Strategia

Ainutlaatuisen arvoketjun edelleen vahvistaminen Apetitin strategian keskiössä

Keskeistä Apetitin kauden 2020-2022 strategiassa on vahvistaa olemassa olevaa ainutlaatuista arvoketjua, jonka vahva perusta on kotimaisessa alkutuotannossa. Strategiakauden toimenpiteet tähtäävät tavoitteeseen rakentaa Apetitista menestyvä kasvipohjaisiin tuotteisiin keskittyvä suomalainen yhtiö.

Apetit on tunnistanut ne toimintaympäristön ilmiöt, jotka sekä ohjaavat että tukevat yhtiön strategiaa ja sen toteuttamista. Kasvipohjaisten tuotteiden kysyntä kasvaa. Syömisen trendeinä arjen helpottaminen, hyvinvointi ja ruoan alkuperä korostuvat edelleen. Myös pakastemarkkina kasvaa. Isossa kuvassa ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä ja sitä kautta myös satokausivaihteluja. Ilmastovastuulliset arjen teot korostuvat, kun rakennamme kestävää ruokaketjua erilaisten arvoketjujen kautta.

Missio, visio ja arvot

 

Apetit-konsernin viisi strategista painopistealuetta

  • Ydintoiminnot kuntoon

Parannamme prosessitehokkuutta kaikissa toiminnoissamme. Skaalaamme toimintomme suhteutettuna yhtiön olemassa olevaan kokoon. Parannamme resurssitehokkuutta kumppanuuksien kautta. Kehitämme kaupankäynnin kyvykkyyttämme viljakaupassa.

  • Vahva jalansija Ruotsiin

Vahvistamme Ruotsin markkinaa ruoan viennin kärkenä. Varmistamme ja syvennämme olemassa olevia asiakkuuksia sekä rakennamme myös uusia asiakkuuksia. Kehitämme ja laajennamme markkinakohtaista tuotteistoa. Rakennamme tarkoituksenmukaiset kumppanuudet muille valikoiduille markkinoille.

  • Kasvua kasvipohjaisista lisäarvotuotteista

Kasvatamme olemassa olevan tuotteiston myyntiä ja laajennamme asiakaspohjaa. Laajennumme uusiin tuotesegmentteihin. Vahvistamme kaupallista asemaamme Foodservice-kanavassa. Luomme mallin rypsiproteiini-ingredientin kaupallistamiseen.

  • Viljelijäkumppanuuksien kehittäminen

Ruokaratkaisut: Laajennamme sopimusviljelyä herneessä ja mahdollisissa uusissa kasveissa. Parannamme viljelyn edellytyksiä esimerkiksi viljelytoimenpiteitä, maaperän kasvukuntoa ja kasvinsuojelumenetelmiä kehittämällä. Hyödynnämme uusia mahdollisuuksia kuten hiiliviljely.

Öljykasvituotteet: Syvennämme sopimusviljelymallia kotimaisen raaka-aineen varmistamiseksi.

Viljakauppa: Tulemme viljelijän ensisijaiseksi kumppaniksi kehittämällä logistisia ratkaisuja ja hyödyntämällä valikoituja kumppanuuksia.

  • Vastuullisia tekoja

Edistämme viljelykehitystä ja jalkautamme uusia kestäviä viljelymenetelmiä. Tarjoamme monipuolisia vaihtoehtoja kasvipohjaisen ja vastuullisen syömisen lisäämiseksi. Tuomme vastuullisuuden entistä kiinteämmäksi osaksi kaikkia toimintojamme. Pienennämme konsernin ympäristö- ja ilmastovaikutuksia asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Taloudelliset tavoitteet

Käyttökate (EBITDA) 14 milj. euroa vuonna 2022 (vuonna 2019: jatkuvat toiminnot 0,8 milj. euroa)

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE %) > 8 % (2019: -4,0 %)

Asetettujen strategisten tavoitteiden toteutuminen perustuu tavanomaiseen satokehitykseen sekä strategisten toimenpiteiden systemaattiseen toteuttamiseen. Yhtiö on avoin strategiaan sopiville toimialaratkaisuille. Meneillään olevan COVID-19 -pandemian mahdolliset vaikutukset taloudellisiin tavoitteisiin arvioidaan tarvittaessa myöhemmin.

Osinkopolitiikka ennallaan

Apetit Oyj:n hallituksen tavoitteena on, että yhtiön osake on omistajilleen hyvätuottoinen ja arvonsa säilyttävä sijoitus. Osinkona yhtiö jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden voitosta.

 

Apetit Oyj:n Viljakauppa-liiketoiminnan myynti Berner Oy:lle on toteutunut 31.5.2022. Apetit-konsernin jatkuvia liiketoimintoja ovat Ruokaratkaisut ja Öljykasvituotteet.