Päivämäärä Aihe
11.11.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2003
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.11.2003 KLO 9.00


OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2003

Lännen Tehtaiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 362,8 miljoonaa euroa
(2002: 175,9 milj. euroa). Katsauskauden liikevoitto oli 8,4 miljoonaa
euroa (-1,1 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä 6,0 miljoonaa
euroa (-4,2 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,78 euroa (-0,40
euroa).

Liikevaihto
Lännen Tehtaiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 362,8 miljoonaa euroa
(2002: 175,9 milj. euroa). Maatalousryhmään marraskuun 2002 alussa
liitetyt Suomen Rehu ja Avena Nordic Grain kasvattivat konsernin
liikevaihdon yli kaksinkertaiseksi. Elintarvikeryhmän liikevaihto oli
87,6 miljoonaa euroa (91,5 milj. euroa), Maatalousryhmän 209,2
miljoonaa euroa (17,8 milj. euroa) ja Machinium-ryhmän liikevaihto
66,0 miljoonaa euroa (66,6 milj. euroa).

Tulos
Lännen Tehtaiden katsauskauden tulos oli vertailukautta parempi.
Katsauskauden liikevoitto oli 8,4 miljoonaa euroa (-1,1 milj. euroa)
ja tulos ennen satunnaisia eriä 6,0 miljoonaa euroa (-4,2 milj.
euroa). Vertailukauden tulosta heikensivät Puolan toiminnoista
luopumisesta johtuneet arvioidut 5,0 miljoonan euron kertakulut,
joista 3,1 miljoonaa euroa kohdistui liikevoittoon. Katsauskauden
tulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 4,7 miljoonaa euroa (-
2,4 milj.euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,78 euroa (-0,40 euroa).

Katsauskauden tulosta vastaavat verot olivat 1,9 miljoonaa euroa
(2002: verosaamista 0,8 milj. euroa).

Rahoitus
Konsernin rahoitusrakenne muuttui Avena-kaupan seurauksena. Taseen
loppusumma oli katsauskauden lopussa 246,7 miljoonaa euroa (149,0
milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 39 % (60 %). Korolliset velat
olivat 72,1 miljoonaa euroa (21,6 milj. euroa) ja kassavarat 9,3
miljoonaa euroa (17,5 milj. euroa). Lyhytaikaiseen rahoitukseen on
käytetty yritystodistuksia. Maksuvalmius on turvattu pitkäaikaisin,
sitovin limiittisopimuksin. Limiittejä ei ole käytetty
katsauskaudella. Konsernin rahoitustilanne oli koko katsauskauden ajan
hyvä.

Investoinnit
Katsauskauden investoinnit olivat 7,4 miljoonaa euroa ja poistot 8,3
miljoonaa euroa. Investoinnit tuotantotekniikan kehittämiseen ja
ylläpitoon olivat yhteensä 4,0 miljoonaa euroa ja muut investoinnit
3,4 miljoonaa euroa. Vertailukauden investoinnit olivat 2,2 miljoonaa
euroa ja poistot 4,9 miljoonaa euroa.

Osakkeet
Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt yhtiökokouksen antamaa omien
osakkeiden luovutusvaltuutusta. Yhtiön omistuksessa on 65 000 omaa
osaketta edustaen 1,1 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja
ddnimäärästä.

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 138 927
kappaletta (270 886), mikä oli 2,3 prosenttia koko osakemäärästä (4,4
%). Osakkeen ylin kurssi oli 9,90 euroa (11,90 euroa) ja alin 8,20
euroa (9,50 euroa).


IAS-tilinpäätökseen siirtyminen
Lännen Tehtaat julkaisee ensimmäisen IAS-IFRS-standardien mukaan
laaditun tilinpäätöksen vuodelta 2005. Myös osavuosikatsaukset vuonna
2005 laaditaan IAS:n mukaisina. Vuonna 2004 luodaan IAS-vertailutiedot
vuoden 2005 tilinpäätöstä ja osavuosikatsauksia varten


LIIKETOIMINTARYHMÄT

Elintarvikeryhmä
Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 87,6 miljoonaa euroa (91,5 milj.
euroa). Apetit-ryhmän kotimaanmyynti oli hienoisessa kasvussa.
Pakastepizzojen myynti kasvoi samoin kuin kalajalosteiden myynti.
Vihannes- ja ruokapakasteiden myynti jäi viime vuoden tasosta.
Liikevaihtoa vertailukauteen nähden laski myös Lannen Polskan
poistuminen konsernista vuoden 2002 loppupuolella.

Sokerin myynti jäi viime vuodesta. Sokerin myyntiin vaikutti tämän
vuoden heikohko marja- ja omenasato. Vertailukauden myyntiä nosti
Sucroksen sokeripakkaamon paloa seurannut vähittäiskauppasokerin
hamstraus.

Elintarvikeryhmän kannattavuus oli kokonaisuutena viimevuotista
parempi. Apetitin kotimaan liiketoiminnan kannattavuus oli kuitenkin
viime vuotta heikompi. Kannattavuutta heikensi kampanjaluontoisesti
hinnoiteltujen ja alempikatteisten tuotteiden myyntiosuuden kasvu sekä
tuontiraaka-aineiden ja energian hinnan nousu. Kannattavuutta paransi
osakkuusyhtiö Sucroksen tulososuuden nousu takaisin vuoden 2002
pakkaamopaloa edeltäneelle tasolle. Vertailukauden liikevoittoa
heikensivät Puolan tappiollinen tytäryhtiö ja Puolasta irtaantumisen
kertakustannukset yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa. Elintarvikeryhmän
liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa).

Maatalousryhmä
Maatalousryhmän liikevaihto 209,2 miljoonaa euroa (17,8 milj. euroa) oli
ennakoitua tasoa. Liikevaihto ei ole vertailukelpoinen viime vuoteen,
koska Suomen Rehu ja Avena Nordic Grain liitettiin Ryhmään viime vuoden
lopulla. Rehuliiketoiminnan myynnin volyymi oli edellisen vuoden tasoa.
Liikevaihto jäi alempien myyntihintojen vuoksi kuitenkin edellisvuotta
ja suunniteltua pienemmäksi. Viljakaupan liikevaihto oli edellisvuotta
suurempi. Maatalousryhmän muu liikevaihto oli vähäistä.

Maatalousryhmän kannattavuus oli suunnitellulla tasolla. Rehutoimialan
kannattavuus on heikon alkuvuoden jälkeen pysynyt vakaana toiminnan

vakiintumisen ja kiinteiden kulujen karsimisen ansiosta. Viljakaupan
kannattavuus oli hieman edellisvuotta parempi. Maatalousryhmän
liikevoitto oli 5,6 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa). Liikevoitto ei
ole vertailukelpoinen viime vuoteen konsernin rakennemuutoksen vuoksi.

Machinium-ryhmä
Machinium-ryhmän liikevaihto oli 66,0 miljoonaa euroa (66,6 milj.
euroa). Liikevaihto oli sekä suunniteltua että vertailukautta pienempi
materiaalinkäsittelyliiketoiminnan myynnin jäätyä sekä tavoitteesta että
edellisvuoden tasosta Ruotsissa. Maarakennuskoneiden myynti kasvoi sekä
Suomessa että Ruotsissa ja erityisesti Baltiassa.

Machinium-ryhmän kannattavuus jäi vertailukauden tasolle, mutta
tavoitetta heikommaksi lähinnä materiaalikäsittelyliiketoiminnan
myynnin ja huollon alentuneen volyymin vuoksi.
Maarakennuskoneliiketoiminta oli voitollista ja tavoitteiden mukaista
kotimaassa ja Baltiassa. Myös Ruotsin maarakennuskoneliiketoiminnan
kannattavuus oli vertailukautta parempi, mutta jäi tavoitteesta.
Machinium-ryhmän liiketulos oli -1,9 miljoonaa euroa (-1,8 milj.
euroa).

Loppuvuoden näkymät
Elintarvikeryhmän liikevaihto jää viime vuotta pienemmäksi. Apetit-
ryhmän liikevaihto laskee Puolan tytäryhtiön poistumisen vuoksi,
kotimaan liikevaihdon arvioidaan kuitenkin kasvavan hieman viime
vuodesta. Lännen Sokerin liikevaihto laskee mm. viime vuotta pienemmän
marja- ja omenasadon vuoksi.

Elintarvikeryhmän tulos tulee olemaan selvästi viime vuotta parempi
Puolan tappioiden poisjäännin vuoksi. Kiristynyt kilpailu, kotimaisten
kasvisten pienehkö sato ja siitä johtuva raaka-aineiden
yksikkökustannusten nousu vaikuttavat kotimaan liiketoimintaan, jonka
tulos heikkenee viime vuoteen verrattuna.

Maatalousryhmässä rehuliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan olevan
lähes viime vuoden tasoa, kun vertailupohjana käytetään koko vuoden
2002 pro forma-lukua. Taso saavutetaan, vaikka Kilpailuviraston Avena-
kaupan hyväksymisen edellytyksenä ollut sokerinjalostuksen
sivutuotteiden, mm. juurikasleikkeen osittainen siirtyminen muihin
myyntikanaviin pienentää Rehuryhmän sokeripohjaisten rehujen myyntiä.
Syksyn viljakauppa käynnistyi Suomessa tavalliseen tapaan elokuussa.
Suomen viljasato oli normaali. Euroopassa kuivuus pienensi satoja, kun
taas Pohjois-Amerikassa vehnäsato oli hyvä. Konsernin viljakaupan
liikevaihdon arvioidaan saavuttavan viime vuoden tason kauranviennin
myöhäisestä käynnistymisestä huolimatta.

Rehuliiketoiminnassa kannattavuuden odotetaan säilyvän viime vuoden
tasolla odotettavissa olevasta raaka-ainekustannusten noususta
huolimatta, kun vertailupohjana käytetään koko vuoden 2002 pro forma-
lukuja. Viljakaupan kannattavuuden odotetaan olevan viime vuoden
tasoa.

Maarakennuskonemarkkinat ovat Ruotsissa laskussa. Suomessa ja
Baltiassa markkinat kehittyvät myönteisesti. Machinium-ryhmän
maarakennuskoneiden myynnin odotetaan kasvavan viime vuodesta
erityisesti Ruotsissa hyvän tilauskannan ansiosta.
Materiaalinkäsittelyliiketoiminnan myynnin arvioidaan jäävän
tavoitteesta Ruotsin edelleen laskevien
materiaalinkäsittelykonemarkkinoiden vuoksi.

Maarakennuskoneliiketoiminnan kannattavuus paranee kasvavan myynnin
ansiosta. Materiaalinkäsittelyliiketoiminta jatkuu tappiollisena. Koko
Machinium-ryhmän tulos jää tappiolliseksi, mutta paranee vuoteen 2002
verrattuna tuolloin kirjattujen merkittävien kertakulujen ja -
poistojen poisjäämisen vuoksi.

Vuoden 2002 lopulla hankitun rehuliiketoiminnan ja viljakaupan
ansiosta Lännen Tehtaat -konsernin koko vuoden liikevaihto nousee noin
500 miljoonaan euroon. Positiivisen tuloskehityksen odotetaan jatkuvan
viimeisellä vuosineljänneksellä ja koko vuoden tuloksen arvioidaan
nousevan vuoden 2002 heikosta tasosta tyydyttäväksi.KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj.euroa
7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
2003 2002 2003 2002 2002

Liikevaihto 113,5 56,9 362,8 175,9 283,4
Liiketoiminnan muut
tuotot 0,5 0,2 1,3 0,5 4,2
Liiketoiminnan kulut -108,7 -59,0 -350,0 -174,0 -278,3
Suunnitelman mukaiset
poistot -2,8 -1,6 -8,3 -4,9 -8,5
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta 1,3 0,3 2,6 1,4 2,5

Liiketulos 3,8 -3,2 8,4 -1,1 3,3
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta -0,2
Rahoitustuotot ja
-kulut -0,9 -2,2 -2,4 -3,1 -3,2
Tulos ennen satun-
naisia eriä ja veroja 2,9 -5,4 6,0 -4,2 -0,1
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tuloverot -0,8 1,5 -1,9 0,8 0,5
Vähemmistöosuudet 0,1 0,3 0,6 1,0 2,0

Kauden tulos 2,2 -3,6 4,7 -2,4 2,4

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta
vastaavat verot.


KONSERNIN TULOSLASKELMA, PRO FORMA
AVENAN TIEDOT YHDISTETTY VERTAILUTIETOIHIN 2002
milj.euroa
Pro forma Pro forma
7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
2003 2002 2003 2002 2002

Liikevaihto 113,5 120,6 362,8 368,6 506,5
Liiketoiminnan muut
tuotot 0,5 0,4 1,3 1,3 5,2
Liiketoiminnan kulut -108,7 -118,9 -350,0 -358,1 -491,5
Suunnitelman mukaiset
poistot -2,8 -3,2 -8,3 -9,7 -13,9
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta 1,3 0,4 2,6 1,5 2,6

Liiketulos 3,8 -0,7 8,4 3,6 8,9
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta -0,1 -0,3 -0,4
Rahoitustuotot ja
-kulut -0,9 -3,0 -2,4 -5,5 -6,2
Tulos ennen satun-
naisia eriä ja veroja 2,9 -3,8 6,0 -2,2 2,3
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tuloverot -0,8 1,2 -1,9 0,4 0,0
Vähemmistöosuudet 0,1 0,0 0,6 0,5 1,5

Kauden tulos 2,2 -2,6 4,7 -1,3 3,8KONSERNIN TASE Pro forma
milj.euroa 30.9. 30.9. 30.9. 31.12.
2003 2002 2002 2002
Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet 17,8 5,6 22,6 20,4
Aineelliset hyödykkeet 71,1 32,9 74,6 69,4
Sijoitukset 21,2 19,6 21,6 21,5
Omat osakkeet 0,8 0,8 0,8 0,8
Vaihto-omaisuus 71,6 40,5 79,0 81,9
Saamiset 54,9 32,1 41,4 51,9
Rahoitusarvopaperit 1,5 6,3 8,9 5,7
Rahat ja pankkisaamiset 7,8 11,2 11,2 11,3

Yhteensä 246,7 149,0 260,1 262,9

Vastattavaa
Osakepääoma 12,2 12,2 12,2 12,2
Muu oma pääoma 80,8 74,4 75,5 79,0
Vähemmistöosuudet 5,3 4,5 7,0 6,1
Pakolliset varaukset 0,1 3,2 3,2 0,2
Pitkäaikainen vieras pääoma 65,0 19,5 76,0 68,9
Lyhytaikainen vieras pääoma 83,3 35,2 86,2 96,5

Yhteensä 246,7 149,0 260,1 262,9


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj.euroa 1-9/ 1-9/ 1-12/
2003 2002 2002

Liiketoiminta
Tulorahoitus 12,0 9,3 10,5
Käyttöpääoman muutos -5,0 -0,8 -16,5

Liiketoiminnan kassavirta (A) 7,0 8,5 -6,0

Investoinnit
Investoinnit pysyviin vastaaviin -7,6 -1,8 -63,3
Pysyvien vastaavien luovutustulot 1,3 1,2 10,1

Investointien kassavirta (B) -6,3 -0,6 -53,2

Rahoitus
Lainojen muutos -4,7 -6,8 58,5
Maksetut osingot -1,8 -3,6 -3,6
Muut oman pääoman ja vähemmistö-
osuuden muutokset -1,9 -0,8 0,5

Rahoituksen kassavirta (C) -8,4 -11,2 55,4

Rahavarojen muutos (A+B+C) -7,7 -3,3 -3,8

Rahavarat kauden alussa 17,0 20,8 20,8
Rahavarat kauden lopussa 9,3 17,5 17,0


TUNNUSLUVUT
30.9. 30.9. 31.12.
2003 2002 2002

Tulos/osake, euroa 0,78 -0,40 0,40
Oma pääoma/osake, euroa 14,95 13,89 14,66
Omavaraisuusaste, % 39,0 60,2 36,5
Investoinnit, milj.euroa 7,4 2,2 47,3
% liikevaihdosta 2,0 1,3 16,7


TOIMIALAKOHTAISET TIEDOT

LIIKEVAIHTO
milj.euroa 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
2003 2002 2003 2002 2002

Elintarvikeryhmä 31,2 33,1 87,6 91,5 120,8
Maatalousryhmä 62,8 4,8 209,2 17,8 70,8
Machinium-ryhmä 19,5 19,0 66,0 66,6 91,8

Yhteensä 113,5 56,9 362,8 175,9 283,4


LIIKETULOS
milj.euroa

Elintarvikeryhmä 1,7 -2,0 4,7 0,3 3,3
Maatalousryhmä 2,6 -0,4 5,6 0,4 5,2
Machinium-ryhmä -0,5 -0,8 -1,9 -1,8 -5,2

Yhteensä 3,8 -3,2 8,4 -1,1 3,3


HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN
1-9/ 1-9/ 1-12/
2003 2002 2002

Elintarvikeryhmä 325 456 438
Maatalousryhmä 440 120 175
Machinium-ryhmä 386 376 380

Yhteensä 1151 952 993


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
milj.euroa 30.9. 30.9. 31.12.
2003 2002 2002

Velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset 37,6 37,6
Yrityskiinnitykset 54,9 13,7 54,7
Osakkeet 43,4 39,8


Muut annetut vakuudet
Pantit 0,0 0,0 0,0
Kiinteistökiinnitykset 1,7
Yrityskiinnitykset 8,3 1,7 8,2

Leasing-vastuut 2,0 0,7 1,6

Vastuut omista sitoumuksista
Takaukset 0,0 0,0
Takaisinostositoumukset 17,6 22,5 22,4
Muut vastuusitoumukset 1,1 1,0 1,4

Vastuusitoumukset osakkuusyritysten
puolesta
Takaukset 0,4 0,4

Muut vastuut
Leasing-rakennusten lunastamis-
vastuu 2,6 6,1 6,0

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinisopimukset
Käypä arvo 0,3 -0,2
Kohde-etuuden arvo 6,3 2,0 11,8

Raaka-ainefutuurit
Käypä arvo 0,0 -0,5
Kohde-etuuden arvo 9,5 15,5

Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo -0,5
Kohde-etuuden arvo 25,0


Tietoja ei ole tilintarkastettu.


Säkylässä 11.11.2003

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi10.11.2003 HALLITUKSEN VALINTA
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.11.2003 KLO 16.00


HALLITUKSEN VALINTA

Lännen Tehtaat Oyj:n hallintoneuvosto valitsi tänään pitämässään
kokouksessa yhtiön hallituksen uusiksi jäseniksi vuorineuvos Matti
Kavetvuon ja Vaasan & Vaasan Oy:n toimitusjohtajan Matti
Lappalaisen.

Lännen Tehtaat Oyj:n hallitukseen kuuluvat valinnan jälkeen
puheenjohtaja Tom v. Weymarn, varapuheenjohtaja Hannu Simula sekä
jäsenet Matti Kavetvuo, Matti Lappalainen, Erkki Lepistö ja Soili
Suonoja.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi26.09.2003 OLAVI KUUSELA EROAA LÄNNEN TEHTAIDEN HAL
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.9.2003 klo 15.00

OLAVI KUUSELA EROAA LÄNNEN TEHTAIDEN HALLITUKSESTA


RavintoRaision johtajaksi nimitetty Olavi Kuusela on ilmoittanut
eroavansa Lännen Tehtaat Oyj:n hallituksesta 26.9.2003 lukien.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtajaLisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


12.08.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2003 klo 9.00


OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003


Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 249,3 miljoonaa euroa
(2002: 119,0 milj. euroa). Katsauskauden liikevoitto oli 4,6 miljoonaa
euroa (2,1 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä 3,1 miljoonaa
euroa (1,2 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,42 euroa (0,20
euroa).

Liikevaihto
Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 249,3 miljoonaa euroa
(2002: 119,0 milj. euroa). Maatalousryhmään marraskuun alussa 2002
liitetyt Suomen Rehu ja Avena Nordic Grain kasvattivat konsernin
liikevaihdon yli kaksinkertaiseksi. Elintarvikeryhmän liikevaihto oli
56,4 miljoonaa euroa (58,4 milj. euroa), Maatalousryhmän 146,4
miljoonaa euroa (13,0 milj. euroa) ja Machinium-ryhmän liikevaihto
46,5 miljoonaa euroa (47,6 milj. euroa).

Tulos
Lännen Tehtaiden katsauskauden tulos oli vertailukautta parempi toisen
vuosineljänneksen hyvän tuloskehityksen ansiosta. Katsauskauden
liikevoitto oli 4,6 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa) ja tulos ennen
satunnaisia eriä 3,1 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa). Katsauskauden
tulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 2,5 miljoonaa euroa
(1,2 milj.euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,42 euroa (0,20 euroa).

Katsauskauden tulosta vastaavat verot olivat 1,1 miljoonaa euroa (0,7
milj. euroa).

Rahoitus
Konsernin rahoitusrakenne muuttui vuoden 2002 lopulla toteutuneen
Avena-kaupan seurauksena. Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa
242,5 miljoonaa euroa (160,6 milj. euroa). Omavaraisuusaste nousi 40
%:in tavoitetasolle (59 %). Korolliset velat olivat 80,8 miljoonaa
euroa (21,7 milj. euroa) ja kassavarat 18,7 miljoonaa euroa (18,4
milj. euroa). Lyhytaikaiseen rahoitukseen on käytetty
yritystodistuksia. Maksuvalmius on turvattu pitkäaikaisin, sitovin
limiittisopimuksin. Limiittejä ei ole käytetty katsauskaudella.
Konsernin rahoitustilanne oli koko katsauskauden ajan hyvä.

Katsauskauden päättymisen jälkeen 1.7.2003 Avena Oy myi omistamansa
osakkuusyhtiö Agribalt Oy:n osakkeet Hankkija Maatalous Oy:lle.
Myynnillä ei ole olennaista vaikutusta konsernin tulokseen.

Investoinnit
Katsauskauden investoinnit olivat 5,4 miljoonaa euroa.
Tuotantotekniikan kehittämiseen ja ylläpitoon käytettiin yhteensä 2,0
miljoonaa euroa ja Säkylässä sijaitsevien pääkonttori- ja
ruokalarakennusten ostoon 3,4 miljoonaa euroa. Vertailukauden
investoinnit olivat 1,3 miljoonaa euroa.

Osakkeet
Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt yhtiökokouksen antamaa omien
osakkeiden luovutusvaltuutusta. Yhtiön omistuksessa on 65 000 omaa
osaketta edustaen 1,1 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja
äänimäärästä.

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 59 200
kappaletta (248 177), mikä oli 1,0 % koko osakemäärästä (4,1 %).
Osakkeen ylin kurssi oli 9,90 euroa (11,90 euroa) ja alin 8,20 euroa
(9,50 euroa).


LIIKETOIMINTARYHMÄT

Elintarvikeryhmä
Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 56,4 miljoonaa euroa (58,4 milj.
euroa). Apetit-ryhmän kotimaanmyynti oli viime vuoden tasoa.
Pakastepizzojen myynti kasvoi samoin kuin kalajalosteiden myynti.
Vihannespakasteiden ja hillojen myynti jäi viime vuoden tasosta.
Eniten liikevaihtoa vertailukauteen nähden laski Lannen Polskan
poistuminen konsernista vuoden 2002 loppupuolella.

Sokerin myynti jäi hieman viime vuodesta marjasadon myöhästymisen
vuoksi.

Elintarvikeryhmän kannattavuus oli kokonaisuutena viimevuotista
parempi. Kotimaan liiketoiminnan kannattavuus oli kuitenkin viime
vuotta heikompi. Kannattavuutta heikensi kampanjaluontoisesti
hinnoiteltujen ja alempikatteisten tuotteiden myyntiosuuden kasvu sekä
energian hinnan nousu. Liikevoittoa paransi Puolan tappiollisen
tytäryhtiön (liiketulos vertailukaudella -0,8 milj. euroa) poisjäänti.
Elintarvikeryhmän liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (2,3 milj.
euroa).

Maatalousryhmä
Maatalousryhmän liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa(13,0 milj. euroa) oli
ennakoitua tasoa. Liikevaihto ei ole vertailukelpoinen viime vuoteen,
koska Suomen Rehu ja Avena Nordic Grain liitettiin Ryhmään viime vuoden
lopulla. Rehuliiketoiminnan myynnin volyymi oli edellisen vuoden tasoa,
liikevaihto jäi kuitenkin edellisvuotta ja suunniteltua pienemmäksi.
Viljakaupan liikevaihto oli edellisvuotta suurempi. Maatalousryhmän muu
liikevaihto oli vähäistä.

Maatalousryhmän alkuvuoden kannattavuus oli suunnitellulla tasolla.
Rehutoimialan kannattavuus parani alkuvuodesta yrityskaupan jälkeisen
toiminnan vakiinnuttamisen ja kiinteiden kulujen karsimisen vuoksi.
Viljakaupan kannattavuus oli edellisvuotta parempi. Maatalousryhmän
liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Myöskään
liikevoitto ei ole vertailukelpoinen viime vuoteen konsernin
rakennemuutoksen vuoksi.

Machinium-ryhmä
Machinium-ryhmän liikevaihto oli 46,5 miljoonaa euroa (47,6 milj.
euroa). Liikevaihto oli sekä suunniteltua että vertailukautta pienempi.
Laskun aiheutti materiaalinkäsittelykoneliiketoiminnan myynnin jääminen
sekä tavoitteesta että edellisvuoden tasosta Ruotsissa.
Maarakennuskoneiden myynti kasvoi erityisesti Baltiassa. Myös Ruotsissa
maarakennuskoneiden myynti kasvoi. Kotimaan myynti oli edellisen vuoden
tasolla.

Machinium-ryhmän kannattavuus jäi vertailukautta ja tavoitetta
heikommaksi. Maarakennuskoneliiketoiminta oli voitollista ja
tavoitteiden mukaista kotimaassa ja Baltiassa. Ruotsin
maarakennuskoneliiketoiminnan kannattavuus oli vertailukautta parempi,
mutta tavoitetta heikompi. Materiaalinkäsittelykoneliiketoiminnan
myynnin ja huollon merkittävästi alentunut volyymi heikensi
kannattavuutta eikä tavoitteita saavutettu. Machinium-ryhmän
liiketulos oli -1,4 miljoonaa euroa (-1,0 milj. euroa).


Loppuvuoden näkymät
Elintarvikeryhmän liikevaihdon arvioidaan jäävän viime vuotta
pienemmäksi Puolan tytäryhtiön poistumisen vuoksi. Apetit-ryhmän
kotimaan liikevaihdon arvioidaan saavuttavan viime vuoden tason.
Lännen Sokerin liikevaihto todennäköisesti laskee mm. ennustetun viime
vuotta pienemmän marja- ja omenasadon takia.

Elintarvikeryhmän tuloksesta odotetaan selvästi edellisvuotta parempaa
Puolan tappioiden poisjäännin vuoksi. Kiristynyt kilpailu ja
kustannusten nousu vaikuttavat kotimaan liiketoimintaan, jonka
tuloksen arvioidaan jonkin verran heikkenevän viime vuoteen
verrattuna.

Maatalousryhmässä rehuliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan olevan
viime vuoden tasoa, kun vertailupohjana käytetään koko vuoden 2002
tietoja. Viljakaupan liikevaihto riippuu kuluvan kauden sadon määrästä
ja laadusta päämarkkina-alueilla. Liikevaihdon arvioidaan kuitenkin
saavuttavan viime vuoden tason.

Rehuliiketoiminnassa kannattavuuden odotetaan säilyvän samalla tasolla
kuin viime vuonna, kun vertailupohjana käytetään koko vuoden 2002
tietoja. Viljakauppa on kesäkuukausina alkuvuotta hiljaisempaa, mutta
tuloksen ennakoidaan silti olevan positiivinen. Viljakaupan koko
vuoden kannattavuuden odotetaan olevan viime vuoden tasoa.

Maarakennuskonemarkkinat ovat Ruotsissa lievässä laskussa. Suomessa ja
Baltiassa markkinakehitys on edelleen nousuvoittoista. Ryhmän Ruotsin
maarakennuskoneiden myynti lähti alkuvuonna nousuun ja myös koko
vuoden myynnin ennustetaan kasvavan. Myös kotimaan ja Baltian myynnin
odotetaan kasvavan. Ruotsin materiaalinkäsittelykonemarkkinoiden
odotetaan edelleen laskevan. Maarakennuskoneiden myynnin kasvun
ansiosta Machinium-ryhmän liikevaihto nousee.

Maarakennuskoneliiketoiminnan kannattavuus paranee kasvavan myynnin
ansiosta. Materiaalinkäsittelykoneliiketoiminta jatkuu tappiollisena.
Koko Machinium-ryhmän tulos jää tappiolliseksi, mutta paranee vuoteen
2002 verrattuna tuolloin kirjattujen merkittävien kertakulujen ja -
poistojen poisjäämisen vuoksi.

Vuoden 2002 lopulla hankitun rehuliiketoiminnan ja viljakaupan
ansiosta Lännen Tehtaat -konsernin koko vuoden liikevaihto nousee noin
500 miljoonaan euroon. Tuloksen arvioidaan nousevan vuoden 2002
heikosta tasosta tyydyttäväksi.

Seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2003 julkaistaan 11.11.2003.


KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj.euroa
4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
2003 2002 2003 2002 2002

Liikevaihto 135,8 66,3 249,3 119,0 283,4
Liiketoiminnan muut
tuotot 0,3 0,1 0,8 0,3 4,2
Liiketoiminnan kulut -130,0 -64,0 -241,3 -115,0 -278,3
Suunnitelman mukaiset
poistot -2,7 -1,6 -5,5 -3,3 -8,5
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta 1,1 0,9 1,3 1,1 2,5

Liikevoitto 4,5 1,7 4,6 2,1 3,3
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta -0,2
Rahoitustuotot ja
-kulut -0,3 -0,6 -1,5 -0,9 -3,2
Tulos ennen satun-
naisia eriä ja veroja 4,2 1,1 3,1 1,2 -0,1
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tuloverot -1,2 -0,4 -1,1 -0,7 0,5
Vähemmistöosuudet 0,0 0,2 0,5 0,7 2,0

Kauden voitto 3,0 0,9 2,5 1,2 2,4

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta
vastaavat verot.


KONSERNIN TULOSLASKELMA, PRO FORMA
AVENAN TIEDOT YHDISTETTY VERTAILUTIETOIHIN 2002
milj.euroa
Pro forma Pro forma
4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
2003 2002 2003 2002 2002

Liikevaihto 135,8 131,1 249,3 248,0 506,5
Liiketoiminnan muut
tuotot 0,3 0,3 0,8 0,9 5,2
Liiketoiminnan kulut -130,0 -125,8 -241,3 -239,2 -491,5
Suunnitelman mukaiset
poistot -2,7 -3,2 -5,5 -6,5 -13,9
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta 1,1 0,9 1,3 1,1 2,6

Liikevoitto 4,5 3,3 4,6 4,3 8,9
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta -0,1 -0,2 -0,4
Rahoitustuotot ja
-kulut -0,3 -1,6 -1,5 -2,5 -6,2
Voitto ennen satun-
naisia eriä ja veroja 4,2 1,6 3,1 1,6 2,3
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tuloverot -1,2 -0,5 -1,1 -0,8 0,0
Vähemmistöosuudet 0,0 0,1 0,5 0,5 1,5

Kauden voitto 3,0 1,2 2,5 1,3 3,8KONSERNIN TASE Pro forma
milj.euroa 30.6. 30.6. 30.6. 31.12.
2003 2002 2002 2002
Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet 18,7 6,1 23,8 20,4
Aineelliset hyödykkeet 70,9 37,1 79,2 69,4
Sijoitukset 21,8 20,6 22,6 21,5
Omat osakkeet 0,8 0,8 0,8 0,8
Vaihto-omaisuus 61,7 37,8 63,8 81,9
Saamiset 49,9 39,9 43,5 51,9
Rahoitusarvopaperit 9,6 6,4 10,7 5,7
Rahat ja pankkisaamiset 9,1 11,9 12,2 11,3

Yhteensä 242,5 160,6 256,6 262,9

Vastattavaa
Osakepääoma 12,2 12,2 12,2 12,2
Muu oma pääoma 78,7 78,1 78,2 79,0
Vähemmistöosuudet 5,5 4,9 7,1 6,1
Pakolliset varaukset 0,1 0,1 0,1 0,2
Pitkäaikainen vieras pääoma 64,7 19,6 75,2 68,9
Lyhytaikainen vieras pääoma 81,3 45,7 83,8 96,5

Yhteensä 242,5 160,6 256,6 262,9


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj.euroa 1-6/ 1-6/ 1-12/
2003 2002 2002

Liiketoiminta
Tulorahoitus 6,5 3,5 10,5
Käyttöpääoman muutos 7,9 1,7 -16,5

Liiketoiminnan kassavirta (A) 14,4 5,2 -6,0

Investoinnit
Investoinnit pysyviin vastaaviin -5,5 -1,0 -63,3
Pysyvien vastaavien luovutustulot 1,3 1,0 10,1

Investointien kassavirta (B) -4,2 0,0 -53,2

Rahoitus
Lainojen muutos -5,0 -3,6 58,5
Maksetut osingot -1,8 -3,6 -3,6
Muut oman pääoman ja vähemmistö-
osuuden muutokset -1,7 -0,4 0,5

Rahoituksen kassavirta (C) -8,5 -7,6 55,4

Rahavarojen muutos (A+B+C) 1,7 -2,4 -3,8

Rahavarat kauden alussa 17,0 20,8 20,8
Rahavarat kauden lopussa 18,7 18,4 17,0


TUNNUSLUVUT
30.6. 30.6. 31.12.
2003 2002 2002

Tulos/osake, euroa 0,42 0,20 0,40
Oma pääoma/osake, euroa 14,60 14,50 14,66
Omavaraisuusaste, % 39,6 58,5 36,5
Investoinnit, milj.euroa 5,4 1,3 47,3
% liikevaihdosta 2,2 1,1 16,7


TOIMIALAKOHTAISET TIEDOT

LIIKEVAIHTO
milj.euroa 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
2003 2002 2003 2002 2002

Elintarvikeryhmä 31,7 32,4 56,4 58,4 120,8
Maatalousryhmä 79,6 6,4 146,4 13,0 70,8
Machinium-ryhmä 24,5 27,5 46,5 47,6 91,8

Yhteensä 135,8 66,3 249,3 119,0 283,4


LIIKEVOITTO
milj.euroa

Elintarvikeryhmä 2,2 1,6 3,0 2,3 3,3
Maatalousryhmä 2,8 0,3 3,0 0,8 5,2
Machinium-ryhmä -0,5 -0,2 -1,4 -1,0 -5,2

Yhteensä 4,5 1,7 4,6 2,1 3,3


HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN
1-6/ 1-6/ 1-12/
2003 2002 2002

Elintarvikeryhmä 310 415 438
Maatalousryhmä 436 117 175
Machinium-ryhmä 380 375 380

Yhteensä 1126 907 993


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
milj.euroa 30.6. 30.6. 31.12.
2003 2002 2002

Velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset 37,6 0,1 37,6
Yrityskiinnitykset 54,7 13,4 54,7
Osakkeet 43,4 39,8


Muut annetut vakuudet
Pantit 0,0 0,0 0,0
Kiinteistökiinnitykset 1,7
Yrityskiinnitykset 8,2 1,7 8,2

Leasing-vastuut 2,1 0,7 1,6

Vastuut omista sitoumuksista
Takaukset 0,0 0,0
Takaisinostositoumukset 17,9 22,7 22,4
Muut vastuusitoumukset 1,0 1,0 1,4

Vastuusitoumukset osakkuusyritysten
Puolesta
Takaukset 0,4 0,4

Muut vastuut
Leasing-rakennusten lunastamis-
vastuu 2,7 6,1 6,0

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinisopimukset
Käypä arvo -0,3 -0,2
Kohde-etuuden arvo 5,0 2,5 11,8

Raaka-ainefutuurit
Käypä arvo -0,1 -0,5
Kohde-etuuden arvo 6,6 15,5

Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo -0,7
Kohde-etuuden arvo 25,0


Tietoja ei ole tilintarkastettu.


Säkylässä 12.8.2003

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


12.06.2003 HALLINTONEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN JA HA
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.6.2003 KLO 17.45

HALLINTONEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN JA HALLITUKSEN VALINTA

Lännen Tehtaat Oyj:n hallintoneuvosto valitsi tänään pitämässään
kokouksessa yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajaksi edelleen Tom
Liljeströmin. Hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin
Juha Nevavuori.

Olavi Kuusela, Erkki Lepistö, Hannu Simula ja Tom v. Weymarn
valittiin uudelleen hallitukseen. Uutena jäsenenä hallitukseen
valittiin kauppaneuvos Soili Suonoja. Hallituksen puheenjohtajana
jatkaa Tom v. Weymarn ja varapuheenjohtajaksi valittiin Hannu
Simula.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi13.05.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.5.2003 KLO 9.00

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 113,5 miljoonaa
euroa (2002: 52,7 milj. euroa). Katsauskauden liikevoitto oli 0,1
miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä -1,1
miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,08
euroa (0,05 euroa).

Konsernirakenteen muutos ja siitä johtuvat esitystavan muutokset

Konsernin liiketoimintarakennetta muutettiin marraskuussa 2002
toteutuneen Avena-kaupan seurauksena. Uuden rakenteen mukaan konserniin
kuuluu kolme liiketoimintaryhmää: Elintarvikeryhmä, Maatalousryhmä ja
Machinium-ryhmä. Maatalousryhmä on uusi. Ryhmään liitettiin Avena-
kaupassa hankitut Suomen Rehu Oy tytäryhtiöineen ja Avena Nordic Grain
Oy sekä aikaisemmin Muihin liiketoimintoihin kuuluneet Lännen Rehu Oy,
Lännen Plant Systems ja Harviala Oy. Muut liiketoiminnot –ryhmä
laskentayksikkönä lopetettiin. Lännen Viljelyosasto siirrettiin
Elintarvikeryhmään. Machinium-ryhmän rakenne säilyi ennallaan. Tässä
osavuosikatsauksessa toimialakohtaiset tiedot esitetään uuden
liiketoimintaryhmäjaon mukaisina. Myös edellisen vuoden
toimialakohtaiset tiedot on muutettu vastaamaan uutta rakennetta.

Tuloslaskelma ja tase esitetään kahdella tavalla: toteutuneita tietoja
verrataan sekä edellisen vuoden toteutumiin että pro forma-tietoihin.
Pro forma-vertailutiedot on koottu yhdistämällä Lännen Tehtaat-
konsernin tietoihin hankitun Avena-konsernin vastaavan ajan tiedot
vuodelta 2002.

Liikevaihto

Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 113,5 miljoonaa
euroa (2002: 52,7 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi yli
kaksinkertaiseksi Maatalousryhmään liitettyjen Suomen Rehun ja Avena
Nordic Grainin liiketoimintojen ansiosta. Elintarvikeryhmän
liikevaihto oli 24,7 miljoonaa euroa (26,0 milj. euroa),
Maatalousryhmän 66,8 miljoonaa euroa (6,6 milj. euroa)ja Machinium-
ryhmän liikevaihto 22,0 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Tulos

Lännen Tehtaiden katsauskauden tulos oli edellisvuotta ja asetettuja
tavoitteita heikompi. Katsauskauden liikevoitto oli 0,1 miljoonaa
euroa (0,4 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä -1,1 miljoonaa
euroa (0,1 milj. euroa). Katsauskauden tulos oli verojen ja
vähemmistöosuuksien jälkeen -0,5 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa).
Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (0,05 euroa).

Katsauskauden tulosta vastaavat verot olivat saamista 0,1 miljoonaa
euroa (-0,3 milj. euroa).

Rahoitus

Konsernin rahoitusrakenne muuttui Avena-kaupan seurauksena. Kauppa
rahoitettiin pääosin vieraalla pääomalla. Koska myös ostetun
yrityskokonaisuuden velat tulivat konserniin, konsernin korolliset
velat kasvoivat ja olivat katsauskauden lopussa 87,3 miljoonaa
euroa (25,2 milj. euroa). Kassavarat olivat 13,5 miljoonaa euroa(23,6
milj. euroa). Konsernin taseen loppusumma oli 253,7 miljoonaa euroa
(163,0 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 37 % (59 %). Lyhytaikaiseen
rahoitukseen on käytetty yritystodistuksia. Maksuvalmius on turvattu
pitkäaikaisin, sitovin limiittisopimuksin. Limiittejä ei ole käytetty
katsauskaudella. Konsernin rahoitustilanne oli koko katsauskauden ajan
hyvä.

Investoinnit

Katsauskauden investoinnit olivat 4,1 miljoonaa euroa. Vuoden alussa
emoyhtiö osti vuonna 1988 rahoitusyhtiölle myydyt Säkylässä
sijaitsevat pääkonttori- ja ruokalarakennukset. Tilat ovat olleet koko
ajan yhtiön käytössä. Hankintahinta oli 3,4 miljoonaa euroa. Muut
katsauskauden investoinnit olivat pienehköjä korvaus- ja
ylläpitoinvestointeja, määrältään yhteensä 0,7 miljoonaa euroa.
Vertailukauden investoinnit olivat 0,6 miljoonaa euroa.

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokous 3.4.2003 hyväksyi vuodelta 2002 jaettavaksi osingoksi 0,30
euroa osakkeelta (0,60 euroa).

Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta. Luovutusvaltuutuksen mukaan hallitus voi luovuttaa
hankitut 65 000 omaa osaketta. Osakkeita voidaan luovuttaa
yrityskauppojen yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen tai
Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa
yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien.

Yhtiön omistuksessa olevat 65 000 omaa osaketta edustavat 1,1
prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

Osakevaihto

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 21 961
kappaletta (198 531), mikä oli 0,4 % koko osakemäärästä (3,2 %).
Osakkeen ylin kurssi oli 9,90 euroa (11,90 euroa) ja alin 8,70 euroa
(10,30 euroa).

Sulautumissuunnitelma

Lännen Tehtaat Oyj:n hallitus ja Avena Oy:n hallitus allekirjoittivat
31.1.2003 sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Avena Oy sulautuu
Lännen Tehtaat Oyj:öön vuoden 2003 loppuun mennessä.


LIIKETOIMINTARYHMÄT

Elintarvikeryhmä

Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 24,7 miljoonaa euroa (26,0 milj.
euroa). Apetit-ryhmän kotimaanmyynti oli viime vuoden tasoa, sokerin
myynti sen sijaan jäi hieman viime vuodesta. Pakastepizzojen myynti
kasvoi samoin kuin kalajalosteiden myynti. Vihannes- ja
ruokapakasteiden myynti jäi viime vuoden tasosta samoin kuin hillojen
ja marmeladien myynti. Eniten liikevaihtoa vertailukauteen nähden
laski Lannen Polskan poistuminen konsernista vuoden 2002
loppupuolella.

Elintarvikeryhmän kannattavuus jäi tavoitteesta, mutta oli edellisen
vuoden tasolla. Kotimaan liiketoiminnan kannattavuus oli viime vuotta
heikompi. Kannattavuutta heikensi kampanjaluontoisesti hinnoiteltujen
tuotteiden osuuden kasvu myynnistä sekä energian hinnan nousu.
Liikevoittoa paransi Puolan tappiollisen tytäryhtiön poisjäänti.
Elintarvikeryhmän liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (0,7 milj.
euroa).

Maatalousryhmä

Maatalousryhmän liikevaihto oli 66,8 miljoonaa euroa (6,6 milj.
euroa). Liikevaihto ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen, koska
Suomen Rehu ja Avena Nordic Grain liitettiin Ryhmään viime vuoden
lopulla. Rehuryhmän liikevaihto jäi suunniteltua pienemmäksi
heikentyneen kysynnän takia. Teollisten rehujen kysyntää alensi
maitokiintiöiden ennustettu ylittyminen maaliskuun lopussa päättyneenä
kiintiövuotena. Avena Nordic Grainin harjoittaman viljakaupan
liikevaihto oli edellisvuoden tasoa. Ryhmän muu liikevaihto oli
vähäistä.

Maatalousryhmän alkuvuoden kannattavuus oli suunniteltua heikompi.
Rehutoimiala jäi tulostavoitteistaan ja myös viime vuoden vastaavasta
ajasta raaka-aineiden hintojen nousun ja suunniteltua pienemmän
liikevaihdon takia. Vaikka viljakaupan liikevoittoa rasittivat vaikean
jäätilanteen vuoksi kohonneet rahtikustannukset, liikevoitto ylitti
edellisen vuoden tason. Maatalousryhmän liikevoitto oli 0,2 miljoonaa
euroa (0,5 milj. euroa).

Vuoden 2003 alusta käynnistyi uuden tytäryhtiön, Lännen Rehu Oy:n
toiminta. Yhtiö perustettiin siirtämällä elinkeinoverolain mukaisella
liiketoimintasiirrolla Lännen Tehtaat Oyj:n rehuliiketoiminnan varat
ja velat uudelle yhtiölle.

Machinium-ryhmä

Machinium-ryhmän liikevaihto oli 22,0 miljoonaa euroa (20,1 milj.
euroa). Liikevaihto oli sekä budjetoitua että edellisvuotta suurempi.
Erityisesti maarakennuskoneiden myynti kasvoi Baltiassa ja Ruotsissa,
mikä lisäsi myös Suomen myyntiyhtiön toimituksia ja koneiden
valmistusta. Materiaalinkäsittelykoneliiketoiminnan myynti jäi
tavoitteesta ja edellisvuodesta.

Machinium-ryhmän alkuvuoden kannattavuus oli edellisen vuoden tasoa,
mutta jäi tavoitteesta. Maarakennuskoneliiketoiminta saavutti
tavoitteensa ja oli voitollista sekä kotimaassa että Baltiassa.
Ruotsin maarakennuskoneliiketoiminnan kannattavuus on parantunut.
Materiaalinkäsittelykoneiden myynnin ja huollon alentunut volyymi on
heikentänyt kannattavuutta, eikä tavoitteita saavutettu. Machinium-
ryhmän liiketappio oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa).

Loppuvuoden näkymät

Elintarvikeryhmän liikevaihdon arvioidaan jäävän hieman edellisvuotta
pienemmäksi Puolan tytäryhtiön poistumisen vuoksi. Apetit-ryhmän
kotimaan liikevaihdon arvioidaan ylittävän viime vuoden tason. Lännen
Sokerin liikevaihto saattaa laskea sokerin kotimaan
kuluttajamarkkinoiden laskevan kehityksen myötä.

Elintarvikeryhmän tuloksesta odotetaan selvästi edellisvuotta parempaa
tappiollisen Puolan tytäryhtiön ja Puolasta irtaantumisen aiheuttamien
kertakustannusten poisjäännin vuoksi. Kiristynyt kilpailu ja
kustannusten nousu vaikuttavat kotimaan liiketoimintaan, jonka
tuloksen arvioidaan jonkin verran heikkenevän edelliseen vuoteen
verrattuna.

Maatalousryhmässä rehuliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan säilyvän
viime vuoden tasolla, kun vertailupohjana käytetään koko vuoden 2002
tietoja. Viljakaupan liikevaihto riippuu tulevan kauden sadon määrästä
ja laadusta päämarkkina-alueilla. Liikevaihdon arvioidaan kuitenkin
saavuttavan viime vuoden tason.

Rehuliiketoiminnassa kannattavuuden odotetaan paranevan alkuvuodesta
myynnin ennustetun kasvun, nousevan katetason ja helmikuussa
käynnistetyn kustannussäästökampanjan avulla. Viljakaupan kannattavuus
säilyy alkuvuoden tasolla myös loppuvuonna. Heikosta alkuvuodesta
huolimatta Maatalousryhmän kannattavuuden ja tuloksen arvioidaan
nousevan samalle tasolle kuin vuonna 2002.

Maarakennuskonemarkkinat ovat Ruotsissa lievässä laskussa. Kotimaassa
markkinat kasvoivat alkuvuonna, koko vuodelle kasvua ei ennusteta.
Baltiassa markkinakehitys on edelleen nousuvoittoista. Mm.
myyntiorganisaation täydentämisen tuloksena Ryhmän Ruotsin
maarakennuskoneiden myynti lähti alkuvuonna nousuun, myös koko vuoden
myynnin ennustetaan kasvavan. Kotimaassa ja Baltiassa jäädään
edellisen vuoden tasolle. Ruotsin materiaalinkäsittelykonemarkkinoiden
odotetaan edelleen laskevan. Maarakennusalan myynnin kasvun ansiosta
Machinium-ryhmän liikevaihto nousee.

Maarakennuskoneliiketoiminnan kannattavuus paranee kasvavan myynnin ja
Ruotsissa toteutetun uudelleenjärjestely- ja tervehdyttämisprojektin
ansiosta. Materiaalinkäsittelyliiketoiminnan tappion arvioidaan
pienenevän ennakoidusta myynnin laskusta huolimatta. Machinium-ryhmän
tulos paranee huomattavasti, mutta ei nouse voitolliseksi.

Lännen Tehtaat -konsernin koko vuoden liikevaihto nousee noin 500
miljoonaan euroon. Ensimmäisen vuosineljänneksen heikosta tuloksesta
huolimatta koko vuoden tuloksen arvioidaan muodostuvan tyydyttäväksi.

Seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2003 julkaistaan 12.8.2003.


KONSERNIN TULOSLASKELMA
1-3/ 1-3/ 1-12/
2003 2002 2002
milj. euroa
Liikevaihto 113,5 52,7 283,4
Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,2 4,2
Liiketoiminnan kulut -111,3 -51,0 -278,3
Suunnitelman mukaiset poistot -2,8 -1,7 -8,5
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta 0,2 0,2 2,5

Liikevoitto 0,1 0,4 3,3
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta -0,2
Rahoitustuotot ja –kulut -1,2 -0,3 -3,2
Tulos ennen satunnaisia eriä
ja veroja -1,1 0,1 -0,1
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tuloverot 0,1 -0,3 0,5
Vähemmistöosuudet 0,5 0,5 2,0

Kauden tulos -0,5 0,3 2,4

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta
vastaavat verot.


KONSERNIN TULOSLASKELMA, PRO FORMA
AVENAN TIEDOT YHDISTETTY VERTAILUTIETOIHIN 2002

Pro forma
1-3/ 1-3/ 1-12/
2003 2002 2002
milj. euroa
Liikevaihto 113,5 116,9 506,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,6 5,2
Liiketoiminnan kulut -111,3 -113,4 -491,5
Suunnitelman mukaiset poistot -2,8 -3,3 -13,9
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta 0,2 0,2 2,6

Liikevoitto 0,1 1,0 8,9
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta -0,1 -0,4
Rahoitustuotot ja –kulut -1,2 -0,9 -6,2
Tulos ennen satunnaisia eriä
ja veroja -1,1 0,0 2,3
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tuloverot 0,1 -0,3 0,0
Vähemmistöosuudet 0,5 0,4 1,5

Kauden tulos -0,5 0,1 3,8


KONSERNIN TASE
Pro forma
31.3. 31.3. 31.3. 31.12.
2003 2002 2002 2002
milj. euroa
Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet 19,4 6,5 24,8 20,4
Aineelliset hyödykkeet 71,5 38,4 80,9 69,4
Sijoitukset 21.8 19,4 21.4 21,5
Omat osakkeet 0,8 0,8 0,8 0,8
Vaihto-omaisuus 79,5 40,5 73,3 81,9
Saamiset 47,2 33,8 39,6 51,9
Rahoitusarvopaperit 3,3 6,6 10,9 5,7
Rahat ja pankkisaamiset 10,2 17,0 18,0 11,3

Yhteensä 253,7 163,0 269,7 262,9

Vastattavaa
Osakepääoma 12,2 12,2 12,2 12,2
Muu oma pääoma 78,4 80,8 80,6 79,0
Vähemmistöosuudet 5,6 5,2 7,3 6,1
Pakolliset varaukset 0,1 0,1 0,1 0,2
Pitkäaikainen vieras pääoma 68,2 23,4 76,7 68,9
Lyhytaikainen vieras pääoma 89,2 41,3 92,8 96,5

Yhteensä 253,7 163,0 269,7 262,9


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
1-3/ 1-3/ 1-12/
2003 2002 2002
milj. euroa

Liiketoiminta
Tulorahoitus 1,7 1,8 10,5
Käyttöpääoman muutos -4,1 0,8 -16,5

Liiketoiminnan kassavirta (A) -2,4 2,6 -6,0

Investoinnit
Investoinnit pysyviin vastaaviin -4,0 -0,3 -63,3
Pysyvien vastaavien luovutustulot 0,1 0,5 10,1

Investointien kassavirta (B) -3,9 0,2 -53,2

Rahoitus
Lainojen muutos 3,4 0,2 58,5
Maksetut osingot -3,6
Muut oman pääoman ja vähemmistö-
osuuden muutokset -0,6 -0,2 0,5

Rahoituksen kassavirta (C) 2,8 0,0 55,4

Rahavarojen muutos (A+B+C) -3,5 2,8 -3,8

Rahavarat kauden alussa 17,0 20,8 20,8
Rahavarat kauden lopussa 13,5 23,6 17,0


TUNNUSLUVUT
31.3. 31.3. 31.12.
2003 2002 2002

Tulos/osake, euroa -0,08 0,05 0,40
Oma pääoma/osake, euroa 14,55 14,95 14,66
Omavaraisuusaste, % 37,3 59,5 36,5
Investoinnit, milj. euroa 4,1 0,6 47,3
% liikevaihdosta 3,6 1,1 16,7


TOIMIALAKOHTAISET TIEDOT

LIIKEVAIHTO
1-3/ 1-3/ 1-12/
2003 2002 2002
milj. euroa

Elintarvikeryhmä 24,7 26,0 120,8
Maatalousryhmä 66,8 6,6 70,8
Machinium-ryhmä 22,0 20,1 91,8

Yhteensä 113,5 52,7 283,4


LIIKEVOITTO

Elintarvikeryhmä 0,8 0,7 3,3
Maatalousryhmä 0,2 0,5 5,2
Machinium-ryhmä -0,9 -0,8 -5,2

Yhteensä 0,1 0,4 3,3


HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN
1-3/ 1-3/ 1-12/
2002 2002 2002

Elintarvikeryhmä 300 394 438
Maatalousryhmä 419 101 175
Machinium-ryhmä 376 375 380

Yhteensä 1095 870 993


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
31.3. 31.3. 31.12.
2003 2002 2002
milj. euroa
Velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset 37,6 0,1 37,6
Yrityskiinnitykset 54,7 13,5 54,7
Osakkeet 43,4 39,8

Muut annetut vakuudet
Pantit 0,0 0,0 0,0
Kiinteistökiinnitykset 1,7
Yrityskiinnitykset 8,2 1,7 8,2

Leasing-vastuut 2,4 0,4 1,6

Vastuut omista sitoumuksista
Takaukset 0,0 0,0 0,0
Takaisinostositoumukset 17,7 23,0 22,4
Muut vastuusitoumukset 1,4 0,9 1,4

Vastuusitoumukset osakkuus-
yritysten puolesta
Takaukset 0,4 0,4

Muut vastuut
Leasing-rakennusten lunastamis-
vastuu 2,7 6,1 6,0

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinisopimukset
Käypä arvo -0,1 -0,2
Kohde-etuuden arvo 8,9 4,7 11,8
Raaka-ainefutuurit
Käypä arvo 0,7 -0,5
Kohde-etuuden arvo 16,3 15,5


Tietoja ei ole tilintarkastettu.

Säkylässä 13.5.2003

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

25.04.2003 JUHA KORKEAOJA PYYTÄNYT EROA HALLITUKSES
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2003 klo 9.45

JUHA KORKEAOJA PYYTÄNYT EROA HALLITUKSESTA JA VARAPUHEENJOHTAJAN
TEHTÄVÄSTÄ

Maa- ja metsätalousministeriksi nimitetty Juha Korkeaoja on pyytänyt
eroa Lännen Tehtaat Oyj:n hallituksesta ja varapuheenjohtajan
tehtävästä 17.4.2003 lukien.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


11.04.2003 LÄNNEN TEHTAIDEN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄN
Lännen Tehtaat Oyj Pörssitiedote 11.04.2003 klo 09.30
LÄNNEN TEHTAIDEN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS TAPPIOLLINEN

Lännen Tehtaiden liiketoiminnan tulos rahoituserien jälkeen jää
ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 1 miljoonaa euroa
tappiolliseksi. Tulos on asetettuja tavoitteita heikompi. Viime
vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli +0,1 miljoonaa euroa.

Konsernin tulokseen ovat vaikuttaneet Elintarvikeryhmässä kaupan
muuttunut kilpailutilanne, Maatalousryhmässä heikentynyt kysyntä ja
raaka-aineiden hintojen nousu.

Lännen Tehtaiden osavuosikatsaus 2003 ensimmäiseltä
vuosineljännekseltä julkistetaan 13.5.2003.
LÄNNEN TEHTAAT OYJ


Erkki Lepistö
toimitusjohtajaLisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


03.04.2003 LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKO

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.4.2003 klo 16.45LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Lännen Tehtaat Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille sekä päätti,
että osinkoa jaetaan 0,30 euroa osakkeelta.


YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT

TILINPÄÄTÖS
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelmat ja taseet
per 31.12.2002, myönsi vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston
jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2002.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitosta jaetaan osinkona 0,30
euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2002 ja
osingonmaksupäivä 15.4.2002.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA
Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Matti Eskola, Pasi Jaakkola ja
Jouni Kaitila valittiin uudelleen. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon
valittiin Ilkka Markkula ja Markku Länninki. Lisäksi yhtiön henkilöstö
on valinnut henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa annetun
lain 4 §:n mukaisina hallintoneuvoston jäseninä Aila Koivuniemen,
varajäsenenään Marja-Liisa Marttila, Paula Paasosen varajäsenenään
Timo Kaila, Esa Paganuksen varajäsenenään Harri Ollonqvist sekä Pekka
Sihvosen varajäsenenään Marja Rusi.

KHT Kauko Lehtonen ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
vastuullisena tilintarkastajana KHT Hannu Pellinen valittiin edelleen
yhtiön tilintarkastajiksi.

OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 5.4.2001 pidetyn
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65.000 omaa
osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeiden luovutus voidaan
tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä hallituksen
päättämällä tavalla yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen
yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen, jonka hallitus näkee
tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden luovutus voidaan toteuttaa myös
Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeet luovutetaan niiden luovutushetken käypään arvoon, joka
määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.
Valtuus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001.

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

26.03.2003 LÄNNEN TEHTAIDEN VUOSIKERTOMUS 2002 JULK
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 26.3.2003

LÄNNEN TEHTAIDEN VUOSIKERTOMUS 2002 JULKISTETTU

Lännen Tehtaiden vuosikertomus vuodelta 2002, joka sisältää
tilinpäätöksen, on julkistettu tänään suomen- ja englanninkielisenä.

Vuosikertomus on luettavissa Lännen Tehtaiden kotisivulla
www.lannen.fi/sijoittajatieto. Vuosikertomuksen voi tilata puhelimitse
numerosta (02) 83971 tai sähköpostilla osoitteesta
.

Lännen Tehtaat Oyj

Riitta Jaakkola
talousjohtaja
puh. (02) 8397 4920


Jakelu:
Helsingin Pörssi13.03.2003 KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN
LÄNNEN TEHTAAT OYJ Pörssi-ilmoitus 13.3.2003
KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 3. päivänä huhtikuuta 2003 alkaen klo 14.00 Säkylän
Iso-Vimmassa Lännen Tehtaat Oyj:n ruokalassa.

Kokouksessa käsitellään:

1.Yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaan varsinaisen yhtiökokouksen
käsiteltäväksi kuuluvat asiat.

2.Hallituksen ehdotusta, jonka mukaan yhtiön hallitus
valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutuksen
kohteena on yhtiölle 13.4.2000 pidetyn yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65.000 omaa osaketta. Hallitus
valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai
useammassa erässä hallituksen päättämällä tavalla yrityskauppojen tai
muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä tai muuhun vastaavaan
tarkoitukseen, jonka hallitus näkee tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden
luovuttaminen voidaan toteuttaa myös Helsingin Pörssin järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden luovutushinta on niiden
luovutushetken käypä arvo, joka määräytyy Helsingin Pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan luovuttaa
myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus ei saa tehdä päätöstä
merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan
hyväksi. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Osingonmaksu

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
2002 maksetaan osinkoa 0,30 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan
osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2003 on merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon.
Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 15.4.2003.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
24.3.2003 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on myös osakkeenomistajalla, joka on
ennen 20.5.1995 merkitty yhtiön osakerekisteriin. Tällöin
osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu
selvitys siitä, ettei osakkeiden omistusoikeutta ole siirretty arvo-
osuustilille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 1.4.2003 klo 16.00 mennessä joko
kirjallisesti osoitteella: Lännen Tehtaat Oyj, PL 100, 27801 Säkylä,
faksitse numeroon (02) 8397 4022, puhelimitse numeroon (02) 8397
4011/Arja Antikainen tai sähköpostilla osoitteeseen
. Kirjeen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme
toimittamaan yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat
ovat nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa,
Lännen Tehtaat Oyj, Maakunnantie 4, 27820 Säkylä. Jäljennökset
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.


Säkylässä, maaliskuun 11. päivänä 2003

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallintoneuvosto11.03.2003 HALLITUS KÄSITELLYT UUDELLEEN EHDOTUKSIA
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.3.2003 klo 16.15


HALLITUS KÄSITELLYT UUDELLEEN EHDOTUKSIA LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N
YHTIÖKOKOUKSELLE

Lännen Tehtaat Oyj:n hallitus on tänään pitämässään kokouksessa
käsitellyt uudelleen varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettäviä
asioita ja päättänyt ehdottaa 3.4.2003 kokoontuvalle yhtiökokoukselle,
että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta. Hallitus on päättänyt luopua osakepääoman
korottamisvaltuuksien hankkimisesta.


I OSINKO

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2002 maksetaan
osinkoa 0,30 euroa osaketta kohden.


II OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISVALTUUDET

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen seuraavin ehdoin:

1.Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 13.4.2000 pidetyn
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65,000 omaa
osaketta.

2.Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeiden luovutus voidaan
tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

3.Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä
hallituksen päättämällä tavalla yrityskauppojen tai muiden
yritysjärjestelyiden yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen,
jonka hallitus katsoo tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden luovuttaminen
voidaan toteuttaa myös Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä.

4.Osakkeiden luovutushinta on niiden luovutushetken käypä arvo,
joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin
rahavastiketta vastaan.

5.Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

Syyt osakkeiden luovuttamiseksi muussa kuin osakkeenomistajien
omistussuhteessa:

Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisen yhteydessä
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölain
sallimissa rajoissa, mikäli poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Osakkeet voidaan lisäksi luovuttaa julkisen
kaupankäynnin välityksellä, jolloin kaikilla on yhtäläinen oikeus
hankkia yhtiön osakkeita.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


04.03.2003 HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OY
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2003 klo 9.00

HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE


Lännen Tehtaat Oyj:n hallitus ehdottaa 3.4.2003 kokoontuvalle
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä.

Hallitus esittää edelleen omien osakkeiden luovutusvaltuutuksien
hyväksymistä hallitukselle.


I OSINKO

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2002 maksetaan
osinkoa 0,30 euroa osaketta kohden.


II OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISVALTUUS

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan
päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä seuraavin ehdoin:

1. Uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa enintään
12,245,152.00 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä siten, että
annetaan merkittäväksi enintään 6,122,576 kappaletta yhtiön 2.00 euron
nimellisarvoista osaketta.

2. Merkintään oikeutettuja ovat osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:ssä
säädetyn mukaisesti yhtiön osakkeenomistajat.

3. Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintähinnoista ja
–ehdoista sekä muista uusmerkintään liittyvistä ehdoista ja seikoista.

4. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


III OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISVALTUUDET

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen seuraavin ehdoin:

1. Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 13.4.2000 pidetyn
yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65,000 omaa
osaketta.

2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeiden luovutus voidaan
tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

3. Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä
hallituksen päättämällä tavalla yrityskauppojen tai muiden
yritysjärjestelyiden yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen,
jonka hallitus katsoo tarkoituksenmukaiseksi.

Osakkeiden luovuttaminen voidaan toteuttaa myös Helsingin Pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

4. Osakkeiden luovutushinta on niiden luovutushetken käypä arvo,
joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin
rahavastiketta vastaan.

5. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Syyt osakkeiden luovuttamiseksi muussa kuin osakkeenomistajien
omistussuhteessa:

Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisen yhteydessä
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölain
sallimissa rajoissa, mikäli poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Osakkeet voidaan lisäksi luovuttaa julkisen
kaupankäynnin välityksellä, jolloin kaikilla on yhtäläinen oikeus
hankkia yhtiön osakkeita.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

04.03.2003 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2003 KLO 9.00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002

Lännen Tehtaiden liikevaihto oli 283,4 miljoonaa euroa (254,1 milj.
euroa vuonna 2001). Liikevaihdon noin 12 %:n kasvu tuli kokonaan
ostetuista liiketoiminnoista. Konsernin liikevoitto oli 3,3 miljoonaa
euroa (5,7 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä -0,1 miljoonaa
euroa (4,8 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,84
euroa). Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,30 euroa
osakkeelta (0,60 euroa).


Konsernin laajeneminen

Vuoden merkittävin tapahtuma oli Lännen Tehtaat Oyj:n ja Suomen
valtion välinen osakekauppa. Jakautumisen kautta syntyneen uuden Avena
Oy:n omistus siirtyi kokonaan Lännen Tehtaille 4.11.2002. Kaupan
tuloksena Lännen Tehtaista tuli Suomen johtava teollisten rehujen
valmistaja ja merkittävä toimija viljakaupassa. Entisestä Avena-
konsernista Lännen Tehtaiden omistukseen tulivat eläinravitsemukseen
keskittynyt Suomen Rehu Oy (omistusosuus 82 %) tytäryhtiöineen ja
viljakauppaa harjoittava Avena Nordic Grain Oy.


Konsernirakenne

Konsernin liiketoimintarakennetta muutettiin Avena-kaupan seurauksena.
Uuden rakenteen mukaan konserniin kuuluu kolme liiketoimintaryhmää.
Tässä toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä toimialakohtaiset
tiedot esitetään uuden liiketoimintaryhmäjaon mukaisina. Myös
edellisen vuoden vertailutiedot on muutettu vastaamaan uutta
rakennetta.

Elintarvikeryhmään kuuluvat Lännen Tehtaat Oyj:n yksiköt Apetit ja
Lännen Sokeri sekä tytäryhtiö Tresko Fish Oy. Apetit-yksikköön
yhdistettiin Muista liiketoiminnoista Lännen Viljelyosasto, johon
kuuluvat entinen Lännen Maatalousosasto ja Räpin koetila. Puolassa
toimiva Lannen Polska Sp. z o.o. oli konserniyhtiö marraskuun alkuun,
jolloin Lännen Tehtaiden omistusosuus aleni 19 prosenttiin.

Avena-kaupan jälkeen muodostettuun Maatalousryhmään kuuluvat Suomen
Rehu Oy ja sen tytäryhtiöt Hiven Oy Suomessa, SIA Baltic Feed
Latviassa ja Rehu Eesti Oü Virossa sekä Avena Nordic Grain Oy ja sen
tytäryhtiö ZAO Avena St. Petersburg Pietarissa. Muista
liiketoiminnoista Maatalousryhmään on yhdistetty Lännen Rehu, Lännen
Plant Systems ja Harviala Oy.

Machinium-ryhmään kuuluvat Machinium Oy alakonsernin emoyhtiönä sekä
sen tytäryhtiöt Lännen Engineering Oy, Suomen Rakennuskone Oy, SMA
Construction AB ja SMA Maskin AB sekä sen tytäryhtiö SMA
Maskinuthyrning AB Ruotsissa, Virossa AS Balti Ehitusmasin-Baltem ja
Latviassa SIA BCM Baltijas Celtniecibas Masina sekä Liettuassa UAB
Baltijos Statybines Masinos.

Muut liiketoiminnot erillisenä liiketoimintaryhmänä lopetettiin ja sen
osat yhdistettiin Elintarvikeryhmään ja Maatalousryhmään.

Osakkuusyhtiöistä Sucros Oy kuuluu Elintarvikeryhmään. Agribalt Oy,
Movere Oy ja Farmit Website Oy ovat osa Maatalousryhmää. Oy Potma
Ltd:stä luovuttiin joulukuun lopussa.


Liikevaihto

Lännen Tehtaiden konserniliikevaihto oli 283,4 miljoonaa euroa (254,1
milj. euroa vuonna 2001). Liikevaihdon noin 12 %:n kasvu tuli kokonaan
ostetuista liiketoiminnoista. Liikevaihdosta Elintarvikeryhmän osuus
oli 43 % (48 %), Maatalousryhmän 25 % (11 %) ja Machinium-ryhmän 32 %
(41 %).

Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 120,8 miljoonaa euroa (121,6 milj.
euroa). Apetitin kotimaan liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (55,5
milj. euroa), josta pakasteiden osuus oli 42,0 miljoonaa euroa (42,3
milj. euroa). Vihannes- ja ruokapakasteiden myynnin laskua kompensoi
kalapakasteiden myynnin kasvu. Myös muiden kalajalosteiden ja hillojen
myynti kasvoi. Lannen Polskan liikevaihto on mukana vain osan vuotta
ja se oli selvästi edellisvuotta pienempi. Lännen Sokerin myynti
kasvoi hieman huolimatta alkusyksyn toimitusvaikeuksista, jotka
aiheutuivat Sucros Oy:n sokeripakkaamon palosta.

Uuden Maatalousryhmän liikevaihto oli 70,8 miljoonaa euroa (27,2 milj.
euroa). Kasvu tuli marraskuun alussa ryhmään liitettyjen Suomen Rehu
-konsernin ja Avena Nordic Grain -konsernin liikevaihdosta.

Machinium-ryhmän liikevaihto 91,8 miljoonaa euroa jäi edellisen vuoden
tasosta (105,3 milj. euroa). Toiminnan uudelleenjärjestely ja
keskittyminen Komatsu- ja Lännen-maarakennuskoneisiin vähensivät
liikevaihtoa Ruotsissa. Myös yhtiöiden markkinaosuus Ruotsissa aleni.
Markkinaosuuksia menetettiin hieman myös Suomessa tiukan
kilpailutilanteen vuoksi. Baltiassa ryhmän liikevaihto kasvoi ja
yhtiöt kasvattivat markkinaosuuksiaan. Baltian viennin ansiosta Suomen
yhtiöiden liikevaihto kuitenkin pysyi edellisvuoden tasolla.

Emoyhtiö Lännen Tehtaat Oyj:n liikevaihto oli 140,1 miljoonaa euroa
(138,8 milj. euroa).


Tulos

Konsernin liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa) ja
tulos ennen satunnaisia eriä -0,1 miljoonaa euroa (4,8 milj. euroa).
Tulosta heikensivät Puolasta irtaantumisen kertakustannukset sekä
Machinium-ryhmän heikko kannattavuus.

Tuloslaskelman välittömät verot olivat saamista 0,5 miljoonaa euroa (-
1,5 milj. euroa). Tilikauden tulos oli verojen ja vähemmistöosuuksien
jälkeen 2,4 miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa).

Tilikauden tulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 2,4
miljoonaa euroa. Machinium-konsernin vähemmistöosakkaiden 41,4
prosentin osuus Machiniumin tappiosta parantaa tilikauden tulosta 2,0
miljoonaa euroa. Muiden vähemmistöosuuksien vaikutus oli vähäinen.

Elintarvikeryhmän liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (7,0 milj.
euroa). Lannen Polskasta luopuminen alensi liikevoittoa 3,3
miljoonalla eurolla. Muu liikevoiton aleneminen johtui aikaisempaa
pienemmistä liiketoiminnan muista tuotoista ja alentuneista
osakkuusyhtiöosuuksista. Lännen Sokerin liikevoitto oli edellisen
vuoden tasoa.

Maatalousryhmän liikevoitto oli 5,2 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa).
Ryhmään kuuluvien Lännen Tehtaiden yksiköiden liikevoitto oli
edellisvuoden tasoa. Kasvun toivat Ryhmään marraskuun alusta liitetyt
Suomen Rehu ja Avena Nordic Grain sekä Avena Oy:n omistuksessa olleen
kiinteistöyhtiön myynnistä saatu 3,3 miljoonan euron voitto.

Machinium-ryhmän tulos oli huono. Liiketulos oli –5,2 miljoonaa euroa
(-2,7 milj. euroa). Kannattavuus oli sekä tavoitetta että
edellisvuotta heikompi. Tappiot olivat kokonaan seurausta Ruotsin
yhtiöiden toiminnasta. Myös toteutetusta tervehdyttämisprojektista
aiheutuneet 1,3 miljoonan euron kertaluonteiset kulut heikensivät
tulosta vuonna 2002 samoin kuin Ruotsin yhtiöiden hankinnasta
syntyneen konserniliikearvon 6,5 vuoden poistoja vastaavan 1,2 miljoonan
euron määräisen loppuarvon poisto yhdellä kertaa. Maarakennuskone-
liiketoiminta sekä Suomessa että Baltiassa oli voitollista ja tulos
oli sekä tavoitetta että edellisvuotta parempi.

Lännen Tehtaat omistaa Machinium-konsernista 58,6 %. Omistuksen arvo
taseessa on 5,4 miljoonaa euroa. Muut vastuut Machinium-konsernista
ovat 7,5 miljoonaa euroa.


Rahoitus

Konsernin rahoitusrakenne muuttui Avena-hankinnan myötä. Kauppa
rahoitettiin pääosin vieraalla pääomalla. Ostetun yrityskokonaisuuden
korolliset nettovelat olivat 41 milj. euroa. Näistä syistä konsernin
korolliset velat olivat tilikauden päättyessä 83,9 miljoonaan euroa
(24,9 milj. euroa). Kassavarat olivat 17,0 miljoonaa euroa (20,8 milj.
euroa). Lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyy ulkona olevia
yritystodistuksia 7,0 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisen rahoituksen
saatavuus on varmistettu riittävin, sitovin limiittisopimuksin.
Nettorahoituskulut nousivat 3,2 miljoonaan euroon (0,9 milj. euroa).
Rahoituskuluihin sisältyy Puolan menetyksiä 1,2 miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 37 % (57 %).


Yhtiökokous, osakepääoma ja osakkaat

Lännen Tehtaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2002 päätti jakaa
osinkoa 0,60 euroa osakkeelta (0,84 euroa).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä ja/tai
vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä osakepääomaa
voidaan korottaa enintään 2 449 030 eurolla, jolloin merkittäväksi
voidaan antaa enintään 1 224 515 osaketta. Valtuutus on voimassa yhden
vuoden yhtiökokouksesta lukien. Osakepääomaa voidaan korottaa ja/tai
vaihtovelkakirja ottaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen, mikäli poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy.

Hallitus valtuutettiin päättämään myös yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta. Luovutusvaltuutuksen mukaan hallitus voi luovuttaa
hankitut 65 000 omaa osaketta. Osakkeita voidaan luovuttaa
yrityskauppojen yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen tai
Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Myös tämä valtuutus on
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien.

Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt yhtiökokouksen valtuutusta
korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai ottaa vaihtovelkakirjalaina.

Myöskään yhtiön omien osakkeiden luovutusvaltuutusta ei ole käytetty.
Yhtiön omistamat 65 000 omaa osaketta edustavat 1,1 prosenttia yhtiön
osakepääomasta ja äänimäärästä.


Investoinnit

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 47,3 miljoonaa euroa (3,9
milj. euroa).

Vuoden merkittävin investointi oli Avena Oy:n osakkeiden osto.
Kauppahinta oli 40 milj. euroa vähennettynä Suomen Rehu Oy:n
rahoitusjärjestelyihin liittyvillä lisäkustannuksilla kaupan
täytäntöönpanoa edeltävän ajan osalta, määrältään 1,6 milj. euroa.

Elintarvikeryhmän yhteensä 5,8 miljoonan euron investoinneista (1,9
milj. euroa) 4,2 miljoonaa euroa kohdistui Lannen Polskan osakkeisiin,
joista luovuttiin marraskuun alussa. Sijoitus oli edellytys Lannen
Polskan rahoitus- ja muista vastuista irtaantumiselle. Muilta osin
investoinnit kohdistuivat lähinnä tuotantotekniikan kehittämiseen ja
ylläpitoon.

Maatalousryhmän investoinnit, jotka sisältävät Avena Oy:n osakkeiden
hankinnan, olivat 40,8 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa) ja Machinium-
ryhmän 0,7 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa).


Tuotekehitys

Konsernin tuotekehitystoiminnan kulut olivat 0,6 % liikevaihdosta (0,6
%). Suuri osa tuotekehityksestä kohdistui edelleen Apetit -yksikön
tuotteisiin. Vuoden 2002 alussa käynnistyi kalapakasteiden myynti
Apetit-tuotemerkillä vähittäiskaupassa. Myynnille asetetut tavoitteet
ylitettiin. Hankitun rehuliiketoiminnan myötä konserniin tuli
merkittävää uutta osaamista ja innovatiivisuutta. Suomen Rehun
tuotelanseeraukset ovat liittyneet kotieläintuotannon kannattavuuden
parantamiseen, tuotantoeläinten terveydentilan ja hyvinvoinnin
tukemiseen ja kotieläintuotannon ympäristövaikutusten vähentämiseen.
Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Vuoden 2003 alusta käynnistyi uuden tytäryhtiön, Lännen Rehu Oy:n
toiminta. Yhtiö perustettiin siirtämällä elinkeinoverolain mukaisella
liiketoimintasiirrolla Lännen Tehtaat Oyj:n rehuliiketoiminnan varat
ja velat uudelle yhtiölle.

Vuoden 2003 alussa emoyhtiö osti takaisin Säkylässä sijaitsevat
pääkonttori- ja ruokalarakennukset, joissa yhtiö on toiminut
vuokralaisena vuodesta 1988 alkaen. Kaupalla ei ole merkittävää
tulosvaikutusta.

Lännen Tehtaat Oyj:n hallitus ja Avena Oy:n hallitus allekirjoittivat
31.1.2003 sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Avena Oy sulautuu
Lännen Tehtaat Oyj:öön vuoden 2003 loppuun mennessä


Alkaneen vuoden näkymät

Pakasteiden vähittäiskauppamarkkinoiden kasvu ja kohtuullisen hyvin
onnistunut satokausituotanto antavat edellytykset Apetitin
myönteiselle kehitykselle vuonna 2003. Kotimaan myynnin odotetaan
kasvavan. Sokerin kokonaismarkkinoiden arvioidaan säilyvän
edellisvuoden tasolla. Kuluttajatuotemarkkinoiden odotetaan kuitenkin
laskevan, mikä merkitsee Lännen Sokerille myynnin laskua.
Kokonaisuutena Elintarvikeryhmän liikevaihto laskee hieman Puolan
tytäryhtiön poistumisen takia. Ryhmän tulos paranee Puolan
tappiollisesta liiketoiminnasta luopumisen johdosta.

Uuden Maatalousryhmän liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys riippuu
pääosin rehutoimialasta ja viljakaupasta. Rehuliiketoiminnan
liikevaihto säilyy viime vuoden tasolla. Raaka-ainehintojen nousun
vuoksi rehuliiketoiminnan ensimmäisen neljänneksen tulos jää selvästi
viime vuotta ja tavoitetta heikommaksi. Koko vuoden kannattavuuden
arvioidaan olevan vuoden 2002 tasolla. Viljakaupan liikevaihto riippuu
tulevan kauden sadon määrästä ja laadusta päämarkkina-alueilla.
Tuloksen arvioidaan säilyvän edellisen vuoden tasolla.

Maarakentamisen odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla päämarkkina-
alueella vuonna 2003. Investointipäätösten tekemistä haittaa edelleen
epätietoisuus suhdannekehityksestä. Koneiden kysynnän odotetaan
Suomessa ja Ruotsissa säilyvän vuoden 2002 tasolla. Baltiassa
odotetaan kasvun jatkuvan. Materiaalinkäsittelykoneitten markkinoiden
laskun odotetaan Ruotsissa pysähtyvän. Machinium-ryhmän liikevaihdon
odotetaan nousevan vuoden 2002 tasosta.

Ruotsissa toteutetun tervehdyttämisprojektin ansiosta Machinium-ryhmän
toiminnan kustannukset on saatu merkittävästi alemmalle tasolle.
Ryhmässä on aloitettu strategian kehitystyö, jonka seurauksena
odotetaan syntyvän synergiaetuja markkinoinnissa,
jälkimarkkinoinnissa, logistiikassa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi uudet
Komatsu- ja Lännen-tuotteet parantavat ryhmän kilpailuasemaa.
Materiaalinkäsittelykoneliiketoiminnan heikosta alkuvuodesta ja
maarakennusalan hiljaisesta kesäjaksosta johtuen Ryhmän kolmen ensimmäisen
vuosineljänneksen tuloksen arvioidaan jäävän tappiolliseksi. Machinium-
ryhmän kannattavuus paranee kuitenkin vuodesta 2002
materiaalinkäsittelykoneliiketoimintoja lukuun ottamatta.

Lännen Tehtaat -konsernin liikevaihto nousee hankitun
rehuliiketoiminnan ja viljakaupan ansiosta uudelle tasolle.
Liikevaihto kasvaa noin 500 miljoonaan euroon vuonna 2003. Ensimmäisen
neljänneksen heikosta tuloksesta huolimatta koko vuoden tuloksen
arvioidaan nousevan vuoden 2002 heikosta tasosta tyydyttäväksi.KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
2002 2001 2002 2001

Liikevaihto 107,5 74,4 283,4 254,1
Liiketoiminnan muut tuotot 3,7 0,3 4,2 1,2
Liiketoiminnan kulut -104,3 -71,3 -278,3 -245,2
Suunnitelman mukaiset poistot -3,6 -2,0 -8,5 -7,2
Osuus osakkuusyritysten
voitosta 1,1 0,8 2,5 2,8
Liikevoitto 4,4 2,2 3,3 5,7
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta -0,2 -0,2
Rahoitustuotot ja –kulut -0,1 0,2 -3,2 -0,9
Tulos ennen
satunnaisia eriä 4,1 2,4 -0,1 4,8
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuuksia 4,1 2,4 -0,1 4,8
Tuloverot -0,3 -1,1 0,5 -1,5
Vähemmistöosuudet 1,0 0,7 2,0 1,8

Kauden voitto 4,8 2,0 2,4 5,1


HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa, että Lännen Tehtaat Oyj jakaa vuodelta 2002 osinkoa
0,30 euroa osakkeelta.


KONSERNIN TASE
milj. euroa 2002 2001

Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet 20,3 6,9
Aineelliset hyödykkeet 69,4 39,4
Sijoitukset 21,5 19,7
Omat osakkeet 0,8 0,8
Vaihto-omaisuus 81,9 41,2
Saamiset 52,0 39,4
Rahoitusarvopaperit 5,7 6,5
Rahat ja pankkisaamiset 11,3 14,3

Yhteensä 262,9 168,2

Vastattavaa
Osakepääoma 12,2 12,2
Muu oma pääoma 78,9 80,3
Vähemmistöosuudet 6,1 5,5
Pakolliset varaukset 0,2 0,1
Pitkäaikainen vieras pääoma 69,0 23,2
Lyhytaikainen vieras pääoma 96,5 46,9

Yhteensä 262,9 168,2


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj.euroa
2002 2001

Liiketoiminnan kassavirta -6,0 20,2
Investointien kassavirta -53,1 -1,7
Rahoituksen kassavirta 55,3 -28,5

Rahavarojen muutos -3,8 -10,0

Rahavarat tilikauden alussa 20,8 30,8
Rahavarat tilikauden lopussa 17,0 20,8


TUNNUSLUVUT
2002 2001

Tulos/osake, euroa 0,40 0,84
Oma pääoma/osake, euroa 14,66 14,86
Osinko/osake, euroa 0,30 0,60

Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,7 6,4

Oman pääoman tuotto, % 0,5 3,4
Omavaraisuusaste, % 36,5 57,3
Current ratio 1,6 2,2

Investoinnit, milj.euroa 47,3 3,9
% liikevaihdosta 16,7 1,5
Henkilöstö keskimäärin 993 1010
Osakkeita keskimäärin, 1000 kpl 6058 6062


TOIMIALAKOHTAISET TIEDOT

LIIKEVAIHTO
milj. euroa
10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
2002 2001 2002 2001

Elintarvikeryhmä 29,3 29,9 120,8 121,6
Maatalousryhmä 53,0 9,9 70,8 27,2
Machinium-ryhmä 25,2 34,6 91,8 105,3

Yhteensä 107,5 74,4 283,4 254,1

LIIKETULOS
milj.euroa

Elintarvikeryhmä 3,0 2,5 3,3 7,0
Maatalousryhmä 4,8 1,0 5,2 1,4
Machinium-ryhmä -3,4 -1,3 -5,2 -2,7

Yhteensä 4,4 2,2 3,3 5,7


HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN

Elintarvikeryhmä 438 467
Maatalousryhmä 175 120
Machinium-ryhmä 380 423

Yhteensä 993 1010


MARRASKUUSSA KONSERNIIN LIITETTYJEN MAATALOUSRYHMÄÄN
KUULUVIEN MERKITTÄVIEN ALAKONSERNIEN TIEDOT KOKO VUODELTA
milj. euroa

2002 2001
Suomen Rehu-konserni

Liikevaihto 188,1 175,0
Liikevoitto 6,5 5,9
Investoinnit 8,5 2,5
Henkilöstö 289 254

Avena Nordic Grain-konserni

Liikevaihto 92,1 90,3
Liikevoitto 2,1 1,9
Investoinnit 0,3 0,4
Henkilöstö 25 24


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA
MUUT VASTUUT
milj. euroa 2002 2001

Velat, joiden vakuudeksi annettu
kiinnityksiä
Eläkelainat 8,1 8,4
Rahalaitoslainat 57,3 10,7

Velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset 37,6 0,1
Yrityskiinnitykset 54,7 13,2
Pantatut osakkeet 39,8

Muut annetut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset 1,7
Yrityskiinnitykset 8,2 1,7

Pantit 0,0 0,0

Leasing-vastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 0,8 0,3
Myöhemmin maksettavat 0,8 0,2

Vastuut omista sitoumuksista
Takaukset 0,0
Takaisinostositoumukset 22,5 22,6
Muut vastuusitoumukset 1,4 0,9

Vastuusitoumukset samaan konserniin
kuuluvien yritysten puolesta
Takaukset 14,7
Vastuusitoumukset osakkuusyritysten
puolesta
Takaukset 0,4

Muut vastuut
Leasing-rakennusten lunastamis-
vastuu 6,0 6,2

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinisopimukset
Käypä arvo -0,2
Kohde-etuuden arvo 11,8 5,1
Raaka-ainefutuurit
Käypä arvo -0,5
Kohde-etuuden arvo 15,5


Tietoja ei ole tilintarkastettu.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


31.01.2003 AVENA OY SULAUTUU LÄNNEN TEHTAISIIN
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.1.2003 KLO 14.30

AVENA OY SULAUTUU LÄNNEN TEHTAISIIN

Lännen Tehtaat Oyj:n hallitus on tänään allekirjoittanut
sulautumissuunnitelman, jolla Lännen Tehtaat Oyj:n kokonaan omistama
tytäryhtiö Avena Oy sulautuu selvitysmenettelyttä Lännen Tehtaisiin.
Sulautumissuunnitelman mukaan Avena Oy sulautuu varoineen ja
velkoineen vastikkeetta Lännen Tehtaat Oyj:hin. Yhtiöllä ei ole
pääomalainaa eikä sulautumisen yhteydessä myönnetä osakeyhtiölain 14
luvun 4 §:n 2 momentin 8 kohdassa tarkoitettuja erityisiä etuja tai
oikeuksia. Sulautuminen toteutetaan konsernirakenteen
yksinkertaistamiseksi ja hallinnollisten kustannussäästöjen
saavuttamiseksi. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanoajankohta on
31.12.2003.

Avena Oy syntyi 1.11.2002 aikaisemmin samalla nimellä toimineen yhtiön
jakautumisen tuloksena. Yhtiö on holding-yhtiö, joka omistaa
eläinravitsemukseen keskittyvän Suomen Rehu Oy:n (omistusosuus 82 %)
tytäryhtiöineen ja viljakauppaa harjoittavan Avena Nordic Grain Oy:n.
Avena Oy:llä ei ole merkittävää omaa liiketoimintaa. Yhtiön
palveluksessa olevat 7 henkilöä siirtyvät Lännen Tehtaat Oyj:n
palvelukseen.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ


Erkki Lepistö
toimitusjohtaja


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


Sivu 38 / 38 (Tuloksia: 570)