Päivämäärä Aihe
24.02.2004 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.- 31.12.2003
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.2.2004 klo 9.00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.- 31.12.2003

Lännen Tehtaiden liikevaihto oli 492,0 miljoonaa euroa (283,4 milj.
euroa vuonna 2002). Liikevaihdon kasvu tuli marraskuussa 2002
konserniin hankittujen Suomen Rehun ja Avena Nordic Grainin
liiketoiminnoista. Konsernin liikevoitto oli 11,7 miljoonaa euroa
(3,3 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä 8,4 miljoonaa
euroa (-0,1 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 1,11 euroa (0,40
euroa). Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,65 euroa
osakkeelta (0,30 euroa)


Konsernirakenne

Konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Liiketoimintaryhmien rakenne pysyi ennallaan.

Elintarvikeryhmään kuuluvat Lännen Tehtaat Oyj:n yksiköt Apetit ja
Lännen Sokeri sekä tytäryhtiö Tresko Fish Oy.

Maatalousryhmään kuuluvat Suomen Rehu Oy ja sen tytäryhtiöt Hiven Oy
Suomessa, SIA Baltic Feed Latviassa ja Rehu Eesti Oü Virossa, vuoden
alussa liiketoimintasiirtona perustettu Lännen Rehu Oy, Avena Nordic
Grain Oy ja sen tytäryhtiö ZAO Avena St. Petersburg Pietarissa sekä
Lännen Plant Systems ja Harviala Oy. Maatalousryhmään kuulunut Avena
Oy sulautui Lännen Tehtaat Oyj:öön vuoden lopussa.

Machinium-ryhmään kuuluvat Machinium Oy alakonsernin emoyhtiönä sekä
sen tytäryhtiöt Lännen Engineering Oy, Suomen Rakennuskone Oy, SMA
Construction AB ja SMA Maskin AB sekä sen tytäryhtiö SMA
Maskinuthyrning AB Ruotsissa, Virossa AS Balti Ehitusmasin-Baltem ja
Latviassa SIA BCM Baltijas Celtniecibas Masina sekä Liettuassa UAB
Baltijos Statybines Masinos.

Osakkuusyhtiöistä Sucros Oy kuuluu Elintarvikeryhmään, Movere Oy ja
Farmit Website Oy ovat osa Maatalousryhmää. Samaan ryhmään kuuluneen
Agribalt Oy:n osakkeet myytiin heinäkuun alussa.


Liikevaihto

Lännen Tehtaiden konserniliikevaihto oli 492,0 miljoonaa euroa
(283,4 milj. euroa vuonna 2002). Liikevaihdon kasvu tuli
marraskuussa 2002 konserniin hankittujen Suomen Rehun ja Avena
Nordic Grainin liiketoiminnoista. Liikevaihdosta Elintarvikeryhmän
osuus oli 23 % (43 %), Maatalousryhmän 58 % (25 %) ja Machinium-
ryhmän 19 % (32 %).

Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 114,9 miljoonaa euroa (120,8 milj.
euroa). Pakasteiden osuus liikevaihdosta oli 41,6 miljoonaa euroa
(41,9 milj. euroa). Pakastepizzojen ja -perunoiden myynti kasvoi
samoin kuin kalajalosteiden myynti. Vihannes- ja ruokapakasteiden
sekä hillojen myynti jäi viime vuoden tasosta. Liikevaihtoa
vertailuvuoteen nähden laski myös Lannen Polskan poistuminen
konsernista vuoden 2002 loppupuolella.

Sokerin myynti jäi viime vuodesta. Sokerin myyntiin vaikutti vuoden
heikohko marja- ja omenasato. Vertailuvuoden myyntiä nosti
Sucroksen sokeripakkaamon paloa seurannut kuluttajien
vähittäiskauppasokerin varastoonosto.

Maatalousryhmän liikevaihto oli 282,6 miljoonaa euroa (70,8 milj.
euroa). Liikevaihto ei ole vertailukelpoinen viime vuoteen, koska
Suomen Rehu ja Avena Nordic Grain liitettiin ryhmään vuoden 2002
lopulla. Rehuliiketoiminnan myynnin volyymi oli edellisen vuoden
tasoa. Kun vertailupohjana käytetään vuoden 2002 pro forma-lukuja,
liikevaihto jäi alempien myyntihintojen vuoksi kuitenkin
edellisvuotta ja myös suunniteltua pienemmäksi. Viljakaupan
liikevaihto saavutti edellisen vuoden tason. Maatalousryhmän muu
liikevaihto oli vähäistä.

Machinium-ryhmän liikevaihto oli 94,5 miljoonaa euroa (91,8 milj.
euroa). Liikevaihto kasvoi maarakennuskoneiden mynnin kasvun
ansiosta. Myynti kasvoi Suomessa sekä erityisesti Ruotsissa ja
Baltiassa. Materiaalinkäsittelyliiketoiminnan myynti jäi
merkittävästi tavoitteesta ja edellisvuoden tasosta sekä
markkinoiden laskun että markkinaosuuksien menetyksen vuoksi
Ruotsissa.

Emoyhtiö Lännen Tehtaat Oyj:n liikevaihto oli 115,0 miljoonaa euroa
(140,1 milj. euroa). Emoyhtiön liikevaihto laski pääosin sen vuoksi,
että rehuliiketoiminnan liikevaihto siirtyi Lännen Tehtaat Oyj:n
tytäryhtiöön, Lännen Rehu Oy:öön vuoden 2003 alussa.

Tulos

Konsernin liikevoitto oli 11,7 miljoonaa euroa (3,3 milj. euroa) ja
tulos ennen satunnaisia eriä 8,4 miljoonaa euroa (-0,1 milj. euroa).

Tuloslaskelman välittömät verot olivat 2,6 miljoonaa euroa (saamista
0,5 milj. euroa).

Tilikauden voitto verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 6,7
miljoonaa euroa (2,4 milj. euroa). Tulosta parantaa 1,7 miljoonaa
euroa Machinium-konsernin vähemmistöosakkaille kuuluva 40,2
prosentin osuus Machiniumin tappiosta ja heikentää 0,7 miljoonaa
euroa Suomen Rehu -konsernin vähemmistöosakkaille kuuluva 17,9
prosentin osuus Suomen Rehun voitosta.

Elintarvikeryhmän liikevoitto oli 6,5 miljoonaa euroa (3,3 milj.
euroa). Ryhmän kannattavuus oli kokonaisuutena selvästi
viimevuotista parempi, mutta tavoitetta heikompi. Apetitin kotimaan
liiketoiminnan kannattavuus oli viime vuotta heikompi kampanja-
luontoisesti hinnoiteltujen ja alempikatteisten tuotteiden
myyntiosuuden kasvun sekä tuontiraaka-aineiden ja energian hinnan
nousun vuoksi. Kannattavuutta paransi osakkuusyhtiö Sucroksen
tulososuuden nousu takaisin vuoden 2002 pakkaamopaloa edeltäneelle
tasolle. Vertailukauden liikevoittoa heikensivät Puolan tytäryhtiön
tappiollinen toiminta ja Puolasta irtaantumisen kertakustannukset
yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa.

Maatalousryhmän liikevoitto oli 8,3 miljoonaa euroa (5,2 milj.
euroa). Liikevoitto ei ole vertailukelpoinen viime vuoteen konsernin
rakennemuutoksen vuoksi. Maatalousryhmän kannattavuus oli
suunnitellulla tasolla. Rehutoimialan kannattavuus pysyi viime
vuoden tasolla tuotannon ja logistiikan tehostamisen ja kiinteiden
kulujen karsimisen ansiosta, vaikka raaka-aineiden hinnat nousivat
loppuvuonna. Viljakaupan kannattavuus oli edellisen vuoden tasolla.

Machinium-ryhmän liiketulos oli –3,1 miljoonaa euroa (-5,2 milj.
euroa). Ryhmän tulos jäi kannattavuuden paranemisesta huolimatta
edelleen tappiolliseksi. Tappiollisuus johtui pääasiassa
materiaalikäsittelyliiketoiminnan heikosta menestyksestä, mm.
myynnin ja huollon alentuneesta volyymista.
Maarakennuskoneliiketoiminta oli voitollista ja tavoitteiden
mukaista kotimaassa ja Baltiassa. Myös Ruotsin
maarakennuskoneliiketoiminnan tulos oli vertailukautta parempi,
mutta jäi tavoitteesta ja oli tappiollinen.

Lännen Tehtaat Oyj omistaa Machinium-konsernista 59,8 %. Omistuksen
arvoa taseessa alennettiin 5,5 miljoonasta eurosta 2,5 miljoonaan
euroon. Arvonalennus ei vaikuta konsernin tulokseen ennen veroja.
Lisäksi emoyhtiön rahoituskuluihin sisältyy 1,0 miljoonan euron
suuruinen varaus Machinium-konsernin rakennejärjestelyjä varten.
Emoyhtiön muut vastuut Machinium-konsernista ovat 7,3 miljoonaa
euroa.


Rahoitus

Konsernin rahoitusrakenne vahvistui hieman vuoden 2003 aikana
liiketoiminnan hyvän kassavirran ansiosta. Korolliset velat olivat
tilikauden päättyessä 73,7 miljoonaa euroa (83,9 milj. euroa) ja
kassavarat 13,1 miljoonaa euroa (17,0 milj. euroa). Lyhytaikaiseen
rahoitukseen on käytetty yritystodistuksia. Maksuvalmius on turvattu
pitkäaikaisin, sitovin limiittisopimuksin. Limiittejä ei ole
käytetty. Nettorahoituskulut olivat 3,3 miljoonaa euroa (3,2 milj.
euroa). Rahoituskuluja pienensivät nettomäärältään 0,3 miljoonan
euron kertaluonteiset erät. Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 40 %
(37 %).

Machinium-alakonsernin maksuvalmius on säilynyt tyydyttävänä
tappiollisesta tuloskehityksestä huolimatta. Tappio on rahoitettu
käyttöpääomaa vähentämällä.


Yhtiökokouksen päätökset

Lännen Tehtaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.4.2003 päätti jakaa
osinkoa 0,30 euroa osakkeelta (0,60 euroa)

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta. Luovutusvaltuutuksen mukaan hallitus voi luovuttaa
hankitut 65 000 omaa osaketta. Osakkeita voidaan luovuttaa
yrityskauppojen yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen tai
Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa
yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien.

Luovutusvaltuutusta ei ole toistaiseksi käytetty. Yhtiön omistamat
65 000 omaa osaketta edustavat 1,1 % yhtiön osakepääomasta ja
äänimäärästä.


Investoinnit

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 9,5 miljoonaa euroa
(47,3 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat lähinnä
tuotantotekniikan kehittämiseen ja ylläpitoon.

Elintarvikeryhmän investoinnit olivat 1,7 miljoonaa euroa (5,8 milj.
euroa) ja Maatalousryhmän 7,1 miljoonaa euroa (40,8 milj. euroa).
Maatalousryhmän investointeihin sisältyvät vuoden alussa 3,4
miljoonalla eurolla ostetut aiemmin leasing-sopimuksen perusteella
hallitut pääkonttori- ja ruokalarakennukset. Säkylässä sijaitsevat
rakennukset ovat koko ajan olleet yhtiön käytössä. Vertailuvuoden
investointeihin sisältyy Avena Oy:n osakkeiden hankinta. Machinium-
ryhmän investoinnit olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa).


Tuotekehitys

Konsernin tuotekehitystoiminnan kulut olivat 0,7 % liikevaihdosta
(0,6 %). Merkittävimmin panostettiin rehujen ja elintarvikkeiden
tuotekehitykseen. Rehujen tuotekehityksessä painopistealueita vuonna
2003 olivat eläinten terveyttä ja hyvinvointia edistävän ruokinnan,
kotieläintuotannon kannattavuutta parantavien rehuteknologioiden
sekä erikois-rehuliiketoiminnan kehittäminen.

Elintarvikkeiden tuotekehitys kohdistui Apetit-yksikön tuotteisiin.
Vuoden alussa markkinoille tuotiin uudet, suomalaisiin
makutottumuksiin mukautetut pizzat ja syyskuussa uusi, runsaasti
kasviksia ja vain vähän rasvaa sisältävä Quick & Tasty -
pikaruokasarja.


Ympäristöpanostus

Ympäristön suojelu- ja panostuskulut on kirjattu tulosvaikutteisesti
lukuun ottamatta Säkylän teollisuusalueen jäteveden
käsittelylaitteisiin ja jätteiden käsittelyyn aktivoitua 0,2
miljoonaa euroa.


IAS-tilinpäätökseen siirtyminen

Lännen Tehtaat julkaisee ensimmäisen IAS-IFRS-standardien mukaan
laaditun tilinpäätöksen vuodelta 2005. Myös osavuosikatsaukset
vuonna 2005 laaditaan IAS:n mukaisina. Vuonna 2004 luodaan IAS-
vertailutiedot vuoden 2005 tilinpäätöstä ja osavuosikatsauksia
varten


Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Vuoden 2004 alussa Lännen Rehu Oy:n osakkeet siirrettiin
osakevaihdolla emoyhtiön omistuksesta Suomen Rehu Oy:n omistukseen.
Lännen Tehtaiden omistus Suomen Rehusta nousi 87,9 %:iin (82,1 %).


Alkaneen vuoden näkymät

Elintarvikeryhmän liikevaihdon kasvun arvioidaan noudattavan
markkinoiden yleistä kehitystä. Apetitin myynnin odotetaan hieman
kasvavan. Vaikka sokerin kokonaiskulutus ei kasva, arvioidaan Lännen
Sokerin kuluttajatuotteiden myynnin kasvavan jonkin verran
poikkeuksellisen alhaisesta vuoden 2003 tasosta.

Rehuliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan säilyvän vuoden 2003
tasolla. Raaka-aineiden hintojen nousu heikentää kannattavuutta
erityisesti alkuvuonna. Viljakaupan liikevaihto riippuu tulevan
kauden sadon määrästä ja laadusta päämarkkina-alueilla.

Maarakennus- ja ympäristönhuoltokoneiden markkinoiden odotetaan
jatkuvan hyvällä tasolla Suomessa. Ruotsissa vuonna 2000 alkaneen
laskun odotetaan pysähtyvän. Vakaan kasvun ennakoidaan jatkuvan
lähivuosina Baltian maissa. Markkinoilla on kuitenkin
epävarmuustekijöitä, mm. epätietoisuus suhdannekehityksestä, jotka
haittaavat maarakentamiseen liittyvien investointipäätösten
tekemistä. Materiaalinkäsittelykoneitten markkinoiden arvioidaan
pysyvän Ruotsissa ennallaan.

Lännen Tehtaat -konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan yli 500
miljoonaan euroon vuonna 2004. Alkuvuoden tuloskehitys jää vuoden
2003 tapaan vaatimattomaksi. Koko vuoden tuloksen arvioidaan olevan
samaa tasoa kuin vuonna 2003.KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
2003 2002 2003 2002

Liikevaihto 129,2 107,5 492,0 283,4
Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 3,7 2,1 4,2
Liiketoiminnan kulut -123,8 -104,3 -473,8 -278,3
Suunnitelman mukaiset poistot -3,5 -3,6 -11,8 -8,5
Osuus osakkuusyritysten
voitosta 0,6 1,1 3,2 2,5

Liikevoitto 3,3 4,4 11,7 3,3
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta -0,2 -0,2
Rahoitustuotot ja –kulut -0,9 -0,1 -3,3 -3,2

Tulos ennen
satunnaisia eriä 2,4 4,1 8,4 -0,1
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuuksia 2,4 4,1 8,4 -0,1
Tuloverot -0,7 -0,3 -2,6 0,5
Vähemmistöosuudet 0,3 1,0 0,9 2,0

Kauden voitto 2,0 4,8 6,7 2,4


HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa, että Lännen Tehtaat Oyj jakaa vuodelta 2003 osinkoa
0,65 euroa osakkeelta.


KONSERNIN TULOSLASKELMA, PRO FORMA
AVENAN TIEDOT YHDISTETTY VERTAILUTIETOIHIN 2002
milj.euroa
Pro forma Pro forma
10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
2003 2002 2003 2002

Liikevaihto 129,2 137,9 492,0 506,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 3,9 2,1 5,2
Liiketoiminnan kulut -123,8 -133,4 -473,8 -491,5
Suunnitelman mukaiset poistot -3,5 -4,2 -11,8 -13,9
Osuus osakkuusyritysten
voitosta 0,6 1,1 3,2 2,6

Liikevoitto 3,3 5,3 11,7 8,9
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta -0,1 -0,4
Rahoitustuotot ja -kulut -0,9 -0,7 -3,3 -6,2

Voitto ennen
satunnaisia eriä 2,4 4,5 8,4 2,3
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuuksia 2,4 4,5 8,4 2,3
Tuloverot -0,7 -0,4 -2,6 0,0
Vähemmistöosuudet 0,3 1,0 0,9 1,5

Kauden voitto 2,0 5,1 6,7 3,8


KONSERNIN TASE
milj. euroa 2003 2002

Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet 21,6 20,3
Aineelliset hyödykkeet 65,6 69,4
Sijoitukset 21,9 21,5
Omat osakkeet 0,8 0,8
Vaihto-omaisuus 80,2 81,9
Saamiset 46,5 52,0
Rahoitusarvopaperit 1,5 5,7
Rahat ja pankkisaamiset 11,6 11,3

Yhteensä 249,7 262,9

Vastattavaa
Osakepääoma 12,2 12,2
Muu oma pääoma 82,8 78,9
Vähemmistöosuudet 4,9 6,1
Pakolliset varaukset 2,1 0,2
Pitkäaikainen vieras pääoma 48,3 69,0
Lyhytaikainen vieras pääoma 99,4 96,5

Yhteensä 249,7 262,9


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj.euroa
2003 2002
Liiketoiminta
Tulorahoitus 18,8 10,5
Käyttöpääoman muutos 7,4 -16,5

Liiketoiminnan kassavirta (A) 26,4 -6,0

Investoinnit
Investoinnit pysyviin vastaaviin -9,5 -63,3
Pysyvien vastaavien luovutustulot 1,5 10,1

Investointien kassavirta (B) -8,0 -53,2

Rahoitus
Lainojen muutos -18,0 58,5
Maksetut osingot -1,8 -3,6
Muut oman pääoman ja vähemmistö-
osuuden muutokset -2,3 0,5

Rahoituksen kassavirta (C) -22,1 55,4

Rahavarojen muutos (A+B+C) -3,9 -3,8

Rahavarat kauden alussa 17,0 20,8
Rahavarat kauden lopussa 13,1 17,0


TUNNUSLUVUT
2003 2002

Tulos/osake, euroa 1,11 0,40
Oma pääoma/osake, euroa 15,29 14,66
Osinko/osake, euroa 0,65 0,30

Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,7 2,7
Oman pääoman tuotto, % 6,0 0,5
Omavaraisuusaste, % 39,5 36,5
Current ratio 1,4 1,6

Investoinnit, milj.euroa 9,5 47,3
% liikevaihdosta 1,9 16,7
Henkilöstö keskimäärin 1161 993
Osakkeita keskimäärin, 1000 kpl 6058 6058


TOIMIALAKOHTAISET TIEDOT

LIIKEVAIHTO
milj. euroa
10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
2003 2002 2003 2002

Elintarvikeryhmä 27,3 29,3 114,9 120,8
Maatalousryhmä 73,4 53,0 282,6 70,8
Machinium-ryhmä 28,5 25,2 94,5 91,8

Yhteensä 129,2 107,5 492,0 283,4


LIIKEVOITTO
milj.euroa

Elintarvikeryhmä 1,8 3,0 6,5 3,3
Maatalousryhmä 2,7 4,8 8,3 5,2
Machinium-ryhmä -1,2 -3,4 -3,1 -5,2

Yhteensä 3,3 4,4 11,7 3,3


HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN

Elintarvikeryhmä 331 438
Maatalousryhmä 442 175
Machinium-ryhmä 388 380

Yhteensä 1161 993


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA
MUUT VASTUUT
milj. euroa 2003 2002

Velat, joiden vakuudeksi annettu
kiinnityksiä
Eläkelainat 7,9 8,1
Rahalaitoslainat 46,6 57,3

Velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset 32,6 37,6
Yrityskiinnitykset 76,0 54,7
Pantatut osakkeet 3,6 39,8

Muut annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset 6,9 8,2
Pantit 0,0 0,0

Leasing-vastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 1,0 0,8
Myöhemmin maksettavat 1,1 0,8

Vastuut omista sitoumuksista
Takaisinostositoumukset 19,0 22,5
Muut vastuusitoumukset 2,4 1,4

Vastuusitoumukset osakkuusyritysten
puolesta
Takaukset 0,4

Muut vastuut
Leasing-rakennusten lunastamis-
vastuu 2,6 6,0

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinisopimukset
Käypä arvo -0,3 -0,2
Kohde-etuuden arvo 9,5 11,8
Raaka-ainefutuurit
Käypä arvo -0,5 -0,5
Kohde-etuuden arvo 10,6 15,5
Koronvaihtosopimukset
Kohde-etuuden arvo 25,0


Tietoja ei ole tilintarkastettu.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


31.12.2003 AVENA OY SULAUTUNUT LÄNNEN TEHTAISIIN
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.12.2003 klo 13.45

AVENA OY SULAUTUNUT LÄNNEN TEHTAISIIN

Lännen Tehtaat Oyj:n tytäryhtiön Avena Oy:n sulautuminen Lännen
Tehtaat Oyj:hin on toteutettu sulautumissuunnitelman mukaisesti.
Avena Oy:n sulautuminen on merkitty tänään kaupparekisteriin.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi29.12.2003 LÄNNEN TEHTAIDEN TALOUDELLINEN TIEDOTTAM
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 29.12.2003

LÄNNEN TEHTAIDEN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2004

Lännen Tehtaat Oyj:n taloudellinen tiedottaminen tapahtuu vuonna
2004 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote 2003 24.2.2004
Vuosikertomus 2003 viikolla 12, 2004
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3. 13.5.2004
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. 10.8.2004
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. 2.11.2004

Kaikki taloudelliset katsaukset julkaistaan myös englanniksi.

Lännen Tehtaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu
pidettäväksi keskiviikkona 24.3.2004. Yhtiökokouksen kutsuu koolle
yhtiön hallintoneuvosto erikseen myöhemmin.

Yhtiön taloustiedotteet ovat luettavissa myös yhtiön kotisivuilla
www.lannen.fi.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ


Riitta Jaakkola
talousjohtaja


Lisätietoja: talousjohtaja Riitta Jaakkola, puh. (02) 8397 492011.11.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2003
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.11.2003 KLO 9.00


OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2003

Lännen Tehtaiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 362,8 miljoonaa euroa
(2002: 175,9 milj. euroa). Katsauskauden liikevoitto oli 8,4 miljoonaa
euroa (-1,1 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä 6,0 miljoonaa
euroa (-4,2 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,78 euroa (-0,40
euroa).

Liikevaihto
Lännen Tehtaiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 362,8 miljoonaa euroa
(2002: 175,9 milj. euroa). Maatalousryhmään marraskuun 2002 alussa
liitetyt Suomen Rehu ja Avena Nordic Grain kasvattivat konsernin
liikevaihdon yli kaksinkertaiseksi. Elintarvikeryhmän liikevaihto oli
87,6 miljoonaa euroa (91,5 milj. euroa), Maatalousryhmän 209,2
miljoonaa euroa (17,8 milj. euroa) ja Machinium-ryhmän liikevaihto
66,0 miljoonaa euroa (66,6 milj. euroa).

Tulos
Lännen Tehtaiden katsauskauden tulos oli vertailukautta parempi.
Katsauskauden liikevoitto oli 8,4 miljoonaa euroa (-1,1 milj. euroa)
ja tulos ennen satunnaisia eriä 6,0 miljoonaa euroa (-4,2 milj.
euroa). Vertailukauden tulosta heikensivät Puolan toiminnoista
luopumisesta johtuneet arvioidut 5,0 miljoonan euron kertakulut,
joista 3,1 miljoonaa euroa kohdistui liikevoittoon. Katsauskauden
tulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 4,7 miljoonaa euroa (-
2,4 milj.euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,78 euroa (-0,40 euroa).

Katsauskauden tulosta vastaavat verot olivat 1,9 miljoonaa euroa
(2002: verosaamista 0,8 milj. euroa).

Rahoitus
Konsernin rahoitusrakenne muuttui Avena-kaupan seurauksena. Taseen
loppusumma oli katsauskauden lopussa 246,7 miljoonaa euroa (149,0
milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 39 % (60 %). Korolliset velat
olivat 72,1 miljoonaa euroa (21,6 milj. euroa) ja kassavarat 9,3
miljoonaa euroa (17,5 milj. euroa). Lyhytaikaiseen rahoitukseen on
käytetty yritystodistuksia. Maksuvalmius on turvattu pitkäaikaisin,
sitovin limiittisopimuksin. Limiittejä ei ole käytetty
katsauskaudella. Konsernin rahoitustilanne oli koko katsauskauden ajan
hyvä.

Investoinnit
Katsauskauden investoinnit olivat 7,4 miljoonaa euroa ja poistot 8,3
miljoonaa euroa. Investoinnit tuotantotekniikan kehittämiseen ja
ylläpitoon olivat yhteensä 4,0 miljoonaa euroa ja muut investoinnit
3,4 miljoonaa euroa. Vertailukauden investoinnit olivat 2,2 miljoonaa
euroa ja poistot 4,9 miljoonaa euroa.

Osakkeet
Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt yhtiökokouksen antamaa omien
osakkeiden luovutusvaltuutusta. Yhtiön omistuksessa on 65 000 omaa
osaketta edustaen 1,1 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja
ddnimäärästä.

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 138 927
kappaletta (270 886), mikä oli 2,3 prosenttia koko osakemäärästä (4,4
%). Osakkeen ylin kurssi oli 9,90 euroa (11,90 euroa) ja alin 8,20
euroa (9,50 euroa).


IAS-tilinpäätökseen siirtyminen
Lännen Tehtaat julkaisee ensimmäisen IAS-IFRS-standardien mukaan
laaditun tilinpäätöksen vuodelta 2005. Myös osavuosikatsaukset vuonna
2005 laaditaan IAS:n mukaisina. Vuonna 2004 luodaan IAS-vertailutiedot
vuoden 2005 tilinpäätöstä ja osavuosikatsauksia varten


LIIKETOIMINTARYHMÄT

Elintarvikeryhmä
Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 87,6 miljoonaa euroa (91,5 milj.
euroa). Apetit-ryhmän kotimaanmyynti oli hienoisessa kasvussa.
Pakastepizzojen myynti kasvoi samoin kuin kalajalosteiden myynti.
Vihannes- ja ruokapakasteiden myynti jäi viime vuoden tasosta.
Liikevaihtoa vertailukauteen nähden laski myös Lannen Polskan
poistuminen konsernista vuoden 2002 loppupuolella.

Sokerin myynti jäi viime vuodesta. Sokerin myyntiin vaikutti tämän
vuoden heikohko marja- ja omenasato. Vertailukauden myyntiä nosti
Sucroksen sokeripakkaamon paloa seurannut vähittäiskauppasokerin
hamstraus.

Elintarvikeryhmän kannattavuus oli kokonaisuutena viimevuotista
parempi. Apetitin kotimaan liiketoiminnan kannattavuus oli kuitenkin
viime vuotta heikompi. Kannattavuutta heikensi kampanjaluontoisesti
hinnoiteltujen ja alempikatteisten tuotteiden myyntiosuuden kasvu sekä
tuontiraaka-aineiden ja energian hinnan nousu. Kannattavuutta paransi
osakkuusyhtiö Sucroksen tulososuuden nousu takaisin vuoden 2002
pakkaamopaloa edeltäneelle tasolle. Vertailukauden liikevoittoa
heikensivät Puolan tappiollinen tytäryhtiö ja Puolasta irtaantumisen
kertakustannukset yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa. Elintarvikeryhmän
liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa).

Maatalousryhmä
Maatalousryhmän liikevaihto 209,2 miljoonaa euroa (17,8 milj. euroa) oli
ennakoitua tasoa. Liikevaihto ei ole vertailukelpoinen viime vuoteen,
koska Suomen Rehu ja Avena Nordic Grain liitettiin Ryhmään viime vuoden
lopulla. Rehuliiketoiminnan myynnin volyymi oli edellisen vuoden tasoa.
Liikevaihto jäi alempien myyntihintojen vuoksi kuitenkin edellisvuotta
ja suunniteltua pienemmäksi. Viljakaupan liikevaihto oli edellisvuotta
suurempi. Maatalousryhmän muu liikevaihto oli vähäistä.

Maatalousryhmän kannattavuus oli suunnitellulla tasolla. Rehutoimialan
kannattavuus on heikon alkuvuoden jälkeen pysynyt vakaana toiminnan

vakiintumisen ja kiinteiden kulujen karsimisen ansiosta. Viljakaupan
kannattavuus oli hieman edellisvuotta parempi. Maatalousryhmän
liikevoitto oli 5,6 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa). Liikevoitto ei
ole vertailukelpoinen viime vuoteen konsernin rakennemuutoksen vuoksi.

Machinium-ryhmä
Machinium-ryhmän liikevaihto oli 66,0 miljoonaa euroa (66,6 milj.
euroa). Liikevaihto oli sekä suunniteltua että vertailukautta pienempi
materiaalinkäsittelyliiketoiminnan myynnin jäätyä sekä tavoitteesta että
edellisvuoden tasosta Ruotsissa. Maarakennuskoneiden myynti kasvoi sekä
Suomessa että Ruotsissa ja erityisesti Baltiassa.

Machinium-ryhmän kannattavuus jäi vertailukauden tasolle, mutta
tavoitetta heikommaksi lähinnä materiaalikäsittelyliiketoiminnan
myynnin ja huollon alentuneen volyymin vuoksi.
Maarakennuskoneliiketoiminta oli voitollista ja tavoitteiden mukaista
kotimaassa ja Baltiassa. Myös Ruotsin maarakennuskoneliiketoiminnan
kannattavuus oli vertailukautta parempi, mutta jäi tavoitteesta.
Machinium-ryhmän liiketulos oli -1,9 miljoonaa euroa (-1,8 milj.
euroa).

Loppuvuoden näkymät
Elintarvikeryhmän liikevaihto jää viime vuotta pienemmäksi. Apetit-
ryhmän liikevaihto laskee Puolan tytäryhtiön poistumisen vuoksi,
kotimaan liikevaihdon arvioidaan kuitenkin kasvavan hieman viime
vuodesta. Lännen Sokerin liikevaihto laskee mm. viime vuotta pienemmän
marja- ja omenasadon vuoksi.

Elintarvikeryhmän tulos tulee olemaan selvästi viime vuotta parempi
Puolan tappioiden poisjäännin vuoksi. Kiristynyt kilpailu, kotimaisten
kasvisten pienehkö sato ja siitä johtuva raaka-aineiden
yksikkökustannusten nousu vaikuttavat kotimaan liiketoimintaan, jonka
tulos heikkenee viime vuoteen verrattuna.

Maatalousryhmässä rehuliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan olevan
lähes viime vuoden tasoa, kun vertailupohjana käytetään koko vuoden
2002 pro forma-lukua. Taso saavutetaan, vaikka Kilpailuviraston Avena-
kaupan hyväksymisen edellytyksenä ollut sokerinjalostuksen
sivutuotteiden, mm. juurikasleikkeen osittainen siirtyminen muihin
myyntikanaviin pienentää Rehuryhmän sokeripohjaisten rehujen myyntiä.
Syksyn viljakauppa käynnistyi Suomessa tavalliseen tapaan elokuussa.
Suomen viljasato oli normaali. Euroopassa kuivuus pienensi satoja, kun
taas Pohjois-Amerikassa vehnäsato oli hyvä. Konsernin viljakaupan
liikevaihdon arvioidaan saavuttavan viime vuoden tason kauranviennin
myöhäisestä käynnistymisestä huolimatta.

Rehuliiketoiminnassa kannattavuuden odotetaan säilyvän viime vuoden
tasolla odotettavissa olevasta raaka-ainekustannusten noususta
huolimatta, kun vertailupohjana käytetään koko vuoden 2002 pro forma-
lukuja. Viljakaupan kannattavuuden odotetaan olevan viime vuoden
tasoa.

Maarakennuskonemarkkinat ovat Ruotsissa laskussa. Suomessa ja
Baltiassa markkinat kehittyvät myönteisesti. Machinium-ryhmän
maarakennuskoneiden myynnin odotetaan kasvavan viime vuodesta
erityisesti Ruotsissa hyvän tilauskannan ansiosta.
Materiaalinkäsittelyliiketoiminnan myynnin arvioidaan jäävän
tavoitteesta Ruotsin edelleen laskevien
materiaalinkäsittelykonemarkkinoiden vuoksi.

Maarakennuskoneliiketoiminnan kannattavuus paranee kasvavan myynnin
ansiosta. Materiaalinkäsittelyliiketoiminta jatkuu tappiollisena. Koko
Machinium-ryhmän tulos jää tappiolliseksi, mutta paranee vuoteen 2002
verrattuna tuolloin kirjattujen merkittävien kertakulujen ja -
poistojen poisjäämisen vuoksi.

Vuoden 2002 lopulla hankitun rehuliiketoiminnan ja viljakaupan
ansiosta Lännen Tehtaat -konsernin koko vuoden liikevaihto nousee noin
500 miljoonaan euroon. Positiivisen tuloskehityksen odotetaan jatkuvan
viimeisellä vuosineljänneksellä ja koko vuoden tuloksen arvioidaan
nousevan vuoden 2002 heikosta tasosta tyydyttäväksi.KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj.euroa
7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
2003 2002 2003 2002 2002

Liikevaihto 113,5 56,9 362,8 175,9 283,4
Liiketoiminnan muut
tuotot 0,5 0,2 1,3 0,5 4,2
Liiketoiminnan kulut -108,7 -59,0 -350,0 -174,0 -278,3
Suunnitelman mukaiset
poistot -2,8 -1,6 -8,3 -4,9 -8,5
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta 1,3 0,3 2,6 1,4 2,5

Liiketulos 3,8 -3,2 8,4 -1,1 3,3
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta -0,2
Rahoitustuotot ja
-kulut -0,9 -2,2 -2,4 -3,1 -3,2
Tulos ennen satun-
naisia eriä ja veroja 2,9 -5,4 6,0 -4,2 -0,1
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tuloverot -0,8 1,5 -1,9 0,8 0,5
Vähemmistöosuudet 0,1 0,3 0,6 1,0 2,0

Kauden tulos 2,2 -3,6 4,7 -2,4 2,4

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta
vastaavat verot.


KONSERNIN TULOSLASKELMA, PRO FORMA
AVENAN TIEDOT YHDISTETTY VERTAILUTIETOIHIN 2002
milj.euroa
Pro forma Pro forma
7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
2003 2002 2003 2002 2002

Liikevaihto 113,5 120,6 362,8 368,6 506,5
Liiketoiminnan muut
tuotot 0,5 0,4 1,3 1,3 5,2
Liiketoiminnan kulut -108,7 -118,9 -350,0 -358,1 -491,5
Suunnitelman mukaiset
poistot -2,8 -3,2 -8,3 -9,7 -13,9
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta 1,3 0,4 2,6 1,5 2,6

Liiketulos 3,8 -0,7 8,4 3,6 8,9
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta -0,1 -0,3 -0,4
Rahoitustuotot ja
-kulut -0,9 -3,0 -2,4 -5,5 -6,2
Tulos ennen satun-
naisia eriä ja veroja 2,9 -3,8 6,0 -2,2 2,3
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tuloverot -0,8 1,2 -1,9 0,4 0,0
Vähemmistöosuudet 0,1 0,0 0,6 0,5 1,5

Kauden tulos 2,2 -2,6 4,7 -1,3 3,8KONSERNIN TASE Pro forma
milj.euroa 30.9. 30.9. 30.9. 31.12.
2003 2002 2002 2002
Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet 17,8 5,6 22,6 20,4
Aineelliset hyödykkeet 71,1 32,9 74,6 69,4
Sijoitukset 21,2 19,6 21,6 21,5
Omat osakkeet 0,8 0,8 0,8 0,8
Vaihto-omaisuus 71,6 40,5 79,0 81,9
Saamiset 54,9 32,1 41,4 51,9
Rahoitusarvopaperit 1,5 6,3 8,9 5,7
Rahat ja pankkisaamiset 7,8 11,2 11,2 11,3

Yhteensä 246,7 149,0 260,1 262,9

Vastattavaa
Osakepääoma 12,2 12,2 12,2 12,2
Muu oma pääoma 80,8 74,4 75,5 79,0
Vähemmistöosuudet 5,3 4,5 7,0 6,1
Pakolliset varaukset 0,1 3,2 3,2 0,2
Pitkäaikainen vieras pääoma 65,0 19,5 76,0 68,9
Lyhytaikainen vieras pääoma 83,3 35,2 86,2 96,5

Yhteensä 246,7 149,0 260,1 262,9


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj.euroa 1-9/ 1-9/ 1-12/
2003 2002 2002

Liiketoiminta
Tulorahoitus 12,0 9,3 10,5
Käyttöpääoman muutos -5,0 -0,8 -16,5

Liiketoiminnan kassavirta (A) 7,0 8,5 -6,0

Investoinnit
Investoinnit pysyviin vastaaviin -7,6 -1,8 -63,3
Pysyvien vastaavien luovutustulot 1,3 1,2 10,1

Investointien kassavirta (B) -6,3 -0,6 -53,2

Rahoitus
Lainojen muutos -4,7 -6,8 58,5
Maksetut osingot -1,8 -3,6 -3,6
Muut oman pääoman ja vähemmistö-
osuuden muutokset -1,9 -0,8 0,5

Rahoituksen kassavirta (C) -8,4 -11,2 55,4

Rahavarojen muutos (A+B+C) -7,7 -3,3 -3,8

Rahavarat kauden alussa 17,0 20,8 20,8
Rahavarat kauden lopussa 9,3 17,5 17,0


TUNNUSLUVUT
30.9. 30.9. 31.12.
2003 2002 2002

Tulos/osake, euroa 0,78 -0,40 0,40
Oma pääoma/osake, euroa 14,95 13,89 14,66
Omavaraisuusaste, % 39,0 60,2 36,5
Investoinnit, milj.euroa 7,4 2,2 47,3
% liikevaihdosta 2,0 1,3 16,7


TOIMIALAKOHTAISET TIEDOT

LIIKEVAIHTO
milj.euroa 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
2003 2002 2003 2002 2002

Elintarvikeryhmä 31,2 33,1 87,6 91,5 120,8
Maatalousryhmä 62,8 4,8 209,2 17,8 70,8
Machinium-ryhmä 19,5 19,0 66,0 66,6 91,8

Yhteensä 113,5 56,9 362,8 175,9 283,4


LIIKETULOS
milj.euroa

Elintarvikeryhmä 1,7 -2,0 4,7 0,3 3,3
Maatalousryhmä 2,6 -0,4 5,6 0,4 5,2
Machinium-ryhmä -0,5 -0,8 -1,9 -1,8 -5,2

Yhteensä 3,8 -3,2 8,4 -1,1 3,3


HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN
1-9/ 1-9/ 1-12/
2003 2002 2002

Elintarvikeryhmä 325 456 438
Maatalousryhmä 440 120 175
Machinium-ryhmä 386 376 380

Yhteensä 1151 952 993


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
milj.euroa 30.9. 30.9. 31.12.
2003 2002 2002

Velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset 37,6 37,6
Yrityskiinnitykset 54,9 13,7 54,7
Osakkeet 43,4 39,8


Muut annetut vakuudet
Pantit 0,0 0,0 0,0
Kiinteistökiinnitykset 1,7
Yrityskiinnitykset 8,3 1,7 8,2

Leasing-vastuut 2,0 0,7 1,6

Vastuut omista sitoumuksista
Takaukset 0,0 0,0
Takaisinostositoumukset 17,6 22,5 22,4
Muut vastuusitoumukset 1,1 1,0 1,4

Vastuusitoumukset osakkuusyritysten
puolesta
Takaukset 0,4 0,4

Muut vastuut
Leasing-rakennusten lunastamis-
vastuu 2,6 6,1 6,0

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinisopimukset
Käypä arvo 0,3 -0,2
Kohde-etuuden arvo 6,3 2,0 11,8

Raaka-ainefutuurit
Käypä arvo 0,0 -0,5
Kohde-etuuden arvo 9,5 15,5

Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo -0,5
Kohde-etuuden arvo 25,0


Tietoja ei ole tilintarkastettu.


Säkylässä 11.11.2003

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi10.11.2003 HALLITUKSEN VALINTA
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.11.2003 KLO 16.00


HALLITUKSEN VALINTA

Lännen Tehtaat Oyj:n hallintoneuvosto valitsi tänään pitämässään
kokouksessa yhtiön hallituksen uusiksi jäseniksi vuorineuvos Matti
Kavetvuon ja Vaasan & Vaasan Oy:n toimitusjohtajan Matti
Lappalaisen.

Lännen Tehtaat Oyj:n hallitukseen kuuluvat valinnan jälkeen
puheenjohtaja Tom v. Weymarn, varapuheenjohtaja Hannu Simula sekä
jäsenet Matti Kavetvuo, Matti Lappalainen, Erkki Lepistö ja Soili
Suonoja.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi26.09.2003 OLAVI KUUSELA EROAA LÄNNEN TEHTAIDEN HAL
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.9.2003 klo 15.00

OLAVI KUUSELA EROAA LÄNNEN TEHTAIDEN HALLITUKSESTA


RavintoRaision johtajaksi nimitetty Olavi Kuusela on ilmoittanut
eroavansa Lännen Tehtaat Oyj:n hallituksesta 26.9.2003 lukien.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtajaLisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


12.08.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2003 klo 9.00


OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003


Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 249,3 miljoonaa euroa
(2002: 119,0 milj. euroa). Katsauskauden liikevoitto oli 4,6 miljoonaa
euroa (2,1 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä 3,1 miljoonaa
euroa (1,2 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,42 euroa (0,20
euroa).

Liikevaihto
Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 249,3 miljoonaa euroa
(2002: 119,0 milj. euroa). Maatalousryhmään marraskuun alussa 2002
liitetyt Suomen Rehu ja Avena Nordic Grain kasvattivat konsernin
liikevaihdon yli kaksinkertaiseksi. Elintarvikeryhmän liikevaihto oli
56,4 miljoonaa euroa (58,4 milj. euroa), Maatalousryhmän 146,4
miljoonaa euroa (13,0 milj. euroa) ja Machinium-ryhmän liikevaihto
46,5 miljoonaa euroa (47,6 milj. euroa).

Tulos
Lännen Tehtaiden katsauskauden tulos oli vertailukautta parempi toisen
vuosineljänneksen hyvän tuloskehityksen ansiosta. Katsauskauden
liikevoitto oli 4,6 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa) ja tulos ennen
satunnaisia eriä 3,1 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa). Katsauskauden
tulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 2,5 miljoonaa euroa
(1,2 milj.euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,42 euroa (0,20 euroa).

Katsauskauden tulosta vastaavat verot olivat 1,1 miljoonaa euroa (0,7
milj. euroa).

Rahoitus
Konsernin rahoitusrakenne muuttui vuoden 2002 lopulla toteutuneen
Avena-kaupan seurauksena. Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa
242,5 miljoonaa euroa (160,6 milj. euroa). Omavaraisuusaste nousi 40
%:in tavoitetasolle (59 %). Korolliset velat olivat 80,8 miljoonaa
euroa (21,7 milj. euroa) ja kassavarat 18,7 miljoonaa euroa (18,4
milj. euroa). Lyhytaikaiseen rahoitukseen on käytetty
yritystodistuksia. Maksuvalmius on turvattu pitkäaikaisin, sitovin
limiittisopimuksin. Limiittejä ei ole käytetty katsauskaudella.
Konsernin rahoitustilanne oli koko katsauskauden ajan hyvä.

Katsauskauden päättymisen jälkeen 1.7.2003 Avena Oy myi omistamansa
osakkuusyhtiö Agribalt Oy:n osakkeet Hankkija Maatalous Oy:lle.
Myynnillä ei ole olennaista vaikutusta konsernin tulokseen.

Investoinnit
Katsauskauden investoinnit olivat 5,4 miljoonaa euroa.
Tuotantotekniikan kehittämiseen ja ylläpitoon käytettiin yhteensä 2,0
miljoonaa euroa ja Säkylässä sijaitsevien pääkonttori- ja
ruokalarakennusten ostoon 3,4 miljoonaa euroa. Vertailukauden
investoinnit olivat 1,3 miljoonaa euroa.

Osakkeet
Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt yhtiökokouksen antamaa omien
osakkeiden luovutusvaltuutusta. Yhtiön omistuksessa on 65 000 omaa
osaketta edustaen 1,1 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja
äänimäärästä.

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 59 200
kappaletta (248 177), mikä oli 1,0 % koko osakemäärästä (4,1 %).
Osakkeen ylin kurssi oli 9,90 euroa (11,90 euroa) ja alin 8,20 euroa
(9,50 euroa).


LIIKETOIMINTARYHMÄT

Elintarvikeryhmä
Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 56,4 miljoonaa euroa (58,4 milj.
euroa). Apetit-ryhmän kotimaanmyynti oli viime vuoden tasoa.
Pakastepizzojen myynti kasvoi samoin kuin kalajalosteiden myynti.
Vihannespakasteiden ja hillojen myynti jäi viime vuoden tasosta.
Eniten liikevaihtoa vertailukauteen nähden laski Lannen Polskan
poistuminen konsernista vuoden 2002 loppupuolella.

Sokerin myynti jäi hieman viime vuodesta marjasadon myöhästymisen
vuoksi.

Elintarvikeryhmän kannattavuus oli kokonaisuutena viimevuotista
parempi. Kotimaan liiketoiminnan kannattavuus oli kuitenkin viime
vuotta heikompi. Kannattavuutta heikensi kampanjaluontoisesti
hinnoiteltujen ja alempikatteisten tuotteiden myyntiosuuden kasvu sekä
energian hinnan nousu. Liikevoittoa paransi Puolan tappiollisen
tytäryhtiön (liiketulos vertailukaudella -0,8 milj. euroa) poisjäänti.
Elintarvikeryhmän liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (2,3 milj.
euroa).

Maatalousryhmä
Maatalousryhmän liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa(13,0 milj. euroa) oli
ennakoitua tasoa. Liikevaihto ei ole vertailukelpoinen viime vuoteen,
koska Suomen Rehu ja Avena Nordic Grain liitettiin Ryhmään viime vuoden
lopulla. Rehuliiketoiminnan myynnin volyymi oli edellisen vuoden tasoa,
liikevaihto jäi kuitenkin edellisvuotta ja suunniteltua pienemmäksi.
Viljakaupan liikevaihto oli edellisvuotta suurempi. Maatalousryhmän muu
liikevaihto oli vähäistä.

Maatalousryhmän alkuvuoden kannattavuus oli suunnitellulla tasolla.
Rehutoimialan kannattavuus parani alkuvuodesta yrityskaupan jälkeisen
toiminnan vakiinnuttamisen ja kiinteiden kulujen karsimisen vuoksi.
Viljakaupan kannattavuus oli edellisvuotta parempi. Maatalousryhmän
liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Myöskään
liikevoitto ei ole vertailukelpoinen viime vuoteen konsernin
rakennemuutoksen vuoksi.

Machinium-ryhmä
Machinium-ryhmän liikevaihto oli 46,5 miljoonaa euroa (47,6 milj.
euroa). Liikevaihto oli sekä suunniteltua että vertailukautta pienempi.
Laskun aiheutti materiaalinkäsittelykoneliiketoiminnan myynnin jääminen
sekä tavoitteesta että edellisvuoden tasosta Ruotsissa.
Maarakennuskoneiden myynti kasvoi erityisesti Baltiassa. Myös Ruotsissa
maarakennuskoneiden myynti kasvoi. Kotimaan myynti oli edellisen vuoden
tasolla.

Machinium-ryhmän kannattavuus jäi vertailukautta ja tavoitetta
heikommaksi. Maarakennuskoneliiketoiminta oli voitollista ja
tavoitteiden mukaista kotimaassa ja Baltiassa. Ruotsin
maarakennuskoneliiketoiminnan kannattavuus oli vertailukautta parempi,
mutta tavoitetta heikompi. Materiaalinkäsittelykoneliiketoiminnan
myynnin ja huollon merkittävästi alentunut volyymi heikensi
kannattavuutta eikä tavoitteita saavutettu. Machinium-ryhmän
liiketulos oli -1,4 miljoonaa euroa (-1,0 milj. euroa).


Loppuvuoden näkymät
Elintarvikeryhmän liikevaihdon arvioidaan jäävän viime vuotta
pienemmäksi Puolan tytäryhtiön poistumisen vuoksi. Apetit-ryhmän
kotimaan liikevaihdon arvioidaan saavuttavan viime vuoden tason.
Lännen Sokerin liikevaihto todennäköisesti laskee mm. ennustetun viime
vuotta pienemmän marja- ja omenasadon takia.

Elintarvikeryhmän tuloksesta odotetaan selvästi edellisvuotta parempaa
Puolan tappioiden poisjäännin vuoksi. Kiristynyt kilpailu ja
kustannusten nousu vaikuttavat kotimaan liiketoimintaan, jonka
tuloksen arvioidaan jonkin verran heikkenevän viime vuoteen
verrattuna.

Maatalousryhmässä rehuliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan olevan
viime vuoden tasoa, kun vertailupohjana käytetään koko vuoden 2002
tietoja. Viljakaupan liikevaihto riippuu kuluvan kauden sadon määrästä
ja laadusta päämarkkina-alueilla. Liikevaihdon arvioidaan kuitenkin
saavuttavan viime vuoden tason.

Rehuliiketoiminnassa kannattavuuden odotetaan säilyvän samalla tasolla
kuin viime vuonna, kun vertailupohjana käytetään koko vuoden 2002
tietoja. Viljakauppa on kesäkuukausina alkuvuotta hiljaisempaa, mutta
tuloksen ennakoidaan silti olevan positiivinen. Viljakaupan koko
vuoden kannattavuuden odotetaan olevan viime vuoden tasoa.

Maarakennuskonemarkkinat ovat Ruotsissa lievässä laskussa. Suomessa ja
Baltiassa markkinakehitys on edelleen nousuvoittoista. Ryhmän Ruotsin
maarakennuskoneiden myynti lähti alkuvuonna nousuun ja myös koko
vuoden myynnin ennustetaan kasvavan. Myös kotimaan ja Baltian myynnin
odotetaan kasvavan. Ruotsin materiaalinkäsittelykonemarkkinoiden
odotetaan edelleen laskevan. Maarakennuskoneiden myynnin kasvun
ansiosta Machinium-ryhmän liikevaihto nousee.

Maarakennuskoneliiketoiminnan kannattavuus paranee kasvavan myynnin
ansiosta. Materiaalinkäsittelykoneliiketoiminta jatkuu tappiollisena.
Koko Machinium-ryhmän tulos jää tappiolliseksi, mutta paranee vuoteen
2002 verrattuna tuolloin kirjattujen merkittävien kertakulujen ja -
poistojen poisjäämisen vuoksi.

Vuoden 2002 lopulla hankitun rehuliiketoiminnan ja viljakaupan
ansiosta Lännen Tehtaat -konsernin koko vuoden liikevaihto nousee noin
500 miljoonaan euroon. Tuloksen arvioidaan nousevan vuoden 2002
heikosta tasosta tyydyttäväksi.

Seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2003 julkaistaan 11.11.2003.


KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj.euroa
4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
2003 2002 2003 2002 2002

Liikevaihto 135,8 66,3 249,3 119,0 283,4
Liiketoiminnan muut
tuotot 0,3 0,1 0,8 0,3 4,2
Liiketoiminnan kulut -130,0 -64,0 -241,3 -115,0 -278,3
Suunnitelman mukaiset
poistot -2,7 -1,6 -5,5 -3,3 -8,5
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta 1,1 0,9 1,3 1,1 2,5

Liikevoitto 4,5 1,7 4,6 2,1 3,3
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta -0,2
Rahoitustuotot ja
-kulut -0,3 -0,6 -1,5 -0,9 -3,2
Tulos ennen satun-
naisia eriä ja veroja 4,2 1,1 3,1 1,2 -0,1
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tuloverot -1,2 -0,4 -1,1 -0,7 0,5
Vähemmistöosuudet 0,0 0,2 0,5 0,7 2,0

Kauden voitto 3,0 0,9 2,5 1,2 2,4

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta
vastaavat verot.


KONSERNIN TULOSLASKELMA, PRO FORMA
AVENAN TIEDOT YHDISTETTY VERTAILUTIETOIHIN 2002
milj.euroa
Pro forma Pro forma
4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
2003 2002 2003 2002 2002

Liikevaihto 135,8 131,1 249,3 248,0 506,5
Liiketoiminnan muut
tuotot 0,3 0,3 0,8 0,9 5,2
Liiketoiminnan kulut -130,0 -125,8 -241,3 -239,2 -491,5
Suunnitelman mukaiset
poistot -2,7 -3,2 -5,5 -6,5 -13,9
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta 1,1 0,9 1,3 1,1 2,6

Liikevoitto 4,5 3,3 4,6 4,3 8,9
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta -0,1 -0,2 -0,4
Rahoitustuotot ja
-kulut -0,3 -1,6 -1,5 -2,5 -6,2
Voitto ennen satun-
naisia eriä ja veroja 4,2 1,6 3,1 1,6 2,3
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tuloverot -1,2 -0,5 -1,1 -0,8 0,0
Vähemmistöosuudet 0,0 0,1 0,5 0,5 1,5

Kauden voitto 3,0 1,2 2,5 1,3 3,8KONSERNIN TASE Pro forma
milj.euroa 30.6. 30.6. 30.6. 31.12.
2003 2002 2002 2002
Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet 18,7 6,1 23,8 20,4
Aineelliset hyödykkeet 70,9 37,1 79,2 69,4
Sijoitukset 21,8 20,6 22,6 21,5
Omat osakkeet 0,8 0,8 0,8 0,8
Vaihto-omaisuus 61,7 37,8 63,8 81,9
Saamiset 49,9 39,9 43,5 51,9
Rahoitusarvopaperit 9,6 6,4 10,7 5,7
Rahat ja pankkisaamiset 9,1 11,9 12,2 11,3

Yhteensä 242,5 160,6 256,6 262,9

Vastattavaa
Osakepääoma 12,2 12,2 12,2 12,2
Muu oma pääoma 78,7 78,1 78,2 79,0
Vähemmistöosuudet 5,5 4,9 7,1 6,1
Pakolliset varaukset 0,1 0,1 0,1 0,2
Pitkäaikainen vieras pääoma 64,7 19,6 75,2 68,9
Lyhytaikainen vieras pääoma 81,3 45,7 83,8 96,5

Yhteensä 242,5 160,6 256,6 262,9


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj.euroa 1-6/ 1-6/ 1-12/
2003 2002 2002

Liiketoiminta
Tulorahoitus 6,5 3,5 10,5
Käyttöpääoman muutos 7,9 1,7 -16,5

Liiketoiminnan kassavirta (A) 14,4 5,2 -6,0

Investoinnit
Investoinnit pysyviin vastaaviin -5,5 -1,0 -63,3
Pysyvien vastaavien luovutustulot 1,3 1,0 10,1

Investointien kassavirta (B) -4,2 0,0 -53,2

Rahoitus
Lainojen muutos -5,0 -3,6 58,5
Maksetut osingot -1,8 -3,6 -3,6
Muut oman pääoman ja vähemmistö-
osuuden muutokset -1,7 -0,4 0,5

Rahoituksen kassavirta (C) -8,5 -7,6 55,4

Rahavarojen muutos (A+B+C) 1,7 -2,4 -3,8

Rahavarat kauden alussa 17,0 20,8 20,8
Rahavarat kauden lopussa 18,7 18,4 17,0


TUNNUSLUVUT
30.6. 30.6. 31.12.
2003 2002 2002

Tulos/osake, euroa 0,42 0,20 0,40
Oma pääoma/osake, euroa 14,60 14,50 14,66
Omavaraisuusaste, % 39,6 58,5 36,5
Investoinnit, milj.euroa 5,4 1,3 47,3
% liikevaihdosta 2,2 1,1 16,7


TOIMIALAKOHTAISET TIEDOT

LIIKEVAIHTO
milj.euroa 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
2003 2002 2003 2002 2002

Elintarvikeryhmä 31,7 32,4 56,4 58,4 120,8
Maatalousryhmä 79,6 6,4 146,4 13,0 70,8
Machinium-ryhmä 24,5 27,5 46,5 47,6 91,8

Yhteensä 135,8 66,3 249,3 119,0 283,4


LIIKEVOITTO
milj.euroa

Elintarvikeryhmä 2,2 1,6 3,0 2,3 3,3
Maatalousryhmä 2,8 0,3 3,0 0,8 5,2
Machinium-ryhmä -0,5 -0,2 -1,4 -1,0 -5,2

Yhteensä 4,5 1,7 4,6 2,1 3,3


HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN
1-6/ 1-6/ 1-12/
2003 2002 2002

Elintarvikeryhmä 310 415 438
Maatalousryhmä 436 117 175
Machinium-ryhmä 380 375 380

Yhteensä 1126 907 993


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
milj.euroa 30.6. 30.6. 31.12.
2003 2002 2002

Velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset 37,6 0,1 37,6
Yrityskiinnitykset 54,7 13,4 54,7
Osakkeet 43,4 39,8


Muut annetut vakuudet
Pantit 0,0 0,0 0,0
Kiinteistökiinnitykset 1,7
Yrityskiinnitykset 8,2 1,7 8,2

Leasing-vastuut 2,1 0,7 1,6

Vastuut omista sitoumuksista
Takaukset 0,0 0,0
Takaisinostositoumukset 17,9 22,7 22,4
Muut vastuusitoumukset 1,0 1,0 1,4

Vastuusitoumukset osakkuusyritysten
Puolesta
Takaukset 0,4 0,4

Muut vastuut
Leasing-rakennusten lunastamis-
vastuu 2,7 6,1 6,0

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinisopimukset
Käypä arvo -0,3 -0,2
Kohde-etuuden arvo 5,0 2,5 11,8

Raaka-ainefutuurit
Käypä arvo -0,1 -0,5
Kohde-etuuden arvo 6,6 15,5

Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo -0,7
Kohde-etuuden arvo 25,0


Tietoja ei ole tilintarkastettu.


Säkylässä 12.8.2003

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


12.06.2003 HALLINTONEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN JA HA
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.6.2003 KLO 17.45

HALLINTONEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN JA HALLITUKSEN VALINTA

Lännen Tehtaat Oyj:n hallintoneuvosto valitsi tänään pitämässään
kokouksessa yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajaksi edelleen Tom
Liljeströmin. Hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin
Juha Nevavuori.

Olavi Kuusela, Erkki Lepistö, Hannu Simula ja Tom v. Weymarn
valittiin uudelleen hallitukseen. Uutena jäsenenä hallitukseen
valittiin kauppaneuvos Soili Suonoja. Hallituksen puheenjohtajana
jatkaa Tom v. Weymarn ja varapuheenjohtajaksi valittiin Hannu
Simula.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi13.05.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.5.2003 KLO 9.00

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 113,5 miljoonaa
euroa (2002: 52,7 milj. euroa). Katsauskauden liikevoitto oli 0,1
miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä -1,1
miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,08
euroa (0,05 euroa).

Konsernirakenteen muutos ja siitä johtuvat esitystavan muutokset

Konsernin liiketoimintarakennetta muutettiin marraskuussa 2002
toteutuneen Avena-kaupan seurauksena. Uuden rakenteen mukaan konserniin
kuuluu kolme liiketoimintaryhmää: Elintarvikeryhmä, Maatalousryhmä ja
Machinium-ryhmä. Maatalousryhmä on uusi. Ryhmään liitettiin Avena-
kaupassa hankitut Suomen Rehu Oy tytäryhtiöineen ja Avena Nordic Grain
Oy sekä aikaisemmin Muihin liiketoimintoihin kuuluneet Lännen Rehu Oy,
Lännen Plant Systems ja Harviala Oy. Muut liiketoiminnot –ryhmä
laskentayksikkönä lopetettiin. Lännen Viljelyosasto siirrettiin
Elintarvikeryhmään. Machinium-ryhmän rakenne säilyi ennallaan. Tässä
osavuosikatsauksessa toimialakohtaiset tiedot esitetään uuden
liiketoimintaryhmäjaon mukaisina. Myös edellisen vuoden
toimialakohtaiset tiedot on muutettu vastaamaan uutta rakennetta.

Tuloslaskelma ja tase esitetään kahdella tavalla: toteutuneita tietoja
verrataan sekä edellisen vuoden toteutumiin että pro forma-tietoihin.
Pro forma-vertailutiedot on koottu yhdistämällä Lännen Tehtaat-
konsernin tietoihin hankitun Avena-konsernin vastaavan ajan tiedot
vuodelta 2002.

Liikevaihto

Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 113,5 miljoonaa
euroa (2002: 52,7 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi yli
kaksinkertaiseksi Maatalousryhmään liitettyjen Suomen Rehun ja Avena
Nordic Grainin liiketoimintojen ansiosta. Elintarvikeryhmän
liikevaihto oli 24,7 miljoonaa euroa (26,0 milj. euroa),
Maatalousryhmän 66,8 miljoonaa euroa (6,6 milj. euroa)ja Machinium-
ryhmän liikevaihto 22,0 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Tulos

Lännen Tehtaiden katsauskauden tulos oli edellisvuotta ja asetettuja
tavoitteita heikompi. Katsauskauden liikevoitto oli 0,1 miljoonaa
euroa (0,4 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä -1,1 miljoonaa
euroa (0,1 milj. euroa). Katsauskauden tulos oli verojen ja
vähemmistöosuuksien jälkeen -0,5 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa).
Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (0,05 euroa).

Katsauskauden tulosta vastaavat verot olivat saamista 0,1 miljoonaa
euroa (-0,3 milj. euroa).

Rahoitus

Konsernin rahoitusrakenne muuttui Avena-kaupan seurauksena. Kauppa
rahoitettiin pääosin vieraalla pääomalla. Koska myös ostetun
yrityskokonaisuuden velat tulivat konserniin, konsernin korolliset
velat kasvoivat ja olivat katsauskauden lopussa 87,3 miljoonaa
euroa (25,2 milj. euroa). Kassavarat olivat 13,5 miljoonaa euroa(23,6
milj. euroa). Konsernin taseen loppusumma oli 253,7 miljoonaa euroa
(163,0 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 37 % (59 %). Lyhytaikaiseen
rahoitukseen on käytetty yritystodistuksia. Maksuvalmius on turvattu
pitkäaikaisin, sitovin limiittisopimuksin. Limiittejä ei ole käytetty
katsauskaudella. Konsernin rahoitustilanne oli koko katsauskauden ajan
hyvä.

Investoinnit

Katsauskauden investoinnit olivat 4,1 miljoonaa euroa. Vuoden alussa
emoyhtiö osti vuonna 1988 rahoitusyhtiölle myydyt Säkylässä
sijaitsevat pääkonttori- ja ruokalarakennukset. Tilat ovat olleet koko
ajan yhtiön käytössä. Hankintahinta oli 3,4 miljoonaa euroa. Muut
katsauskauden investoinnit olivat pienehköjä korvaus- ja
ylläpitoinvestointeja, määrältään yhteensä 0,7 miljoonaa euroa.
Vertailukauden investoinnit olivat 0,6 miljoonaa euroa.

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokous 3.4.2003 hyväksyi vuodelta 2002 jaettavaksi osingoksi 0,30
euroa osakkeelta (0,60 euroa).

Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta. Luovutusvaltuutuksen mukaan hallitus voi luovuttaa
hankitut 65 000 omaa osaketta. Osakkeita voidaan luovuttaa
yrityskauppojen yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen tai
Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa
yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien.

Yhtiön omistuksessa olevat 65 000 omaa osaketta edustavat 1,1
prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

Osakevaihto

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 21 961
kappaletta (198 531), mikä oli 0,4 % koko osakemäärästä (3,2 %).
Osakkeen ylin kurssi oli 9,90 euroa (11,90 euroa) ja alin 8,70 euroa
(10,30 euroa).

Sulautumissuunnitelma

Lännen Tehtaat Oyj:n hallitus ja Avena Oy:n hallitus allekirjoittivat
31.1.2003 sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Avena Oy sulautuu
Lännen Tehtaat Oyj:öön vuoden 2003 loppuun mennessä.


LIIKETOIMINTARYHMÄT

Elintarvikeryhmä

Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 24,7 miljoonaa euroa (26,0 milj.
euroa). Apetit-ryhmän kotimaanmyynti oli viime vuoden tasoa, sokerin
myynti sen sijaan jäi hieman viime vuodesta. Pakastepizzojen myynti
kasvoi samoin kuin kalajalosteiden myynti. Vihannes- ja
ruokapakasteiden myynti jäi viime vuoden tasosta samoin kuin hillojen
ja marmeladien myynti. Eniten liikevaihtoa vertailukauteen nähden
laski Lannen Polskan poistuminen konsernista vuoden 2002
loppupuolella.

Elintarvikeryhmän kannattavuus jäi tavoitteesta, mutta oli edellisen
vuoden tasolla. Kotimaan liiketoiminnan kannattavuus oli viime vuotta
heikompi. Kannattavuutta heikensi kampanjaluontoisesti hinnoiteltujen
tuotteiden osuuden kasvu myynnistä sekä energian hinnan nousu.
Liikevoittoa paransi Puolan tappiollisen tytäryhtiön poisjäänti.
Elintarvikeryhmän liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (0,7 milj.
euroa).

Maatalousryhmä

Maatalousryhmän liikevaihto oli 66,8 miljoonaa euroa (6,6 milj.
euroa). Liikevaihto ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen, koska
Suomen Rehu ja Avena Nordic Grain liitettiin Ryhmään viime vuoden
lopulla. Rehuryhmän liikevaihto jäi suunniteltua pienemmäksi
heikentyneen kysynnän takia. Teollisten rehujen kysyntää alensi
maitokiintiöiden ennustettu ylittyminen maaliskuun lopussa päättyneenä
kiintiövuotena. Avena Nordic Grainin harjoittaman viljakaupan
liikevaihto oli edellisvuoden tasoa. Ryhmän muu liikevaihto oli
vähäistä.

Maatalousryhmän alkuvuoden kannattavuus oli suunniteltua heikompi.
Rehutoimiala jäi tulostavoitteistaan ja myös viime vuoden vastaavasta
ajasta raaka-aineiden hintojen nousun ja suunniteltua pienemmän
liikevaihdon takia. Vaikka viljakaupan liikevoittoa rasittivat vaikean
jäätilanteen vuoksi kohonneet rahtikustannukset, liikevoitto ylitti
edellisen vuoden tason. Maatalousryhmän liikevoitto oli 0,2 miljoonaa
euroa (0,5 milj. euroa).

Vuoden 2003 alusta käynnistyi uuden tytäryhtiön, Lännen Rehu Oy:n
toiminta. Yhtiö perustettiin siirtämällä elinkeinoverolain mukaisella
liiketoimintasiirrolla Lännen Tehtaat Oyj:n rehuliiketoiminnan varat
ja velat uudelle yhtiölle.

Machinium-ryhmä

Machinium-ryhmän liikevaihto oli 22,0 miljoonaa euroa (20,1 milj.
euroa). Liikevaihto oli sekä budjetoitua että edellisvuotta suurempi.
Erityisesti maarakennuskoneiden myynti kasvoi Baltiassa ja Ruotsissa,
mikä lisäsi myös Suomen myyntiyhtiön toimituksia ja koneiden
valmistusta. Materiaalinkäsittelykoneliiketoiminnan myynti jäi
tavoitteesta ja edellisvuodesta.

Machinium-ryhmän alkuvuoden kannattavuus oli edellisen vuoden tasoa,
mutta jäi tavoitteesta. Maarakennuskoneliiketoiminta saavutti
tavoitteensa ja oli voitollista sekä kotimaassa että Baltiassa.
Ruotsin maarakennuskoneliiketoiminnan kannattavuus on parantunut.
Materiaalinkäsittelykoneiden myynnin ja huollon alentunut volyymi on
heikentänyt kannattavuutta, eikä tavoitteita saavutettu. Machinium-
ryhmän liiketappio oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa).

Loppuvuoden näkymät

Elintarvikeryhmän liikevaihdon arvioidaan jäävän hieman edellisvuotta
pienemmäksi Puolan tytäryhtiön poistumisen vuoksi. Apetit-ryhmän
kotimaan liikevaihdon arvioidaan ylittävän viime vuoden tason. Lännen
Sokerin liikevaihto saattaa laskea sokerin kotimaan
kuluttajamarkkinoiden laskevan kehityksen myötä.

Elintarvikeryhmän tuloksesta odotetaan selvästi edellisvuotta parempaa
tappiollisen Puolan tytäryhtiön ja Puolasta irtaantumisen aiheuttamien
kertakustannusten poisjäännin vuoksi. Kiristynyt kilpailu ja
kustannusten nousu vaikuttavat kotimaan liiketoimintaan, jonka
tuloksen arvioidaan jonkin verran heikkenevän edelliseen vuoteen
verrattuna.

Maatalousryhmässä rehuliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan säilyvän
viime vuoden tasolla, kun vertailupohjana käytetään koko vuoden 2002
tietoja. Viljakaupan liikevaihto riippuu tulevan kauden sadon määrästä
ja laadusta päämarkkina-alueilla. Liikevaihdon arvioidaan kuitenkin
saavuttavan viime vuoden tason.

Rehuliiketoiminnassa kannattavuuden odotetaan paranevan alkuvuodesta
myynnin ennustetun kasvun, nousevan katetason ja helmikuussa
käynnistetyn kustannussäästökampanjan avulla. Viljakaupan kannattavuus
säilyy alkuvuoden tasolla myös loppuvuonna. Heikosta alkuvuodesta
huolimatta Maatalousryhmän kannattavuuden ja tuloksen arvioidaan
nousevan samalle tasolle kuin vuonna 2002.

Maarakennuskonemarkkinat ovat Ruotsissa lievässä laskussa. Kotimaassa
markkinat kasvoivat alkuvuonna, koko vuodelle kasvua ei ennusteta.
Baltiassa markkinakehitys on edelleen nousuvoittoista. Mm.
myyntiorganisaation täydentämisen tuloksena Ryhmän Ruotsin
maarakennuskoneiden myynti lähti alkuvuonna nousuun, myös koko vuoden
myynnin ennustetaan kasvavan. Kotimaassa ja Baltiassa jäädään
edellisen vuoden tasolle. Ruotsin materiaalinkäsittelykonemarkkinoiden
odotetaan edelleen laskevan. Maarakennusalan myynnin kasvun ansiosta
Machinium-ryhmän liikevaihto nousee.

Maarakennuskoneliiketoiminnan kannattavuus paranee kasvavan myynnin ja
Ruotsissa toteutetun uudelleenjärjestely- ja tervehdyttämisprojektin
ansiosta. Materiaalinkäsittelyliiketoiminnan tappion arvioidaan
pienenevän ennakoidusta myynnin laskusta huolimatta. Machinium-ryhmän
tulos paranee huomattavasti, mutta ei nouse voitolliseksi.

Lännen Tehtaat -konsernin koko vuoden liikevaihto nousee noin 500
miljoonaan euroon. Ensimmäisen vuosineljänneksen heikosta tuloksesta
huolimatta koko vuoden tuloksen arvioidaan muodostuvan tyydyttäväksi.

Seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2003 julkaistaan 12.8.2003.


KONSERNIN TULOSLASKELMA
1-3/ 1-3/ 1-12/
2003 2002 2002
milj. euroa
Liikevaihto 113,5 52,7 283,4
Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,2 4,2
Liiketoiminnan kulut -111,3 -51,0 -278,3
Suunnitelman mukaiset poistot -2,8 -1,7 -8,5
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta 0,2 0,2 2,5

Liikevoitto 0,1 0,4 3,3
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta -0,2
Rahoitustuotot ja –kulut -1,2 -0,3 -3,2
Tulos ennen satunnaisia eriä
ja veroja -1,1 0,1 -0,1
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tuloverot 0,1 -0,3 0,5
Vähemmistöosuudet 0,5 0,5 2,0

Kauden tulos -0,5 0,3 2,4

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta
vastaavat verot.


KONSERNIN TULOSLASKELMA, PRO FORMA
AVENAN TIEDOT YHDISTETTY VERTAILUTIETOIHIN 2002

Pro forma
1-3/ 1-3/ 1-12/
2003 2002 2002
milj. euroa
Liikevaihto 113,5 116,9 506,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,6 5,2
Liiketoiminnan kulut -111,3 -113,4 -491,5
Suunnitelman mukaiset poistot -2,8 -3,3 -13,9
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta 0,2 0,2 2,6

Liikevoitto 0,1 1,0 8,9
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta -0,1 -0,4
Rahoitustuotot ja –kulut -1,2 -0,9 -6,2
Tulos ennen satunnaisia eriä
ja veroja -1,1 0,0 2,3
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tuloverot 0,1 -0,3 0,0
Vähemmistöosuudet 0,5 0,4 1,5

Kauden tulos -0,5 0,1 3,8


KONSERNIN TASE
Pro forma
31.3. 31.3. 31.3. 31.12.
2003 2002 2002 2002
milj. euroa
Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet 19,4 6,5 24,8 20,4
Aineelliset hyödykkeet 71,5 38,4 80,9 69,4
Sijoitukset 21.8 19,4 21.4 21,5
Omat osakkeet 0,8 0,8 0,8 0,8
Vaihto-omaisuus 79,5 40,5 73,3 81,9
Saamiset 47,2 33,8 39,6 51,9
Rahoitusarvopaperit 3,3 6,6 10,9 5,7
Rahat ja pankkisaamiset 10,2 17,0 18,0 11,3

Yhteensä 253,7 163,0 269,7 262,9

Vastattavaa
Osakepääoma 12,2 12,2 12,2 12,2
Muu oma pääoma 78,4 80,8 80,6 79,0
Vähemmistöosuudet 5,6 5,2 7,3 6,1
Pakolliset varaukset 0,1 0,1 0,1 0,2
Pitkäaikainen vieras pääoma 68,2 23,4 76,7 68,9
Lyhytaikainen vieras pääoma 89,2 41,3 92,8 96,5

Yhteensä 253,7 163,0 269,7 262,9


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
1-3/ 1-3/ 1-12/
2003 2002 2002
milj. euroa

Liiketoiminta
Tulorahoitus 1,7 1,8 10,5
Käyttöpääoman muutos -4,1 0,8 -16,5

Liiketoiminnan kassavirta (A) -2,4 2,6 -6,0

Investoinnit
Investoinnit pysyviin vastaaviin -4,0 -0,3 -63,3
Pysyvien vastaavien luovutustulot 0,1 0,5 10,1

Investointien kassavirta (B) -3,9 0,2 -53,2

Rahoitus
Lainojen muutos 3,4 0,2 58,5
Maksetut osingot -3,6
Muut oman pääoman ja vähemmistö-
osuuden muutokset -0,6 -0,2 0,5

Rahoituksen kassavirta (C) 2,8 0,0 55,4

Rahavarojen muutos (A+B+C) -3,5 2,8 -3,8

Rahavarat kauden alussa 17,0 20,8 20,8
Rahavarat kauden lopussa 13,5 23,6 17,0


TUNNUSLUVUT
31.3. 31.3. 31.12.
2003 2002 2002

Tulos/osake, euroa -0,08 0,05 0,40
Oma pääoma/osake, euroa 14,55 14,95 14,66
Omavaraisuusaste, % 37,3 59,5 36,5
Investoinnit, milj. euroa 4,1 0,6 47,3
% liikevaihdosta 3,6 1,1 16,7


TOIMIALAKOHTAISET TIEDOT

LIIKEVAIHTO
1-3/ 1-3/ 1-12/
2003 2002 2002
milj. euroa

Elintarvikeryhmä 24,7 26,0 120,8
Maatalousryhmä 66,8 6,6 70,8
Machinium-ryhmä 22,0 20,1 91,8

Yhteensä 113,5 52,7 283,4


LIIKEVOITTO

Elintarvikeryhmä 0,8 0,7 3,3
Maatalousryhmä 0,2 0,5 5,2
Machinium-ryhmä -0,9 -0,8 -5,2

Yhteensä 0,1 0,4 3,3


HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN
1-3/ 1-3/ 1-12/
2002 2002 2002

Elintarvikeryhmä 300 394 438
Maatalousryhmä 419 101 175
Machinium-ryhmä 376 375 380

Yhteensä 1095 870 993


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
31.3. 31.3. 31.12.
2003 2002 2002
milj. euroa
Velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset 37,6 0,1 37,6
Yrityskiinnitykset 54,7 13,5 54,7
Osakkeet 43,4 39,8

Muut annetut vakuudet
Pantit 0,0 0,0 0,0
Kiinteistökiinnitykset 1,7
Yrityskiinnitykset 8,2 1,7 8,2

Leasing-vastuut 2,4 0,4 1,6

Vastuut omista sitoumuksista
Takaukset 0,0 0,0 0,0
Takaisinostositoumukset 17,7 23,0 22,4
Muut vastuusitoumukset 1,4 0,9 1,4

Vastuusitoumukset osakkuus-
yritysten puolesta
Takaukset 0,4 0,4

Muut vastuut
Leasing-rakennusten lunastamis-
vastuu 2,7 6,1 6,0

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinisopimukset
Käypä arvo -0,1 -0,2
Kohde-etuuden arvo 8,9 4,7 11,8
Raaka-ainefutuurit
Käypä arvo 0,7 -0,5
Kohde-etuuden arvo 16,3 15,5


Tietoja ei ole tilintarkastettu.

Säkylässä 13.5.2003

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

25.04.2003 JUHA KORKEAOJA PYYTÄNYT EROA HALLITUKSES
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2003 klo 9.45

JUHA KORKEAOJA PYYTÄNYT EROA HALLITUKSESTA JA VARAPUHEENJOHTAJAN
TEHTÄVÄSTÄ

Maa- ja metsätalousministeriksi nimitetty Juha Korkeaoja on pyytänyt
eroa Lännen Tehtaat Oyj:n hallituksesta ja varapuheenjohtajan
tehtävästä 17.4.2003 lukien.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


11.04.2003 LÄNNEN TEHTAIDEN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄN
Lännen Tehtaat Oyj Pörssitiedote 11.04.2003 klo 09.30
LÄNNEN TEHTAIDEN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS TAPPIOLLINEN

Lännen Tehtaiden liiketoiminnan tulos rahoituserien jälkeen jää
ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 1 miljoonaa euroa
tappiolliseksi. Tulos on asetettuja tavoitteita heikompi. Viime
vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli +0,1 miljoonaa euroa.

Konsernin tulokseen ovat vaikuttaneet Elintarvikeryhmässä kaupan
muuttunut kilpailutilanne, Maatalousryhmässä heikentynyt kysyntä ja
raaka-aineiden hintojen nousu.

Lännen Tehtaiden osavuosikatsaus 2003 ensimmäiseltä
vuosineljännekseltä julkistetaan 13.5.2003.
LÄNNEN TEHTAAT OYJ


Erkki Lepistö
toimitusjohtajaLisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


03.04.2003 LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKO

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.4.2003 klo 16.45LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Lännen Tehtaat Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille sekä päätti,
että osinkoa jaetaan 0,30 euroa osakkeelta.


YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT

TILINPÄÄTÖS
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelmat ja taseet
per 31.12.2002, myönsi vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston
jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2002.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitosta jaetaan osinkona 0,30
euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2002 ja
osingonmaksupäivä 15.4.2002.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA
Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Matti Eskola, Pasi Jaakkola ja
Jouni Kaitila valittiin uudelleen. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon
valittiin Ilkka Markkula ja Markku Länninki. Lisäksi yhtiön henkilöstö
on valinnut henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa annetun
lain 4 §:n mukaisina hallintoneuvoston jäseninä Aila Koivuniemen,
varajäsenenään Marja-Liisa Marttila, Paula Paasosen varajäsenenään
Timo Kaila, Esa Paganuksen varajäsenenään Harri Ollonqvist sekä Pekka
Sihvosen varajäsenenään Marja Rusi.

KHT Kauko Lehtonen ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
vastuullisena tilintarkastajana KHT Hannu Pellinen valittiin edelleen
yhtiön tilintarkastajiksi.

OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 5.4.2001 pidetyn
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65.000 omaa
osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeiden luovutus voidaan
tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä hallituksen
päättämällä tavalla yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen
yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen, jonka hallitus näkee
tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden luovutus voidaan toteuttaa myös
Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeet luovutetaan niiden luovutushetken käypään arvoon, joka
määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.
Valtuus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001.

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

26.03.2003 LÄNNEN TEHTAIDEN VUOSIKERTOMUS 2002 JULK
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 26.3.2003

LÄNNEN TEHTAIDEN VUOSIKERTOMUS 2002 JULKISTETTU

Lännen Tehtaiden vuosikertomus vuodelta 2002, joka sisältää
tilinpäätöksen, on julkistettu tänään suomen- ja englanninkielisenä.

Vuosikertomus on luettavissa Lännen Tehtaiden kotisivulla
www.lannen.fi/sijoittajatieto. Vuosikertomuksen voi tilata puhelimitse
numerosta (02) 83971 tai sähköpostilla osoitteesta
.

Lännen Tehtaat Oyj

Riitta Jaakkola
talousjohtaja
puh. (02) 8397 4920


Jakelu:
Helsingin Pörssi13.03.2003 KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN
LÄNNEN TEHTAAT OYJ Pörssi-ilmoitus 13.3.2003
KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 3. päivänä huhtikuuta 2003 alkaen klo 14.00 Säkylän
Iso-Vimmassa Lännen Tehtaat Oyj:n ruokalassa.

Kokouksessa käsitellään:

1.Yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaan varsinaisen yhtiökokouksen
käsiteltäväksi kuuluvat asiat.

2.Hallituksen ehdotusta, jonka mukaan yhtiön hallitus
valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutuksen
kohteena on yhtiölle 13.4.2000 pidetyn yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65.000 omaa osaketta. Hallitus
valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai
useammassa erässä hallituksen päättämällä tavalla yrityskauppojen tai
muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä tai muuhun vastaavaan
tarkoitukseen, jonka hallitus näkee tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden
luovuttaminen voidaan toteuttaa myös Helsingin Pörssin järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden luovutushinta on niiden
luovutushetken käypä arvo, joka määräytyy Helsingin Pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan luovuttaa
myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus ei saa tehdä päätöstä
merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan
hyväksi. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Osingonmaksu

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
2002 maksetaan osinkoa 0,30 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan
osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2003 on merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon.
Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 15.4.2003.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
24.3.2003 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on myös osakkeenomistajalla, joka on
ennen 20.5.1995 merkitty yhtiön osakerekisteriin. Tällöin
osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu
selvitys siitä, ettei osakkeiden omistusoikeutta ole siirretty arvo-
osuustilille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 1.4.2003 klo 16.00 mennessä joko
kirjallisesti osoitteella: Lännen Tehtaat Oyj, PL 100, 27801 Säkylä,
faksitse numeroon (02) 8397 4022, puhelimitse numeroon (02) 8397
4011/Arja Antikainen tai sähköpostilla osoitteeseen
. Kirjeen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme
toimittamaan yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat
ovat nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa,
Lännen Tehtaat Oyj, Maakunnantie 4, 27820 Säkylä. Jäljennökset
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.


Säkylässä, maaliskuun 11. päivänä 2003

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallintoneuvosto11.03.2003 HALLITUS KÄSITELLYT UUDELLEEN EHDOTUKSIA
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.3.2003 klo 16.15


HALLITUS KÄSITELLYT UUDELLEEN EHDOTUKSIA LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N
YHTIÖKOKOUKSELLE

Lännen Tehtaat Oyj:n hallitus on tänään pitämässään kokouksessa
käsitellyt uudelleen varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettäviä
asioita ja päättänyt ehdottaa 3.4.2003 kokoontuvalle yhtiökokoukselle,
että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta. Hallitus on päättänyt luopua osakepääoman
korottamisvaltuuksien hankkimisesta.


I OSINKO

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2002 maksetaan
osinkoa 0,30 euroa osaketta kohden.


II OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISVALTUUDET

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen seuraavin ehdoin:

1.Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 13.4.2000 pidetyn
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65,000 omaa
osaketta.

2.Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeiden luovutus voidaan
tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

3.Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä
hallituksen päättämällä tavalla yrityskauppojen tai muiden
yritysjärjestelyiden yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen,
jonka hallitus katsoo tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden luovuttaminen
voidaan toteuttaa myös Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä.

4.Osakkeiden luovutushinta on niiden luovutushetken käypä arvo,
joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin
rahavastiketta vastaan.

5.Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

Syyt osakkeiden luovuttamiseksi muussa kuin osakkeenomistajien
omistussuhteessa:

Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisen yhteydessä
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölain
sallimissa rajoissa, mikäli poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Osakkeet voidaan lisäksi luovuttaa julkisen
kaupankäynnin välityksellä, jolloin kaikilla on yhtäläinen oikeus
hankkia yhtiön osakkeita.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


Sivu 36 / 37 (Tuloksia: 543)