Toimitusjohtajan katsaus Q4 /2023

Toimitusjohtajan katsaus Q4 /2023

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetitin jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto parani selvästi vertailuvuodesta. Öljykasvituotteissa tulosparannus oli huomattava ja raaka-ainehankinta oli läpi vuoden onnistunutta. Kansainväliset puristusmarginaalit olivat poikkeuksellisen korkealla tasolla koko kalenterivuoden. Ruokaratkaisujen myynti kehittyi suotuisasti ja tuloskehitystä heikentänyttä inflaatiovaikutusta kurottiin kiinni onnistuneesti. Ruokaratkaisuissa tehtiin läpi vuoden hinnankorotuksia. Pitkäjänteinen työ tuotekehityksessä ja tuoteportfolion hallinnassa näkyivät positiivisesti Apetitin tuloksessa.

Konsernin koko vuoden liikevaihto laski vertailuvuodesta öljykasvituotteiden markkinahintojen alentumisen vuoksi. Ruokaratkaisuissa liikevaihto kasvoi vertailuvuodesta kaikissa myyntikanavissa. Myyntivolyymit kasvoivat Food service -sektorissa sekä viennissä ja pysyivät vertailuvuoden tasolla vähittäiskaupassa ja teollisuusmyynnissä.

Otimme tärkeitä strategisia askeleita vuoden 2023 aikana. Tiedotimme lokakuussa noin 4,5 miljoonan euron investoinnista Kantvikin kasviöljypuristamolle rakennettavaan uuteen pullotuslinjastoon. Uusi linjasto on tavoitteena ottaa käyttöön vuoden 2024 toisen vuosipuoliskon aikana. Investointi on Apetitin kasvun vauhdittamisen strategian mukainen. Sen avulla otamme kasviöljyjen toimitusketjun vahvemmin omiin käsiimme ja mahdollistamme korkeamman jalostusasteen tuotteiden kehittämisen.

Käynnissä oleva ERP-hanke on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti. Hankkeen ensimmäinen käyttöönottovaihe marras-joulukuun vaihteessa onnistui hyvin. Mittava ja tärkeä projekti vaatii paljon henkilöstöltä. Strategialle merkittävää järjestelmää tehdään konsernin organisaatiorajat ylittävissä projektiryhmissä.

Perustimme myyntiorganisaation Ruotsiin ruoan viennin vahvistamiseksi. Apetitin jalansija Ruotsissa on vahvistunut uusiin kaupparyhmiin pääsyn myötä. Ruoan viennin osuus liikevaihdosta kasvoi vuonna 2023. Ruotsin viennin liikevaihto kasvoi hieman vertailuvuodesta.

Rypsiproteiini-ingredientti BlackGrainin kaupallistaminen etenee. Vuonna 2023 otimme tuotantoprosessin kehittämisessä tärkeitä edistysaskeleita kaupallisen mittakaavan tuotannon aloittamiseksi. Tulemme kertomaan BlackGrainiin liittyvistä pitkän aikavälin suunnitelmista vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla.

Käynnistimme myös hankkeen kotimaisen herneproteiinin tuottamiseksi. Herne on maailmanlaajuisesti yksi käytetyimmistä kasviproteiineista, mutta kotimaista tuotantoa ei toistaiseksi ole ollut. Apetitin osaaminen kasvipohjaisista raaka-aineista ja vahva yhteistyö kotimaisen alkutuotannon kanssa antaa hyvän pohjan hankkeelle. Kotimaisten kasviproteiinien lisääminen on yksi Apetitin strategisista painopistealueista.

Apetit oli liikkeellepaneva voima uuden kotimaisen öljykasvituotannon kehittämisryhmän, RypsiRapsi-foorumin, perustamisessa. Kotimaisen rypsin ja rapsin sadot ovat olleet viime vuosina huolestuttavan alhaisia. Foorumin avulla haluamme tuottaa käytännönläheistä tietoa ja tehokkaita menetelmiä rypsin ja rapsin viljelyyn. Tavoitteena on edistää kotimaisen rypsin ja rapsin viljelyä ja viljelyn kannattavuutta.

Olemme vähentäneet energiankäytöstä syntyviä CO2-päästöjämme 68 prosentilla vuoteen 2019 verrattuna. Apetitin tehtailla on tehty viime vuosien aikana energiamurros, ja vuonna 2023 käyttämästämme energiasta 74 prosenttia tuli uusiutuvista lähteistä. Säkylän pakastetehtaan lämmön talteenottoon perustuva ja biokaasun käytön mahdollistava uusi energiaratkaisu otettiin käyttöön kesällä 2023.

Voimakas kustannusinflaatio vaikutti menneeseen toimintavuoteen ja kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Edullinen hinta nousi entistä suurempaan asemaan ostopäätöksessä. Apetitin tuotevalikoima vastaa erinomaisesti kuluttajien kysyntään. Hinnan lisäksi tärkeitä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä ovat pitkän aikavälin trendit, kuten terveellisyys ja vastuullisuus.

Tutkimme suomalaisten käsityksiä pakastekasviksista alkuvuodesta 2023. Noin joka kolmas suomalainen kertoo ostavansa lähes jokaisella kauppareissulla pakastekasviksia ja noin yhdeksän kymmenestä pitää pakastekasviksia oivana apuna helpottamaan arkea ja lisäämään kasvisten käyttöä. Noin 85 prosenttia suomalaisista pitää pakastekasviksia vastuullisena valintana. Apetitilla keskiössä ovat kotimaiset ja kasvipohjaiset raaka-aineet sekä hyvinvointia ja kestävää kuluttamista edistävät tuotteet. Jatkamme työtämme kasvun hakemiseksi monipuolisista kasvipohjaisista ruokaratkaisuista ja lisäarvotuotteista. Mennyt vuosi osoittaa, että Apetit on oikealla tiellä.

Lämpimät kiitokseni vuodesta 2023 kaikille apetitlaisille ja yhteistyöstä omistajille, asiakkaille, sopimusviljelijöille sekä muille yhteistyökumppaneille.”

Liittyvät artikkelit

Arbetet med hanteringen av luktgaser från oljepresseriet i Kantvik fortsätt...

Arbetet med att hantera de luktolägenheter som observerats i närheten av Apetits oljepresseri i Kantvik fortsätter. Efter att ha testat olika metoder för att eliminera luktolägenheterna togs en katalytisk brännare i bruk på oljepresseriet under sommaren 2023. Testerna visade att brännaren var det mest effektiva sättet att hantera olägenheterna. Under den senare halvan av år 2023 har dock luktolägenheter observerats i närheten av oljepresseriet. Det har uppstått problem med den kontinuerliga driften av den katalytiska brännaren, och hittills har man inte hittat några lösningar. Apetit fortsätter att vidta åtgärder för att hantera luktolägenheterna. Åtgärder för att förbättra driftsäkerheten hos den katalytiska brännaren fortsätter under början av året, och olika nya förfaranden för att på ett adekvat sätt hantera lukterna testas. Under 2023 minskade antalet kontakter relaterade till luktolägenheter betydligt jämfört med 2022, men arbetet med att förebygga olägenheterna fortsätter. Apetit informerar om hur åtgärderna framskrider i ett senare skede. Apetit har nått en överenskommelse i ärendet med NTM-centralen i Nyland, som är den myndighet som övervakar presseriets miljötillstånd. Apetit samarbetar även med miljötillsynen i Kyrkslätts kommun och Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Den verksamhet i oljepresseriet som kräver miljötillstånd överförs till Apetit Kasviöljy Oy En del av verksamheten vid Apetits oljepresseri i Kantvik kräver miljötillstånd. I början av år 2024 fusionerades Apetit Kasviöljy Oy och Apetit Kantvik Oy, och Apetit Kantvik Oy upphörde därmed att existera. Samtidigt överfördes den verksamhet som kräver miljötillstånd till Apetit Kasviöljy Oy. Förändringen påverkar inte oljepresseriets verksamhet. Ytterligare information och observationer av avvikande lukt kan riktas till: Apetit Kasviöljy Oy, Toni Oravakangas, tfn 010 402 2352 eller   Tidigare meddelanden om ämnet: En lösning för att hantera luktolägenheterna från oljepresseriet i Kantvik – en katalytisk brännare som avlägsnar lukter tas i bruk under sommaren 2023 Åtgärder för att kontrollera luktolägenheter från Apetits oljepresseri i Kantvik fortsätter Luktstörningar från Kantviks fabrik i närområdet – åtgärder har vidtagits för att minska på luktstörningarna

Toimitusjohtajan katsaus Q3/2023

Toimitusjohtaja Esa Mäki: ”Apetitin liikevoitto parani vuoden kolmannella neljänneksellä vertailukauteen nähden. Molemmat liiketoiminnot kohensivat tulostaan. Öljykasvituotteissa tuloskehitykseen on vaikuttanut onnistunut raaka-ainehankinta. Kantvikin kasviöljypuristamon bioenergialaitoksen toiminta on tehostunut. Ruokaratkaisuissa tuloskehitykseen on vaikuttanut hyvin kehittynyt myynti sekä tehdyt hinnantarkistukset, joilla on vastattu yleiseen kustannusten nousuun. Nostimme tulosohjeistustamme vuoden 2023 jatkuvien liiketoimintojen liikevoiton osalta. Apetit odottaa jatkuvien liiketoimintojen liikevoiton paranevan selvästi vertailuvuodesta. Öljykasvituotteiden raaka-ainehankinta on ollut läpi vuoden onnistunutta. Kansainväliset puristusmarginaalit ovat olleet korkealla tasolla koko kalenterivuoden eikä marginaalien tasaantumisen uskota kohdistuvan kuluvaan tilikauteen. Ruokaratkaisujen myynti on kehittynyt suotuisasti ja tuloskehitystä rajoittavaa inflaatiovaikutusta on onnistuneesti kurottu kiinni. Ruokaratkaisujen tulokseen keskeisesti vaikuttava sadonkorjuu on edennyt siten, että kuluvaan tilikauteen kohdistuva riski on rajoittumassa arvioitua vähäisemmäksi. Tiedotimme lokakuussa Kantvikin kasviöljypuristamolle rakennettavasta uudesta pullotuslinjasta. Noin 4,5 miljoonan euron arvoisen investoinnin myötä otamme toimitusketjun vahvemmin omiin käsiimme. Investointi uuteen pullotuslinjaan on Apetitin kasvun vauhdittamisen strategian mukainen ja se antaa mahdollisuuksia korkeamman jalostusasteen tuotteiden kehittämiseen kasviöljyliiketoiminnassa. Uudella linjalla voidaan pullottaa kasviöljyjä muovi- ja lasipulloihin. Sen arvioidaan olevan käytössä vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla. Elokuun ja syyskuun runsaat vesisateet ovat aiheuttaneet haasteita sadonkorjuulle. Syksyn kelit voivat vaikuttaa kielteisesti juuresten sadon laatuun. Niistä huolimatta juuresten satokausituotanto on kokonaisuudessaan edennyt kohtalaisesti. Juuresten satokausikäsittely jatkuu seuraavalle kalenterivuodelle. Runsaat sateet heikensivät syyspinaatin sadon määrää ja laatua. Lanseerasimme syksyllä herkullisia uutuustuotteita. Perinteinen lohikeitto- ja Kotimainen Borschkeittoaineksilla toimme Apetit-brändin uuteen tuotekategoriaan. Keittoainekset sisältävät valmiit ainesosat vaivattomaan ja ruokaisaan keittoon. Niin ikään syksyn uutuuksiin kuuluva Peruna-porkkanamuusi on todellinen arjen helpottaja. Pakastepizzojen tuoteperhe laajeni isoihin perhepizzoihin Superior Grande -pizzoilla. Pizzauutuudet kasvattavat vuosi sitten uudistettujen ja hyvän vastaanoton saaneiden Apetitin pakastepizzojen valikoimaa. Syksyn uutuudet istuvat erinomaisesti tuotevalikoimaamme. Apetitin tuotteisto on sopinut hyvin tilanteeseen, jossa kuluttajat ovat suosineet edullisen hintatason tuotteita. Työ rypsiproteiini-ingredientti BlackGrainin kaupallistamiseksi on ottanut tärkeitä edistysaskeleita. Kuluvan vuoden panostukset ovat liittyneet tuotantoprosessin kehittämiseen. Kesän ja syksyn aikana prosessiin liittyvissä yksityiskohdissa on saatu toivottuja tuloksia, jotka edistävät kaupallisen mittakaavan tuotannon aloittamista. Kotimaisten kasviproteiinien lisääminen on yksi Apetitin strategisista painopistealueista. Olemme käynnistäneet hankkeen kotimaisen herneproteiinin tuottamiseksi. Strategisesti tärkeässä hankkeessa selvitämme koko arvoketjun osalta mahdollisuuksia kotimaisen herneproteiinin tuottamiseksi. Etunamme on vahva arvoketjun tuntemus, osaaminen kasvipohjaisten raaka-aineiden parissa ja pitkäjänteinen yhteistyö kotimaisen alkutuotannon kanssa. Herne on maailmanlaajuisesti yksi käytetyimmistä kasviproteiineista, mutta toistaiseksi olemme olleet tuontiraaka-aineen varassa. Apetit teki katsauskaudella päätöksen oman myyntiorganisaation perustamisesta Ruotsiin. Päätös vahvistaa asemaamme ja edistää vientiä. Apetitin tuotevalikoima on saanut hyvän aseman Ruotsin vähittäiskaupassa, ja jalansija on vahvistunut jakelukanavien laajentamisen myötä. Herneen kysyntä viennissä jatkuu vahvana. Apetitin tuotantolaitoksilla on tehty energiamurros, jonka myötä uusiutuvan energian osuus kaikesta konsernin käyttämästä energiasta on noin kahdeksankertaistunut. Tuulisähkö on otettu käyttöön kaikilla tuotantolaitoksilla. Kantvikin bioenergialaitos sekä Säkylän tehtaan uusi energiaratkaisu ovat lisänneet kotimaisen uusiutuvan energian käyttöä. Apetitin päästötavoitteet toteutuvat etuajassa. Apetit oli asettanut tavoitteeksi vähentää energiaan liittyviä päästöjä 75 prosentilla vuoteen 2025 mennessä.”

Räpin koetilalla käännettiin uusi sivu: syysrapsi kylvössä ensimmäistä kert...

Apetitin Räpin koetilalla Säkylässä kylvettiin elokuussa ensimmäistä kertaa tilan historiassa syysrapsia. Tutkimusagronomi Tuukka Huhdanmäki kertoo sateiden aiheuttaneen jännitystä kylvöjen aikataululle, sillä poutaista kylvösäätä jouduttiin odottamaan melko pitkään. ”Lämmin syksy olisi tilauksessa, jotta rapsikasvustot ehtivät kehittyä ennen talvea mahdollisimman hyvin”, Huhdanmäki toivoo. Räpin koetila tunnetaan kasvistuotantoon liittyvästä viljelytutkimuksesta. Apetitin lisäksi tilalla toimii Perunantutkimuslaitos, ja Sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksenkin kokeita perustetaan Räpin pelloille vuosittain. Vihanneksiin liittyvän koetoiminnan tavoitteena on tarjota Apetitin sopimusviljelijöille tietoa mm. lajikeominaisuuksista ja uusista viljelymenetelmistä. Nyt viljelyyn liittyvää kehittämistä halutaan tehdä myös Apetitin öljykasviliiketoiminnan edistämiseksi ja tänä kesänä kylvetty lohko on ensiaskel kohti tätä tavoitetta.  Öljykasvien viljely tilalla, jossa tuotannossa on myös muita ristikukkaiskasveja, vaatii viljelykiertojen suunnittelulta erityistä tarkkuutta. Esimerkiksi lanttua ei tulisi viljellä lainkaan samassa viljelykierrossa rypsin tai rapsin kanssa möhöjuuririskin takia ja kasvistuotannossa tarvittavat raskaat työkoneet voivat tiivistää maata rypsin ja rapsin viljelyn kannalta liikaa. ”Teemme paljon yhteistyötä alueen viljelijöiden kanssa, mikä tuo lisää mahdollisuuksia viljelykiertojemme suunnitteluun. Tietysti ruutumittakaavan kokeita tehtäessä voidaan lohkon sisällä pyörittää useampaa ja normaalia pidempiäkin viljelykiertoja. Uskon että öljykasvit saadaan solahtamaan Räpin koetoimintaan mukaan sujuvasti”, Huhdanmäki arvioi. Öljykasvien viljelyn kehittäminen edellyttää lisää koetoimintaa ”Öljykasveihin liittyvää tutkimus- ja kokeilutoimintaa tarvitaan Suomessa kipeästi lisää. Haluamme osaltamme vaikuttaa alan kehittymiseen, minkä takia rypsin ja rapsin ottaminen mukaan toimintaamme on luonteva lisä Räpin koetilalle”, Huhdanmäki kertoo. Rypsin ja rapsin viljelyn ja kannattavuuden kehittämiseen Suomessa vastaa myös keväällä perustettu öljykasvituotannon kehittämisryhmä RypsiRapsi-foorumi. Foorumin toiminta on alkanut viljelijähaastatteluin sekä lajikekokein Mikkelissä ja Siuntiossa. Aiheeseen liittyen: RypsiRapsi-foorumi