Apetit Oyj:n yhtiökokouskutsu

Apetit Oyj:n yhtiökokouskutsu

Apetit Oyj, pörssitiedote, 17.2.2016 klo 09.00

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 31. päivänä maaliskuuta 2016 alkaen klo 14.00 Säkylän Iso-Vimmassa Apetit Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.

A. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 3. Kokouksen sihteerin valinta
 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 6. Työjärjestys ja puheenvuorojen käyttö
 7. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
 8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen esittäminen
 9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 10. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta
 11. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 12. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2015 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 12.4.2016.
 13. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
 14. Esko Eelan esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 4 §:n poistamisesta
 15. Esko Eelan esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 5 ja 8 §:n muuttamisesta siten, että hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille asetettu 68 vuoden yläikäraja poistetaan
 16. Esko Eelan esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamisesta siten, että hallintoneuvoston jäsenmäärä on 14 – 18
 17. Apetit Oyj:n hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamisesta siten, että henkilökunnan edustajia koskevat kappaleet poistetaan
 18. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen
 19. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen
 20. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan
 21. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
 22. Tilintarkastajien valitseminen

  Pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT Pasi Karppinen sekä tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Viljanen valitaan tilintarkastajiksi vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
 23. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen päätösehdotukset sekä kokouskutsu ovat yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.apetitgroup.fi. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 11.3.2016 alkaen. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 14.4.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 17.3.2016 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään torstaina 24.3.2016 klo 16.00 mennessä joko internet-sivuillamme www.apetitgroup.fi/yhtiokokous, kirjallisesti osoitteella: Apetit Oyj, Tuija Österberg, PL 100, 27801 Säkylä, faksilla numeroon 010 402 4023, puhelimitse numeroon 010 402 2110/Tuija Österberg tai sähköpostilla osoitteeseen . Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeen-omistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeen-omistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä 24.3.2016 klo 16.00.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakas-luetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 24.3.2016 klo 10.00 mennessä.

Muut ohjeet ja tiedot

Apetit Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 317 576 osaketta ja ääntä.

Yhtiön vuosikertomus julkistetaan viikolla 10 suomeksi ja englannin kielisenä käännöksenä Apetit Oyj:n internet-sivuilla. Painettu vuosikertomus lähetetään henkilöille, jotka tilaavat sen yhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.apetitgroup.fi/sijoittajatieto. Painetun vuosikertomuksen postitus alkaa viikolla 12.

Säkylässä, helmikuun 16. päivänä 2016.

APETIT OYJ

Hallitus


Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi