Apetit Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Apetit Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Apetit Oyj, pörssitiedote 21.2.2020 klo 9.00

Varsinainen yhtiökokous 26.3.2020 kello 13.00

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26. päivänä maaliskuuta 2020 alkaen klo 13.00 Säkylän Iso-Vimmassa Apetit Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 11.00.

A. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen sihteerin valinta

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

6. Työjärjestys ja puheenvuorojen käyttö

7. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

8. Vuoden 2019 tilinpäätöksen esittäminen

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

10. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta

11. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

12. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2019 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2020 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 7.4.2020.

13. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

14. Apetit Oyj:n palkitsemispolitiikka

15. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen 

16. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Jaakko Halkilahti, Mika Leikkonen, Marja-Liisa Mikola-Luoto, Petri Rakkolainen ja Mauno Ylinen. Yhtiö on vastaanottanut osakkeenomistajilta ehdotuksen, jonka mukaan Jaakko Halkilahti, Marja-Liisa Mikola-Luoto, Petri Rakkolainen ja Mauno Ylinen valitaan uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi. Lisäksi ehdotuksessa esitetään, että uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valitaan Olli Saaristo. 

17. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

Yhtiö on vastaanottanut kahdelta osakkeenomistajalta ehdotukset yhtiökokouksessa hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan valittavista kahdesta jäsenestä. Nimitysvaliokuntaan ehdotetaan valittavaksi Heikki Laurinen ja Pekka Perälä. Kumpikin osakkeenomistaja on ehdottanut yhtä jäsentä.

18. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

19. Tilintarkastajien valitseminen

Pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT Pasi Karppinen sekä tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomo Korte valitaan tilintarkastajiksi vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. 

20. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat 

Hallituksen päätösehdotukset sekä kokouskutsu ovat yhtiön internet-sivuilla osoitteessa apetit.fi/yhtiokokous2020. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 5.3.2020. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 9.4.2020 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 16.3.2020 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään perjantaina 20.3.2020 klo 16.00 mennessä joko verkkosivuillamme apetit.fi/yhtiokokous2020, kirjallisesti osoitteella: Apetit Oyj, Tuija Österberg, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki, puhelimitse numeroon 010 402 2110/Tuija Österberg tai sähköpostilla osoitteeseen . Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä 20.3.2020 klo 16.00. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 23.3.2020 klo 10.00 mennessä.

Muut ohjeet ja tiedot

Apetit Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 317 576 osaketta. Yhtiön hallussa on omia osakkeita 94 700 osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Yhtiön vuosikertomus julkistetaan viikolla 10 suomeksi ja englanniksi Apetit Oyj:n internet-sivuilla.

Säkylässä, helmikuun 21. päivänä 2020.

APETIT OYJ
Hallitus
 


Liittyvät artikkelit