TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2003 KLO 9.00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002

Lännen Tehtaiden liikevaihto oli 283,4 miljoonaa euroa (254,1 milj.
euroa vuonna 2001). Liikevaihdon noin 12 %:n kasvu tuli kokonaan
ostetuista liiketoiminnoista. Konsernin liikevoitto oli 3,3 miljoonaa
euroa (5,7 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä -0,1 miljoonaa
euroa (4,8 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,84
euroa). Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,30 euroa
osakkeelta (0,60 euroa).


Konsernin laajeneminen

Vuoden merkittävin tapahtuma oli Lännen Tehtaat Oyj:n ja Suomen
valtion välinen osakekauppa. Jakautumisen kautta syntyneen uuden Avena
Oy:n omistus siirtyi kokonaan Lännen Tehtaille 4.11.2002. Kaupan
tuloksena Lännen Tehtaista tuli Suomen johtava teollisten rehujen
valmistaja ja merkittävä toimija viljakaupassa. Entisestä Avena-
konsernista Lännen Tehtaiden omistukseen tulivat eläinravitsemukseen
keskittynyt Suomen Rehu Oy (omistusosuus 82 %) tytäryhtiöineen ja
viljakauppaa harjoittava Avena Nordic Grain Oy.


Konsernirakenne

Konsernin liiketoimintarakennetta muutettiin Avena-kaupan seurauksena.
Uuden rakenteen mukaan konserniin kuuluu kolme liiketoimintaryhmää.
Tässä toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä toimialakohtaiset
tiedot esitetään uuden liiketoimintaryhmäjaon mukaisina. Myös
edellisen vuoden vertailutiedot on muutettu vastaamaan uutta
rakennetta.

Elintarvikeryhmään kuuluvat Lännen Tehtaat Oyj:n yksiköt Apetit ja
Lännen Sokeri sekä tytäryhtiö Tresko Fish Oy. Apetit-yksikköön
yhdistettiin Muista liiketoiminnoista Lännen Viljelyosasto, johon
kuuluvat entinen Lännen Maatalousosasto ja Räpin koetila. Puolassa
toimiva Lannen Polska Sp. z o.o. oli konserniyhtiö marraskuun alkuun,
jolloin Lännen Tehtaiden omistusosuus aleni 19 prosenttiin.

Avena-kaupan jälkeen muodostettuun Maatalousryhmään kuuluvat Suomen
Rehu Oy ja sen tytäryhtiöt Hiven Oy Suomessa, SIA Baltic Feed
Latviassa ja Rehu Eesti Oü Virossa sekä Avena Nordic Grain Oy ja sen
tytäryhtiö ZAO Avena St. Petersburg Pietarissa. Muista
liiketoiminnoista Maatalousryhmään on yhdistetty Lännen Rehu, Lännen
Plant Systems ja Harviala Oy.

Machinium-ryhmään kuuluvat Machinium Oy alakonsernin emoyhtiönä sekä
sen tytäryhtiöt Lännen Engineering Oy, Suomen Rakennuskone Oy, SMA
Construction AB ja SMA Maskin AB sekä sen tytäryhtiö SMA
Maskinuthyrning AB Ruotsissa, Virossa AS Balti Ehitusmasin-Baltem ja
Latviassa SIA BCM Baltijas Celtniecibas Masina sekä Liettuassa UAB
Baltijos Statybines Masinos.

Muut liiketoiminnot erillisenä liiketoimintaryhmänä lopetettiin ja sen
osat yhdistettiin Elintarvikeryhmään ja Maatalousryhmään.

Osakkuusyhtiöistä Sucros Oy kuuluu Elintarvikeryhmään. Agribalt Oy,
Movere Oy ja Farmit Website Oy ovat osa Maatalousryhmää. Oy Potma
Ltd:stä luovuttiin joulukuun lopussa.


Liikevaihto

Lännen Tehtaiden konserniliikevaihto oli 283,4 miljoonaa euroa (254,1
milj. euroa vuonna 2001). Liikevaihdon noin 12 %:n kasvu tuli kokonaan
ostetuista liiketoiminnoista. Liikevaihdosta Elintarvikeryhmän osuus
oli 43 % (48 %), Maatalousryhmän 25 % (11 %) ja Machinium-ryhmän 32 %
(41 %).

Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 120,8 miljoonaa euroa (121,6 milj.
euroa). Apetitin kotimaan liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (55,5
milj. euroa), josta pakasteiden osuus oli 42,0 miljoonaa euroa (42,3
milj. euroa). Vihannes- ja ruokapakasteiden myynnin laskua kompensoi
kalapakasteiden myynnin kasvu. Myös muiden kalajalosteiden ja hillojen
myynti kasvoi. Lannen Polskan liikevaihto on mukana vain osan vuotta
ja se oli selvästi edellisvuotta pienempi. Lännen Sokerin myynti
kasvoi hieman huolimatta alkusyksyn toimitusvaikeuksista, jotka
aiheutuivat Sucros Oy:n sokeripakkaamon palosta.

Uuden Maatalousryhmän liikevaihto oli 70,8 miljoonaa euroa (27,2 milj.
euroa). Kasvu tuli marraskuun alussa ryhmään liitettyjen Suomen Rehu
-konsernin ja Avena Nordic Grain -konsernin liikevaihdosta.

Machinium-ryhmän liikevaihto 91,8 miljoonaa euroa jäi edellisen vuoden
tasosta (105,3 milj. euroa). Toiminnan uudelleenjärjestely ja
keskittyminen Komatsu- ja Lännen-maarakennuskoneisiin vähensivät
liikevaihtoa Ruotsissa. Myös yhtiöiden markkinaosuus Ruotsissa aleni.
Markkinaosuuksia menetettiin hieman myös Suomessa tiukan
kilpailutilanteen vuoksi. Baltiassa ryhmän liikevaihto kasvoi ja
yhtiöt kasvattivat markkinaosuuksiaan. Baltian viennin ansiosta Suomen
yhtiöiden liikevaihto kuitenkin pysyi edellisvuoden tasolla.

Emoyhtiö Lännen Tehtaat Oyj:n liikevaihto oli 140,1 miljoonaa euroa
(138,8 milj. euroa).


Tulos

Konsernin liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa) ja
tulos ennen satunnaisia eriä -0,1 miljoonaa euroa (4,8 milj. euroa).
Tulosta heikensivät Puolasta irtaantumisen kertakustannukset sekä
Machinium-ryhmän heikko kannattavuus.

Tuloslaskelman välittömät verot olivat saamista 0,5 miljoonaa euroa (-
1,5 milj. euroa). Tilikauden tulos oli verojen ja vähemmistöosuuksien
jälkeen 2,4 miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa).

Tilikauden tulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 2,4
miljoonaa euroa. Machinium-konsernin vähemmistöosakkaiden 41,4
prosentin osuus Machiniumin tappiosta parantaa tilikauden tulosta 2,0
miljoonaa euroa. Muiden vähemmistöosuuksien vaikutus oli vähäinen.

Elintarvikeryhmän liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (7,0 milj.
euroa). Lannen Polskasta luopuminen alensi liikevoittoa 3,3
miljoonalla eurolla. Muu liikevoiton aleneminen johtui aikaisempaa
pienemmistä liiketoiminnan muista tuotoista ja alentuneista
osakkuusyhtiöosuuksista. Lännen Sokerin liikevoitto oli edellisen
vuoden tasoa.

Maatalousryhmän liikevoitto oli 5,2 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa).
Ryhmään kuuluvien Lännen Tehtaiden yksiköiden liikevoitto oli
edellisvuoden tasoa. Kasvun toivat Ryhmään marraskuun alusta liitetyt
Suomen Rehu ja Avena Nordic Grain sekä Avena Oy:n omistuksessa olleen
kiinteistöyhtiön myynnistä saatu 3,3 miljoonan euron voitto.

Machinium-ryhmän tulos oli huono. Liiketulos oli –5,2 miljoonaa euroa
(-2,7 milj. euroa). Kannattavuus oli sekä tavoitetta että
edellisvuotta heikompi. Tappiot olivat kokonaan seurausta Ruotsin
yhtiöiden toiminnasta. Myös toteutetusta tervehdyttämisprojektista
aiheutuneet 1,3 miljoonan euron kertaluonteiset kulut heikensivät 
tulosta vuonna 2002 samoin kuin Ruotsin yhtiöiden hankinnasta 
syntyneen konserniliikearvon 6,5 vuoden poistoja vastaavan 1,2 miljoonan 
euron määräisen loppuarvon poisto yhdellä kertaa. Maarakennuskone-
liiketoiminta sekä Suomessa että Baltiassa oli voitollista ja tulos 
oli sekä tavoitetta että edellisvuotta parempi.

Lännen Tehtaat omistaa Machinium-konsernista 58,6 %. Omistuksen arvo
taseessa on 5,4 miljoonaa euroa. Muut vastuut Machinium-konsernista
ovat 7,5 miljoonaa euroa.


Rahoitus

Konsernin rahoitusrakenne muuttui Avena-hankinnan myötä. Kauppa
rahoitettiin pääosin vieraalla pääomalla. Ostetun yrityskokonaisuuden
korolliset nettovelat olivat 41 milj. euroa. Näistä syistä konsernin
korolliset velat olivat tilikauden päättyessä 83,9 miljoonaan euroa
(24,9 milj. euroa). Kassavarat olivat 17,0 miljoonaa euroa (20,8 milj.
euroa). Lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyy ulkona olevia
yritystodistuksia 7,0 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisen rahoituksen
saatavuus on varmistettu riittävin, sitovin limiittisopimuksin.
Nettorahoituskulut nousivat 3,2 miljoonaan euroon (0,9 milj. euroa).
Rahoituskuluihin sisältyy Puolan menetyksiä 1,2 miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 37 % (57 %).


Yhtiökokous, osakepääoma ja osakkaat

Lännen Tehtaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2002 päätti jakaa
osinkoa 0,60 euroa osakkeelta (0,84 euroa).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä ja/tai
vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä osakepääomaa
voidaan korottaa enintään 2 449 030 eurolla, jolloin merkittäväksi
voidaan antaa enintään 1 224 515 osaketta. Valtuutus on voimassa yhden
vuoden yhtiökokouksesta lukien. Osakepääomaa voidaan korottaa ja/tai
vaihtovelkakirja ottaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen, mikäli poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy.

Hallitus valtuutettiin päättämään myös yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta. Luovutusvaltuutuksen mukaan hallitus voi luovuttaa
hankitut 65 000 omaa osaketta. Osakkeita voidaan luovuttaa
yrityskauppojen yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen tai
Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Myös tämä valtuutus on
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien.

Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt yhtiökokouksen valtuutusta
korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai ottaa vaihtovelkakirjalaina.

Myöskään yhtiön omien osakkeiden luovutusvaltuutusta ei ole käytetty.
Yhtiön omistamat 65 000 omaa osaketta edustavat 1,1 prosenttia yhtiön
osakepääomasta ja äänimäärästä.


Investoinnit

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 47,3 miljoonaa euroa (3,9
milj. euroa).

Vuoden merkittävin investointi oli Avena Oy:n osakkeiden osto.
Kauppahinta oli 40 milj. euroa vähennettynä Suomen Rehu Oy:n
rahoitusjärjestelyihin liittyvillä lisäkustannuksilla kaupan
täytäntöönpanoa edeltävän ajan osalta, määrältään 1,6 milj. euroa.

Elintarvikeryhmän yhteensä 5,8 miljoonan euron investoinneista (1,9
milj. euroa) 4,2 miljoonaa euroa kohdistui Lannen Polskan osakkeisiin,
joista luovuttiin marraskuun alussa. Sijoitus oli edellytys Lannen
Polskan rahoitus- ja muista vastuista irtaantumiselle. Muilta osin
investoinnit kohdistuivat lähinnä tuotantotekniikan kehittämiseen ja
ylläpitoon.

Maatalousryhmän investoinnit, jotka sisältävät Avena Oy:n osakkeiden
hankinnan, olivat 40,8 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa) ja Machinium-
ryhmän 0,7 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa).


Tuotekehitys

Konsernin tuotekehitystoiminnan kulut olivat 0,6 % liikevaihdosta (0,6
%). Suuri osa tuotekehityksestä kohdistui edelleen Apetit -yksikön
tuotteisiin. Vuoden 2002 alussa käynnistyi kalapakasteiden myynti
Apetit-tuotemerkillä vähittäiskaupassa. Myynnille asetetut tavoitteet
ylitettiin. Hankitun rehuliiketoiminnan myötä konserniin tuli
merkittävää uutta osaamista ja innovatiivisuutta. Suomen Rehun
tuotelanseeraukset ovat liittyneet kotieläintuotannon kannattavuuden
parantamiseen, tuotantoeläinten terveydentilan ja hyvinvoinnin
tukemiseen ja kotieläintuotannon ympäristövaikutusten vähentämiseen.
Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Vuoden 2003 alusta käynnistyi uuden tytäryhtiön, Lännen Rehu Oy:n
toiminta. Yhtiö perustettiin siirtämällä elinkeinoverolain mukaisella
liiketoimintasiirrolla Lännen Tehtaat Oyj:n rehuliiketoiminnan varat
ja velat uudelle yhtiölle.

Vuoden 2003 alussa emoyhtiö osti takaisin Säkylässä sijaitsevat
pääkonttori- ja ruokalarakennukset, joissa yhtiö on toiminut
vuokralaisena vuodesta 1988 alkaen. Kaupalla ei ole merkittävää
tulosvaikutusta.

Lännen Tehtaat Oyj:n hallitus ja Avena Oy:n hallitus allekirjoittivat
31.1.2003 sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Avena Oy sulautuu
Lännen Tehtaat Oyj:öön vuoden 2003 loppuun mennessä


Alkaneen vuoden näkymät

Pakasteiden vähittäiskauppamarkkinoiden kasvu ja kohtuullisen hyvin
onnistunut satokausituotanto antavat edellytykset Apetitin
myönteiselle kehitykselle vuonna 2003. Kotimaan myynnin odotetaan
kasvavan. Sokerin kokonaismarkkinoiden arvioidaan säilyvän
edellisvuoden tasolla. Kuluttajatuotemarkkinoiden odotetaan kuitenkin
laskevan, mikä merkitsee Lännen Sokerille myynnin laskua.
Kokonaisuutena Elintarvikeryhmän liikevaihto laskee hieman Puolan
tytäryhtiön poistumisen takia. Ryhmän tulos paranee Puolan
tappiollisesta liiketoiminnasta luopumisen johdosta.

Uuden Maatalousryhmän liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys riippuu
pääosin rehutoimialasta ja viljakaupasta. Rehuliiketoiminnan
liikevaihto säilyy viime vuoden tasolla. Raaka-ainehintojen nousun
vuoksi rehuliiketoiminnan ensimmäisen neljänneksen tulos jää selvästi
viime vuotta ja tavoitetta heikommaksi. Koko vuoden kannattavuuden
arvioidaan olevan vuoden 2002 tasolla. Viljakaupan liikevaihto riippuu
tulevan kauden sadon määrästä ja laadusta päämarkkina-alueilla.
Tuloksen arvioidaan säilyvän edellisen vuoden tasolla.

Maarakentamisen odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla päämarkkina-
alueella vuonna 2003. Investointipäätösten tekemistä haittaa edelleen
epätietoisuus suhdannekehityksestä. Koneiden kysynnän odotetaan
Suomessa ja Ruotsissa säilyvän vuoden 2002 tasolla. Baltiassa
odotetaan kasvun jatkuvan. Materiaalinkäsittelykoneitten markkinoiden
laskun odotetaan Ruotsissa pysähtyvän. Machinium-ryhmän liikevaihdon
odotetaan nousevan vuoden 2002 tasosta.
    
Ruotsissa toteutetun tervehdyttämisprojektin ansiosta Machinium-ryhmän
toiminnan kustannukset on saatu merkittävästi alemmalle tasolle.
Ryhmässä on aloitettu strategian kehitystyö, jonka seurauksena
odotetaan syntyvän synergiaetuja markkinoinnissa,
jälkimarkkinoinnissa, logistiikassa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi uudet
Komatsu- ja Lännen-tuotteet parantavat ryhmän kilpailuasemaa.
Materiaalinkäsittelykoneliiketoiminnan heikosta alkuvuodesta ja 
maarakennusalan hiljaisesta kesäjaksosta johtuen Ryhmän kolmen ensimmäisen
vuosineljänneksen tuloksen arvioidaan jäävän tappiolliseksi. Machinium-
ryhmän kannattavuus paranee kuitenkin vuodesta 2002
materiaalinkäsittelykoneliiketoimintoja lukuun ottamatta.

Lännen Tehtaat -konsernin liikevaihto nousee hankitun
rehuliiketoiminnan ja viljakaupan ansiosta uudelle tasolle.
Liikevaihto kasvaa noin 500 miljoonaan euroon vuonna 2003. Ensimmäisen
neljänneksen heikosta tuloksesta huolimatta koko vuoden tuloksen
arvioidaan nousevan vuoden 2002 heikosta tasosta tyydyttäväksi.KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa           10-12/  10-12/  1-12/   1-12/
                 2002   2001   2002   2001

Liikevaihto           107,5   74,4  283,4   254,1
Liiketoiminnan muut tuotot     3,7    0,3   4,2    1,2
Liiketoiminnan kulut      -104,3   -71,3  -278,3  -245,2
Suunnitelman mukaiset poistot   -3,6   -2,0   -8,5   -7,2
Osuus osakkuusyritysten
voitosta              1,1    0,8   2,5    2,8
Liikevoitto            4,4    2,2   3,3    5,7
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta            -0,2        -0,2
Rahoitustuotot ja –kulut     -0,1    0,2   -3,2   -0,9
Tulos ennen
satunnaisia eriä          4,1    2,4   -0,1    4,8
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuuksia         4,1    2,4   -0,1    4,8
Tuloverot             -0,3   -1,1   0,5   -1,5
Vähemmistöosuudet         1,0    0,7   2,0    1,8

Kauden voitto           4,8    2,0   2,4    5,1


HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa, että Lännen Tehtaat Oyj jakaa vuodelta 2002 osinkoa
0,30 euroa osakkeelta.


KONSERNIN TASE
milj. euroa                     2002   2001

Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet                20,3    6,9
Aineelliset hyödykkeet                69,4   39,4
Sijoitukset                     21,5   19,7
Omat osakkeet                     0,8    0,8
Vaihto-omaisuus                   81,9   41,2
Saamiset                       52,0   39,4
Rahoitusarvopaperit                  5,7    6,5
Rahat ja pankkisaamiset               11,3   14,3

Yhteensä                      262,9   168,2

Vastattavaa
Osakepääoma                     12,2   12,2
Muu oma pääoma                    78,9   80,3
Vähemmistöosuudet                   6,1    5,5
Pakolliset varaukset                 0,2    0,1
Pitkäaikainen vieras pääoma             69,0   23,2
Lyhytaikainen vieras pääoma             96,5   46,9

Yhteensä                      262,9   168,2


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj.euroa
                           2002    2001

Liiketoiminnan kassavirta              -6,0   20,2
Investointien kassavirta              -53,1   -1,7
Rahoituksen kassavirta                55,3   -28,5

Rahavarojen muutos                  -3,8   -10,0

Rahavarat tilikauden alussa             20,8   30,8
Rahavarat tilikauden lopussa             17,0   20,8


TUNNUSLUVUT
                           2002   2001

Tulos/osake, euroa                  0,40   0,84
Oma pääoma/osake, euroa               14,66   14,86
Osinko/osake, euroa                 0,30   0,60

Sijoitetun pääoman tuotto, %             2,7    6,4

Oman pääoman tuotto, %                0,5    3,4
Omavaraisuusaste, %                 36,5   57,3
Current ratio                     1,6    2,2

Investoinnit, milj.euroa               47,3    3,9
% liikevaihdosta                   16,7    1,5
Henkilöstö keskimäärin                993   1010
Osakkeita keskimäärin, 1000 kpl           6058   6062


TOIMIALAKOHTAISET TIEDOT

LIIKEVAIHTO
milj. euroa
			    10-12/  10-12/   1-12/   1-12/ 
                 2002   2001    2002   2001

Elintarvikeryhmä         29,3   29,9   120,8   121,6
Maatalousryhmä          53,0   9,9    70,8   27,2
Machinium-ryhmä         25,2   34,6    91,8   105,3

Yhteensä            107,5   74,4   283,4   254,1

LIIKETULOS
milj.euroa

Elintarvikeryhmä          3,0   2,5    3,3    7,0
Maatalousryhmä           4,8   1,0    5,2    1,4
Machinium-ryhmä          -3,4  -1,3    -5,2   -2,7

Yhteensä              4,4   2,2    3,3    5,7


HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN

Elintarvikeryhmä                   438    467
Maatalousryhmä                    175    120
Machinium-ryhmä                    380    423

Yhteensä                       993   1010


MARRASKUUSSA KONSERNIIN LIITETTYJEN MAATALOUSRYHMÄÄN
KUULUVIEN MERKITTÄVIEN ALAKONSERNIEN TIEDOT KOKO VUODELTA
milj. euroa

                           2002   2001
Suomen Rehu-konserni

Liikevaihto                     188,1  175,0
Liikevoitto                      6,5   5,9
Investoinnit                      8,5   2,5
Henkilöstö                       289   254

Avena Nordic Grain-konserni

Liikevaihto                      92,1   90,3
Liikevoitto                      2,1   1,9
Investoinnit                      0,3   0,4
Henkilöstö                       25    24


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA
MUUT VASTUUT
milj. euroa                     2002   2001

Velat, joiden vakuudeksi annettu
kiinnityksiä
Eläkelainat                      8,1    8,4
Rahalaitoslainat                   57,3   10,7

Velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset                37,6    0,1
Yrityskiinnitykset                  54,7   13,2
Pantatut osakkeet                  39,8

Muut annetut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset                     1,7
Yrityskiinnitykset                  8,2    1,7

Pantit                        0,0    0,0

Leasing-vastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat         0,8    0,3
Myöhemmin maksettavat                 0,8    0,2

Vastuut omista sitoumuksista
Takaukset                       0,0
Takaisinostositoumukset               22,5   22,6
Muut vastuusitoumukset                1,4    0,9

Vastuusitoumukset samaan konserniin
kuuluvien yritysten puolesta
Takaukset                      14,7
Vastuusitoumukset osakkuusyritysten
puolesta
Takaukset                       0,4

Muut vastuut
Leasing-rakennusten lunastamis-
vastuu                        6,0    6,2

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinisopimukset
Käypä arvo                      -0,2
Kohde-etuuden arvo                  11,8    5,1
Raaka-ainefutuurit
Käypä arvo                      -0,5
Kohde-etuuden arvo                  15,5


Tietoja ei ole tilintarkastettu.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fiLiittyvät artikkelit