Apetit Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Apetit Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Apetit Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Apetit Oyj:n (”Apetit” tai ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11.4.2024 kello 13.00 alkaen yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Kivenhakkaajantie 5, Säkylä (henkilöstöravintola Myllynkivi). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 11.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 1.1. – 31.12.2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla apetit.fi/sijoittajille/ viikolla 10.

7. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta

Vuosikertomus, joka sisältää hallintoneuvoston lausunnon on saatavilla yhtiön internetsivuilla apetit.fi/sijoittajille/ viikolla 10.

8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2023 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2024 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 23.4.2024.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2023

11. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Apetit Oyj:n palkitsemisraportin 2023 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Toimielinten palkitsemisraportti on viimeistään viikolla 10 saatavilla yhtiön internetsivuilla apetit.fi/sijoittajille/.

12. Yhtiön palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Apetit Oyj:n palkitsemispolitiikan hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Palkitsemispolitiikka julkistetaan pörssitiedotteella viimeistään 21.3.2024 ja sen on saatavilla julkistamisesta eteenpäin Yhtiön internetsivuilla apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen/ .

13. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 14 ja enintään 18 yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä 16 jäsentä ja 4 henkilöstön edustajaa eli yhteensä 20 jäsentä.

Eräät osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 26,9 prosenttia Apetit Oyj:n osakkeista per 31.12.2023, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä säilyy ennallaan ja on kuusitoista (16).

Osakkeenomistajien ehdotus on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2024.  

14. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten voimassa oleva kokouspalkkio on 300 euroa.  Lisäksi puheenjohtajalle on maksettu 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkiota. Kokouspalkkio maksetaan myös nimitysvaliokunnan jäsenille osallistumisesta nimitysvaliokunnan kokouksiin sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle heidän osallistuessaan hallituksen kokoukseen. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta maksetaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että palkkiot säilyvät ennallaan.

15. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa seitsemän (7) jäsentä, eli Kirsi Ahlgren, Nicolas Berner, Harri Eela, Juha Hämäläinen, Laura Hämäläinen, Jari Nevavuori ja Markku Pärssinen.

Eräät osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 26,9 prosenttia Apetit Oyj:n osakkeista per 31.12.2023, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen Kirsi Ahlgrén, Nicolas Berner, Harri Eela, Jari Nevavuori ja Markku Pärssinen ja että hallintoneuvostoon valitaan uusina jäseninä Jonas Laxåback ja Marja-Leena Siiri.

Hallintoneuvoston uusiksi jäseneksi ehdotettavien henkilöiden esittelyt ja osakkeenomistajien ehdotus ovat nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2024. Hallintoneuvoston jäseniksi ehdotettavat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

16. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

Eräät osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 26,9 prosenttia Apetit Oyj:n osakkeista per 31.12.2023, ehdottavat yhtiökokoukselle, että nimitysvaliokuntaan valitaan uudelleen Nicolas Berner ja uutena jäsenenä Jari Laaninen.

Osakkeenomistajien ehdotus on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2024.

17. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa.

18. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

19. Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erika Grönlund, KHT, ja Osmo Valovirta, KHT, samasta tilintarkastusyhteisöstä.

Tilintarkastaja valitaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 80 000 (kahdeksankymmenentuhannen) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, joka edustaa noin 1,27 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden hyväksyä yhtiön omat osakkeet pantiksi. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, mistä syystä osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä hankintahetkellä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolelta hintaan, joka vastaa enintään julkisen kaupankäynnin markkinahintaa hankintahetkellä. Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden hankintatavasta. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai osakkeiden hyväksymisestä pantiksi, mikäli yhtiölle on siihen painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen määrittelemiin tarkoituksiin. Päätöstä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai lunastamisesta tai niiden pantiksi ottamisesta ei tehdä siten, että yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa olevat tai panttina pitämät yhtiön osakkeet ylittäisivät 10 prosenttia kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankintaan ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä asioista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2023 annetun osakkeiden hankintavaltuutuksen.

21. Yhtiöjärjestyksen muutos

Valion Eläkekassa, Berner Oy, Esko Eela ja Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ry, jotka yhdessä omistavat noin 26,6 prosenttia Apetit Oyj:n osakkeista, ovat tehneet ehdotuksen yhtiökokoukselle. He ehdottavat, että yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että yhtiökokous valitsee hallituksen. Lisäksi he ehdottavat, että yhtiöjärjestyksen 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12 §:t muutetaan ja yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 8 §. Jäljempänä on vertailuna muutettavaksi ehdotetut nykyiset määräykset ja ehdotuksen mukaiset uudet määräykset. Kokouskutsun liitteenä on kokonaisuudessaan nykyinen yhtiöjärjestys ja ehdotuksen mukainen uusi yhtiöjärjestys.

Osakkeenomistaja Pertti Lehtola on myös ehdottanut, että yhtiökokous valitsee hallituksen ja että hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Osakkeenomistajan ehdotus on kokouskutsun liitteenä. Osakkeenomistaja on sittemmin ilmoittanut peruuttavansa hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintatapaa koskevan ehdotuksensa ja kannattavansa ehdotusta, jonka mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiön hallintoneuvosto on käsitellyt yhtiöjärjestyksen muutosehdotuksia.

Nykyinen 2 §: Toimiala

Yhtiön toimialana on elintarvikeliiketoiminnan harjoittami­nen ja muu siihen liittyvä toiminta Suomessa ja ulkomailla joko suoraan tai ty­tär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.

Ehdotus 2 §: Toimiala

Yhtiön toimialana on elintarvikeliiketoiminnan harjoittaminen ja muu siihen liittyvä toiminta Suomessa ja ulkomailla joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin hallinnosta, rahoituksesta ja muista konsernin yhteisistä tehtävistä.

Nykyinen 3 §: Yhtiön osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 10.000.000 euroa ja enimmäispääoma 40.000.000 euroa. Näissä rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestystä muuttamatta yhtiökokouksen päätöksellä korottaa tai alentaa.

Osakkeiden nimellisarvo on 2 euroa.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä:

1. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon,

2. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon, tai

3. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.

Ehdotus 3 §: Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Nykyinen 4 §: Hallitus

Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisen ensimmäisen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Ehdotus 4 §: Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu ja päättyy lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on paikalla tai puheenjohtajan ollessa estynyt, kun varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on paikalla.

Nykyinen 7 § momentti 2: Hallintoneuvosto

Jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Sen saavuttamiseksi, että kolmannes tai sitä lähinnä oleva määrä jäsenistä tulee vuosittain erovuoroon voidaan uusia jäseniä valittaessa määrätä heidän toimikautensa poikkeuksellisesti yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi.

Ehdotus 7 § momentti 2: Hallintoneuvosto

Jäsenen toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu ja päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Sen saavuttamiseksi, että kolmannes tai sitä lähinnä oleva määrä jäsenistä tulee vuosittain erovuoroon, voidaan uusia jäseniä valittaessa määrätä heidän toimikautensa poikkeuksellisesti yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi.

Ehdotus uudeksi pykäläksi 8 §: Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta

Yhtiöllä on hallintoneuvoston nimitysvaliokunta, johon kuuluu hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallintoneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallintoneuvoston varapuheenjohtaja.  

Nimitysvaliokunnan jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen yhtiökokouksen jälkeen lähinnä seuraavan hallintoneuvoston kokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen lähinnä seuraavan hallintoneuvoston kokouksen päättyessä. 

Nimitysvaliokunta valmistelee yhdessä hallintoneuvoston kanssa ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallitukseen valittavista henkilöistä, hallituksen puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä heille maksettavista palkkioista.

Nykyinen 8 §: Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa.

Lisäksi hallintoneuvosto:

1. päättää nimitysvaliokunnan valmistelemana hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee hallituksen jäsenet sekä määrää hallituksen jäsenten palkkiot ja muut mahdolliset korvaukset,

2. valitsee nimitysvaliokunnan valmistelemana hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,

3. antaa lausunnon tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja hallituksen toimintakertomuksesta.

Ehdotus 9 §: Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa.

Hallintoneuvosto valmistelee yhdessä nimitysvaliokunnan kanssa ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallitukseen valittavista henkilöistä, hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä heille maksettavista palkkioista.

Hallintoneuvosto antaa yhtiökokoukselle lausunnon tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja toimintakertomuksesta.

Nykyinen 9 § momentti 1: Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä vähintään yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Ehdotus 10 § momentti 1: Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla ja muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla.

Nykyinen 10 §: Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana vuosittain viimeistään toukokuussa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään

1. tilinpäätös,

2. tilintarkastuskertomus,

3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta,


päätetään

4. tuloslaskelman ja taseen sekä myös konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta,

5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,

6. vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle,

7. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,

8. tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta,


valitaan

9. hallintoneuvoston jäsenet,

10. kaksi henkilöä hallintoneuvoston hallituksen henkilövalintoja valmistelevaan nimitysvaliokuntaan, johon kuuluvat lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja,

11. tilintarkastajat,


käsitellään

12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Ehdotus 11 §: Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana vuosittain viimeistään toukokuussa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään

1. tilinpäätös ja toimintakertomus

2. tilintarkastuskertomus,

3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja toimintakertomuksesta.


päätetään

4. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta

5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,

6. vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle,

7. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,

8. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta


valitaan

9. hallintoneuvoston jäsenet,

10. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

11. hallituksen muut jäsenet

12. hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kaksi jäsentä

13. tilintarkastaja


käsitellään

14. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Nykyinen 11 §: Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös sekä yhtiön kirjanpitoon ja hallintoon kuuluvat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi vuosittain viimeistään helmikuussa. Tilintarkastajien tulee jättää kertomuksensa hallitukselle vuosittain viimeistään maaliskuussa.

Ehdotus 12 §: Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Nykyinen 12 §: Tilintarkastajat

Yhtiössä on vähintään kaksi ja enintään kolme varsinaista tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotus 13 §: Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain tarkoittama tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

22. Kokouksen päättäminen

 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialista, edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2024. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportti ja vastuullisuusraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään viikolla 10. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 25.4.2024 alkaen.

 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.3.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 1.3.2024 kello 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 3.4.2024 kello 16.00 (Suomen aikaa), mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 1.3.2024 kello 10.00 alkaen:

1. yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa apetit.fi/agm2024.

Henkilöomistajat kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yritys- ja yhteisöomistajat tarvitsevat kirjautumiseen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron yritys-/yhteisö-/yksilöintitunnuksen lisäksi. Mikäli yritys- ja yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

2. postitse osoitteeseen Apetit Oyj/Yhtiökokous, PL 100, 27801 Säkylä.

3. puhelimitse numeroon 010 402 2111 (arkipäivisin kello 9.00–16.00).

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika/henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 8.4.2024 kello 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistus yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärän.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Lisätietoa on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla apetit.fi/agm2024.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla apetit.fi/agm2024. Alkuperäinen valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Asiamiehen tulee toimittaa saamansa valtakirja sähköpostitse osoitteeseen tai kirjeitse Apetit Oyj, Yhtiökokous, PL 100, 27801 Säkylä, ennen ilmoittautumisajan päättymistä 3.4.2024 kello 16.00 (Suomen aikaa), mihin mennessä mainittujen asiakirjojen tai vastaavien tietojen on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yritys- ja yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Tällöin yritys/yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa http://www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja osoitteessa suomi.fi/valtuudet sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2024. Edellä mainituilla internetsivuilla on saatavilla myös tietoa alaikäisen, muun vajaavaltaisen tai ulkomaalaisen osakkeenomistajan, jolla on suomalainen arvo-osuustili, yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta ja ennakkoon äänestämisestä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on suomi ja kokouksessa ei ole simultaanitulkkausta.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Apetit Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä yhteensä 6 317 576 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa oli 16.2.2024 yhteensä 95 238 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Yhtiön vuosikertomus julkistetaan viikolla 10 suomeksi ja englanniksi Apetit Oyj:n internetsivuilla.

 

Säkylä, 19.2.2024

Apetit Oyj
Hallitus

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Apetit Oyj

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: apetit.fi

Liitteet