Apetit Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

Apetit Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

Apetit Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Säkylässä 11.4.2024. Kokouksen alussa oli edustettuna 2 407 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 3 601 936 osaketta.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 0,75 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2024 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.4.2024 alkaen. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

Palkitsemisraportin käsittely

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Apetitin toimielinten palkitsemisraportin 2023. Yhtiökokoukselle esitettiin palkitsemisraportista 2023 versio, johon oli korjattu toimitusjohtajan palkitsemiseen liittyvä vähämerkitykselliseksi todettu virhe. Viikolla 10, 2024 julkaistussa palkitsemisraportissa toimitusjohtajan palkkiot oli ilmoitettu virheen vuoksi liian suureksi.

Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen ja yhtiökokouksen hyväksymä korjattu versio osoitteessa apetit.fi/agm2024

Palkitsemispolitiikan käsittely

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Apetit Oyj:n palkitsemispolitiikan. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen/.

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 16 yhtiökokouksen nimeämää jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että palkkiot säilyvät ennallaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille päätettiin maksaa 300 euroa. Matkakustannukset korvataan Apetit Oyj:n matkustussäännön mukaan.

Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin uudelleen 5 henkilöä ja uutena 2 henkilöä.

Yhtiökokous päätti valita hallintoneuvostoon uudelleen Kirsi Ahlgrenin, Nicolas Bernerin, Harri Eelan, Jari Nevavuoren ja Markku Pärssisen ja uutena Jonas Laxåbackin ja Marja-Leena Siirin. Markku Pärssinen ja Jonas Laxåback valittiin poikkeuksellisesti yhden vuoden toimikaudelle erovuoroisuuksien tasaamiseksi.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenten valinta

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin uudelleen Nicolas Berner ja uutena jäsenenä Jari Laaninen.

Tilintarkastajien valinta sekä palkkioista päättäminen

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiölle valittiin kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erika Grönlund, KHT, ja Osmo Valovirta, KHT. Toimikausi kestää vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 80 000 (kahdeksankymmenentuhannen) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, joka edustaa noin 1,27 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden hyväksyä yhtiön omat osakkeet pantiksi.

Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2023 annetun osakkeiden hankintavaltuutuksen.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiöjärjestyksen muutoksen, kuten se on yhtiökokouskutsussa kuvattu. Ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12 §:t muutetaan ja yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 8 §.

Uuden yhtiöjärjestyksen keskeinen muutos on, että jatkossa yhtiökokous valitsee hallituksen, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa viimeistään 25.4.2024 yhtiön internet-sivuilla osoitteessa apetit.fi.

  

Apetit Oyj                                                                                       

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Apetit Oyj

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: apetit.fi