Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj, pörssitiedote 13.4.2023 klo 17.15

Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Säkylässä 13.4.2023. Kokouksen alussa oli edustettuna 2 719 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 4 269 804 osaketta.

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hyväksyä Apetitin toimielinten palkitsemisraportin 2022. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2023 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25.4.2023. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ, HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN JA HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä äänestettiin. Lukumääräksi päätettiin 16 yhtiökokouksen nimeämää jäsentä.

Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin uudelleen 5 henkilöä ja uutena 2 henkilöä. Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen Jaakko Halkilahti, Maisa Mikola, Petri Rakkolainen, Olli Saaristo ja Mauno Ylinen. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Juha Junnila ja Samu Pere.

Osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin uudelleen Henrika Vikman ja uutena jäsenenä Nicolas Berner.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotusten mukaisesti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille päätettiin maksaa 300 euroa. Matkakustannukset korvataan Apetit Oyj:n matkustussäännön mukaan.

TILINTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiölle valittiin kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erika Grönlund, KHT, ja Osmo Valovirta, KHT. Toimikausi kestää vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 80 000 (kahdeksankymmenentuhannen) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, joka edustaa noin 1,27 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden hyväksyä yhtiön omat osakkeet pantiksi.

Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2024 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.5.2022 annetun osakkeiden hankintavaltuutuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa viimeistään 27.4.2023 yhtiön internet-sivuilla osoitteessa apetit.fi.

Apetit Oyj                                                                                                                                                                                   

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja

etunimi.sukunimi (a) apetit.fi

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.


Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Ari Kulmala

Apetit Oyj, pörssitiedote 3.5.2023 klo 13.00

Hallintoneuvoston järjestäytyminen ja hallituksen valinta

Apetit Oyj, pörssitiedote, 25.4.2023 klo 16.15