RapsiApp käyttöehdot ja rekisteriseloste

RapsiApp käyttöehdot ja rekisteriseloste

RapsiApp mobiilisovelluksen sisältö on Apetit Oyj:n omaisuutta, josta käytetään jäljempänä näissä ehdoissa nimeä Palvelu. Apetit Oyj:stä käytetään jäljempänä näissä ehdoissa nimeä Apetit.

Nämä käyttöehdot koskevat Palvelussa julkaistavan aineiston käyttöä ja sisältävät yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. Apetitilla on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa palveluiden sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Palvelu on suunnattu käytettäväksi Suomessa. Näihin ehtoihin ja Palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Apetit ei takaa Palvelun häiriötöntä toimintaa eikä vastaa mistään vahingosta, kulusta tai menetyksestä, joka aiheutuu Palvelun käyttämisestä. Se ei vastaa myöskään tietoliikennehäiriöiden, tietojärjestelmän virheiden eikä
tietoturvallisuusriskien, kuten haittaohjelmien Palvelun Käyttäjille aiheuttamista vahingoista.

Apetitilla on oikeus muuttaa ja poistaa osia Palvelusta tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen. Apetit pyrkii tiedottamaan Käyttäjän kannalta olennaisista Palvelun muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Apetit ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Palvelun visuaalinen ilme ja julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot ja äänet ovat Apetitin tai sen yhteistyökumppaneiden tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien
suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näissä Palveluissa julkaistavaan aineistoon.

Palvelussa julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedostona tietokoneelle. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin verkkopalveluihin tai -sivustoihin. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Apetitin etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää automaattisia järjestelmiä kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, sen osista tai sisällöstä niiden saattamiseksi yleisön saataviin. Lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.

Vastuu Palvelun sisällöstä ja sivuilla esitetyistä tarjouksista

1. Apetitin tekemät tarjoukset öljykasvien siemenistä sekä niihin liittyvistä palveluista

Julkaisemme Palvelussa öljykasvien siemeniä sekä niihin liittyviä analysointi- ja kuljetuspalveluja koskevia osto- ja myyntitarjouksiamme suomalaisille viljelijöille, jotka ovat itse viljelemällä tuottaneet kyseessä olevat tuotteet ja ostavat niihin liittyviä palveluja. Tarjoukset eivät ole voimassa kenellekään muulle toimijalle eivätkä ne sido Apetitia ketään muuta osapuolta kohtaan. Tarjoukset ovat voimassa esityshetkellä ja niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

2. Muut sivuilla julkaistut tiedot

Palvelussa esitetyt markkinoita, satotietoja, säätä tai mitä hyvänsä muuta kuin edellä kohdassa 1. kuvattuja Käyttäjille tehtyjä tarjouksia koskevat tiedot tai arviot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä niitä tule käsittää oikeudellisena-, kaupallisena- tai sijoitusneuvontana. Apetit tekee parhaansa, jotta Palvelussa olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkansa, mutta emme vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta sivuilla kävijän tarpeisiin tai tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksesta. Apetit ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita saattaa aiheutua näillä Palvelussa tarjoamastamme sisällöstä tai sen käytöstä.

Apetit ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa Palveluun linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Emme myöskään vastaa Palvelussa olevien muiden kävijöiden lähettämän aineiston tai siihen sisältyvän toiminnallisuuden sisällöstä. Apetitilla on oman harkintansa mukaan oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa Palvelusta kävijöiden tuottama aineisto.

Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia. Apetitille lähetetyn aineiston osalta lähettäjä vastaa siitä, ettei toimitettu aineisto loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia tai ole lainvastaista tai loukkaavaa sekä vastaa kaikista kustannuksista, joita
Apetitille lähetetyn aineiston lainvastaisuuden tai loukkaavuuden johdosta syntyy.

Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut

Palvelun käyttäminen ei edellytä rekisteröitymistä. Näiden käyttöehtojen lisäksi Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Apetitin mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä ohjeita. Kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ovat luettavissa Palvelun internetsivuilla (https://apetit.fi/kayttoehdot/rapsiapp/). Apetitilla on oikeus olla myöntämättä Käyttäjälle käyttöoikeutta, mikäli käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Käyttäjä ei muutoin täytä Palvelun käytön edellytyksiä. Apetitilla on oikeus poistaa jo myönnetty käyttöoikeus ilman eri ilmoitusta.

Käyttäjä saa rekisteröityessään oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee Palvelun käyttämistä varten antaa palvelun tarjoajalle oikeat ja vaaditut käyttäjätiedot, joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä,

Käyttäjä on vastuussa omien Palvelun käyttöön tarkoitettun identiteetin salassapidosta. Palvelua käyttävän laitteen omistaja on velvollinen ilmoittamaan Apetitille välittömästi, mikäli on syytä epäillä, että jokin kolmas taho on luvattomasti saanut käsiinsä Käyttäjän laitteen ja sille asennetun sovelluksen. Mikäli Käyttäjä luovuttaa laitteen käytön kolmannelle osapuolelle, luovutus tapahtuu täysin Käyttäjän omalla vastuulla.

Käyttäjä vastaa sitovasti kaikista sopimuksista ja muista toimista, jotka tehdään Palvelussa Käyttäjän identiteettiä käyttäen. Kaikki sopimukset ja muut oikeustoimet, jotka solmitaan Käyttäjän laitteella, katsotaan Käyttäjän tekemiksi ja niistä kukin perustaa Käyttäjälle sopimusvelvoitteen sekä toimitusvelvoitteen.

Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myydä ilmoittamansa kohteet, joita hän tarjoaa myytäväksi Palvelussa. Apetit ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta myynnistä kolmannelle osapuolelle.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Palvelussa kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP -osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Evästeet tallennetaan tietokoneelle, älypuhelimelle tai muulle IT-laitteelle, kun Käyttäjä tai Palveluntarjoaja vierailee Palvelussa. Tässä yhteydessä emme kerää emmekä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja. Kävijä voi selaimen asetuksilla tai selainlaajennuksella tai mobiililaitteen asetuksista kieltää cookies -tiedostojen lähettämisen koneellensa mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivujemme osia. Näitä tilastotietoja käytetään Palvelun kehittämiseen ja parantamiseen.

Apetitin periaatteet yksityisyyden suojauksessa

Kunnioitamme Apetitin Palvelun käyttäjien yksityisyyden suojaa. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia.

Käsittelemme henkilötietojasi vain jos siihen on asiallinen syy tai se on muuten perusteltua. Henkilötietojen käsittely perustuu siten aina asiakassuhteeseen, johonkin vastaavaan asialliseen yhteyteen tai Käyttäjän antamaan suostumukseen. Antamasi tiedot säilytetään luottamuksellisina, eikä niitä käytetä muuhun kuin asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, kehittämiseen ja markkinointiin. Henkilötietoja saatetaan tarvittaessa käyttää myös erilaisten kilpailujen järjestämiseen.

RapsiAPP-mobiilisovellusta voi selailla paljastamatta henkilöllisyyttään. Sivustomme ei kerää käyttäjän henkilötietoja kirjautumattoman käyttäjän selailun aikana. Jos asennat mobiilisovelluksen ja tulet Palvelun Käyttäjäksi, emme koskaan anna sovelluksenkäytön yhteydessä meille antamiasi tietoja kenellekään ulkopuoliselle ilman suostumustasi. Apetitilla on kuitenkin oikeus luovuttaa Käyttäjän sopimusten toteuttamiseksi tai niiden valmistelemiseksi tarpeellisia Käyttäjätietoja muille osapuolille, sopimuskumppaneille ja sopimuksen toteuttamiseen osallistuville tahoille kuten laskutus-, kuljetus- ja laboratoriokumppaneille.

Pyrimme suojaamaan antamasi tiedot mahdollisimman tehokkaasti ja estämään ulkopuolisten pääsyn tietojärjestelmiimme. Pyrimme aina noudattamaan hyvää tietojenkäsittelytapaa ja pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ovat ajan tasalla ja oikeellisia.

___________________________________________

Rekisteriseloste (Henkilötietolain 523/99:10§:n mukainen)