Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2015

Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2015

Apetit Oyj, tilinpäätöstiedote 17.2.2016 klo 08.30 Tämä on tiivistelmä vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteesta. Taulukot sisältävä täydellinen tilinpäätöstiedote on tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.apetitgroup.fi. Apetit Oyj, tilinpäätöstiedote 17.2.2016 klo 08.30

Tämä on tiivistelmä vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteesta. Taulukot sisältävä täydellinen tilinpäätöstiedote on tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.apetitgroup.fi.

Loka - joulukuu:

  • Konsernin liikevaihto oli 113,8 (120,8) miljoonaa euroa, liikevaihto laski 6 prosenttia.
  • Liiketulos ilman kertaeriä oli 3,1 (5,3) miljoonaa euroa, kauden tulokseen ei sisältynyt kertaeriä.
  • Kauden tulos oli 2,2 (3,4) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,36 (0,57) euroa.

Tammi - joulukuu:

  • Liikevaihto oli 380,8 (384,7) miljoonaa euroa, liikevaihto laski prosentin.
  • Liiketulos ilman kertaeriä oli 1,6 (7,3) miljoonaa euroa
  • Raportoitu liiketulos oli -2,0 (-5,9) miljoonaa euroa ja kertaerät -3,6 (-13,2) miljoonaa euroa.
  • Kauden tulos oli -4,6 (-8,7) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,69 (-1,29) euroa.

Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,70 euroa osakkeelta.

Vuosien 2015 ja 2014 luvut ovat tilintarkastettuja. Kvartaalilukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

Toimitusjohtaja Juha Vanhainen:

”Apetit-konsernin loka-joulukuun liikevaihto pieneni vertailukaudesta. Ruokaliiketoiminnan liikevaihtoa laski haastavana jatkunut markkinatilanne Suomessa. Liiketulos ilman kertaeriä oli vertailukautta pienempi. Merkittävin liiketulosta laskenut tekijä oli osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksen pieneneminen vertailukaudesta.

Apetit-konsernin koko vuoden liiketulosta tuki Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan hyvä onnistuminen. Sen liiketulos ilman kertaeriä oli vertailuvuoden tasolla. Osakkuusyhtiö Sucroksen negatiivinen tulos vaikutti merkittävästi konsernin koko vuoden liiketulokseen ilman kertaeriä. Ruokaliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä oli toisella vuosipuoliskolla kokonaisuutena vertailukauden tasolla palautuen alavireisestä alkuvuodesta.

Ruokaliiketoiminnan pitkän aikavälin kannattavuusohjelmat saatiin päätökseen. Kannattavuusohjelmien viimeisenä vaiheena teimme prosessitehostukseen liittyvät investointipäätökset Kuopion ja Helsingin tuotantolaitoksissa. Kannattavuusohjelmien tavoitteeksi asetetun -4,5 miljoonan euron säästön toiminnan kustannuksissa arvioidaan toteutuvan vuonna 2016.

Elokuussa käynnistämämme Apetit-konsernin strategiatyö on valmistumassa aikataulussaan. Prosessiin on sen eri vaiheissa osallistunut laaja ryhmä eri puolilta organisaatiotamme, mikä on lisännyt liiketoimintojen välistä vuoropuhelua ja valmentanut strategian tehokkaaseen toteuttamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Julkaisemme koko konsernia ja liiketoimintoja koskevat strategiset tavoitteet ja painopisteet maaliskuun alussa.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 10-12/
2015
10-12/
2014
Muutos 2015 2014 Muutos
Liikevaihto 113,8 120,8 - 6 % 380,8 384,7 -1 %
Liiketulos, ilman kertaeriä 3,1 5,3 1,6 7,3
Liiketulos 3,1 5,3 -2,0 -5,9
Tulos ennen veroja 2,8 4,1 -3,5 -8,1
Kauden tulos 2,2 3,4 -4,6 -8,7
Kauden tulos, ilman kertaeriä 2,2 3,4 -1,0 3,7
Osakekohtainen tulos, euroa 0,36 0,57 -0,69 -1,29
Osakekohtainen tulos, ilman kertaeriä, euroa 0,36 0,57 -0,11 0,72
Oma pääoma / osake, euroa 19,53 20,70
Omavaraisuusaste, % 61,1 69,7
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 19,0 -1,3
Liiketoiminnan rahavirta -17,1 18,1
Käyttöpääoma 69,6 47,7

VUODEN 2016 NÄKYMÄT

Suomen päivittäistavarakaupan markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan haastavana. Suomen talouden kasvunäkymät ovat heikot. Vilja- ja öljykasvimarkkinoiden näkymät arvioidaan vakaiksi.

Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen *) arvioidaan olevan vertailukautta parempi (vuonna 2015: 2,6 miljoonaa euroa). Toiminnan kausiluontoisuuden johdosta tuloskertymä painottuu jälkimmäiselle vuosipuoliskolle.

Kannattavuuden positiivista kehitystä tukevat Ruokaliiketoiminnan kustannustehokkuuden parantuminen vertailuvuodesta sekä tuotteiston uudistaminen ja jalostusarvon nostaminen.

Johtuen kansainvälisten viljamarkkinoiden hintatason vaihteluiden suuresta vaikutuksesta koko konsernin liikevaihtoon Apetit ei anna arvioita koko vuoden liikevaihdon kehityksestä.

*) Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) tulevien säännösmuutosten vuoksi Apetit luopuu liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -tunnusluvun käytöstä ja siirtyy vuodesta 2016 lähtien käyttämään operatiivinen liiketulos -tunnuslukua. Operatiivinen liiketulos ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, merkittäviä liikearvojen tai muiden tase-erien alaskirjauksia tai palautuksia, Sucros osakkuusyhtiötulosta tai muita poikkeuksellisia ja olennaisia eriä.

VOITONJAKOEHDOTUS

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2015 ovat tilikauden tappion, - 1 741 846,59 euroa, vähentämisen jälkeen 67 285 239,77 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,70 euroa osaketta kohden. Hallitus ehdottaa, että osinkoina jaetaan yhteensä 4 336 700,90 euroa ja omaan pääomaan jätetään 62 948 538,87 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu osingonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous pidetään torstaina 31.3.2016 Säkylässä.

VUOSIKERTOMUKSEN JULKAISEMINEN JA SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

Vuoden 2015 vuosikertomus, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2015 sekä erillisen selvityksen Apetit Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan viikolla 10 yhtiön internetsivuilla www.apetitgroup.fi

Yhtiö julkaisee osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2016 torstaina 12.5.2016 klo 8.30.

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Juha Vanhainen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 00
Eero Kinnunen, talousjohtaja, puh. 010 402 4025

***************

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle pidetään tänään 17.2.2016 klo 10.00 Scandic Simonkenttä -hotellissa (Simonkatu 9, Helsinki). Tilaisuudessa toimitusjohtaja Juha Vanhainen esittelee Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedotteen ja kertoo yhtiön muista ajankohtaisista asioista. Tilaisuudessa on läsnä myös konsernin talousjohtaja Eero Kinnunen.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön internet-sivuilla www.apetitgroup.fi


Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi

Liitteet