Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj, pörssitiedote 28.5.2021 klo 14.00

Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj:n 28.5.2021 pidetty yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.6.2021 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.6.2021. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI

Yhtiökokous päätti hyväksyä Apetitin toimielinten palkitsemisraportin 2020. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN, HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 18 yhtiökokouksen nimeämää jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin seitsemän henkilöä. Harri Eela, Juha Hämäläinen, Laura Hämäläinen, Jari Nevavuori ja Markku Pärssinen valittiin uudelleen. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Nicolas Berner ja Kirsi Ahlgren.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan yhtiökokouksen nimeämiksi jäseniksi valittiin Pekka Perälä ja Henrika Vikman.

Yhtiön tilintarkastajiksi vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erika Grönlund, KHT, ja Osmo Valovirta, KHT.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille päätettiin maksaa 300 euroa. Matkakustannukset korvataan Apetit Oyj:n matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 80 000 (kahdeksankymmenentuhannen) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, joka edustaa noin 1,27 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden hyväksyä yhtiön omat osakkeet pantiksi.

Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2022 asti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN UUSIEN OSAKKEIDEN ANTAMISESTA JA YHTIÖN HALLUSSA OLEVIEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA (OSAKEANTI)

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 600 000 (kuusisataatuhatta) osaketta, mikä määrä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita.

Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2023 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemman 27.3.2018 annetun osakeantivaltuutuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa viimeistään 11.6.2021 yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.apetit.fi.

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, puh. 010 402 2114

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 293 miljoonaa euroa.


Liittyvät artikkelit