Kutsu Apetit Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Apetit Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Apetit Oyj, pörssitiedote 16.2.2023 klo 9.00

Kutsu Apetit Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Apetit Oyj:n (”Apetit” tai ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.4.2023 kello 13.00 alkaen yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Maakunnantie 4, Säkylä (henkilöstöravintola Myllynkivi). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 11.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 1.1. – 31.12.2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/sijoittajille/ viikolla 10.

7. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta

Vuosikertomus 2022, joka sisältää hallintoneuvoston lausunnon, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/sijoittajille/ viikolla 10.

8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2022 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2023 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 25.4.2023.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022

11. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Apetit Oyj:n palkitsemisraportin 2022 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla apetit.fi/sijoittajille/ viimeistään viikolla 10.

12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 14 ja enintään 18 yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä 14 jäsentä ja 4 henkilöstön edustajaa eli yhteensä 18 jäsentä.

Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä säilyy ennallaan ja on neljätoista (14).

Osakkeenomistajien ehdotus on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2023.

13. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten voimassa olevat kokouspalkkio on 300 euroa.  Lisäksi puheenjohtajalle on maksettu 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkiota. Kokouspalkkio maksetaan myös nimitysvaliokunnan jäsenille osallistumisesta nimitysvaliokunnan kokouksiin sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle heidän osallistuessaan hallituksen kokoukseen. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta maksetaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan. Osakkeenomistajien ehdotus on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2023.

14. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa viisi (5) jäsentä, eli Jaakko Halkilahti, Maisa Mikola, Petri Rakkolainen, Olli Saaristo ja Mauno Ylinen.

Yhtiö on vastaanottanut osakkeenomistajilta kaksi erillistä ehdotusta hallintoneuvostoon valittaviksi jäseniksi:

Ehdotus 14 a)
Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen Jaakko Halkilahti, Maisa Mikola, Petri Rakkolainen, Olli Saaristo ja Mauno Ylinen.

Ehdotus 14 b)
Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uusina jäseninä Kalle Erkkola, Kimmo Joutsi, Vesa Korpimies, Eveliina Nyandoto ja Kustaa Poutiainen.  

Hallintoneuvoston uusiksi jäseneksi ehdotettavien henkilöiden esittelyt ja osakkeenomistajien ehdotukset ovat nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2023. Hallintoneuvoston jäseniksi ehdotettavat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

15. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

Yhtiö on vastaanottanut eräiltä osakkeenomistajilta ehdotuksen yhtiökokouksessa hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan valittavista kahdesta jäsenestä. Eräät osakkeenomistajat ehdottavat nimitysvaliokuntaan valittavaksi uudelleen Henrika Vikmanin ja uutena Nicolas Bernerin.

Osakkeenomistajien ehdotus on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2023.

16. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa.

17. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

18. Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erika Grönlund, KHT, ja Osmo Valovirta, KHT, samasta tilintarkastusyhteisöstä.

Tilintarkastaja valitaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 80 000 (kahdeksankymmenentuhannen) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, joka edustaa noin 1,27 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden hyväksyä yhtiön omat osakkeet pantiksi. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, mistä syystä osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä hankintahetkellä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolelta hintaan, joka vastaa enintään julkisen kaupankäynnin markkinahintaa hankintahetkellä. Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden hankintatavasta. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai osakkeiden hyväksymisestä pantiksi, mikäli yhtiölle on siihen painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen määrittelemiin tarkoituksiin. Päätöstä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai lunastamisesta tai niiden pantiksi ottamisesta ei tehdä siten, että yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa olevat tai panttina pitämät yhtiön osakkeet ylittäisivät 10 prosenttia kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankintaan ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä asioista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2024 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.5.2022 annetun osakkeiden hankintavaltuutuksen.

20. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialista, edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2023. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viikolla 10. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 27.4.2023 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.3.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 1.3.2023 klo 10. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 5.4.2023 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 1.3.2023 klo 10 alkaen seuraavilla tavoilla:

1. yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa apetit.fi/agm2023;

Henkilöomistajat kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yritys- ja yhteisöomistajat tarvitsevat kirjautumiseen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron yritys-/yhteisö-/yksilöintitunnuksen lisäksi. Mikäli yritys- ja yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

2. postitse: Apetit Oyj/Yhtiökokous, Pl 130, 02780 Säkylä;

3. Puhelimitse: +358 10 402 2111 (arkisin klo 9-16);

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika/henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.3.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 6.4.2023 kello 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistus yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärän.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Lisätietoa on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla apetit.fi/agm2023.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajat voivat halutessaan valtuuttaa maksutta Fondia Oyj:n lakimiehen Jaakko Heliön asiamiehekseen yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on kuitenkin myös asiamiehen valtuuttamiseksi ilmoittauduttava yhtiökokoukseen edellä kuvatulla tavalla, vaikka hän ei itse osallistuisikaan kokoukseen. Antamalla valtakirjan Fondia Oyj:n lakimiehelle Jaakko Heliölle osakkeenomistaja käyttää yhtiökokouksessa oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Valtakirjapohja Fondia Oyj:n lakimiehen valtuuttamiseksi löytyy yhtiön internetsivuilta apetit.fi/agm2023. Valtakirjassa voidaan määritellä asiakohdittain, miten asiamiehen halutaan toimivan ja äänestävän osakkeenomistajan puolesta mahdollisessa äänestystilanteessa. Valtakirja pyydetään toimittamaan pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen tai postitse Fondia Oyj, Jaakko Heliö/Apetit Oyj, PL 4, 00101 Helsinki, ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla apetit.fi/agm2023. Alkuperäinen valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Asiamiehen tulee toimittaa saamansa valtakirja sähköpostitse osoitteeseen tai kirjeitse Apetit Oyj, Yhtiökokous, PL 130, 27801 Säkylä, ennen ilmoittautumisajan päättymistä 5.4.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa), mihin mennessä mainittujen asiakirjojen tai vastaavien tietojen on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yritys- ja yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Tällöin yritys/yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2023.

Edellä mainituilla internetsivuilla on saatavilla myös tietoa alaikäisen, muun vajaavaltaisen tai ulkomaalaisen osakkeenomistajan, jolla on suomalainen arvo-osuustili, yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta ja ennakkoon äänestämisestä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on suomi ja kokouksessa ei ole simultaanitulkkausta.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Apetit Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 16.2.2023 yhteensä 6 317 576 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 77 668 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Yhtiön vuosikertomus julkistetaan viikolla 10 suomeksi ja englanniksi Apetit Oyj:n internetsivuilla.

Säkylä, 15.2.2023

Apetit Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja
etunimi.sukunimi (a) apetit.fi

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.


Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Esa Mäki

Apetit Oyj, pörssitiedote 16.3.2023 klo 13.30

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Timo Huttunen

Apetit Oyj, pörssitiedote 16.3.2023 klo 13.30