Päivämäärä Aihe
04.03.2003 HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OY
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2003 klo 9.00

HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE


Lännen Tehtaat Oyj:n hallitus ehdottaa 3.4.2003 kokoontuvalle
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä.

Hallitus esittää edelleen omien osakkeiden luovutusvaltuutuksien
hyväksymistä hallitukselle.


I OSINKO

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2002 maksetaan
osinkoa 0,30 euroa osaketta kohden.


II OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISVALTUUS

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan
päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä seuraavin ehdoin:

1. Uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa enintään
12,245,152.00 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä siten, että
annetaan merkittäväksi enintään 6,122,576 kappaletta yhtiön 2.00 euron
nimellisarvoista osaketta.

2. Merkintään oikeutettuja ovat osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:ssä
säädetyn mukaisesti yhtiön osakkeenomistajat.

3. Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintähinnoista ja
–ehdoista sekä muista uusmerkintään liittyvistä ehdoista ja seikoista.

4. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


III OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISVALTUUDET

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen seuraavin ehdoin:

1. Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 13.4.2000 pidetyn
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65,000 omaa
osaketta.

2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeiden luovutus voidaan
tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

3. Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä
hallituksen päättämällä tavalla yrityskauppojen tai muiden
yritysjärjestelyiden yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen,
jonka hallitus katsoo tarkoituksenmukaiseksi.

Osakkeiden luovuttaminen voidaan toteuttaa myös Helsingin Pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

4. Osakkeiden luovutushinta on niiden luovutushetken käypä arvo,
joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin
rahavastiketta vastaan.

5. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Syyt osakkeiden luovuttamiseksi muussa kuin osakkeenomistajien
omistussuhteessa:

Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisen yhteydessä
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölain
sallimissa rajoissa, mikäli poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Osakkeet voidaan lisäksi luovuttaa julkisen
kaupankäynnin välityksellä, jolloin kaikilla on yhtäläinen oikeus
hankkia yhtiön osakkeita.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

04.03.2003 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2003 KLO 9.00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002

Lännen Tehtaiden liikevaihto oli 283,4 miljoonaa euroa (254,1 milj.
euroa vuonna 2001). Liikevaihdon noin 12 %:n kasvu tuli kokonaan
ostetuista liiketoiminnoista. Konsernin liikevoitto oli 3,3 miljoonaa
euroa (5,7 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä -0,1 miljoonaa
euroa (4,8 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,84
euroa). Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,30 euroa
osakkeelta (0,60 euroa).


Konsernin laajeneminen

Vuoden merkittävin tapahtuma oli Lännen Tehtaat Oyj:n ja Suomen
valtion välinen osakekauppa. Jakautumisen kautta syntyneen uuden Avena
Oy:n omistus siirtyi kokonaan Lännen Tehtaille 4.11.2002. Kaupan
tuloksena Lännen Tehtaista tuli Suomen johtava teollisten rehujen
valmistaja ja merkittävä toimija viljakaupassa. Entisestä Avena-
konsernista Lännen Tehtaiden omistukseen tulivat eläinravitsemukseen
keskittynyt Suomen Rehu Oy (omistusosuus 82 %) tytäryhtiöineen ja
viljakauppaa harjoittava Avena Nordic Grain Oy.


Konsernirakenne

Konsernin liiketoimintarakennetta muutettiin Avena-kaupan seurauksena.
Uuden rakenteen mukaan konserniin kuuluu kolme liiketoimintaryhmää.
Tässä toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä toimialakohtaiset
tiedot esitetään uuden liiketoimintaryhmäjaon mukaisina. Myös
edellisen vuoden vertailutiedot on muutettu vastaamaan uutta
rakennetta.

Elintarvikeryhmään kuuluvat Lännen Tehtaat Oyj:n yksiköt Apetit ja
Lännen Sokeri sekä tytäryhtiö Tresko Fish Oy. Apetit-yksikköön
yhdistettiin Muista liiketoiminnoista Lännen Viljelyosasto, johon
kuuluvat entinen Lännen Maatalousosasto ja Räpin koetila. Puolassa
toimiva Lannen Polska Sp. z o.o. oli konserniyhtiö marraskuun alkuun,
jolloin Lännen Tehtaiden omistusosuus aleni 19 prosenttiin.

Avena-kaupan jälkeen muodostettuun Maatalousryhmään kuuluvat Suomen
Rehu Oy ja sen tytäryhtiöt Hiven Oy Suomessa, SIA Baltic Feed
Latviassa ja Rehu Eesti Oü Virossa sekä Avena Nordic Grain Oy ja sen
tytäryhtiö ZAO Avena St. Petersburg Pietarissa. Muista
liiketoiminnoista Maatalousryhmään on yhdistetty Lännen Rehu, Lännen
Plant Systems ja Harviala Oy.

Machinium-ryhmään kuuluvat Machinium Oy alakonsernin emoyhtiönä sekä
sen tytäryhtiöt Lännen Engineering Oy, Suomen Rakennuskone Oy, SMA
Construction AB ja SMA Maskin AB sekä sen tytäryhtiö SMA
Maskinuthyrning AB Ruotsissa, Virossa AS Balti Ehitusmasin-Baltem ja
Latviassa SIA BCM Baltijas Celtniecibas Masina sekä Liettuassa UAB
Baltijos Statybines Masinos.

Muut liiketoiminnot erillisenä liiketoimintaryhmänä lopetettiin ja sen
osat yhdistettiin Elintarvikeryhmään ja Maatalousryhmään.

Osakkuusyhtiöistä Sucros Oy kuuluu Elintarvikeryhmään. Agribalt Oy,
Movere Oy ja Farmit Website Oy ovat osa Maatalousryhmää. Oy Potma
Ltd:stä luovuttiin joulukuun lopussa.


Liikevaihto

Lännen Tehtaiden konserniliikevaihto oli 283,4 miljoonaa euroa (254,1
milj. euroa vuonna 2001). Liikevaihdon noin 12 %:n kasvu tuli kokonaan
ostetuista liiketoiminnoista. Liikevaihdosta Elintarvikeryhmän osuus
oli 43 % (48 %), Maatalousryhmän 25 % (11 %) ja Machinium-ryhmän 32 %
(41 %).

Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 120,8 miljoonaa euroa (121,6 milj.
euroa). Apetitin kotimaan liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (55,5
milj. euroa), josta pakasteiden osuus oli 42,0 miljoonaa euroa (42,3
milj. euroa). Vihannes- ja ruokapakasteiden myynnin laskua kompensoi
kalapakasteiden myynnin kasvu. Myös muiden kalajalosteiden ja hillojen
myynti kasvoi. Lannen Polskan liikevaihto on mukana vain osan vuotta
ja se oli selvästi edellisvuotta pienempi. Lännen Sokerin myynti
kasvoi hieman huolimatta alkusyksyn toimitusvaikeuksista, jotka
aiheutuivat Sucros Oy:n sokeripakkaamon palosta.

Uuden Maatalousryhmän liikevaihto oli 70,8 miljoonaa euroa (27,2 milj.
euroa). Kasvu tuli marraskuun alussa ryhmään liitettyjen Suomen Rehu
-konsernin ja Avena Nordic Grain -konsernin liikevaihdosta.

Machinium-ryhmän liikevaihto 91,8 miljoonaa euroa jäi edellisen vuoden
tasosta (105,3 milj. euroa). Toiminnan uudelleenjärjestely ja
keskittyminen Komatsu- ja Lännen-maarakennuskoneisiin vähensivät
liikevaihtoa Ruotsissa. Myös yhtiöiden markkinaosuus Ruotsissa aleni.
Markkinaosuuksia menetettiin hieman myös Suomessa tiukan
kilpailutilanteen vuoksi. Baltiassa ryhmän liikevaihto kasvoi ja
yhtiöt kasvattivat markkinaosuuksiaan. Baltian viennin ansiosta Suomen
yhtiöiden liikevaihto kuitenkin pysyi edellisvuoden tasolla.

Emoyhtiö Lännen Tehtaat Oyj:n liikevaihto oli 140,1 miljoonaa euroa
(138,8 milj. euroa).


Tulos

Konsernin liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa) ja
tulos ennen satunnaisia eriä -0,1 miljoonaa euroa (4,8 milj. euroa).
Tulosta heikensivät Puolasta irtaantumisen kertakustannukset sekä
Machinium-ryhmän heikko kannattavuus.

Tuloslaskelman välittömät verot olivat saamista 0,5 miljoonaa euroa (-
1,5 milj. euroa). Tilikauden tulos oli verojen ja vähemmistöosuuksien
jälkeen 2,4 miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa).

Tilikauden tulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 2,4
miljoonaa euroa. Machinium-konsernin vähemmistöosakkaiden 41,4
prosentin osuus Machiniumin tappiosta parantaa tilikauden tulosta 2,0
miljoonaa euroa. Muiden vähemmistöosuuksien vaikutus oli vähäinen.

Elintarvikeryhmän liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (7,0 milj.
euroa). Lannen Polskasta luopuminen alensi liikevoittoa 3,3
miljoonalla eurolla. Muu liikevoiton aleneminen johtui aikaisempaa
pienemmistä liiketoiminnan muista tuotoista ja alentuneista
osakkuusyhtiöosuuksista. Lännen Sokerin liikevoitto oli edellisen
vuoden tasoa.

Maatalousryhmän liikevoitto oli 5,2 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa).
Ryhmään kuuluvien Lännen Tehtaiden yksiköiden liikevoitto oli
edellisvuoden tasoa. Kasvun toivat Ryhmään marraskuun alusta liitetyt
Suomen Rehu ja Avena Nordic Grain sekä Avena Oy:n omistuksessa olleen
kiinteistöyhtiön myynnistä saatu 3,3 miljoonan euron voitto.

Machinium-ryhmän tulos oli huono. Liiketulos oli –5,2 miljoonaa euroa
(-2,7 milj. euroa). Kannattavuus oli sekä tavoitetta että
edellisvuotta heikompi. Tappiot olivat kokonaan seurausta Ruotsin
yhtiöiden toiminnasta. Myös toteutetusta tervehdyttämisprojektista
aiheutuneet 1,3 miljoonan euron kertaluonteiset kulut heikensivät
tulosta vuonna 2002 samoin kuin Ruotsin yhtiöiden hankinnasta
syntyneen konserniliikearvon 6,5 vuoden poistoja vastaavan 1,2 miljoonan
euron määräisen loppuarvon poisto yhdellä kertaa. Maarakennuskone-
liiketoiminta sekä Suomessa että Baltiassa oli voitollista ja tulos
oli sekä tavoitetta että edellisvuotta parempi.

Lännen Tehtaat omistaa Machinium-konsernista 58,6 %. Omistuksen arvo
taseessa on 5,4 miljoonaa euroa. Muut vastuut Machinium-konsernista
ovat 7,5 miljoonaa euroa.


Rahoitus

Konsernin rahoitusrakenne muuttui Avena-hankinnan myötä. Kauppa
rahoitettiin pääosin vieraalla pääomalla. Ostetun yrityskokonaisuuden
korolliset nettovelat olivat 41 milj. euroa. Näistä syistä konsernin
korolliset velat olivat tilikauden päättyessä 83,9 miljoonaan euroa
(24,9 milj. euroa). Kassavarat olivat 17,0 miljoonaa euroa (20,8 milj.
euroa). Lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyy ulkona olevia
yritystodistuksia 7,0 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisen rahoituksen
saatavuus on varmistettu riittävin, sitovin limiittisopimuksin.
Nettorahoituskulut nousivat 3,2 miljoonaan euroon (0,9 milj. euroa).
Rahoituskuluihin sisältyy Puolan menetyksiä 1,2 miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 37 % (57 %).


Yhtiökokous, osakepääoma ja osakkaat

Lännen Tehtaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2002 päätti jakaa
osinkoa 0,60 euroa osakkeelta (0,84 euroa).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä ja/tai
vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä osakepääomaa
voidaan korottaa enintään 2 449 030 eurolla, jolloin merkittäväksi
voidaan antaa enintään 1 224 515 osaketta. Valtuutus on voimassa yhden
vuoden yhtiökokouksesta lukien. Osakepääomaa voidaan korottaa ja/tai
vaihtovelkakirja ottaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen, mikäli poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy.

Hallitus valtuutettiin päättämään myös yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta. Luovutusvaltuutuksen mukaan hallitus voi luovuttaa
hankitut 65 000 omaa osaketta. Osakkeita voidaan luovuttaa
yrityskauppojen yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen tai
Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Myös tämä valtuutus on
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien.

Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt yhtiökokouksen valtuutusta
korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai ottaa vaihtovelkakirjalaina.

Myöskään yhtiön omien osakkeiden luovutusvaltuutusta ei ole käytetty.
Yhtiön omistamat 65 000 omaa osaketta edustavat 1,1 prosenttia yhtiön
osakepääomasta ja äänimäärästä.


Investoinnit

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 47,3 miljoonaa euroa (3,9
milj. euroa).

Vuoden merkittävin investointi oli Avena Oy:n osakkeiden osto.
Kauppahinta oli 40 milj. euroa vähennettynä Suomen Rehu Oy:n
rahoitusjärjestelyihin liittyvillä lisäkustannuksilla kaupan
täytäntöönpanoa edeltävän ajan osalta, määrältään 1,6 milj. euroa.

Elintarvikeryhmän yhteensä 5,8 miljoonan euron investoinneista (1,9
milj. euroa) 4,2 miljoonaa euroa kohdistui Lannen Polskan osakkeisiin,
joista luovuttiin marraskuun alussa. Sijoitus oli edellytys Lannen
Polskan rahoitus- ja muista vastuista irtaantumiselle. Muilta osin
investoinnit kohdistuivat lähinnä tuotantotekniikan kehittämiseen ja
ylläpitoon.

Maatalousryhmän investoinnit, jotka sisältävät Avena Oy:n osakkeiden
hankinnan, olivat 40,8 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa) ja Machinium-
ryhmän 0,7 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa).


Tuotekehitys

Konsernin tuotekehitystoiminnan kulut olivat 0,6 % liikevaihdosta (0,6
%). Suuri osa tuotekehityksestä kohdistui edelleen Apetit -yksikön
tuotteisiin. Vuoden 2002 alussa käynnistyi kalapakasteiden myynti
Apetit-tuotemerkillä vähittäiskaupassa. Myynnille asetetut tavoitteet
ylitettiin. Hankitun rehuliiketoiminnan myötä konserniin tuli
merkittävää uutta osaamista ja innovatiivisuutta. Suomen Rehun
tuotelanseeraukset ovat liittyneet kotieläintuotannon kannattavuuden
parantamiseen, tuotantoeläinten terveydentilan ja hyvinvoinnin
tukemiseen ja kotieläintuotannon ympäristövaikutusten vähentämiseen.
Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Vuoden 2003 alusta käynnistyi uuden tytäryhtiön, Lännen Rehu Oy:n
toiminta. Yhtiö perustettiin siirtämällä elinkeinoverolain mukaisella
liiketoimintasiirrolla Lännen Tehtaat Oyj:n rehuliiketoiminnan varat
ja velat uudelle yhtiölle.

Vuoden 2003 alussa emoyhtiö osti takaisin Säkylässä sijaitsevat
pääkonttori- ja ruokalarakennukset, joissa yhtiö on toiminut
vuokralaisena vuodesta 1988 alkaen. Kaupalla ei ole merkittävää
tulosvaikutusta.

Lännen Tehtaat Oyj:n hallitus ja Avena Oy:n hallitus allekirjoittivat
31.1.2003 sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Avena Oy sulautuu
Lännen Tehtaat Oyj:öön vuoden 2003 loppuun mennessä


Alkaneen vuoden näkymät

Pakasteiden vähittäiskauppamarkkinoiden kasvu ja kohtuullisen hyvin
onnistunut satokausituotanto antavat edellytykset Apetitin
myönteiselle kehitykselle vuonna 2003. Kotimaan myynnin odotetaan
kasvavan. Sokerin kokonaismarkkinoiden arvioidaan säilyvän
edellisvuoden tasolla. Kuluttajatuotemarkkinoiden odotetaan kuitenkin
laskevan, mikä merkitsee Lännen Sokerille myynnin laskua.
Kokonaisuutena Elintarvikeryhmän liikevaihto laskee hieman Puolan
tytäryhtiön poistumisen takia. Ryhmän tulos paranee Puolan
tappiollisesta liiketoiminnasta luopumisen johdosta.

Uuden Maatalousryhmän liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys riippuu
pääosin rehutoimialasta ja viljakaupasta. Rehuliiketoiminnan
liikevaihto säilyy viime vuoden tasolla. Raaka-ainehintojen nousun
vuoksi rehuliiketoiminnan ensimmäisen neljänneksen tulos jää selvästi
viime vuotta ja tavoitetta heikommaksi. Koko vuoden kannattavuuden
arvioidaan olevan vuoden 2002 tasolla. Viljakaupan liikevaihto riippuu
tulevan kauden sadon määrästä ja laadusta päämarkkina-alueilla.
Tuloksen arvioidaan säilyvän edellisen vuoden tasolla.

Maarakentamisen odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla päämarkkina-
alueella vuonna 2003. Investointipäätösten tekemistä haittaa edelleen
epätietoisuus suhdannekehityksestä. Koneiden kysynnän odotetaan
Suomessa ja Ruotsissa säilyvän vuoden 2002 tasolla. Baltiassa
odotetaan kasvun jatkuvan. Materiaalinkäsittelykoneitten markkinoiden
laskun odotetaan Ruotsissa pysähtyvän. Machinium-ryhmän liikevaihdon
odotetaan nousevan vuoden 2002 tasosta.

Ruotsissa toteutetun tervehdyttämisprojektin ansiosta Machinium-ryhmän
toiminnan kustannukset on saatu merkittävästi alemmalle tasolle.
Ryhmässä on aloitettu strategian kehitystyö, jonka seurauksena
odotetaan syntyvän synergiaetuja markkinoinnissa,
jälkimarkkinoinnissa, logistiikassa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi uudet
Komatsu- ja Lännen-tuotteet parantavat ryhmän kilpailuasemaa.
Materiaalinkäsittelykoneliiketoiminnan heikosta alkuvuodesta ja
maarakennusalan hiljaisesta kesäjaksosta johtuen Ryhmän kolmen ensimmäisen
vuosineljänneksen tuloksen arvioidaan jäävän tappiolliseksi. Machinium-
ryhmän kannattavuus paranee kuitenkin vuodesta 2002
materiaalinkäsittelykoneliiketoimintoja lukuun ottamatta.

Lännen Tehtaat -konsernin liikevaihto nousee hankitun
rehuliiketoiminnan ja viljakaupan ansiosta uudelle tasolle.
Liikevaihto kasvaa noin 500 miljoonaan euroon vuonna 2003. Ensimmäisen
neljänneksen heikosta tuloksesta huolimatta koko vuoden tuloksen
arvioidaan nousevan vuoden 2002 heikosta tasosta tyydyttäväksi.KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
2002 2001 2002 2001

Liikevaihto 107,5 74,4 283,4 254,1
Liiketoiminnan muut tuotot 3,7 0,3 4,2 1,2
Liiketoiminnan kulut -104,3 -71,3 -278,3 -245,2
Suunnitelman mukaiset poistot -3,6 -2,0 -8,5 -7,2
Osuus osakkuusyritysten
voitosta 1,1 0,8 2,5 2,8
Liikevoitto 4,4 2,2 3,3 5,7
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta -0,2 -0,2
Rahoitustuotot ja –kulut -0,1 0,2 -3,2 -0,9
Tulos ennen
satunnaisia eriä 4,1 2,4 -0,1 4,8
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuuksia 4,1 2,4 -0,1 4,8
Tuloverot -0,3 -1,1 0,5 -1,5
Vähemmistöosuudet 1,0 0,7 2,0 1,8

Kauden voitto 4,8 2,0 2,4 5,1


HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa, että Lännen Tehtaat Oyj jakaa vuodelta 2002 osinkoa
0,30 euroa osakkeelta.


KONSERNIN TASE
milj. euroa 2002 2001

Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet 20,3 6,9
Aineelliset hyödykkeet 69,4 39,4
Sijoitukset 21,5 19,7
Omat osakkeet 0,8 0,8
Vaihto-omaisuus 81,9 41,2
Saamiset 52,0 39,4
Rahoitusarvopaperit 5,7 6,5
Rahat ja pankkisaamiset 11,3 14,3

Yhteensä 262,9 168,2

Vastattavaa
Osakepääoma 12,2 12,2
Muu oma pääoma 78,9 80,3
Vähemmistöosuudet 6,1 5,5
Pakolliset varaukset 0,2 0,1
Pitkäaikainen vieras pääoma 69,0 23,2
Lyhytaikainen vieras pääoma 96,5 46,9

Yhteensä 262,9 168,2


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj.euroa
2002 2001

Liiketoiminnan kassavirta -6,0 20,2
Investointien kassavirta -53,1 -1,7
Rahoituksen kassavirta 55,3 -28,5

Rahavarojen muutos -3,8 -10,0

Rahavarat tilikauden alussa 20,8 30,8
Rahavarat tilikauden lopussa 17,0 20,8


TUNNUSLUVUT
2002 2001

Tulos/osake, euroa 0,40 0,84
Oma pääoma/osake, euroa 14,66 14,86
Osinko/osake, euroa 0,30 0,60

Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,7 6,4

Oman pääoman tuotto, % 0,5 3,4
Omavaraisuusaste, % 36,5 57,3
Current ratio 1,6 2,2

Investoinnit, milj.euroa 47,3 3,9
% liikevaihdosta 16,7 1,5
Henkilöstö keskimäärin 993 1010
Osakkeita keskimäärin, 1000 kpl 6058 6062


TOIMIALAKOHTAISET TIEDOT

LIIKEVAIHTO
milj. euroa
10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
2002 2001 2002 2001

Elintarvikeryhmä 29,3 29,9 120,8 121,6
Maatalousryhmä 53,0 9,9 70,8 27,2
Machinium-ryhmä 25,2 34,6 91,8 105,3

Yhteensä 107,5 74,4 283,4 254,1

LIIKETULOS
milj.euroa

Elintarvikeryhmä 3,0 2,5 3,3 7,0
Maatalousryhmä 4,8 1,0 5,2 1,4
Machinium-ryhmä -3,4 -1,3 -5,2 -2,7

Yhteensä 4,4 2,2 3,3 5,7


HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN

Elintarvikeryhmä 438 467
Maatalousryhmä 175 120
Machinium-ryhmä 380 423

Yhteensä 993 1010


MARRASKUUSSA KONSERNIIN LIITETTYJEN MAATALOUSRYHMÄÄN
KUULUVIEN MERKITTÄVIEN ALAKONSERNIEN TIEDOT KOKO VUODELTA
milj. euroa

2002 2001
Suomen Rehu-konserni

Liikevaihto 188,1 175,0
Liikevoitto 6,5 5,9
Investoinnit 8,5 2,5
Henkilöstö 289 254

Avena Nordic Grain-konserni

Liikevaihto 92,1 90,3
Liikevoitto 2,1 1,9
Investoinnit 0,3 0,4
Henkilöstö 25 24


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA
MUUT VASTUUT
milj. euroa 2002 2001

Velat, joiden vakuudeksi annettu
kiinnityksiä
Eläkelainat 8,1 8,4
Rahalaitoslainat 57,3 10,7

Velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset 37,6 0,1
Yrityskiinnitykset 54,7 13,2
Pantatut osakkeet 39,8

Muut annetut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset 1,7
Yrityskiinnitykset 8,2 1,7

Pantit 0,0 0,0

Leasing-vastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 0,8 0,3
Myöhemmin maksettavat 0,8 0,2

Vastuut omista sitoumuksista
Takaukset 0,0
Takaisinostositoumukset 22,5 22,6
Muut vastuusitoumukset 1,4 0,9

Vastuusitoumukset samaan konserniin
kuuluvien yritysten puolesta
Takaukset 14,7
Vastuusitoumukset osakkuusyritysten
puolesta
Takaukset 0,4

Muut vastuut
Leasing-rakennusten lunastamis-
vastuu 6,0 6,2

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinisopimukset
Käypä arvo -0,2
Kohde-etuuden arvo 11,8 5,1
Raaka-ainefutuurit
Käypä arvo -0,5
Kohde-etuuden arvo 15,5


Tietoja ei ole tilintarkastettu.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


31.01.2003 AVENA OY SULAUTUU LÄNNEN TEHTAISIIN
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.1.2003 KLO 14.30

AVENA OY SULAUTUU LÄNNEN TEHTAISIIN

Lännen Tehtaat Oyj:n hallitus on tänään allekirjoittanut
sulautumissuunnitelman, jolla Lännen Tehtaat Oyj:n kokonaan omistama
tytäryhtiö Avena Oy sulautuu selvitysmenettelyttä Lännen Tehtaisiin.
Sulautumissuunnitelman mukaan Avena Oy sulautuu varoineen ja
velkoineen vastikkeetta Lännen Tehtaat Oyj:hin. Yhtiöllä ei ole
pääomalainaa eikä sulautumisen yhteydessä myönnetä osakeyhtiölain 14
luvun 4 §:n 2 momentin 8 kohdassa tarkoitettuja erityisiä etuja tai
oikeuksia. Sulautuminen toteutetaan konsernirakenteen
yksinkertaistamiseksi ja hallinnollisten kustannussäästöjen
saavuttamiseksi. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanoajankohta on
31.12.2003.

Avena Oy syntyi 1.11.2002 aikaisemmin samalla nimellä toimineen yhtiön
jakautumisen tuloksena. Yhtiö on holding-yhtiö, joka omistaa
eläinravitsemukseen keskittyvän Suomen Rehu Oy:n (omistusosuus 82 %)
tytäryhtiöineen ja viljakauppaa harjoittavan Avena Nordic Grain Oy:n.
Avena Oy:llä ei ole merkittävää omaa liiketoimintaa. Yhtiön
palveluksessa olevat 7 henkilöä siirtyvät Lännen Tehtaat Oyj:n
palvelukseen.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ


Erkki Lepistö
toimitusjohtaja


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


Sivu 37 / 37 (Tuloksia: 543)