Avena Nordic Grain Oy on jatkossa Apetit Kasviöljy Oy

Avena Nordic Grain Oy on jatkossa Apetit Kasviöljy Oy

Apetit-konsernin Viljakauppa-liiketoiminnan myynti Berner Oy:lle toteutui 31.5.2022. Avena Nordic Grain Oy vastasi Apetit-konsernin Viljakauppa- ja Öljykasvituotteet -liiketoiminnoista. Osana myyntiä Bernerille siirtyi myös oikeus Avena-nimen käyttöön.

Avena Nordic Grain Oy on jatkossa Apetit Kasviöljy Oy ja sen tytäryhtiö Avena Kantvik Oy on Apetit Kantvik Oy. Yhtiöt muodostavat Apetit-konsernin Öljykasvituotteet-liiketoiminnan. Uudet nimet on rekisteröity kaupparekisteriin. Molempien yhtiöiden Y-tunnus, laskutusyhteystiedot ja puhelinnumerot säilyvät ennallaan.

Liiketoimintakauppa on jo aiemmin tuonut muutoksia Öljykasvituotteet-liiketoiminnan henkilöstön sähköpostiosoitteisiin, jotka ovat nyt muotoa .

Jatkamme kotimaisten öljykasvien hankintaa ja viljelyn kehittämistä yhdessä alan toimijoiden kanssa. Lisäksi tuomme tarvittavan määrän rapsia kotimaan hankinnan lisäksi. Näin voimme tarjota riittävän määrän korkealuokkaisia öljykasveista jalostettuja tuotteita asiakkaillemme.

Liittyvät artikkelit

Toimitusjohtajan katsaus Q4 /2023

Toimitusjohtaja Esa Mäki: ”Apetitin jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto parani selvästi vertailuvuodesta. Öljykasvituotteissa tulosparannus oli huomattava ja raaka-ainehankinta oli läpi vuoden onnistunutta. Kansainväliset puristusmarginaalit olivat poikkeuksellisen korkealla tasolla koko kalenterivuoden. Ruokaratkaisujen myynti kehittyi suotuisasti ja tuloskehitystä heikentänyttä inflaatiovaikutusta kurottiin kiinni onnistuneesti. Ruokaratkaisuissa tehtiin läpi vuoden hinnankorotuksia. Pitkäjänteinen työ tuotekehityksessä ja tuoteportfolion hallinnassa näkyivät positiivisesti Apetitin tuloksessa. Konsernin koko vuoden liikevaihto laski vertailuvuodesta öljykasvituotteiden markkinahintojen alentumisen vuoksi. Ruokaratkaisuissa liikevaihto kasvoi vertailuvuodesta kaikissa myyntikanavissa. Myyntivolyymit kasvoivat Food service -sektorissa sekä viennissä ja pysyivät vertailuvuoden tasolla vähittäiskaupassa ja teollisuusmyynnissä. Otimme tärkeitä strategisia askeleita vuoden 2023 aikana. Tiedotimme lokakuussa noin 4,5 miljoonan euron investoinnista Kantvikin kasviöljypuristamolle rakennettavaan uuteen pullotuslinjastoon. Uusi linjasto on tavoitteena ottaa käyttöön vuoden 2024 toisen vuosipuoliskon aikana. Investointi on Apetitin kasvun vauhdittamisen strategian mukainen. Sen avulla otamme kasviöljyjen toimitusketjun vahvemmin omiin käsiimme ja mahdollistamme korkeamman jalostusasteen tuotteiden kehittämisen. Käynnissä oleva ERP-hanke on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti. Hankkeen ensimmäinen käyttöönottovaihe marras-joulukuun vaihteessa onnistui hyvin. Mittava ja tärkeä projekti vaatii paljon henkilöstöltä. Strategialle merkittävää järjestelmää tehdään konsernin organisaatiorajat ylittävissä projektiryhmissä. Perustimme myyntiorganisaation Ruotsiin ruoan viennin vahvistamiseksi. Apetitin jalansija Ruotsissa on vahvistunut uusiin kaupparyhmiin pääsyn myötä. Ruoan viennin osuus liikevaihdosta kasvoi vuonna 2023. Ruotsin viennin liikevaihto kasvoi hieman vertailuvuodesta. Rypsiproteiini-ingredientti BlackGrainin kaupallistaminen etenee. Vuonna 2023 otimme tuotantoprosessin kehittämisessä tärkeitä edistysaskeleita kaupallisen mittakaavan tuotannon aloittamiseksi. Tulemme kertomaan BlackGrainiin liittyvistä pitkän aikavälin suunnitelmista vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla. Käynnistimme myös hankkeen kotimaisen herneproteiinin tuottamiseksi. Herne on maailmanlaajuisesti yksi käytetyimmistä kasviproteiineista, mutta kotimaista tuotantoa ei toistaiseksi ole ollut. Apetitin osaaminen kasvipohjaisista raaka-aineista ja vahva yhteistyö kotimaisen alkutuotannon kanssa antaa hyvän pohjan hankkeelle. Kotimaisten kasviproteiinien lisääminen on yksi Apetitin strategisista painopistealueista. Apetit oli liikkeellepaneva voima uuden kotimaisen öljykasvituotannon kehittämisryhmän, RypsiRapsi-foorumin, perustamisessa. Kotimaisen rypsin ja rapsin sadot ovat olleet viime vuosina huolestuttavan alhaisia. Foorumin avulla haluamme tuottaa käytännönläheistä tietoa ja tehokkaita menetelmiä rypsin ja rapsin viljelyyn. Tavoitteena on edistää kotimaisen rypsin ja rapsin viljelyä ja viljelyn kannattavuutta. Olemme vähentäneet energiankäytöstä syntyviä CO2-päästöjämme 68 prosentilla vuoteen 2019 verrattuna. Apetitin tehtailla on tehty viime vuosien aikana energiamurros, ja vuonna 2023 käyttämästämme energiasta 74 prosenttia tuli uusiutuvista lähteistä. Säkylän pakastetehtaan lämmön talteenottoon perustuva ja biokaasun käytön mahdollistava uusi energiaratkaisu otettiin käyttöön kesällä 2023. Voimakas kustannusinflaatio vaikutti menneeseen toimintavuoteen ja kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Edullinen hinta nousi entistä suurempaan asemaan ostopäätöksessä. Apetitin tuotevalikoima vastaa erinomaisesti kuluttajien kysyntään. Hinnan lisäksi tärkeitä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä ovat pitkän aikavälin trendit, kuten terveellisyys ja vastuullisuus. Tutkimme suomalaisten käsityksiä pakastekasviksista alkuvuodesta 2023. Noin joka kolmas suomalainen kertoo ostavansa lähes jokaisella kauppareissulla pakastekasviksia ja noin yhdeksän kymmenestä pitää pakastekasviksia oivana apuna helpottamaan arkea ja lisäämään kasvisten käyttöä. Noin 85 prosenttia suomalaisista pitää pakastekasviksia vastuullisena valintana. Apetitilla keskiössä ovat kotimaiset ja kasvipohjaiset raaka-aineet sekä hyvinvointia ja kestävää kuluttamista edistävät tuotteet. Jatkamme työtämme kasvun hakemiseksi monipuolisista kasvipohjaisista ruokaratkaisuista ja lisäarvotuotteista. Mennyt vuosi osoittaa, että Apetit on oikealla tiellä. Lämpimät kiitokseni vuodesta 2023 kaikille apetitlaisille ja yhteistyöstä omistajille, asiakkaille, sopimusviljelijöille sekä muille yhteistyökumppaneille.”

Kantvikin kasviöljypuristamon hajukaasujen hallinnan kehitys jatkuu

Kehitystyöt Apetitin Kantvikin kasviöljypuristamon ympäristössä havaittujen hajuhaittojen hallitsemiseksi jatkuvat. Hajuhaittoja poistavien erilaisten menetelmien testausten jälkeen kasviöljypuristamolla otettiin käyttöön kesällä 2023 katalyyttinen poltin. Testien perusteella poltin oli tehokkain tapa haittojen hallitsemiseksi. Vuoden 2023 jälkimmäisellä puolikkaalla kasviöljypuristamon lähialueilta on kuitenkin havainnoitu hajuhaittoja. Katalyyttisen polttimen jatkuvassa toiminnassa on ilmennyt ongelmia, eikä ratkaisua niihin ole toistaiseksi löydetty. Apetit jatkaa toimenpiteitä hajuhaittojen hallintaan saamiseksi. Alkaneen vuoden toimenpiteinä jatketaan toimenpiteitä katalyyttisen polttimen käyttövarmuuden parantamiseksi sekä testataan myös erilaisia uusia menettelyjä hajujen riittäväksi hallitsemiseksi. Vuonna 2023 hajuhaittoihin liittyvät yhteydenotot vähenivät selvästi vuoden 2022 määrästä, mutta työtä haittojen ehkäisemiseksi jatketaan edelleen. Apetit tiedottaa myöhemmin toimenpiteiden etenemisestä. Apetit on sopinut asiasta puristamon ympäristölupaa valvovan viranomaisen, Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa ja tekee yhteistyötä Kirkkonummen kunnan ympäristövalvonnan ja Espoon seudun ympäristöterveyden kanssa. Kasviöljypuristamon toimintaan liittyvän ympäristöluvan alainen toiminta siirtyy Apetit Kasviöljy Oy:lle Osa Apetitin Kantvikin kasviöljypuristamon toiminnasta on ympäristöluvan alaista. Vuoden 2024 alkaessa Apetit Kasviöljy Oy ja Apetit Kantvik Oy fuusioitiin, jonka seurauksena Apetit Kantvik Oy sulautui Apetit Kasviöljy Oy:hyn ja lakkasi olemasta. Samassa yhteydessä ympäristöluvan alainen toiminta siirtyi Apetit Kasviöljy Oy:lle. Muutos ei vaikuta kasviöljypuristamon toimintaan. Lisätietoja ja poikkeavia hajuhavaintoja voi toimittaa: Apetit Kasviöljy Oy, Toni Oravakangas, puh. 010 402 2352 tai Aiemmat tiedotteet aiheesta: Ratkaisu Kantvikin kasviöljypuristamon hajuhaittojen hallintaan – hajut poistava katalyyttinen poltin käyttöön kesällä 2023 Toimenpiteet Apetitin Kantvikin kasviöljypuristamon hajuhaittojen hallinnaksi jatkuvat Kantvikin tehtaalta hajuhaittoja lähialueelle – toimenpiteet hajuhaittojen vähentämiseksi käynnissä

Arbetet med hanteringen av luktgaser från oljepresseriet i Kantvik fortsätt...

Arbetet med att hantera de luktolägenheter som observerats i närheten av Apetits oljepresseri i Kantvik fortsätter. Efter att ha testat olika metoder för att eliminera luktolägenheterna togs en katalytisk brännare i bruk på oljepresseriet under sommaren 2023. Testerna visade att brännaren var det mest effektiva sättet att hantera olägenheterna. Under den senare halvan av år 2023 har dock luktolägenheter observerats i närheten av oljepresseriet. Det har uppstått problem med den kontinuerliga driften av den katalytiska brännaren, och hittills har man inte hittat några lösningar. Apetit fortsätter att vidta åtgärder för att hantera luktolägenheterna. Åtgärder för att förbättra driftsäkerheten hos den katalytiska brännaren fortsätter under början av året, och olika nya förfaranden för att på ett adekvat sätt hantera lukterna testas. Under 2023 minskade antalet kontakter relaterade till luktolägenheter betydligt jämfört med 2022, men arbetet med att förebygga olägenheterna fortsätter. Apetit informerar om hur åtgärderna framskrider i ett senare skede. Apetit har nått en överenskommelse i ärendet med NTM-centralen i Nyland, som är den myndighet som övervakar presseriets miljötillstånd. Apetit samarbetar även med miljötillsynen i Kyrkslätts kommun och Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Den verksamhet i oljepresseriet som kräver miljötillstånd överförs till Apetit Kasviöljy Oy En del av verksamheten vid Apetits oljepresseri i Kantvik kräver miljötillstånd. I början av år 2024 fusionerades Apetit Kasviöljy Oy och Apetit Kantvik Oy, och Apetit Kantvik Oy upphörde därmed att existera. Samtidigt överfördes den verksamhet som kräver miljötillstånd till Apetit Kasviöljy Oy. Förändringen påverkar inte oljepresseriets verksamhet. Ytterligare information och observationer av avvikande lukt kan riktas till: Apetit Kasviöljy Oy, Toni Oravakangas, tfn 010 402 2352 eller   Tidigare meddelanden om ämnet: En lösning för att hantera luktolägenheterna från oljepresseriet i Kantvik – en katalytisk brännare som avlägsnar lukter tas i bruk under sommaren 2023 Åtgärder för att kontrollera luktolägenheter från Apetits oljepresseri i Kantvik fortsätter Luktstörningar från Kantviks fabrik i närområdet – åtgärder har vidtagits för att minska på luktstörningarna