Apetitin strategia 2016-2018: Tavoitteena kannattavuuden parantaminen ja kehittyminen kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijäksi

Apetitin strategia 2016-2018: Tavoitteena kannattavuuden parantaminen ja kehittyminen kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijäksi

Apetit Oyj, pörssitiedote, 1.3.2016 klo 8.30

Apetit järjestää tänään 1.3.2016 Helsingissä pääomamarkkinapäivän. Toimitusjohtaja Juha Vanhainen esittelee yhtiön strategian kaudelle 2016 - 2018, strategiakauden taloudelliset tavoitteet, konsernin uuden segmenttirakenteen ja osinkopolitiikan.

”Strategiamme tavoite on parantaa Apetitin kannattavuutta ja nostaa Apetit kasvipohjaisten ruokaratkaisuiden edelläkävijäksi. Uudistumista vauhditetaan panostamalla kokonaan uusiin ruokaratkaisuihin, nykytuotteiston tuotekehitykseen ja jalostusarvon nostoon sekä palveluiden kehittämiseen erityisesti digitalisaatiota hyödyntäen. Vilja-, öljykasvi- ja rehuraaka-ainekaupassa tavoitteemme on kasvaa Itämeren alueella. Kalajalosteissa tavoitteenamme on kehittyä volyymi- ja lisäarvotuotteiden tehokkaimmaksi tuottajaksi vähittäiskaupan kumppanina”, kertoo toimitusjohtaja Juha Vanhainen.

”Apetitin tase on vahva ja lisäksi tarkoituksemme on tehostaa pääoman käyttöä. Yhtiö lisää investointeja kasvuun, jalostusarvon lisäämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi tuoteryhmissään. Panostuksia digitalisaation hyödyntämiseen tuottaja- ja asiakasrajapinnan palvelukehityksessä lisätään oleellisesti”, jatkaa Vanhainen.

Uusi segmenttirakenne tukee strategian toteuttamista

Apetit uudistaa segmenttirakennettaan vahvistaakseen strategian toimeenpanoa ja seurantaa. Raportoitavat liiketoimintasegmentit ovat jatkossa Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet, Viljakauppa ja Kalajalosteet.

Ruokaratkaisut-liiketoimintaan kuuluvat pakastetuoteryhmä ja tuoretuotteet-tuoteryhmä sekä palvelumyyntitoiminnot. Öljykasvituotteet-liiketoimintaan sisältyvät kasviöljyjen ja rehupuristeiden jalostus ja myynti. Viljakauppa-liiketoiminta käsittää kotimaisen ja kansainvälisen vilja-, öljykasvi- ja rehuraaka-ainekaupan toiminnot. Kalajalosteet-liiketoimintaan kuuluvat kalatuoteryhmän toiminnot Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Uusi segmenttirakenne otetaan käyttöön vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen raportoinnista lähtien. Käyttöönotettavan segmenttirakenteen mukaiset vertailuluvut julkaistaan tänään 1.3.2016 erillisellä tiedotteella.

Liiketoimintojen strategiset painopisteet ja tavoitteet

Ruokaratkaisut

Ruokaratkaisuissa Apetin tavoitteena on olla johtava brändi kasvipohjaisissa ruokaratkaisuissa sekä palveluissa. Tärkeimmät tuoteryhmät ovat kasvis- ja ruokapakasteet, käyttövalmiit tuoreet kasvikset sekä palvelumyynti. Uudistumista vauhditetaan panostamalla tuotekehitykseen, kokonaan uusiin ruokaratkaisuihin sekä palveluiden kehittämiseen erityisesti digitalisaatiota hyödyntäen.

Ruokaratkaisut-segmentissä tavoite on 20 prosentin orgaaninen liikevaihdon kasvu vuoden 2018 loppuun mennessä (2015: 96 milj. euroa). Kannattavuustavoitteena on 7,5 prosentin käyttökatemarginaali (EBITDA-%) vuonna 2018 (2015: 3,7 %).

Öljykasvituotteet

Öljykasvituotteissa tavoitteena on olla laadukkaita kasviöljyjä ja rehuja arvostavien asiakkaiden ensisijainen valinta. Tuotannon jalostusarvoa nostetaan panostamalla sekä tuotekehitykseen että syvälliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Öljykasvituotteet-liiketoiminnassa tavoitteena on kasvattaa pakattujen ja erikoistuotteiden osuutta niin, että se vuonna 2018 on 34,0 prosenttia liikevaihdosta (2015: 28,4 %). Kannattavuustavoitteena on 7,5 prosentin käyttökatemarginaali (EBITDA-%) vuonna 2018 (2015: 5,5 %).

Viljakauppa

Viljakaupassa tavoitteena on lisätä markkinaosuutta Suomen vilja-, öljykasvi- ja rehuraaka-ainemarkkinoilla sekä kasvaa erityisesti Baltian maiden vilja- ja öljykasvikaupassa. Pääomaintensiivisessä liiketoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota pääoman tehokkaaseen käyttöön. Kilpailuetua haetaan tarjoamalla parasta palvelua ja työkaluja sekä viljan ostajille että myyjille.

Viljakauppa-segmentin tavoite on myyntivolyymin kasvattaminen niin, että se vuonna 2018 on yli 1 000 000 tonnia vuodessa (2015: 830 000 tn). Tavoite sidotun pääoman tuottoprosentiksi (ROCE-%) vuonna 2018 on 14,0 prosenttia (2015: 12,1 %).

Kalajaloste

Kalajalosteissa keskitytään toiminnan tehokkuuteen ja kilpailukyvyn rakentamiseen volyymi- ja lisäarvotuotteissa kaikissa toimintamaissa Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Toimintaa kehitetään keskittymällä toimialan parhaan tehokkuuden saavuttamiseen. Myynnin painopiste on kaupan omamerkkituotteissa.

Kalajalosteet-segmentissä ei ole määriteltyä strategista kasvutavoitetta, vaan sen tavoitteena on positiivinen rahavirta (käyttökate vähennettynä investoinneilla) strategiakaudella 2016-2018.

Konsernin taloudelliset tavoitteet 2018 ja osinkopolitiikka

Konsernitasolla Apetit Oyj:n taloudelliset tavoitteet 2018 ovat:

  • sidotun pääoman tuotto (ROCE-%) > 10 prosenttia,
  • käyttökate (EBITDA) vähintään 20 miljoonaa euroa vuodessa

Tavoite omavaraisuusasteelle on muuttumaton, vähintään 40 prosenttia.

Apetit Oyj:n hallituksen tavoitteena on, että yhtiön osake on omistajalleen hyvätuottoinen ja arvonsa säilyttävä sijoitus. Yhtiö jakaa osinkona vähintään 40 prosenttia tilikauden voitosta, kuitenkin vähintään 0,70 euroa osakkeelta.

Apetit Oyj:n 17.2.2016 julkaistu tulosohjeistus vuodelle 2016 säilyy ennallaan.

Juha Vanhainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Juha Vanhainen, toimitusjohtaja, p. 010 402 00
Eero Kinnunen, talousjohtaja, p. 010 402 00

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi