistaa ja hallita
kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä
niillä kauppaa.

Ehdotettu uusi 2 §
Toimiala
Yhtiön toimialana on elintarvike-, rehu- ja
taimiteknologialiiketoiminnan harjoittaminen ja muu niihin liittyvä
toiminta Suomessa ja ulkomailla joko suoraan tai tytär- ja
osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi omistaa ja hallita
kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä
niillä kauppaa.

Nykyinen 5 §
Hallitus
Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti
vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä, joista yksi on
yhtiön toimitusjohtaja. Valituksi tullessaan hallituksen jäsen ei
saa olla täyttänyt 65 vuotta.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisen ensimmäisen
hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on
paikalla.

Ehdotettu uusi 5 §
Hallitus
Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti
vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Valituksi
tullessaan hallituksen jäsen ei saa olla täyttänyt 65 vuotta.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisen ensimmäisen
hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on
paikalla.

Nykyinen 6 §
Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallintoneuvosto.

Yhtiöllä voi olla yksi tai useampia toimitusjohtajan sijaisia,
jotka hallitus nimittää.

Ehdotettu uusi 6 §
Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

Yhtiöllä voi olla yksi tai useampia toimitusjohtajan sijaisia,
jotka hallitus nimittää.

Nykyinen 7 §
Toiminimen kirjoitusoikeus
Yhtiön toiminimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä,
tai hallituksen valtuuttama prokuristi yhdessä hallituksen
jäsenen tai toisen prokuristin kanssa.

Ehdotettu uusi 7 §
Toiminimen kirjoitusoikeus
Yhtiön toiminimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä ja
toimitusjohtaja tai hallituksen valtuuttama prokuristi yhdessä
hallituksen jäsenen tai toisen prokuristin kanssa.

Nykyinen 9 §
Hallintoneuvoston tehtävät
Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa
yhtiön hallintoa.

Lisäksi hallintoneuvosto:

1. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee hallituksen
jäsenet sekä määrää hallituksen jäsenten palkkiot ja muut mahdolliset
korvaukset,
2. valitsee hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan,
3. valitsee toimitusjohtajan ja määrää tämän palkkaedut,
4. päättää yhtiön liiketoiminnan olennaisista muutoksista,
5. antaa lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta,
6. kutsuu yhtiökokouksen koolle ja valmistelee yhtiökokouksessa
käsiteltävät asiat.

Ehdotettu uusi 9 §
Hallintoneuvoston tehtävät
Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa
yhtiön hallintoa.

Lisäksi hallintoneuvosto:

1. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee hallituksen
jäsenet sekä määrää hallituksen jäsenten palkkiot ja muut mahdolliset
korvaukset,
2. valitsee hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan,
3. valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa,
4. antaa lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Nykyinen 10 §
Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta
ennen kokousta ja viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta ja
viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää vähintään kahdessa
hallintoneuvoston määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajien on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään hallintoneuvoston
kokouskutsussa määräämänä ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan
kymmenen päivää ennen kokousta.

Ehdotettu uusi 10 §
Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta
ennen kokousta ja viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta ja
viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää vähintään kahdessa
hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajien on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään hallituksen kokouskutsussa
määräämänä ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen
päivää ennen kokousta.

Nykyinen 11 §
Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään hallintoneuvoston määräämänä
ajankohtana vuosittain viimeistään toukokuussa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään
1. tilinpäätös,
2. tilintarkastuskertomus,
3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja
tilintarkastuskertomuksesta;

päätetään
4. tuloslaskelman ja taseen sekä myös konsernituloslaskelman ja
konsernitaseen vahvistamisesta,
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen
mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
6. vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja
toimitusjohtajalle,
7. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,
8. tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta,

valitaan
9. hallintoneuvoston jäsenet
10. tilintarkastajat,

käsitellään
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu
äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa
edustetusta äänimäärästä.

Ehdotettu uusi 11 §
Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä
ajankohtana vuosittain viimeistään toukokuussa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään
1. tilinpäätös,
2. tilintarkastuskertomus,
3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja
tilintarkastuskertomuksesta;

päätetään
4. tuloslaskelman ja taseen sekä myös konsernituloslaskelman ja
konsernitaseen vahvistamisesta,
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen
mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
6. vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja
toimitusjohtajalle,
7. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,
8. tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta,

valitaan
9. hallintoneuvoston jäsenet,
10. tilintarkastajat,

käsitellään
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu
äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa
edustetusta äänimäärästä.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. 010 402 4002

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi24.02.2005 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.- 31.12.2004
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.2.2005 KLO 9.00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.- 31.12.2004

Lännen Tehtaiden liikevaihto oli 473,8 (2003: 492,0) miljoonaa
euroa. Konsernin liikevoitto oli 8,7 (11,7) miljoonaa euroa ja
tulos ennen satunnaisia eriä 7,7 (8,4) miljoonaa euroa.
Osakekohtainen tulos oli 0,97 (1,11) euroa. Hallituksen
osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,65 (0,65) euroa osakkeelta.


Konsernin rakenne
Vuoden 2004 aikana konsernin rakenteessa tapahtui useita muutoksia.
Merkittävimmät muutokset olivat enemmistöosakkuuden hankinta Kuopion
Kalatukku Oy:stä ja yhtiön liittäminen konserniin kesäkuussa sekä
Machinium-ryhmän irtautuminen konsernista heinäkuussa, kun Machinium
Oy ja sen ruotsalaiset tytäryhtiöt hakeutuivat konkurssiin.
Toukokuussa toimintansa aloitti Ravintoraisio Oy:n kanssa perustettu
yhteisyritys Ateriamestarit Oy. Vuoden lopulla konserniin ostettiin
Maatalousryhmän rehuliiketoimintaan liittyvät konsernin ulkopuoliset
osakeomistukset: SIA Baltic Feedin vähemmistön 25,0 prosentin
omistus hankittiin marraskuun lopussa ja Suomen Rehu-konsernin
vähemmistön 12,1 prosentin omistus joulukuun lopussa. Ostojen
jälkeen Suomen Rehu -konserni on kokonaan Lännen Tehtaiden
omistuksessa.

Elintarvikeryhmään kuuluvat Lännen Tehtaat Oyj:n yksiköt Apetit ja
Lännen Sokeri sekä kesäkuussa ryhmään liitetty Apetit Kala Oy
(aikaisemmin Kuopion Kalatukku Oy), johon vuoden lopussa sulautuivat
tytäryhtiöt Tresko Fish Oy ja Kalatori Foods Oy.

Maatalousryhmään kuuluvat Suomen Rehu Oy ja sen tytäryhtiöt Lännen
Rehu Oy ja Hiven Oy Suomessa, SIA Baltic Feed Latviassa ja Rehu
Eesti Oü Virossa, Avena Nordic Grain Oy ja sen tytäryhtiö ZAO
Avena St. Petersburg Pietarissa sekä Lännen Plant Systems ja
Harviala Oy.

Osakkuusyhtiöistä Sucros Oy, Ateriamestarit Oy ja Ab Silva Seafood
Oy kuuluvat Elintarvikeryhmään, Movere Oy ja Farmit Website Oy
ovat osa Maatalousryhmää.

Heinäkuussa konsernista irtautuneeseen Machinium-ryhmään kuuluivat
Machinium Oy alakonsernin emoyhtiönä sekä sen tytäryhtiöt Lännen
Engineering Oy ja Suomen Rakennuskone Oy Suomessa, SMA
Construction AB, SMA Maskin AB ja sen tytäryhtiö SMA
Maskinuthyrning AB Ruotsissa, AS Balti Ehitusmasin-Baltem Virossa
ja SIA BCM Baltijas Celtniecibas Masina Latviassa sekä UAB
Baltijos Statybines Masinos Liettuassa.


Liikevaihto
Lännen Tehtaiden konserniliikevaihto oli 473,8 (2003: 492,0)
miljoonaa euroa. Liikevaihdosta Elintarvikeryhmän osuus oli 28
(23) prosenttia. Maatalousryhmän 62 (58) prosenttia ja Machinium-
ryhmän 10 (19) prosenttia.

Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 130,6 (114,9) miljoonaa euroa.
Kasvu tuli kokonaan kesäkuussa ryhmään liitetystä Apetit Kalasta.
Apetitin vähittäiskauppatuotteiden myynti kasvoi hieman
edellisvuodesta, mutta teollisuusmyynti ja vienti jäivät
vertailuvuoden tasosta. Kotimaassa valmistetun sokerin myynti jäi
kesäkuusta alkaen viime vuodesta, kun Baltian maista alettiin EU-
jäsenyyden myötä tuoda sokeria Suomen vähittäiskauppaan.

Maatalousryhmän liikevaihto oli 294,3 (282,6) miljoonaa euroa.
Rehuryhmän liikevaihto jäi hieman suunniteltua ja vertailuvuotta
pienemmäksi. Avena Nordic Grainin harjoittaman viljakaupan
liikevaihto ylitti selvästi edellisen vuoden tason.
Maatalousryhmän muu liikevaihto oli vähäistä.

Machinium-ryhmästä liikevaihtoa kertyi 48,9 miljoonaa euroa (koko
vuosi 2003: 94,5 milj. euroa) konsernista irtautumiseen mennessä.

Emoyhtiö Lännen Tehtaat Oyj:n liikevaihto oli 107,5 (115,0)
miljoonaa euroa.


Tulos
Konsernin liikevoitto oli 8,7 (11,7) miljoonaa euroa ja tulos ennen
satunnaisia eriä 7,7 (8,4) miljoonaa euroa. Tulosta heikensi
kesäkuussa kirjattu 4,0 miljoonan euron kuluvaraus Machinium Oy:n
konkurssin vuoksi realisoituvien vastuiden ja muiden menetysten
varalta.

Tuloslaskelman välittömät verot olivat 1,4 (2,6) miljoonaa euroa.

Tilikauden voitto verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 6,0
(6,7) miljoonaa euroa.

Elintarvikeryhmän liikevoitto oli 5,2 (6,5) miljoonaa euroa.
Apetitin kannattavuus oli alentuneiden myyntihintojen ja kohonneiden
raaka-ainekustannusten sekä teollisuusmyynnin ja viennin
liikevaihdon laskusta johtuvien katemenetysten vuoksi edellistä
vuotta heikompi. Tulosta heikensi myös osakkuusyhtiö Sucroksen
tulososuuden 0,8 miljoonan euron pieneneminen. Apetit Kala paransi
ryhmän liikevoittoa vuoden jälkipuoliskolla.

Maatalousryhmän liikevoitto oli 8,2 (8,3) miljoonaa euroa.
Rehutoimialan kannattavuus oli lähes suunnitellulla tasolla, mutta
jäi vertailuvuodesta. Kannattavuutta heikensi korkeista raaka-
ainehinnoista johtuva asiakasmarginaalien lasku toisella ja
kolmannella vuosineljänneksellä. Viljakaupan kannattavuus oli
edellisen vuoden tasolla.

Machinium-ryhmästä liiketappiota kertyi -4,7 (-3,1) miljoonaa
euroa.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto ja tulos
Loka-joulukuun liikevaihto oli 112,4 (129,2) miljoonaa euroa.
Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 37,8 (27,3) miljoonaa euroa ja
Maatalousryhmän 74,6 (73,4) miljoonaa euroa. Machinium-ryhmän
liikevaihto vertailukaudella oli 28,5 miljoonaa euroa.

Lännen Tehtaiden neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 5,2
(3,3) miljoonaa euroa ja tulos ennen satunnaisia eriä 5,2 (2,4).
miljoonaa euroa. Elintarvikeryhmän liikevoitto oli 1,9 (1,8)
miljoonaa euroa ja Maatalousryhmän 3,3 (2,7) miljoonaa euroa.
Machinium-ryhmän liiketappio vertailuneljänneksellä oli -1,2
miljoonaa euroa.


Rahoitus
Machinium-alakonsernin irtautumisen seurauksena konsernin
rahoitusasema muuttui merkittävästi. Korolliset velat olivat
tilikauden päättyessä 46,2 (73,7) miljoonaa euroa ja kassavarat
10,2 (13,1) miljoonaa euroa. Lyhytaikaiseen rahoitukseen
käytettyjä yritystodistuksia oli tilikauden päättyessä emittoituna
13,0 (15,0) miljoonan euron arvosta. Maksuvalmius on turvattu
pitkäaikaisin, sitovin limiittisopimuksin. Limiittejä ei ole
käytetty. Nettorahoituskulut olivat 1,1 (3,3). miljoonaa euroa.
Nettorahoituskuluja alensivat korkeakorkoisten osakaslainojen
takaisinmaksu, muun velkapääoman väheneminen sekä osinkotuottojen
kasvu. Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 49 (40) prosenttia.


Yhtiökokous, osakepääoma ja osakkeet
Lännen Tehtaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.3.2004 päätti
jakaa osinkoa 0,65 (0,30) euroa osakkeelta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä ja/tai
vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä osakepääomaa
voidaan korottaa enintään 1 222 514 eurolla, jolloin merkittäväksi
voidaan antaa enintään 611 257 osaketta. Valtuutus on voimassa yhden
vuoden yhtiökokouksesta lukien. Osakepääomaa voidaan korottaa ja/tai
vaihtovelkakirja ottaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen, mikäli poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy.

Kesäkuussa hallitus käytti yhtiökokouksen antamaa osakepääoman
korotusvaltuutusta. Korotus toteutettiin suunnattuna osakeantina,
jossa Antti Räsänen merkitsi 195 000 Lännen Tehtaat Oyj:n osaketta
apporttiomaisuutta vastaan. Osakepääoman korotus merkittiin
kaupparekisteriin 22.6.2004. Osakkeiden uusi kokonaismäärä on
6 317 576 ja osakepääoman määrä 12 635 152 euroa. Uudet osakkeet
otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 23.6.2004.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös yhtiön omien
osakkeiden luovuttamisesta. Luovutusvaltuutuksen mukaan hallitus
voi luovuttaa aiemmin hankitut 65 000 omaa osaketta. Osakkeita
voidaan luovuttaa yrityskauppojen yhteydessä tai muuhun vastaavaan
tarkoitukseen tai Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien.

Luovutusvaltuutusta ei ole toistaiseksi käytetty. Yhtiön omistamat
65 000 omaa osaketta edustavat 1,0 prosenttia yhtiön
osakepääomasta ja äänimäärästä.


Investoinnit
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 11,1 (9,5) miljoonaa
euroa. Elintarvikeryhmän investoinnit olivat 5,3 (1,7) miljoonaa
euroa ja Maatalousryhmän 5,5 (7,1) miljoonaa euroa. Merkittävimmät
investoinnit olivat Apetit Kala Oy:n (aik. Kuopion Kalatukku Oy)
enemmistöosakkuuden hankinta osakevaihdolla kesäkuussa ja Suomen
Rehu -konserniin liittyneiden vähemmistöomistusten ostaminen.
Apetit Kala Oy:n osakkeiden hankintahinta oli 2,6 miljoonaa euroa
ja rehuliiketoiminnan vähemmistöjen hankintahinta yhteesä 2,9
miljoonaa euroa. Muut konsernin investoinnit olivat tuottavuus- ja
korvausinvestointeja.

Machinium-ryhmän investoinnit olivat konsernista irtautumiseen
mennessä 0,3 (0,7) miljoonaa euroa.


Tuotekehitys
Konsernin tuotekehitystoiminnan kulut olivat 0,6 (0,7) prosenttia
liikevaihdosta. Eläinten ruokintaratkaisujen tuotekehityksessä
painopistealueita vuonna 2004 olivat eläinten terveyttä ja
hyvinvointia edistävän ruokinnan, kotieläintuotannon
kannattavuutta parantavien rehuteknologioiden sekä erikoisrehu-
liiketoiminnan kehittäminen.

Elintarvikkeiden tuotekehitys kohdistui Apetit-yksikön
tuotteisiin. Syksyllä markkinoille tuotiin uudentyyppinen
mikroaaltouunissa höyrykypsennettävä kasvistuotesarja. Runsaasti
kasviksia ja vain vähän rasvaa sisältävää Quick&Tasty-
pikaruokasarjaa täydennettiin mm. uusilla keitoilla.


Ympäristöpanostus
Ympäristön suojelu- ja kehittämiskulut on kirjattu
tulosvaikutteisesti.


EU:n sokerijärjestelmän uudistaminen
EU:n komissio julkisti heinäkuussa suunnitelman EU:n
sokerijärjestelmän muuttamisesta. Ehdotettu muutos johtaisi
sokerikiintiöiden leikkaamiseen, sokerin ja sokerijuurikkaan hinnan
alentamiseen ja maakohtaisista kiintiöistä luopumiseen. Uudistuksen
tavoite on leikata sokerin ylituotantoa ja alentaa sokerin hintaa
EU:n alueella. Esitetyssä muodossa suunnitelma on uhka EU:n reuna-
alueiden, kuten Suomen juurikkaanviljelylle ja juurikassokeri-
teollisuudelle.

Suomi on yhdessä kymmenen muun EU:n jäsenmaan kanssa ehdottanut
paremmin EU:n reuna-alueiden olosuhteet huomioon ottavia muutoksia
komission suunnitelmaan. EU joutuu ottamaan huomioon myös
sitoumuksensa köyhien AKT-maiden ja Intian kanssa. Näistä maista
tuodulla sokerilla on EU:ssa etuisuuskohtelu ja ne saavat korkeampaa
hintaa sokeristaan kuin maailmanmarkkinoilta. Uudistuksella olisi
siten myös kehitysmaiden taloutta heikentävä vaikutus.

EU on valittanut WTO:n riitojenratkaisulautakunnan sen ja EU:n
ulkopuolisten suurten sokerintuottajamaiden välistä kauppakiistaa
koskevasta ratkaisusta. EU ei antane esitystä uudeksi
sokerisäännöstöksi ennen kuin valitus on käsitelty. Esitys
annettaneen kuitenkin ennen joulukuussa 2005 pidettävää WTO:n
ministerikokousta.

Sokerijärjestelmän uudistus toteutetaan jossain muodossa
todennäköisesti satokaudelle 2006. Sokerin hinnan laskulla on
negatiivinen vaikutus sokeritoimialan ja Lännen Tehtaiden tulevien
vuosien tulokseen.


IFRS-raportointiin siirtyminen
Lännen Tehtaat -konserni siirtyy IFRS-standardien mukaiseen
tilinpäätösraportointiin vuonna 2005. Vuoden 2005
osavuosikatsaukset laaditaan IFRS:n mukaan. Ensimmäisen
vuosineljänneksen osavuosikatsaus julkaistaan 3.5.2005.
Huhtikuussa 2005 julkaistaan vuoden 2004 luvut IFRS-standardien
mukaisina. Tiedote sisältää mm. vuoden 2004 tuloslaskelman, taseen
sekä siltalaskelman siirtymisestä suomalaisen kirjanpitokäytännön
mukaisesta tilinpäätöksestä IFRS-tilinpäätökseen.

IFRS-raportoinnin lähtökohta on konsernin tase 1.1.2004, johon on
tehty IFRS-standardien edellyttämät oikaisut. Merkittävin vaikutus
avaavaan konsernitaseeseen on Machiniumin rahoitusleasing-
sopimusten kirjaamisella ja tavaroiden hankinnan ja valmistuksen
kiinteiden kulujen aktivoinnilla vaihto-omaisuuden arvoon.
Oikaisut nostavat avaavan taseen loppusummaa yhteensä noin 10
prosenttia. Oma pääoma ei muutu merkittävästi.

IFRS-laskentaan siirtyminen aiheuttaa Lännen Tehtaat -konsernissa
joitakin tulokseen vaikuttavia muutoksia. Merkittävin muutos on
liikearvopoistojen peruuntuminen IFRS-laskennassa.
Liikearvopoistojen määrä FAS-laskennassa vuonna 2004 oli 3,1
miljoonaa euroa. Arvonalentumistestien mukaan tulevien
rahavirtojen nykyarvo ylittää testauksen piiriin kuuluvien
omaisuuserien kirjanpitoarvon. Muiden IFRS-muutosten vaikutus
tulokseen on pienempi.

Myös tuloksen ajallinen kertyminen muuttuu. IFRS-säännöstön mukaan
laskettu tulos syntyy pääosin viimeisellä vuosineljänneksellä,
jolloin satokauden raaka-aineet jalostetaan valmiste- ja
puolivalmistevarastoiksi. Myytävien tuotteiden aiempaa korkeammat
varastohinnat pienentävät myyntikatetta kolmen ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana. Muutos koskee konsernin omaa
elintarviketeollisuutta ja osin myös rehuteollisuutta sekä
erityisesti osakkuusyhtiö Sucrosta.


Alkaneen vuoden näkymät
Elintarvikeryhmän liikevaihto kasvaa, kun Apetit Kalan koko vuoden
liikevaihto tulee ryhmään mukaan. Pakasteiden myynnin arvioidaan
noudattavan markkinoiden yleistä kehitystä. Kasvis- ja
ruokapakasteiden myynnin odotetaan kuitenkin kasvavan. Sokerin
kokonaiskulutus ei kasva. Lännen Sokerin kuluttajatuotteiden
myynnin arvioidaan sokerin tuonnin vuoksi olevan enintään vuoden
2004 tasoa.

Rehuliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan kasvavan vuodesta 2004.
Suunnitteilla on rehutuotannon uudelleenjärjestely. Toteutuessaan
järjestelystä seuraa kertaluontoisia alaskirjauksia vuonna 2005.
Järjestelyn hyödyt saadaan vuodesta 2006 alkaen. Viljakaupan
liikevaihto riippuu tulevan kauden sadon määrästä ja laadusta
päämarkkina-alueilla.

Lännen Tehtaat -konsernin liikevaihdon arvioidaan olevan samaa
tasoa kuin vuonna 2004. IFRS-raportointiin siirtyminen muuttaa
konsernin tasetta ja tulosta ja tuloksen ajallista kertymistä.
Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos tulee olemaan heikko ja on
edellisen vuoden tasoa. Koko vuoden 2005 tuloksen arvioidaan
olevan rehutuotannon uudelleenjärjestelykustannuksista huolimatta
vuoden 2004 tulosta parempi.KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
2004 2003 2004 2003

Liikevaihto 112,4 129,2 473,8 492,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,8 3,4 2,1
Liiketoiminnan kulut -105,7 -123,8 -495,5 -473,8
Suunnitelman mukaiset poistot -2,8 -3,5 -11,5 -11,8
Osuus osakkuusyritysten
voitosta 0,8 0,6 2,5 3,2

Liikevoitto 5,2 3,3 8,7 11,7

Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -0,9 -1,1 -3,3

Voitto ennen
satunnaisia eriä 5,2 2,4 7,7 8,4
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuuksia 5,2 2,4 7,7 8,4
Tuloverot -0,5 -0,7 -1,4 -2,6
Vähemmistöosuudet 0,2 0,3 -0,2 0,9

Kauden voitto 4,9 2,0 6,0 6,7


HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa, että Lännen Tehtaat Oyj jakaa vuodelta 2004 osinkoa
0,65 euroa osakkeelta.


KONSERNIN TASE
milj. euroa 2004 2003

Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet 16,6 21,6
Aineelliset hyödykkeet 69,4 65,6
Sijoitukset 22,8 21,9
Omat osakkeet 0,8 0,8
Vaihto-omaisuus 46,0 80,2
Saamiset 37,7 46,5
Rahoitusarvopaperit 0,5 0,5
Rahat ja pankkisaamiset 9,7 12,6

Yhteensä 203,5 249,7

Vastattavaa
Osakepääoma 12,6 12,2
Muu oma pääoma 84,9 82,8
Vähemmistöosuudet 1,6 4,9
Pakolliset varaukset 2,1 2,1
Pitkäaikainen vieras pääoma 27,2 48,3
Lyhytaikainen vieras pääoma 75,1
99,4

Yhteensä 203,5 249,7


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj.euroa
2004 2003
Liiketoiminta
Tulorahoitus 16,4 18,8
Käyttöpääoman muutos 24,0 -7,5

Liiketoiminnan kassavirta (A) 40,4 11,3

Investoinnit
Investoinnit pysyviin vastaaviin -6,5 -9,5
Hankitun tytäryhtiön käyttöomaisuus -6,3
Luovutetun tytärkonsernin käyttöomaisuus 1,6
Pysyvien vastaavien luovutustulot 0,8 1,5

Investointien kassavirta (B) -10,4 -8,0

Rahoitus
Maksullinen osakeanti 2,3
Lainojen muutos -27,6 -3,0
Maksetut osingot -3,9 -1,8
Muut oman pääoman ja vähemmistö-
osuuden muutokset -3,6 -2,3

Rahoituksen kassavirta (C) -32,8 -7,1

Rahavarojen muutos (A+B+C) -2,8 -3,9

Rahavarat kauden alussa 13,1 17,0
Rahavarat kauden lopussa 10,3 13,1


TUNNUSLUVUT
2004 2003

Tulos/osake, euroa 0,97 1,11
Oma pääoma/osake, euroa 15,47 15,29
Osinko/osake, euroa 0,65 0,65

Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,7 7,7
Oman pääoman tuotto, % 6,4 6,0
Omavaraisuusaste, % 48,5 39,5
Current ratio 1,3 1,4

Investoinnit, milj.euroa 11,1 9,5
% liikevaihdosta 2,3 1,9
Henkilöstö keskimäärin 1072 1161
Osakkeita keskimäärin, 1000 kpl 6160
6058


TOIMIALAKOHTAISET TIEDOT

LIIKEVAIHTO
milj. euroa
10-12/ 0-12/ 1-12/ 1-12/
2004 2003 2004 2003

Elintarvikeryhmä 37,8 27,3 130,6 114,9
Maatalousryhmä 74,6 73,4 294,3 282,6
Machinium-ryhmä 0,0 28,5 48,9 94,5

Yhteensä 112,4 129,2 473,8 492,0

LIIKEVOITTO
milj.euroa

Elintarvikeryhmä 1,9 1,8 5,2 6,5
Maatalousryhmä 3,3 2,7 8,2 8,3
Machinium-ryhmä 0,0 -1,2 -4,7 -3,1

Yhteensä 5,2 3,3 8,7 11,7

HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN

Elintarvikeryhmä 405 331
Maatalousryhmä 485 442
Machinium-ryhmä 182 388

Yhteensä 1072 1161


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA
MUUT VASTUUT
milj. euroa 2004 2003

Velat, joiden vakuudeksi annettu
kiinnityksiä
Eläkelainat 7,9
Rahalaitoslainat 31,7 46,6

Velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset 34,9 32,6
Yrityskiinnitykset 51,4 76,0
Pantatut osakkeet 3,6 3,6

Muut annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset 0,2 6,9
Pantit 0,0 0,0

Leasing-vastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 0,5 1,0
Myöhemmin maksettavat 0,5 1,1

Vastuut omista sitoumuksista
Takaisinostositoumukset 0,2 19,0
Muut vastuusitoumukset 0,5 2,4

Vastuusitoumukset osakkuusyritysten
puolesta
Takaukset 0,2
Muut vastuut
Leasing-rakennusten lunastamis-
vastuu 2,5 2,6

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinisopimukset
Käypä arvo 0,1 -0,3
Kohde-etuuden arvo 3,3 9,5

Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo -0,7 -0,3
Kohde-etuuden arvo 25,0 25,0

Hyödykejohdannaiset
Käypä arvo 0,1 -0,5
Kohde-etuuden arvo 4,1 10,6

Tietoja ei ole tilintarkastettu.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. 010 402 4002

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


Sivu 35 / 38 (Tuloksia: 570)