Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj, pörssitiedote 5.5.2022 klo 13.45

Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj:n 5.5.2022 pidetty yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hyväksyä Apetitin toimielinten palkitsemisraportin 2021. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.5.2022 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 16.5.2022 alkaen. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN, HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti 14 yhtiökokouksen nimeämää jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin kaksi henkilöä. Pekka Perälä valittiin uudelleen. Uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valittiin Tommi Mäkelä.

Osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Pekka Perälä ja Henrika Vikman.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erika Grönlund, KHT, ja Osmo Valovirta, KHT. Toimikausi kestää vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotusten mukaisesti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille päätettiin maksaa 300 euroa. Matkakustannukset korvataan Apetit Oyj:n matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 80 000 (kahdeksankymmenentuhannen) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, joka edustaa noin 1,27 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden hyväksyä yhtiön omat osakkeet pantiksi.

Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2023 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.5.2021 annetun osakkeiden hankintavaltuutuksen.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN UUSIEN OSAKKEIDEN ANTAMISESTA JA YHTIÖN HALLUSSA OLEVIEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA (OSAKEANTI)

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 600 000 (kuusisataatuhatta) osaketta, mikä määrä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita.

Valtuutuksen on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2024 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.5.2021 annetun osakeantivaltuutuksen.

OSAKKEENOMISTAJAN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Yhtiökokous hylkäsi osakkeenomistajan ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa viimeistään 19.5.2022 yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.apetit.fi.

Apetit Oyj                                                                                                                                                                                   

Lisätietoa:

Sanna Väisänen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 010 402 4041

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi


Liittyvät artikkelit