Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2020: Apetitin tulos parani ruokavetoisesti

Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2020: Apetitin tulos parani ruokavetoisesti

Apetit Oyj, Pörssitiedote 8.5.2020 klo 8:30

Tammi-maaliskuu 2020, jatkuvat toiminnot*

  • Liikevaihto oli 65,2 (71,0) miljoonaa euroa
  • Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 2,4 (2,0) miljoonaa euroa
  • Operatiivinen liiketulos oli 0,9 (0,8) miljoonaa euroa

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut, sisältäen pakastetuoteryhmän, Öljykasvituotteet sekä Viljakauppa.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu. Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan vuoden 2020 jatkuvia toimintoja poislukien palveluliiketoiminta, joka sisältyy vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen vertailulukuihin. Palveluliiketoiminnasta luovuttiin asteittain liikkeenluovutuksella huhtikuun 2019 loppuun mennessä.

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetitin jatkuvien toimintojen tulos parani ruokavetoisesti tavoitteidemme mukaisesti. Konsernitasolla tulosparannus oli merkittävämpi, osoittaen aiemmin toteutetut rakennemuutokseen liittyvät toimenpiteet oikeiksi.

Koronavirukseen liittyvä poikkeustilanne heijastui voimakkaasti ruoan kysyntään vähittäiskaupassa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ravintoloiden sulkeutuessa ja muiden julkisten palveluiden, kuten koulujen ja päiväkotien, toiminnan supistuessa syöminen siirtyi merkittävässä määrin koteihin. Maaliskuussa kuluttajatuotteidemme myynti olikin poikkeuksellisen suurta hetkellisesti. HoReCa-puolella kysyntä luonnollisesti väheni merkittävästi. Pandemian kokonaisvaikutukset liiketoimintaan täsmentyvät luonnollisesti myöhemmin, mutta tällä hetkellä kaupallinen tilanne liiketoiminnoissa on varsin kohtuullinen.

Vuoden alussa elämme satokauden loppua ja tästä syystä raaka-ainevarastomme ovat hyvällä tasolla. Saamme raaka-ainetta tarvittaessa nopeasti tuotantoketjuun ja näin lisääntyneeseen kysyntään on kyetty vastaamaan joustavasti. Tuontiraaka-aineiden osalta saatavuus on toistaiseksi ollut lähes normaali. Poikkeustilanteesta huolimatta tilaus-toimitusketjumme onnistui muuttuneissa olosuhteissa hyvin yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa. Uuden satokauden osalta julkisuudessa esillä olleet ongelmat työvoiman saatavuudesta kotimaisilla maatiloilla eivät niinkään kohdistu Apetitille raaka-aineita toimittaviin viljelijöihin: avomaan kasvisten viljely ei ole esimerkiksi marjoihin ja vihanneksiin verrattuna niin työvoimavaltaista ja se tapahtuu suurelta osalta koneellisesti.

Apetitin yksi strategisista tavoitteista on ruoan kansainvälisen kaupan kasvattaminen. Maaliskuussa vahvistimme Ruotsin markkinaosuuttamme merkittävästi, kun käynnistimme toimitukset Ruotsin suurimpaan kauppaketjuun ICA:aan. Kahdeksan Apetit-brändillä lanseerattua tuotetta löytyvät jatkossa kattavasti ICA:n valtakunnallisista valikoimista.

Viennin systemaattinen kasvattaminen Ruotsiin on meille erittäin tärkeää myös jatkossa. Suomessa asemamme pakastealtaissa on vakiintunut, mutta uskomme tuotteidemme ottavan paikkansa myös Ruotsin markkinoilla. Ruotsissa on lähes kaksinkertainen määrä asukkaita Suomeen verrattuna ja siellä käytetään perinteisesti enemmän pakasteita kuin Suomessa.

Öljykasvituotteet-liiketoiminnassa uudistimme alkuvuodesta sopimusviljelymallimme tavoitteenamme kasvattaa kotimaisen rypsin ja rapsin viljelyinnokkuutta ja sitä kautta varmistaa kotimaisen raaka-aineen saatavuus. Viime vuoden aktiivisen hankinnan ansiosta öljykasvien raaka-ainevarastot ovat korkealla tasolla. Poikkeustilanne ei vaikuttanut kasviöljyn kokonaiskysyntään merkittävästi. Samoin kuin Ruokaratkaisut-liiketoiminnassa, kysyntä kasvoi erityisesti vähittäiskaupassa, ja HoReCa-myynnin osuus vastaavasti tippui. Kehitystyö rypsiproteiini-ingredienttiin liittyen on edennyt miltei suunnitellusti: Euroopan elintarviketurvallisuudesta vastaava viranomainen käsittelee parhaillaan uuselintarvikehakemusta, ja asiantuntijalausunnon odotetaan valmistuvan kesällä 2020.

Viljakauppaan poikkeustilanne on vaikuttanut vaihtelevasti: poikkeustilanteen ensivaiheessa viljan hinta lähti laskuun, mutta nousi nopeasti, sillä viljaperäisten tuotteiden kova kysyntä on saanut viljaa käyttävän teollisuuden varautumaan ja ostamaan aktiivisesti.   

Erityisesti nyt, meneillään olevassa poikkeustilanteessa, saamme olla kiitollisia ja ylpeitä kotimaisesta alkutuotannosta ja erittäin omavaraisesta elintarviketeollisuudesta. Ruuantuotantomme omavaraisuusaste on Suomessa korkealla tasolla ja tämän vuoksi suomalainen ruokajärjestelmä toimii myös poikkeusoloissa. Apetitilla on erityisen vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon sekä siitä rakentuva ainutlaatuinen arvoketju. Tämä on meille selkeä kilpailuetu ja erottava tekijä myös jatkossa.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 1-3
2020
1-3
2019
Muutos 2019
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 65,2 71,0 -8,3 % 296,9
Operatiivinen käyttökate (EBITDA) 2,4 2,0 2,5
Operatiivinen liiketulos 0,9 0,8 -3,0
Liiketulos 0,2 0,0 -4,8
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta -0,4 -0,5 -0,9
Kauden tulos -0,5 -0,6 -5,4
Osakekohtainen tulos, euroa -0,08 -0,10 -0,87
Käyttöpääoma, kauden lopussa 42,9 45,1 64,0
Investoinnit 0,9 2,4 11,5
Konserni
(vertailuluvut sis. lopetetut toiminnot)
Liikevaihto 65,2 76,4 -14,7 % 312,6
Operatiivinen käyttökate (EBITDA) 2,4 1,8 2,5
Operatiivinen liiketulos 0,9 0,3 -3,8
Liiketulos 0,2 -0,6 -3,4
Kauden tulos -0,5 -1,1 -4,4
Osakekohtainen tulos, euroa -0,08 -0,17 -0,71
Oma pääoma / osake, euroa 15,02 15,72 15,09
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE-% rullaava 12 kk) -2,1 % -5,1 % -4,0 %
Liiketoiminnan rahavirta 22,4 10,9 -5,9
Omavaraisuusaste 64,7 % 63,7 % 55,0 %
Nettovelkaantumisaste (gearing) 13,4 % 20,5 % 35,9 %

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA

Vertailukelpoinen liikevaihto laski 8,3 prosenttia ja oli 65,2 (71,0) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla: pakasteiden kysyntä nousi selvästi vertailukaudesta poikkeustilanteen sekä selvästi kasvaneen ruoan viennin seurauksena, palveluliiketoiminnan poistuminen puolestaan pienensi segmentin liikevaihtoa. Öljykasvituotteissa liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta lisääntyneen puristemyynnin ansiosta. Viljakaupan liikevaihto laski vertailukaudesta.

Operatiivinen liiketulos parani ja oli 0,9 (0,8) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa tulos parani hieman lisääntyneen kysynnän ansiosta. Katsauskaudella mediapanostukset Apetit-brändin vahvistamiseksi olivat merkittävästi vertailukautta suuremmat. Öljykasvituotteissa kannattavuus säilyi vertailukauden tasolla. Viljakaupassa tulos jäi edellisvuoden tasolle toiselle neljännekselle siirtyneiden toimitusten ja heikkojen marginaalien seurauksena.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 64,7 (63,7) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli 13,4 (20,5) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen oli tammi-maaliskuussa 22,4 (10,9).

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana, jolloin valmistuksen kiinteitä yleismenoja aktivoituu taseeseen muita neljänneksiä enemmän. Tämän kirjauskäytännön takia tuloskertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannosta johtuen voimakkainta Ruokaratkaisut-segmentin pakastetuoteryhmässä ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.

Satokaudet aiheuttavat kausivaihtelua myös sitoutuneen käyttöpääoman määrässä. Viljakauppa- ja Öljykasvituotteet-segmentteihin sitoutunut käyttöpääoma on tyypillisesti korkeimmillaan vuoden loppupuolella ja laskee alimmilleen kesällä ennen seuraavan satokauden alkua. Myös Ruokaratkaisut-segmentin pakastetuoteryhmässä satokausituotannon kausiluonteisuus nostaa sitoutuneen käyttöpääoman määrän liiketoiminnassa korkeimmilleen vuoden vaihteen tienoilla.

Viljakauppa-segmentin liikevaihto vaihtelee vuosittain ja vuosineljänneksittäin merkittävästikin riippuen kysynnästä ja tarjonnasta sekä hintatasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla.

OHJEISTUS VUODELLE 2020 ENNALLAAN (julkaistu 21.2.2020)

Koko vuoden jatkuvien toimintojen operatiivisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2019: -3,0 miljoonaa euroa) ja olevan voitollinen.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.


Liittyvät artikkelit

KORJAUS: Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Apetit Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet 30.3.2021 klo 9.00

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Apetit Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet 30.3.2021 klo 9.00

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Apetit Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet 26.3.2021 klo 9.00