Apetitin pitkän aikavälin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät avainhenkilöille

Apetitin pitkän aikavälin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät avainhenkilöille

Apetit Oyj, pörssitiedote 22.2.2023 klo 16.30

Apetitin pitkän aikavälin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät avainhenkilöille

Apetit Oyj:n ("Apetit") hallitus on päättänyt pitkän aikavälin lisäosakeohjelman 2023–2025 sekä suoriteperusteisen osakekannustinjärjestelmän 2023–2025 perustamisesta, jossa mahdollinen palkkio maksetaan Apetit Oyj:n osakkeiden ja rahan yhdistelmänä.

Mainittujen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tarkoituksena on edelleen sitouttaa yhtiön avainhenkilöitä ja siten vahvistaa ja yhdenmukaistaa yhtiön avainhenkilöiden, yhtiön ja sen osakkeenomistajien tavoitteita. Ohjelmiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Lisäosakeohjelmaan ovat ohjelman käynnistyessä oikeutettuja osallistumaan konsernin johtoryhmän jäsenet sekä henkilöstöjohtaja ja viestintä- ja vastuullisuuspäällikkö, tällä hetkellä seitsemän henkilöä. Suoriteperusteiseen kannustinjärjestelmään ovat ohjelman käynnistyessä oikeutettuja osallistumaan konsernin johtoryhmän jäsenet, tällä hetkellä viisi henkilöä. Hallitus voi päättää uusien avainhenkilöiden ottamisesta kannustinjärjestelmien piiriin.

Lisäosakeohjelma 2023–2025

Lisäosakeohjelma koostuu avainhenkilön omasijoituksesta yhtiön osakkeisiin ja oikeudesta saada 15.6.2025 päättyvän ansaintajakson jälkeen vastikkeetta yksi lisäosake kutakin alla tarkemmin kuvatulla tavalla avainhenkilön itse hankkimaa ja omistuksessa pitämää yhtiön osaketta kohti sekä annettavaa osakemäärää vastaava rahapalkkio. Rahana maksettavan osuuden tarkoituksena on kattaa osakkeina annettavasta osuudesta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Lisäosakkeet ja niihin liittyvä rahana maksettava osuus suoritetaan osallistujille maksuedellytysten toteutuessa arviolta 15.6.2025 Apetitin hallituksen päättämällä tavalla.

Lisäosakeohjelmassa voidaan antaa lisäosakkeina yhteensä enintään 14 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta ja samaa osakemäärää vastaavaa rahakorvaus. Ohjelman enimmäisarvo sisältäen sekä osakkeina että rahana maksettavan osuuden on tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin mukaisesti noin 0,3 miljoonaa euroa.

Omien osakkeiden luovutus lisäosakeohjelman omasijoitusta varten

Yhtiön hallitus on päättänyt yhtiökokouksen 5.5.2022 antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa yhtiö tarjoaa avainhenkilöille hankittaviksi Apetit Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita rahavastiketta vastaan osakkeiden luovutushetken käypään arvoon.

Valtuutuksen mukaisesti omien osakkeiden luovutushinta on sen luovutushetken mukainen käypä arvo, joka määräytyy Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteellaKäyvän arvon laskennassa käytetään luovutuspäivää edeltävän kaupankäyntipäivän painotettua keskikurssia. Osakkeiden hankintahinta kirjataan sijoitetun oman vapaan pääoman rahastoon. Yhtiö vastaa järjestelystä aiheutuvista varainsiirtoveroista sekä transaktiokustannuksista.

Osakeannissa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovutetaan seitsemälle lisäosakeohjelmaan kuuluvalle avainhenkilölle yhteensä 14 000 kappaletta.

Edellä kuvattuun lisäosakeohjelmaan liittyen avainhenkilöt hankkivat omasijoituksella hankittavat osakkeensa arviolta 15.3.2023.

Osakkeiden luovuttamisen jälkeen yhtiöllä on hallussaan 63 668 omaa osaketta.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2023–2025

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä palkkion mahdollinen saaminen ja määrä perustuu Apetit-konsernin liikevoittoon, sijoitetun pääoman tuottoon, CO2-päästöjen vähennykseen, työturvallisuuden kehitykseen ja toiminnanohjausjärjestelmäuudistuksen onnistumiseen ajalla 1.1.2023–31.12.2025 ja henkilön jatkuvaan työ- tai toimisuhteeseen.

Mikäli asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, järjestelmän perusteella luovutettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä on 34 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta ja osakemäärää vastaava rahapalkkio hallituksen päättämin tavoin. Rahana maksettavan osuuden tarkoituksena on kattaa osakkeina annettavasta osuudesta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Mahdollinen osakepalkkio ja siihen liittyvä rahana maksettava osuus suoritetaan osallistujille maksuedellytysten toteutuessa arviolta 28.2.2026 Apetitin hallituksen päättämällä tavalla.

Ohjelman enimmäisarvo sisältäen sekä osakkeina, että rahana maksettavan osuuden on tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin mukaisesti noin 0,7 miljoonaa euroa.

Muita ehtoja

Kannustinjärjestelmiin sovelletaan työsuhteen jatkumisehtoa. Sen mukaisesti, mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde Apetitiin päättyy ennen palkkion maksamisajankohtaa, osallistuja ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon ohjelman perusteella. Apetit Oyj:n hallituksella on painavasta syystä oikeus muuttaa järjestelmien ehtoja tai maksuperusteita joko kokonaan tai henkilötasolla.

Apetit Oyj:n hallitus suosittelee, että avainhenkilöiden itse ostamia ja palkkioina saatuja osakkeita on pidettävä omistuksessa työ- tai toimisuhteen kestäessä vähintään niin kauan, että omistuksessa olevien osakkeiden arvo vastaa vähintään 50 % kiinteästä bruttovuosipalkasta.

Apetit Oyj

Hallitus

Lisätiedot:

Lasse Aho, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400 203 600

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.


Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Esa Mäki

Apetit Oyj, pörssitiedote 16.3.2023 klo 13.30

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Timo Huttunen

Apetit Oyj, pörssitiedote 16.3.2023 klo 13.30